Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 maart 2019
gepubliceerd op 05 april 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 25 oktober 2018 betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019011452
pub.
05/04/2019
prom.
01/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/01/2019011452/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 3, § 2, 3, § 3, 4, § 5, 4, § 2, 5°, 5, § 3, 11, 17, § 2, et 18, § 4, van het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC);

Gelet op het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap;

Gelet op de gendertest van 7 januari 2016 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, 2e lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 december 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 januari 2018;

Gelet op het advies nr. 65.180/4 van de Raad van State, gegeven op 11 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister bevoegd voor informatica, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In de zin van dit decreet wordt verstaan onder: 1° « Regering » : de Regering van de Franse Gemeenschap;2° "Minister": het lid van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor administratieve informatica, hierna "de Minister";3° « ETNIC »: het « Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap » bedoeld in het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC);4° « Begunstigden »: de begunstigden van de ETNIC-opdrachten in de zin van artikel 1, 3°, van het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC);5° « ETNIC-decreet » : het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC);6° "Directiecomité": het directiecomité bedoeld bij artikel 10, § 4, van het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC);7° "Governance-decreet": het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap.

Art. 2.Alle begunstigden zijn ertoe gehouden om elke informatica-aanvraag bij het ETNIC in te dienen, overeenkomstig het ETNIC-decreet en het Governance-decreet, en volgens het proces bepaald in het volgende hoofdstuk. HOOFDSTUK 2 - De criteria en de nadere regels voor de begeleiding van activiteiten, projecten en diensten van ETNIC

Art. 3.§ 1. ETNIC en begunstigden kwalificeren gezamenlijk informatica-aanvragen die niet elders gefinancierd worden en anticiperen op de financiering ervan door het generieke proces beschreven in dit artikel. § 2. Het generieke proces bestaat uit de volgende stappen: 1 °. Stap 1: identificatie en prioritering van behoeften op digitaal en informaticaniveau door de begunstigden van ETNIC binnen hun respectieve instanties;

Als ze al worden aangenomen, worden deze eisen uitgedrukt in lijn met de ad hoc-instrumenten, met name het informaticaplan voor de ontwikkeling van de in artikel 10 bedoelde begunstigde, § 1, 1 °, b, van het Governance-decreet en het strategisch plan voor digitale en informaticawetenschappen vermeld in artikel 12 van het Governance-decreet; 2 °. Stap 2: indiening door de begunstigden van de aanvragen bij ETNIC; 3 °. Stap 3: analyse van de verzoeken door ETNIC binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, door middel van de in artikel 5 bedoelde matrix. Deze analyse is bedoeld om ten minste de volgende elementen te bepalen: a) het type aanvraag en de wijze om dit aan te pakken als project of dienst met inbegrip van de onderliggende activiteiten;b) de nodige middelen;c) de interne of externe aanpak; 4 °. Stap 4: Aan het einde van stap 3 worden de volgende beslissingen genomen: a) indien de aanvraag "transversaal" wordt genoemd, wordt ze door ETNIC gesteund en gepland op basis van de geschatte middelen en de prioriteiten gedefinieerd door de instantie als bedoeld in artikel 10 van het Governance-decreet;b) indien de aanvraag niet "transversaal" wordt genoemd, bepalen ETNIC en bedoelde begunstigde samen de prioriteit die aan de aanvraag moet worden verleend vergeleken met andere initiatieven van de portefeuille bedoeld onder artikel 1, 13 ° van het Governance-decreet.Aan het einde van dit overleg, - indien de aanvraag een hoofdzakelijke of significante impact op de informatica-architectuur heeft, wordt ze gesteund door ETNIC; - indien de aanvraag een impact heeft die noch hoofdzakelijk of noch significante is voor de informatica-architectuur, kan het beheer van de aanvraag worden uitbesteed indien zij voldoet aan de in paragraaf 4 bepaalde voorwaarden.

Behalve in de in artikel 4, § 2 bedoelde hypothese, worden deze eerste vier stappen in lijn gesteld met het proces van ontwikkeling of aanpassing van de beheersovereenkomst of elk gelijkwaardig instrument van de begunstigden; 5 °. Stap 5: op voorstel van de Minister, budgetteert de Regering de verwezenlijking ervan, bepaalt ze de financieringswijze van de aanvragen en, naargelang het geval, keurt ze de beheersovereenkomst of het gelijkwaardig instrument, of zijn aanpassing; ze neemt akte van de voorlopige versie van de fiches bedoeld bij de in artikel 4, § 3, van het ETNIC-decreet; 6 °. Stap 6: definitieve kwalificatie van de aanvragen en het opstellen van de fiches als bedoeld in artikel 4, § 3, van het ETNIC-decreet; 7 °. Stap 7: formalisering van de betrekkingen tussen ETNIC en elk van de begunstigden via de actualisering van de kaderovereenkomst en de bijlagen. § 3. Aan het einde van stap 5, bedoeld in § 2, 5 °, wordt de financiering van de aanvragen beheerst door de volgende regels: 1 ° de kredieten verbonden aan de aanvraag omschreven als "transversaal", worden opgenomen in de jaarlijkse dotatie van ETNIC als bedoeld in artikel 5, § 1, 1 °, van het ETNIC-decreet; 2 ° de aanvraag die een hoofdzakelijke of significante impact heeft op de architectuur, wordt gebudgetteerd door de betrokken functionele ministers. De kredieten worden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 2, van het ETNIC-decreet, opgenomen in de jaarlijkse dotatie van ETNIC zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 1 °, van het ETNIC-decreet; 3 ° de aanvraag die geen hoofdzakelijke of significante impact heeft, wordt gebudgetteerd door de betrokken functionele ministers. De kredieten worden uitgetrokken, volgens de voorwaarden van artikel 5, § 2, van het ETNIC-decreet, op de organisatie-afdeling die is voorbehouden voor informatica in hun respectieve basisartikelen. § 4. In toepassing van § 2, 4 °, b), tweede streepje, neemt uitbesteding een van de volgende vormen aan: 1 ° ofwel wordt het beheer door ETNIC uitbesteed, dat de overheidsopdracht lanceert en toekent en vervolgens de oplossing beschikbaar stelt voor de begunstigde, inzonderheid in de vorm van een aankoopcentrale, in overeenstemming met artikel 3; § 4, van het ETNIC-decreet; 2 ° ofwel wordt het beheer door de begunstigde zelf uitbesteed, door middel van een door hem gelanceerd en goedgekeurd overheidsopdracht, onder de volgende voorwaarden: 1. bindend advies van ETNIC om de naleving van de informaticanormen van ETNIC te controleren op: - enerzijds, de technische bepalingen van het bestek van de overheidsopdracht door de relevante afdelingen van ETNIC, op zijn minst uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van het bestek; - anderzijds, de tussentijdse en definitieve leveringen van de contractprestaties, ingediend uiterlijk 15 werkdagen na de datum van ontvangst van de documenten; 2 °. het opstellen van een specifieke eigendomsclausule in het bestek van de overheidsopdracht op naam van ETNIC en van opname van de oplossing door ETNIC, op technisch niveau.

Art. 4.§ 1. Stap 5, waarnaar wordt verwezen in artikel 3, § 2, wordt afgestemd op het tijdschema voor het voorbereiden van de begroting. § 2. Bij wijze van uitzondering kan een aanvraag worden toegevoegd na de perioden van voorbereiding van de oorspronkelijke of aangepaste begroting, op voorwaarde dat de kredieten zijn opgenomen in de "andere basisartikelen" waarnaar wordt verwezen in artikel 5, § 2, van het ETNIC-decreet, onder de volgende cumulatieve voorwaarden: 1 ° de motivering door de voordragende Minister waarin in de nota aan de Regering bij het aanvullend dotatiebesluit de dringende noodzaak en de uitzondering worden voorgesteld; 2 ° vermelding in het aanvullend dotatiebesluit: - de reikwijdte en het budget van het bedoelde project; - de gevolgen voor de begroting en de overdracht van kredieten.

Art. 5.§ 1. Een matrix bepaalt de mate van relevantie en de wegingen van elk criterium als bedoeld in artikel 3, lid 2, tweede alinea, van het ETNIC-decreet.

Ze vormt een beslissingsondersteunend instrument voor de kwalificatie van informatica-aanvragen in het proces als bedoeld in artikel 3.

De matrix wordt opgesteld door ETNIC na overleg in de Strategische Raad voor het Digitale en Informaticabeleid van de Franse Gemeenschap, bedoeld in artikel 6 van het Governance-decreet. § 2. Indien nodig kan deze matrix elk jaar opnieuw worden geëvalueerd, op voorstel van ETNIC na overleg in de Strategische Raad voor het Digitale en Informaticabeleid van de Franse Gemeenschap, bedoeld in artikel 6 van het Governance-decreet. § 3. Deze matrix en de mogelijke herbeoordeling ervan worden goedgekeurd door de Minister.

Art. 6.§ 1. Een capaciteitsbeheersplan wordt opgesteld door ETNIC en jaarlijks aan de minister voorgelegd, in overeenstemming met de kalender van het initiële en aangepaste begrotingsjaar.

Dit plan meet de prestaties, anticipeert op de capaciteitslimieten van de structuur en neemt de corrigerende maatregelen die nodig zijn om de geleverde activiteiten, projecten en diensten te optimaliseren. § 2. Het capaciteitsbeheersplan als bedoeld in § 1 omvat ten minste de volgende elementen: 1 ° het voorlopig beheer van de menselijke en materiële middelen van ETNIC, in overeenstemming met het personeelsplan dat jaarlijks door de Minister wordt vastgesteld; 2 ° het door ETNIC ingestelde beleid van internalisering en uitbesteding van oplossingen die inspelen op de uitgedrukte behoefte; 3 ° het beheer van het gebruik en de belasting van de diensten, inclusief onderhoud; 4 ° het beheer van het gebruik van infrastructuren; 5 ° mechanismen om de kosten te optimaliseren en te verdelen. HOOFDSTUK 3. - Criteria en nadere regels van samenwerking of vereniging met publiekrechtelijke of privaatrechtelijke personen in het kader van de opdrachten van ETNIC

Art. 7.§ 1. ETNIC kan mits voorafgaande toestemming van de Regering contractuele partnerschappen aangaan zonder verwerving van een participatie met een private of publieke partner.

In het kader van een dergelijk partnerschap is ETNIC bevoegd om bepaalde specifieke opdrachten aan de partner toe te vertrouwen of samen met hem enkele van zijn opdrachten uit te voeren, onverminderd de voorschriften inzake overheidsopdrachten. § 2. Het partnerschapsvoorstel, bedoeld in § 1, wordt opgesteld door het directiecomité en toegezonden aan de Minister die het ter goedkeuring bij de Regering indient. § 3. Het in lid 1 bedoelde partnerschap voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden: 1 ° ETNIC mag onder geen enkele omstandigheid de bevoegdheden overdragen die hem bij of krachtens het ETNIC-decreet zijn toegekend; 2 ° ETNIC moet een aanzienlijke controle behouden over de opdrachten die in het kader van het partnerschap worden uitgevoerd.

Significante beheersing betekent een beheersing die op zijn minst vergelijkbaar is met die welke wordt uitgeoefend over zijn eigen diensten, waardoor het een beslissende invloed kan hebben op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen met betrekking tot de opdrachten die aan de partnerentiteit zijn toevertrouwd of die samen met haar worden beheerd.

Art. 8.§ 1. ETNIC kan, mits voorafgaande toestemming van de Regering, aandelen nemen in een andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon. § 2. Het deelnemingsvoorstel, bedoeld in § 1, wordt opgesteld door het directiecomité, op basis van een verslag van de algemeen bestuurder waaruit het strategische belang van een dergelijke deelname voor de uitvoering van de opdrachten van ETNIC, en overgezonden aan de Minister die het ter goedkeuring bij de Regering indient. § 3. De deelneming bedoeld in het eerste lid voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden: 1 ° de entiteit waarin ETNIC aandelen verwerft, heeft een maatschappelijk doel dat verenigbaar is met dat van ETNIC; 2 ° ten minste één bestuurdersmandaat wordt toegekend aan ETNIC; 3 ° ETNIC neemt deel aan het kapitaal van de entiteit tot een minimum van 5%. § 4. In het kader van de keuze van aandeleninvesteringen, kan de Regering inzonderheid rekening houden met de volgende criteria: 1 ° duurzame aard van het (de) project (en); 2 ° de inclusie van personen met een handicap; 3 ° prioriteit voor projecten met technologische evoluties; 4 ° prioriteit voor participaties in zeer kleine bedrijven.

Art. 9.ETNIC zendt elke 3 maanden aan de Minister de follow-uptabellen waarbij de activiteiten van het partnerschap, externe samenwerking en participatie of lopende vereniging geïdentificeerd kunnen worden.

De Minister brengt jaarlijks verslag uit aan de Regering over partnerschapsactiviteiten, externe samenwerking en deelneming of vereniging van het lopende jaar. HOOFDSTUK 4. - Praktische regelingen voor de kaderovereenkomst

Art. 10.§ 1. De kaderovereenkomsten en fiches als bijlage bij deze overeenkomsten worden opgesteld krachtens artikel 4, §§ 1 en 2 van het ETNIC-decreet overeenkomstig de volgende werkwijze: 1 ° Stap 1: overleg en opstellen tussen de partijen, met een maximale looptijd van drie maanden; 2 ° Stap 2: tussentijdse validatie, bij iedere partij; 3 ° Stap 3: presentatie aan de Minister en onderling afgestemde behandeling van voorgestelde wijzigingen en opmerkingen; 4 ° Stap 4: eindvalidatie, bij elke partij en bij de Minister.

Het in lid 1 bedoelde proces wordt in lijn gesteld met het kalenderjaar van de ontwikkeling van de oorspronkelijke en de aangepaste begroting van de Franse Gemeenschap. § 2. Elke kaderovereenkomst wordt ondertekend door de Regering, de algemeen bestuurder van ETNIC en de persoon die wettelijk gemachtigd is om de begunstigde te binden. § 3. De Minister presenteert aan de Regering, en in combinatie met elke functionele minister betrokken, het geheel van de kaderovereenkomsten die elk met toepassing van artikel 4, § 4 van ETNIC-decreet goedgekeurd moeten worden.

Art. 11.De kaderovereenkomsten kunnen jaarlijks worden gewijzigd, als bedoeld in artikel 9, wegens onvoorziene elementen in de aanneming van de oorspronkelijke overeenkomst.

De in artikel 9 vastgestelde voorwaarden zijn niet van toepassing op wijzigingen, tijdens het jaar, van als bijlage bij de kaderovereenkomsten opgenomen fiches. HOOFDSTUK 5. - Voorwaarden met betrekking tot de begroting en de rekeningen

Art. 12.Met toepassing van artikel 18, § 4 van het ETNIC-decreet, bestemt de Minister het resultaat van het begrotingsjaar: 1° voor de bijzondere reserves, in verhouding tot de inkomsten uit de gelden die een speciale bestemming hebben gekregen door een dotatie, een legaat of een stichting;2° voor de aanzuivering van de vroegere tekorten;3° voor de overdracht naar het volgende dienstjaar. De Minister bevoegd voor bestuurlijke informatica en de Minister van begroting kunnen echter, geheel of gedeeltelijk, een andere bestemming bepalen. Indien de Minister bevoegd voor administratieve informatica ook de Minister van Begroting is, vraagt hij aan de Regering te beslissen over het bestemmingsvoorstel. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 13.De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019.

Brussel, 1 maart 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

^