Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 oktober 2018
gepubliceerd op 16 november 2018

Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018032186
pub.
16/11/2018
prom.
25/10/2018
ELI
eli/decreet/2018/10/25/2018032186/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2018. - Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.In de zin van dit decreet, wordt verstaan onder: 1 ° "Regering": de Regering van de Franse Gemeenschap; 2 ° "Begunstigden": de entiteiten, instellingen en diensten, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die tot de opdrachten van ETNIC behoren.

Bedoeld worden: a) de diensten van de Regering en de ministeriële kabinetten van de leden van de Regering;b) de instellingen van openbaar nut en alle andere structuren die onder het Comité van Sector XVIIressorteren, alsook de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de "Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique";c) de instellingen van openbaar nut en de diensten die de Franse Gemeenschap en andere overheidsbesturen gemeen hebben, die door samenwerkingsakkoorden of een gezamenlijk decreet opgericht werden, dat (die) ertoe strekt (strekken) dat ETNIC, gedeeltelijk of geheel, voor de opdrachten van overheidsdienst bedoeld bij artikel 3, § 1 zou instaan;d) de diensten van een ander overheidsbestuur, federaal of van een deelstaat, dan de Franse Gemeenschap, evenals entiteiten en instellingen die ervan afhangen waarvoor een samenwerkingsakkoord gesloten werd om te waarborgen dat ETNIC, gedeeltelijk of geheel, voor de opdrachten van overheidsdienst bedoeld bij artikel 3, § 1, 1° tot 4° zou zorgen;e) de publiekrechtelijke rechtspersonen opgericht door de Franse Gemeenschap die noch onder het Comité van Sector IX noch onder het Comité van Sector XVIIressorteren; 3 ° "Computerprogramma's": standaardprogramma's en specifieke programma's, ontwikkeld of aangepast om aan de specifieke behoeften van ETNIC en een begunstigde te voldoen, bedoeld in punt 2 van artikel 6, § 1 van dit decreet, met inbegrip van software en softwarepakketten; 4 ° "AVG": Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene Verordening Gegevensbescherming"); 5 ° "persoonsgegevens": de gegevens omschreven in artikel 4, 1) van de AVG; 6 ° "Verwerking": de operatie(s) bedoeld in artikel 4, 2) van de AVG.

Art. 2.Het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap), hierna "ETNIC" genoemd, is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid. HOOFDSTUK II. - OPDRACHTEN, NADERE REGELS VOOR DE SAMENWERKING EN MIDDELEN AFDELING I. - Opdrachten

Art. 3.§ 1. ETNIC oefent de volgende overheidsdienstopdrachten voor zijn begunstigden uit, binnen het gemeenschappelijke kader inzake beheer van het digitale en IT-beleid dat in overleg met ze wordt vastgesteld: 1 ° de organisatie van informatica die gericht is op: a) om te voldoen aan de functionele behoeften van de begunstigden, de identificatie, analyse, specificatie, vertaling, verwerving of ontwikkeling, uitbating en controle van informatica- en digitale oplossingen, met inbegrip van toepassingsoplossingen en fysieke of virtuele hostingsoplossingen, bestaande of nog te ontwikkelen, inclusief, maar niet beperkt tot, de implementering, configuratie, aanwending, onderhoud en hosting met inachtneming van de huidige dienstniveaus; De organisatie van informatica waarnaar in het vorige lid wordt verwezen, omvat inzonderheid de bezoldiging van het onderwijspersoneel alsmede het toezicht op de leerplicht en de telling van de leerlingen bedoeld in de wet van 23 mei 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 bron diensten van de eerste minister Wet tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type wet prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Duitse vertaling sluiten tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. b) de aanschaf en regelmatig bijgewerkte inventaris van het benodigde computermateriaal voor de begunstigden;c) het volledige beheer van de IT-infrastructuurdiensten en de uitbating van deze diensten, met inbegrip van servers, werkstations, organisatie en technische ontwikkeling van telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de telefonie, digitale innovaties alsook het onderhoud van alle componenten;d) de oprichting en organisatie van een steundienst, in verband met de taken die aan ETNIC zijn toevertrouwd in de zin van dit decreet, ten bate van de begunstigden;e) de technische analyse en organisatie van de beveiliging van het informatiesysteem in nauwe samenwerking met de begunstigden;f) de steun voor digitale innovatie en technologische monitoring van digitale en computerinstrumenten, met inbegrip van het bepalen van technologische en methodologische normen, evenals de bedrijfsarchitectuur. 2 ° de organisatie van een "datawarehouse"-dienst; 3 ° de organisatie, ontwikkeling en aanwending van informaticaoplossingen in het kader van het e-bestuur, "Elektronische Regering", overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap tot organisatie van een gemeenschappelijke dienst inzake de administratieve vereenvoudiging en de elektronische administratie, e-Wallonie-Bruxelles Simplification (e-Wallonië-Brussel Vereenvoudiging) genoemd, afgekort « eWBS »; 4 ° het uitvoeren van consultancyopdrachten, in verband met de opdrachten opgenomen in dit artikel, gericht op het aanbieden van expertise op dat gebied aan de begunstigden. § 2. Teneinde een efficiënte sturing van het digitale en informaticabeleid van de Franse Gemeenschap te garanderen, stelt de Regering de criteria vast voor het bepalen van de activiteiten, projecten en diensten die ETNIC als prioriteit uitoefent, alsmede de nadere regels om deze te beheren.

De in lid 1 bedoelde criteria moeten minstens de volgende elementen bevatten: 1 ° transversaliteit; 2 ° de budgettaire impact; 3 ° de impact op de informatica-architectuur; 4 ° het aantal eindgebruikers dat betrokken is bij de informaticaoplossing.

De nadere regels voor het optreden waarnaar in lid 1 wordt verwezen, moeten minstens het proces tot kwalificatie van de bedrijfsbehoeften van de begunstigde op het gebied van computeraanvragen, omvatten.

Dit proces bepaalt, op zijn minst, de gevallen waarin ETNIC niet over de capaciteit beschikt om de activiteiten, projecten en diensten als bedoeld in lid 1 zelf uit te voeren alsook de gevolgen daarvan voor de uitoefening van zijn opdrachten als bedoeld in paragraaf 1. § 3. ETNIC kan in het kader van zijn opdrachten met publiek- of privaatrechtelijke personen samenwerken.

De Regering bepaalt de criteria en nadere regels van deze samenwerking of vereniging.

Deze criteria moeten de Regering minstens in staat stellen: 1 ° haar autonomie en controle te behouden over de uitoefening van de opdrachten die door ETNIC namens de begunstigden worden uitgevoerd; 2 ° ervoor te zorgen dat de Franse Gemeenschap niet gedwongen wordt technologische keuzes te maken die indruisen tegen de doelstellingen die zij zichzelf op korte, middellange en lange termijn stelt. § 4. ETNIC kan toegang verlenen tot de overheidsopdrachten die het gunt, inzonderheid voor computermateriaal en informaticadiensten, aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke personen, al dan niet begunstigden in de zin van artikel 1 van dit decreet.

Het kan hiertoe aankoopcentrales organiseren.

AFDELING II. - Nadere regels voor de samenwerking

Art. 4.§ 1. De nadere regels voor de samenwerking tussen ETNIC en elke begunstigde worden bepaald door een kaderovereenkomst, waarin de rechten en plichten van elke partij worden vastgesteld, met inachtneming van de bepalingen van dit decreet. § 2. Onverminderd de rechten en verplichtingen die bij of krachtens dit decreet zijn vastgesteld, stelt de kaderovereenkomst als bedoeld in lid 1 minstens de volgende elementen vast: 1 ° de rol van elke partij; 2 ° de reikwijdte van de opdrachten uitgeoefend door ETNIC op grond van artikel 3 van dit decreet; 3 ° de financieringsmethode die van toepassing is op de betrokken begunstigde en de praktische voorwaarden van deze wijze van financiering, betaling en vereffening, overeenkomstig afdeling 5 van dit decreet; 4 ° het beheerskader en de strategische instanties waarbinnen de betrekkingen tussen de begunstigde en ETNIC plaatsvinden, inzonderheid, de sturing van de computeropdrachten uitgeoefend door ETNIC, bepaald door de Regering, met toepassing van het decreet van 25 oktober 2018 betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap; 5 ° de regelingen voor de implementatie door ETNIC van de activiteiten, projecten en diensten van de begunstigde, vastgesteld door de Regering, met toepassing van artikel 3 § 2 van dit decreet; 6 ° de nadere regels voor het bezit en de mogelijke overdracht van eigendom en intellectuele eigendom van materiaal, computerprogramma's en elk ander element dat kan worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten overeenkomstig artikel 6 van dit decreet; 7 ° specifieke organisatorische regels voor een begunstigde van het datawarehouse bedoeld in artikel 3, § 1, 2 ° ; 8 ° de specifieke organisatorische regels voor een begunstigde met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op grond van de AVG; 9° de procedures voor de verplaatsing van personeelsleden naar de begunstigden, overeenkomstig artikel 9 van dit decreet. § 3. Als bijlage bij de in paragraaf 1 bedoelde kaderovereenkomst, wordt de lijst opgenomen, in de vorm van fiches, van de activiteiten, projecten en diensten die ETNIC ten behoeve van de begunstigde uitvoert, die minstens de reikwijdte, de menselijke en geldelijke middelen, de duur evenals een meerjarige begrotingsprognose bevat. § 4. Elke kaderovereenkomst wordt gesloten tussen de Regering, het ETNIC en de betrokken begunstigde. § 5. De Regering keurt het model van de kaderovereenkomst en de bijlagen goed, alsook de praktische regelingen voor het sluiten en bijwerken van de kaderovereenkomst en de bijlagen ervan.

AFDELING III. - Middelen en financieringswijzen

Art. 5.§ 1. ETNIC heeft als middelen: 1 ° hoofdzakelijk, de jaarlijkse dotatie toegekend door de Franse Gemeenschap, die uitsluitend wordt toegewezen aan de uitvoering door ETNIC van de in artikel 3, § 1 van dit decreet bedoelde opdrachten van overheidsdienst, met uitzondering van de verbruiksgoederen die de begunstigden nodig hebben; 2 ° bij wijze van uitzondering, de functionele inkomsten die voortvloeien uit de (her)facturering, in verband met de opdrachten uitgevoerd door ETNIC; 3 ° de middelen die worden overgedragen of ter beschikking gesteld in het kader van verdragen of samenwerkingsovereenkomsten die zijn gesloten met andere overheidsinstanties; 4 ° giften en nalatenschappen gedaan in zijn voordeel. § 2. Met toepassing van § 1, 1 °, bepaalt het decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, de kredieten uitgetrokken op de basisallocatie "Jaarlijkse dotatie van ETNIC" en de kredieten, in dezelfde organisatieafdeling, gereserveerd voor computers, uitgetrokken op andere basisallocaties bedoeld om uitgaven in verband met specifieke aanvragen te dekken.

Deze kredieten die zijn uitgetrokken op andere basisartikelen ter dekking van uitgaven in verband met specifieke aanvragen, kunnen in de loop van het jaar opnieuw worden verdeeld om de basisallocatie van de jaarlijkse dotatie van ETNIC te financieren. § 3. De Regering bepaalt voor elke in lid 1 bedoelde financieringswijze de procedures voor het identificeren van bij ETNIC ingediende computeraanvragen die gevolgen hebben voor de begroting. § 4. De andere praktische regelingen met betrekking tot de financieringswijzen als bedoeld in lid 1 worden vermeld in de kaderovereenkomst gesloten tussen ETNIC en elk van haar begunstigden overeenkomstig artikel 4 van dit decreet. § 5. De jaarlijkse dotatie, bedoeld in § 1, 1 °, wordt in twee schijven vereffend.

De eerste schijf wordt uiterlijk op 15 februari van het betrokken kalenderjaar gestort en komt overeen met 80 % van het bedrag van de dotatie.

De tweede schijf die overeenkomt met het saldo van de jaarlijkse dotatie, wordt uiterlijk op 15 november van het betrokken kalenderjaar gestort na indiening van een uitvoeringsverslag met de voorlopige begroting en de behoeftenverklaring van ETNIC. .

Het in lid 3 bedoelde verslag wordt voorgelegd aan de inspectie van financiën, die de overeenstemming van de verleende informatie met de begroting en boekhouding verifieert. HOOFDSTUK III. - EIGENDOM

Art. 6.§ 1. Ten opzichte van de begunstigden, is ETNIC houder van: 1 ° de eigendomsrechten op de materialen die aan ETNIC zijn overgedragen of die het voor zichzelf of voor de begunstigden heeft verworven; 2 ° de intellectuele eigendomsrechten of rechten van gelijkwaardige aard op computerprogramma's en alle andere elementen die namens deze rechten kunnen worden beschermd, die ETNIC op enigerlei wijze voor zichzelf of voor zijn begunstigden aanschaft; 2 ° de rechten die voortvloeien uit vergunningen voor het gebruik en de uitbating van de elementen bedoeld in 2 ° wanneer deze door een derde aan ETNIC en aan zijn begunstigden worden verleend. § 2. De praktische nadere regels met betrekking tot de eigendom van eigendomsrechten en intellectuele eigendom worden vastgelegd in de kaderovereenkomst bedoeld in artikel 4 van dit decreet. HOOFDSTUK IV. - PERSONEEL

Art. 7.Het kader en het statuut van de personeelsleden, hun bezoldiging en toelagen worden door de Regering vastgesteld.

Art. 8.Met betrekking tot de ambten die verband houden met de uitvoering en het gebruik van technologieën in verband met zijn opdrachten van overheidsdienst, maakt ETNIC gebruik van personeel dat een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, en dit voor werkzaamheden met als enig doel specifieke opdrachten uit te voeren.

Art. 9.§ 1. De personeelsleden van ETNIC kunnen, in het kader van de adviesopdrachten als bedoeld in artikel 3, § 1, 4 °, tijdelijk worden overgeplaatst naar de functionele diensten van de begunstigden.

Deze tijdelijke verplaatsingen vormen geen terbeschikkingstellingen in de zin van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. § 2. De kaderovereenkomst waarnaar in artikel 4 wordt verwezen, bevat op zijn minst de volgende elementen: 1 ° de rol van ETNIC als hiërarchische overheid en, in voorkomend geval, van de begunstigde inzake functionele onderrichtingen; 2 ° de specifieke consultancy-opdrachten en de profielen die onderhevig zijn aan tijdelijke verplaatsing; 3 ° de kosten en de wijze van financiering van verplaatsingen; 4 ° de uitvoeringsmethoden; 5 ° de evaluatiemethoden voor de verplaatsingen en voor het toezicht op de opdrachten. HOOFDSTUK V. - ORGANISATIE EN BEHEER

Art. 10.§ 1. Het ETNIC wordt geleid door een administrateur-generaal die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van ETNIC. De zetel van ETNIC wordt door de Regering bepaald. § 2. De administrateur-generaal wordt bijgestaan door een adjunct-administrateur-generaal, een directeur-generaal, een directeur-generaal van de informatica en een bestuurscomité waarvan hij/zij het voorzitterschap waarneemt.

In geval van afwezigheid of onvermogen van de administrateur-generaal, wordt hij/zij door de adjunct-administrateur-generaal vervangen. § 3. De administrateur-generaal vertegenwoordigt ETNIC in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en handelt geldig in naam en voor rekening van ETNIC. § 4. Het in lid 2 bedoelde bestuurscomité bestaat uit de algemene ambtenaren van ETNIC, met beraadslagende stem, en leden van zijn personeel, met een adviserende stem, daartoe door de Regering aangewezen.

Art. 11.De Regering bepaalt de delegaties van bevoegdheden, macht en ondertekening die aan de ambtenaren-generaal toegekend worden, aan het bestuurscomité en aan de personeelsleden, inzonderheid inzake algemene werking, overheidsopdrachten en personeel.

Art. 12.§ 1. De taken op middellange termijn, en hun budgettaire impact, om de strategische doelstellingen en de prioritaire operationele doelstellingen te bereiken die nodig zijn voor de implementatie en interne optimalisering van ETNIC zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst, goedgekeurd door de Regering. § 2. Het model en de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde bestuursovereenkomst worden door de Regering vastgesteld.

Art. 13.Onverminderd de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, kan de Regering de nadere regels bepalen voor het indienen van verslagen over het dagelijks beheer.

Art. 14.§ 1. ETNIC zendt uiterlijk op 30 juni een jaarlijks activiteitenverslag over het voorgaande jaar aan de Regering. § 2. De Regering zendt het aan het Parlement van de Franse Gemeenschap toe binnen de maand nadat zij daarvan akte heeft genomen. § 3. Dit verslag vermeldt inzonderheid: 1 ° de maatregelen die ETNIC heeft genomen om zijn openbare dienstverleningsopdrachten uit te voeren krachtens de bestuursovereenkomst bedoeld in artikel 12, § 1; 2 ° op anonieme wijze, de informatie met betrekking tot de bezoldiging van de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal en directeur-generaal van de informatica. HOOFDSTUK VI. - BEGROTING EN REKENINGEN

Art. 15.Voor het financiële beheer van ETNIC wordt gezorgd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en de uitvoeringsbesluiten van genoemde wet, voor zover er niet van wordt afgeweken in de bepalingen van dit decreet.

Art. 16.In afwijking van artikel 3, lid 1, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, wordt de aangepaste begroting, in geval van aanpassing van de begroting van ETNIC, goedgekeurd door de Regering.

Deze aangepaste begroting wordt ter informatie aan het Parlement toegezonden.

Art. 17.§ 1. De administratieve en budgettaire controle wordt uitgeoefend door de inspectie van Financiën. § 2. De drempelwaarden voor het optreden van de Inspectie van Financiën, alsmede de termijnen en de nadere regels voor het verlenen van de adviezen, worden door de Regering bepaald. § 3. Tussen ETNIC, de Regering en de Inspectie van Financiën wordt een overeenkomst gesloten waarin de nadere regels voor de administratieve en budgettaire controle van de Inspectie van Financiën worden vastgelegd.

Onverminderd de rechten en plichten van of krachtens dit decreet, bevat de overeenkomst minstens de volgende elementen: 1 ° de nadere regels voor de samenwerking tussen de partijen; 2. de vorm van de controle.

Art. 18.§ 1. ETNIC is onderworpen aan het bedrijfsrevisoraat.

De Regering bepaalt de nadere regels van dat revisoraat. § 2. De Regering keurt het rekeningenstelsel, de evaluatie- en afschrijvingsregels van ETNIC goed. § 3. De nettowinst is het saldo van de resultatenrekening bepaald in het rekeningenstelsel, na dotatie aan de door de Regering toegestane afschrijvingen en voorzieningen. § 4. De Regering bepaalt de nadere regels voor de toewijzing van de nettowinst van het boekjaar.

Art. 19.§ 1 - ETNIC is verplicht om al zijn financiële rekeningen en alle investeringen toe te vertrouwen aan de kassier van de Franse Gemeenschap.

ETNIC beschikt over zijn financiële rekeningen, waarbij zijn autonomie geëerbiedigd wordt. § 2. ETNIC vertrouwt de kassier de materiële uitvoering van zijn ontvangst- en uitgavenverrichtingen toe, evenals het houden van al zijn financiële rekeningen volgens de algemene voorwaarden bepaald door de "Kassierovereenkomst" die de Franse Gemeenschap en haar kassier bindt.

De nomenclatuur van de financiële rekeningen die ETNIC reeds bij de kassier geopend heeft, wordt niet gewijzigd. § 3. De kassier bepaalt de globale staat, dit is de netto thesauriestaat die wordt bepaald op grond van het geheel van de saldi van alle rekeningen van de Franse Gemeenschap, inzonderheid de rekeningen van ETNIC. Die globale staat wordt beheerd door het Agentschap voor de Schuld van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

De financiële rekeningen van ETNIC in de globale staat brengen geen interesten op voor het bedrijf. HOOFDSTUK VII. - OVERGANGS-, WIJZIGINGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 20.§ 1. In artikel 1, categorie A van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, worden, in de Franse versie, de woorden "Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française" ingevoegd op hun plaats in alfabetische volgorde. § 2. In artikel 1, categorie B van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, worden, in de Franse versie, de woorden "Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française" afgeschaft. § 3. De bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, zijn van toepassing voor zover daarvan bij dit decreet niet wordt afgeweken. § 4. In artikel 1, 1°, c) van het decreet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren sluiten betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, worden de woorden "het ETNIC, bedoeld bij het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC)" afgeschaft.

In artikel 2, lid 2, vierde punt, van hetzelfde decreet, worden de woorden "Artikel 4, §§ 1 tot 3 is niet van toepassing op ETNIC" afgeschaft.

Art. 21.De instelling van openbaar nut bedoeld bij artikel 2 van dit decreet neemt de plaats in van de rechtspersoon van de instelling van openbaar nut bedoeld bij artikel 2 van het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), en oefent er de bevoegdheden van uit.

Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen die vóór de inwerkingtreding van dit decreet bestonden, worden behouden.

Art. 22.§ 1. Het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), wordt opgeheven. § 2. De bepalingen getroffen ter uitvoering van het decreet bedoeld in het eerste lid, worden geacht krachtens dit decreet te zijn aangenomen en blijven van kracht totdat zij door de Regering worden opgeheven.

Art. 23.Dit decreet treedt in werking op de door de Regering vastgestelde datum en uiterlijk op 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 oktober 2018.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscomopdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota Zitting 2018-2019 Stukken van het Parlement. Ontwerp van decreet nr. 684-1. - Commissieamendementen, nr. 684-2. - Commissieverslag, nr. 684-3. - Tekst aangenomen tijdens de commissie, nr. 684-4. - Vergaderingsamendementen, nr. 684-5. - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 684-6.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 24 oktober 2018.

^