Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014702 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Magic", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013686 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018013857 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2018 zijn benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE COMMANDEUR De heer Luc OGIERS adviseur Hij zal het burgerlijk ereteken dragen en neemt zijn rang in de Orde in op 15 november RIDDER De heer Christian BASUNGA NGELESI attaché De heer Emmanuel CHARLES administratie(...) type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, voor de officieren, andere dan stafofficieren, voor de eerste maal ingeschreven als officier op de poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en dit na 23 januari 2018 en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014546 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2460 van 15 oktober 2018: Wordt kapitein ****. **** **** ontslagen uit het ambt van militaire **** van de **** Militaire School op Wordt luitenant van het vliegwezen ***** ontslagen uit het ambt van militaire **** van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt mevrouw Vicky STORMS bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zes(...) type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 16/11/2018 numac 2018014593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014724 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018031837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de contactambtenaren bij Europol of Interpol en de verbindingsofficieren type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018032029 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Summer Millions" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 mei 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millio - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 653 op 18 november 2018 valt; - van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018032030 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Black Pearl" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Na - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 0851 op 18 november 2018 valt; - va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018032073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, wordt met ingang van 1 september 2018, Meneer Christophe LUYCX benoemd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene directie Instellingen en Bevolking van de Federal type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018032074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering - Personeel Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, wordt met ingang van 1 augustus 2018, Meneer Jean-Marc BILLEMONT benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Instellingen en Bevolking van de Federa type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 2017 ter uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 en ter wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende havenstaatcontrole type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018032188 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 1 van de "Generische autocontrolegids voor de groothandel in niet-eetbare tuinbouwproducten" gedateerd op 21-09-2018 werd op 10-10-2018 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 b E-mail : info@vegaplan.be type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018040651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de wijziging van de bijlagen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016 met registratienummer 136761/CO/301.01 type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018204515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018204612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018204766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018204785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot vaststelling van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de inrichting en de financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014667 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 31, basisallocatie 44.55.11.33.00.34 type ministerieel besluit prom. 16/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014712 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal : YY - gesprekatelier - UE1 » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 16/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014714 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal : YY - gesprekatelier - UE2 » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 16/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014713 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal : YY - gesprekatelier - UE3 » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014730 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » , gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 26/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 07/11/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Hasselt als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205504 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 70/2018 van 7 juni 2018 Rolnummer 6643 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 18, § 2, 1° en 2°, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, gesteld door het Ar Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 06/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018031906 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de steunstructuur voor de reïntegratie via het onderwijs voor sociale promotie in gevangenissen type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 15/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205560 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016 type decreet prom. 15/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205558 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de niet-openbare en openbare elektronische communicatie van de overheden van het Duitse taalgebied

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014709 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van bestuurders binnen de Raad van bestuur van de « Office francophone de la formation en alternance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014710 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de sturingsgroep voor het begeleiden, evalueren en voorstellen van aanpassingen van het experimentele stelsel voor de ontplooiing van de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten in het vierde, vijfde en zesde jaar van het kwalificerend onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014731 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 30/08/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205320 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 4 juni 2009 betreffende de vaststelling van de opleidingsvoorwaarden voor middenstandsleerlingen en opleidingsondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205719 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van praktische modaliteiten inzake de overmaking van begrotingen, rekeningen en statistische gegevens door gemeenten, provincies en alle andere Waalse lokale instellingen die deel uitmaken van de omtrek S1313 van de lokale openbare besturen type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205720 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van praktische modaliteiten inzake de overmaking van begrotingen, rekeningen en statistische gegevens door openbare centra voor maatschappelijk welzijn en alle andere Waalse lokale instellingen die deel uitmaken van de omtrek S1313 van de lokale openbare besturen

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014798 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Orde van Vlaamse Balies die woonplaats kiest bij Mr. Ma Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014797 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Gent die woonplaats kiest bij Mr. Thomas Eyskens, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014799 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hans DE RUYTER die woonplaats kiest bij Mr. Sofie De Maess Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014796 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba G-LABEL die woonplaats kiest bij Mrs. Laurent Proo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205630 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 oktober 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 oktober 2018, heeft Muriel H b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 oktober 2018 ter post aangetekende b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205626 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond Nr. 0406.529.968 STUDIECENTRUM Op 26/10/2018 werd het ondernemingsnummer 0406.529.968 afg(...) type lijst prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205698 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond Nr. 0403.916.710 LA RENOMMEE DE DALHEM intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018032184 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

document

type document prom. 04/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205563 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering waarbij aan de stad Eupen machtiging wordt verleend om een terrein te onteigenen ten algemenen nutte

erratum

type erratum prom. 28/05/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205592 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF-PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205662 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18163 Deze selectie werd afgesloten op 22 oktober 2018. Er is 1 geslaagde. (...) type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205663 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten A1 (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: MNG18078 Deze selectie werd afgesloten op 31 oktober 2018. Er zijn 2 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205684 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Monitoren groepsbegeleiders (niveau B), voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer : ANG18101 Deze selectie werd afgesloten op 4/07/2018. Er zijn 9 laureaten. De li(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205723 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018, bladzijde 79995, houdende de erratum van de beschikking van 13 maart 2018 tot aanwijzing van de heer De Hantsetters M., tot plaatsvervangend rechter

document

type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205727 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers noodcentrales Vlaanderen (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18246 Solliciteren kan tot 06/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205736 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Systeemadministrators A2 (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG18145 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2018. Er is 1 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205734 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Tweetalige Calltakers Noodcentrale Brussel (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18245 Solliciteren kan tot 06/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205739 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige administratieve medewerker (niveau B) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW18004 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2018. Er(...) De lijst is 3 jaar geldig. type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douaniers shift (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18278 Solliciteren kan tot 03/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205741 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Shift voor de AA Douane en Accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18279 Solliciteren kan tot 03/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205742 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Calltakers Noodcentrale Provincie Luik met kennis van Duits (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG18242 Solliciteren kan tot 06/12/2018 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205743 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs psychosociale aspecten op het werk (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18191 Solliciteren kan tot 16/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205745 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juridisch medewerkers (niveau B) voor voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW18002 Deze selectie werd afgesloten op 27/06/2018. Er(...) De lijst is 3 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205757 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG18728. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgis(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 10/12/2018. Solliciteren kan tot(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 23 september 2018 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Mevrouwen : M.-C. LEFEBVRE , adviseur A32, vanaf 15 novembe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014766 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Veerle M.R. DE PAUW, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij be Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014770 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Sonia DEBOIS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voor type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014769 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Ankie M. SPILTIJNS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014768 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt de heer Sébastien REMY, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014767 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt de heer Manfred A. HEEREN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslis type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014774 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt de heer Yousaf JAOUHAR, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014771 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Nathalie M.L. VIAENE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014773 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2019, wordt mevrouw Nadège A. MINSCHAERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014772 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt de heer Gerald S.U. HENSKENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014776 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Ayten DEMIR, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014777 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2018, wordt mevrouw Sophany S.H. RAMAEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014778 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer Cédric JACMAIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014775 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt de heer Andy D.C. BOEYKENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014781 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt de heer Peter F.M. PUT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014780 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Camille S. VLERICK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014779 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2018, wordt de heer Werner VAN NOPPEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014782 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2018, wordt mevrouw Anne M. JONCKHEERE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van hoofd van de afdeling "Communicatie, digitale strategie en ICT" (A4) bij Leefmilieu Brussel in de beide taalrollen Leefmilieu Brussel is onderworpen aan de bepalingen van h(...) - Hoofd van de afdeling "Communicatie, digitale strategie en ICT" (A4) bij Leefmilieu Brus(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014693 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van hoofd van de afdeling "Agentschap voor lucht en Stad in transitie" (A4) bij Leefmilieu Brussel in de beide taalrollen Leefmilieu Brussel is onderworpen aan de bepalingen va(...) - Hoofd van de afdeling "Agentschap voor lucht en Stad in transitie" (A4) bij Leefmilieu (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014683 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de meth Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de bovenvermelde bestuurlijke Commis(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014695 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van hoofd van de afdeling "Groene ruimten" (A4) bij Leefmilieu Brussel in de beide taalrollen Leefmilieu Brussel is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brussel(...) - Hoofd van de afdeling "Groene ruimten" (A4) bij Leefmilieu Brussel Overeenkomstig ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018014793 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 december 2017, bladzijde 85621, akte nr. 2017/31676, Regel 24, lezen « Assistent administratieve ondersteuning bij het arbeidsauditoraat Henegouwen, afdeling C In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2018, bladzijde 85619, akte nr. 2018/32095, Regel 70, lez(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018032204 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 326 (Etnografie) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere le(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. o Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205724 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Assenede : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2018. - Herzele : 1 - Aywaille : 1 (in associatie)(...) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aang(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205704 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** Werving en Selectie (niveau ****1), voor het Ministerie van Defensie. - **** : ****18269 Solliciteren kan tot 3/12/2018 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205705 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** Werving en Selectie (niveau ****1), voor het Ministerie van Defensie. - **** : ****18248 Solliciteren kan tot 3/12/2018 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving (****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

document

type document prom. -- pub. 16/11/2018 numac 2018205722 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik. Het hof, verenigd in algemene vergadering op 3 september 2018, heeft mevr. Burton M., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaa Het hof, verenigd in algemene vergadering op 19 september 2018, heeft de heer Michiels O., raadshee(...)
^