Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 29 april 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de personeelsformatie van ETNIC

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019041040
pub.
29/04/2019
prom.
27/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/27/2019041040/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de personeelsformatie van ETNIC


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) sluiten betreffende het « Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) » (Overheidsbedrijf voor Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap), inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten, zoals gewijzigd, tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 februari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 1 maart 2019;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Overlegcomité van Sector XVII, gesloten op 11 maart 2019;

Gelet op het advies van het Directiecomité van ETNIC, gegeven op 15 maart 2019;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De administratieve personeelsformatie van ETNIC wordt bepaald als volgt:

Niveau

Rang

Graad

Aantal

1

16+

Administrateur général

1

16

Administrateur général adjoint

1

16

Directeur général « IT »

1

15

Directeur général adjoint (1)

1

12

Directeur de la direction juridique et des marchés public

1

Directeur de la direction des ressources humaines

1

Directeur de la direction logistique

1

Directeur de la direction comptabilité

1

Directeur de la cellule d'appui de l'Administrateur général

1

10

Attaché

35

2+

27

Premier gradué

2

25

Gradué

13

2

22

Premier assistant

1

20

Assistant

2

3

32

Premier adjoint

1

30

Adjoint

3

Totaal:

66


(1) uitdovende betrekkingen.

Art. 2.§ 1. Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, moet maximaal 15% van de administratieve betrekkingen in verhouding tot het totale aantal betrekkingen in de onderneming worden behouden, waarbij een verhouding van 85% IT-betrekkingen en 15% administratieve betrekkingen in acht wordt genomen. § 2. Wanneer in een bevorderingsbetrekking van niveau 1 bepaald in de personeelsformatie is voorzien, wordt het deskundige contractueel personeelslid dat deze betrekking daadwerkelijk bekleedde, aangesteld in een andere vacante betrekking die met zijn kwalificaties overeenstemt, en kan hij in geen geval en overeenkomstig artikel 3, § 2, het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014 betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren, de prerogatieven behouden die met de promotiebetrekking verbonden zijn.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap sluiten, zoals gewijzigd, tot vaststelling van de personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2019.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

^