Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011782 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van een deel van de bevoegdheden en van het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels, teneinde de Federale Pensioendienst te machtigen subsidies te verlenen aan bepaalde federaties en organisaties die opkomen voor de oorlogsslachtoffers en hun rechthebbenden type wet prom. 22/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040989 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft type wet prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040988 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, teneinde het bedrag op te trekken dat als inkomensbovengrens dient om aanspraak te maken op een voorschot op het onderhoudsgeld type wet prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041004 bron federale overheidsdienst financien Wet tot instelling van een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2018 aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019012009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019030380 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, wordt de heer Jean-Luc COLLETTE, rijksambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van Attaché eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 september De heer Jean-Luc COLLETTE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041008 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de erkenningsprocedure om giften te krijgen die recht geven op de belastingvermindering bedoeld in artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019041028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt de heer Martin, Dirk, geboren op 27 december 1951, werkleider-archivaris bij het Studie- en documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij Hij neemt zijn rang in de Orde in op datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041054 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019041064 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 januari 2019, wordt de heer René MARLER, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Regie der Gebouwen, ingang van 1 oktober 2018. Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vrijstelling Bij koninklijk besluit van 5 april 2019, wordt de vrijstelling voorzien in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek toegekend aan mevrouw VAN LIER Amelia, geboren te Bangkok op 5 november 1982, kandida(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vrijstelling Bij koninklijk besluit van 5 april 2019, wordt de vrijstelling voorzien in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek toegekend aan de heer DUELLAERT Hubert, geboren te Sint-Niklaas op 26 december 1953, kandidaat r type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019201594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011801 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019012008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst Verlenging van het mandaat van adjunct-administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 15 april 2019 wordt, met ingang van 1 mei 2019, het mandaat verlengd van de heer Johan JANSSENS als titularis van de managementfu Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2018 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040955 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs

arrest

type arrest prom. 05/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011733 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling is belast type arrest prom. 18/12/2018 pub. 29/04/2019 numac 2019011790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Algemeen Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2019 van Fedris

decreet

type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Filmovereenkomst van 17 april 2012 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en Volksrepubliek China type decreet prom. 14/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041046 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst voor Filmcoproductie van 16 mei 2018 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek ten oosten van de Uruguay

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2018015654 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2018, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument en als landschap van het plantsoen op het Jan Jacobsplein te Brussel met inbegrip v Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011867 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011885 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019012005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2019 werd het personeelsplan 2019 goedgekeurd en vastgesteld als volgt: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019030401 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en van de beheers- voorwaarden van het domaniale Natuurreservaat "La Vallée de l'Emmels" te Born, Medell en Meyerode type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019030403 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Marais de Grendel" te Attert type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019030404 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Les Grands Viviers" te Beaumont type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019030405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Goutelle » te Bièvre

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoerende maatregelen betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de personeelsformatie van ETNIC

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019012022 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Marcel Goemare en Graaf Augustin d'Ursel de Bousies, die beiden woonplaats kiezen bij Mrs. Donatien(...) type bericht prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019040970 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019. - Bericht van 17 april 2019 voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de De kiescolleges van alle kieskringen van het Koninkrijk worden opgeroepen op zondag 26 mei 2019 tus(...)

erratum

type erratum prom. 17/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041049 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019202034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief Assistenten (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19144 Solliciteren kan tot 13/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, is mevrouw LERNOUT Jo benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van mevrouw D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019201595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, is de heer VAN BALLART Herman benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van d

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019030391 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de **** vergelijkende selectie voor werving naar de functie van Data Analisten voor de gemeenschappelijke **** van het college van hoven en rechtbanken en de gemeenschappelijke **** van het Deze procedure werd afgesloten op 22/03/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst van geslaagden ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019030392 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de **** vergelijkende selectie voor werving naar de functie van Data Analisten voor de gemeenschappelijke **** van het college van hoven en rechtbanken en de gemeenschappelijke **** van het open Deze procedure werd afgesloten op 22/03/2019. Er zijn 10 laureaten. De lijst van geslaagden ****(...)

document

type document prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019202028 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers/projectbeheerders managementondersteuning (niveau A1) voor de POD Maatschappelijke Integratie. - Selectienummer : AFG18269 Deze selectie werd afgesloten op 15/04/2019. type document prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019202040 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW : Directiesecretaresses (m/v/x). - BNG19040 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun perso(...) Solliciteren kan tot 13/05/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019202038 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige HR Assistenten (niveau B) voor Innoviris. - Selectienummer : AFB19012 Solliciteren kan tot 13/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019202052 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Goedkeuringen van de modelen (niveau A1) voor FOD Justitie. - Selectienummer : AFG18304 Deze selectie werd afgesloten op 12/04/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019202067 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige transportverantwoordelijken (niveau C) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : MNG19049 Solliciteren kan tot 14/05/2019 via www.selor.be Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019202082 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Socio-professionele re-integratie (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG19141 Solliciteren kan tot 13/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/04/2019 numac 2019202084 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige conversation managers (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : MNG19018 Deze selectie werd afgesloten op 23/04/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1(...)
^