Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011526 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011565 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012250 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van de subsidie voor ruimere openingsmomenten, de subsidie voor dringende kinderopvang en de plussubsidie in 2019 type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019014629 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de formulieren in het kader van de mobiliteitshulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019030341 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019040837 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van de Minister belast met Wetenschapsbeleid bij het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot vaststelling van de overeenkomst van de student-begeleider type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2014 houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012858 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de begeleidingsdiensten inzake peterschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een wachtdiensttoelage aan adviseurs, adjunct-adviseurs bij de hulpverlening aan de jeugd en aan directeurs, adjunct-directeurs bij de jeugdbescherming die een wachtdienst organiseert type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040953 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter toepassing van artikel 82 van het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019040951 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040952 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040950 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de personeelsformatie van ETNIC type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot vaststelling van het handvest van de student-begeleider type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot vaststelling van het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 16 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018
^