Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 26 april 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten voor het schooljaar 2019-2020

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019040950
pub.
26/04/2019
prom.
27/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/27/2019040950/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten voor het schooljaar 2019-2020


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 7, zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 467 van 1 oktober 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, inzonderheid op artikel 1, zoals vervangen bij het besluit van de Regering van 17 juli 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 december 2018;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 23 januari 2019 van het Onderhandelingscomité sector IX Onderwijs, van het comité voor de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten - afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs, samen vergaderend;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 23 januari 2019 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra die door de Regering worden erkend;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 15 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de afwezigheid van communicatie van het advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, lid 2, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de « gendertest » van 6 september 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het protocol van 22 januari 2019 waarbij werd vastgesteld dat de organisaties die de ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen, werden geraadpleegd overeenkomstig artikel 7, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de verenigingen van ouders van leerlingen en de representatieve organisaties van verenigingen van ouders van leerlingen in de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, zoals vervangen bij het besluit van de Regering van 17 juli 2015, wordt vervangen door hetgeen volgt : «

Artikel 1.- De leden van het vastbenoemd en stagedoend personeel, onderworpen aan het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de leden van de inspectiedienst belast met toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, genieten het hierna bepaalde jaarlijkse vakantiestelsel : 1° Allerheiligen - herfstvakantie : van maandag 28 oktober 2019 tot vrijdag 1 november 2019;2° Kerstvakantie - wintervakantie : van maandag 23 december 2019 tot vrijdag 3 januari 2020;3° Krokusvakantie - ontspanningsverlof : van maandag 24 februari 2020 tot vrijdag 28 februari 2020;4° Paasvakantie - voorjaarsvakantie : van maandag 6 april 2020 tot vrijdag 17 april 2020;5° Zomervakantie : de zomervakantieperioden worden vastgesteld als volgt, waarbij ermee rekening wordt gehouden dat de psycho-medisch-sociale centra, gedurende deze vakantie, door wachtdiensten te organiseren die voor de raadplegende personen duidelijk gesignaleerd zijn, jongeren en gezinnen moeten adviseren inzake school- en beroepsoriëntatie : a) voor de directeurs : van maandag 13 juli 2020 tot en met vrijdag 21 augustus 2020;b) voor de andere personeelsleden : ofwel van maandag 6 juli 2020 tot en met vrijdag 21 augustus 2020, ofwel van maandag 13 juli 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020;6° Verschillende verlofdagen : a) Feest van de Franse Gemeenschap : vrijdag 27 september 2019;b) Commemoratie 11 november : maandag 11 november 2019;c) Feest van 1 mei : vrijdag 1 mei 2020;d) Hemelvaart : donderdag 21 mei 2020;e) Verlof : vrijdag 22 mei 2020;f) Pinkstermaandag : maandag 1 juni 2020.».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 3.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2019.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^