Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 29 april 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019041041
pub.
29/04/2019
prom.
27/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/27/2019041041/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs sluiten tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het advies van 19 februari 2019 van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs ertoe strekkend het model van haar huishoudelijke reglement te wijzigen;

Gelet op de voordracht van de Minister van hoger onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs sluiten tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs, wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 27 maart 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^