Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 14 juni 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een wachtdiensttoelage aan adviseurs, adjunct-adviseurs bij de hulpverlening aan de jeugd en aan directeurs, adjunct-directeurs bij de jeugdbescherming die een wachtdienst organiseert

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019013100
pub.
14/06/2019
prom.
27/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/27/2019013100/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MARS 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een wachtdiensttoelage aan adviseurs, adjunct-adviseurs bij de hulpverlening aan de jeugd en aan directeurs, adjunct-directeurs bij de jeugdbescherming die een wachtdienst organiseert


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/1999 pub. 22/01/1999 numac 1999029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ambtenaren van de Diensten van de Regering belast met de uitoefening van de bevoegdheden van adviseur of directeur bij de hulpverlening aan de jeugd en van adjunct-adviseur of adjunct-directeur bij de hulpverlening aan de jeugd ter uitvoering van Titel V van het decreet van 4 maart 1991 betreffende de hulpverlening aan de jeugd sluiten betreffende de ambtenaren van de Diensten van de Regering belast met de uitoefening van de bevoegdheden van adviseur of directeur bij de hulpverlening aan de jeugd en van adjunct-adviseur of adjunct-directeur bij de hulpverlening aan de jeugd ter uitvoering van Titel V van het decreet van 4 maart 1991 betreffende de hulpverlening aan de jeugd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 januari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 februari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 6 februari 2019;

Gelet op het protocol nr. 507 van het Onderhandelingscomité van Sector XVII, afgesloten op 15 maart 2019;

Gelet op de « gendertest » van 7 januari 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming in zijn algemene beginselen in dejudicialisering voorziet en met het oog op de samenhang en om ervoor te zorgen dat dit beginsel volledig operationeel is, moet een wachtdienstsysteem van adviseurs, adjunct-adviseurs bij de hulpverlening aan de jeugd en van directeurs, adjunct-directeurs bij de jeugdbescherming overwogen worden;

Overwegende dat beslist werd om met een wachtdienstsysteem te starten vanuit een proefproject in de gerechtelijke arrondissementen Luxemburg en Luik en dat de proeffase in de twee arrondissementen van 1 mei 2019 tot 31 december 2019 zal lopen;

Overwegende dat tijdens deze "testfase" een begeleidingscomité (samengesteld uit vertegenwoordigers van de algemene administratie hulpverlening aan de jeugd, van de algemene directie ambtenarenzaken en van de personeelsdienst, uit vertegenwoordigers van de gerechtelijke overheden) regelmatig zal bijeenkomen om te zorgen voor de opvolging van het systeem, om de relevantie ervan te evalueren en om de toepassing ervan te verbeteren;

Overwegende dat de representatieve vakbondsorganisaties geassocieerd zullen worden via drie basisoverlegcomités die specifiek toegewijd zijn aan de uitvoering van dit proefproject;

Overwegende dat, in het geval van een positieve evaluatie, het doel is om het systeem vanaf 1 januari 2020 over het geheel van de gerechtelijke arrondissementen van de Franse Gemeenschap te veralgemenen;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het kader van de proeffase in de gerechtelijke arrondissementen Luik en Luxemburg, wordt een wachtdiensttoelage toegekend aan adviseurs, adjunct-adviseurs bij hulpverlening aan de jeugd en aan directeurs, adjunct-directeurs bij de jeugdbescherming die voor een wachtdienst zorgen.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° wachtdienst : de verplichting voor de adviseur, de adjunct-adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd of de directeur, adjunct-directeur bij de jeugdbescherming om : a) per telefoon bereikbaar en beschikbaar te zijn vanaf maandag tot vrijdag van 17uur tot 21uur zonder echter zich te verplaatsen ;in dit kader beperkt zijn rol zich tot het verlenen van ondersteuning aan een dienstdoende magistraat en het toezicht houden op de toestand bij zijn bevoegde collega de dag daarop; b) thuis beschikbaar te zijn en, in voorkomend geval, zich te verplaatsen op zaterdag, zondag en de wettelijke feestdagen tussen 9 uur en 17 uur ;de gezinswoning van de jongere bepaalt de dienst waarin het gezin ontmoet zal moeten worden ; 2° wachtdienstperiode : periode van 7 dagen waarin de wachtdienst georganiseerd wordt ;3° coördinator van wachtdiensten van een arrondissement : de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd of de directeur bij de jeugdbescherming aangesteld door de Administrateur-generaal van hulpverlening aan de jeugd, belast met de organisatie van de wachtdiensten in zijn arrondissement.

Art. 3.De toelage bedoeld in artikel 1 wordt toegekend voor elke maand waar een wachtdienstperiode werkelijk wordt georganiseerd.

Een algemene tabel die de wachtdienstperiodes organiseert, wordt maandelijks door de leidend ambtenaar vastgesteld op voorstel van de coördinator van de wachtdiensten van het arrondissement.

Art. 4.De toelage bedraagt 254,61 euro.

Wanneer de wachtdienst geactiveerd wordt, bedraagt de toelage 509,22 euro.

De wachtdienst wordt geactiveerd wanneer de adviseur, de adjunct-adviseur bij hulpverlening aan de jeugd of de directeur, de adjunct-directeur bij de jeugdbescherming werkelijk aangesproken worden in het kader van de zijn functie tijdens de wachtdienstperiode.

De toelage wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Art. 5.De toelage wordt elke maand uitbetaald en na vervallen termijn van twee maanden.

Deze toelage kan slechts één keer per maand worden geïnd en dit, zelfs als de adviseur, de adjunct-adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd of de directeur, de adjunct-directeur bij de jeugdbescherming meer dan één wachtdienstperiode tijdens de maand presteert.

Enkel de vervallen wachtdienstperiodes tijdens de referentiemaand worden in aanmerking genomen voor de toekenning van de maandelijkse toelage.

Als een wachtdienstperiode gedeeltelijk over twee maanden uitstrekt, wordt deze alleen meegeteld voor de maand waarin de wachtdienstperiode ten einde zal komen.

Art. 6.De coördinator van de wachtdiensten van het arrondissement geniet een jaarlijkse toelage ten bedrage van 509,22 euro.

De toelage wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Ze is niet cumuleerbaar met de wachtdiensttoelage die toegekend wordt voor de wachtdienst.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

Art. 8.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Jeugd, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, R. MADRANE

^