Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 26 april 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019040952
pub.
26/04/2019
prom.
27/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/27/2019040952/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 8, eerste lid, vervangen bij het decreet van 18 januari 2018 betreffende de jaarlijkse schoolkalender;

Gelet op het decreet van 13 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving sluiten betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 14, eerste lid, vervangen bij het decreet van 18 januari 2018 betreffende de jaarlijkse schoolkalender;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type decreet prom. 03/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op artikel 120, eerste lid, vervangen bij het decreet van 18 januari 2018 betreffende de jaarlijkse schoolkalender;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 december 2018;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 23 januari 2019 van het Onderhandelingscomité sector IX Onderwijs, van het comité voor de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten - afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs, samen vergaderend;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 23 januari 2019 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra die door de Regering worden erkend;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 15 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de afwezigheid van communicatie van het advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, lid 2, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de « gendertest » van 6 september 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het protocol van 22 januari 2019 waarbij werd vastgesteld dat de organisaties die de ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen, werden geraadpleegd overeenkomstig artikel 7, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de verenigingen van ouders van leerlingen en de representatieve organisaties van verenigingen van ouders van leerlingen in de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs en-secundair onderwijs, met volledig leerplan en alternerend.

Art. 2.Het aantal klasdagen wordt op 181 dagen voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld.

Art. 3.Het begin van het schooljaar wordt op maandag 2 september 2018 vastgesteld voor het schooljaar 2019-2020.

Art. 4.Voor het schooljaar 2019-2020 worden de vakanties en verloven vastgesteld als volgt: 1° Feest van de Franse Gemeenschap: vrijdag 27 september 2019;2° Allerheiligen - herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot vrijdag 1 november 2019;3° Commemoratie 11 november: maandag 11 november 2019 4° Kerstvakantie - wintervakantie: van maandag 23 december 2019 tot vrijdag 3 januari 2020;5° Krokusvakantie - ontspanningsverlof: van maandag 24 februari 2020 tot vrijdag 28 februari 2020;6° Paasvakantie - voorjaarsvakantie: van maandag 6 april 2020 tot vrijdag 17 april 2020;7° Feest van 1 mei: vrijdag 1 mei 2020;8° Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020;9° verlof: vrijdag 22 mei 2020;10° Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020.

Art. 5.De zomervakantie begint op 1 juli 2020.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 7.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2019.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^