Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 26 april 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter toepassing van artikel 82 van het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019040953
pub.
26/04/2019
prom.
27/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter toepassing van artikel 82 van het bijzonder decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs sluiten tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het bijzonder decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs sluiten tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 82 van voormeld bijzonder decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs sluiten, de Regering de persoon aanwijst die belast is met de administratieve maatregelen die nodig zijn voor de oprichting en het instellen van WBE, in afwachting van de aanstelling van de administrateur-generaal;

Overwegende dat de heer Philippe LESNE momenteel verantwoordelijk is voor de organisatorische wijziging van het WBE-netwerk, bij de algemene administratie van het onderwijs Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Krachtens het bijzondere decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040574 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs sluiten tot oprichting van de overheidsinstelling die belast is met het ambt van inrichtende macht van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt de heer Philippe LESNE aangewezen als verantwoordelijke voor de administratieve maatregelen die nodig zijn voor de oprichting en het instellen van WBE, in afwachting van de aanstelling van de administrateur-generaal.

Art. 2.De administrateur-generaal van de algemene administratie van het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 27 maart 2019.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^