Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 20 mei 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2014 houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van "Wallonie-Bruxelles International"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019012469
pub.
20/05/2019
prom.
27/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van Wallonie-Bruxelles International sluiten houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van "Wallonie-Bruxelles International"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen « Wallonie-Bruxelles », gesloten op 20 maart 2008, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/05/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles" sluiten houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen « Wallonie-Bruxelles », gesloten op 20 maart 2008;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van du 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van Wallonie-Bruxelles International, inzonderheid op de artikelen 155 en volgende;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van Wallonie-Bruxelles International sluiten houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van "Wallonie-Bruxelles International";

Gelet op de wijzigingen van leden voorgesteld door het Directiecomité tijdens zijn zitting van 27 augustus 2018 en SLFP op 8 februari 2019;

Op de voordracht van de Minister-President en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van Wallonie-Bruxelles International sluiten houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van "Wallonie-Bruxelles International", wordt punt 3° vervangen als volgt: "3° voor SLFP, de heer Julien VANDERKELEN, assistent.".

Art. 2.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door hetgeen volgt: "

Art. 8.Tot plaatsvervangend griffier wordt aangesteld, de heer Luc PAQUE, eerste attaché.".

Art. 3.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2019.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

^