Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht inzake privékopie type wet prom. 07/04/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019030478 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van bepalingen betreffende het uitbrengen van wetenschappelijk en technisch advies door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten alsook de oprichting van een cannabisbureau

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019011795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van de programma's "Hervestiging van vluchtelingen" en "Relocatie van asielzoekers". - Deel 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019012451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Goedkeuring van het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 van het transmissienet voor elektriciteit. - Publicatie krachtens artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmak Het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 van het transmissienet voor elektriciteit werd goedgekeurd(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019041074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018, wordt mevrouw Rita PAUWELS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag Mevrouw Rita PAUWELS mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019041075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018 wordt mevrouw Els REINERS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zes(...) type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019202187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Grootschalige onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading van de Gouverneur van de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan elektriciteitsschaarste en -panne voor de provincie Oost-vlaanderen type ministerieel besluit prom. 11/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012466 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de Adviescommissie voor creatie op radio type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019012516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie Aanstelling in het hoger ambt Bij ministerieel besluit van 26 april 2019, wordt de heer Eric SNOECK, hoofdcommissaris van politie, aangesteld in het hoger ambt van directeur-generaal van d type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Liantis type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012580 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het aviaire influenzavirus type H3 tegen te gaan

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012376 bron vlaamse overheid Decreet houdende invoering van een systeem van garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude type decreet prom. 09/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012459 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat type decreet prom. 26/04/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019030509 bron vlaamse overheid Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2014 houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 tot goedkeuring van de keuze van de variabelen en van de formule voor de berekening van het socio-economische indexcijfer van elke statistische sector met toepassing van artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019030446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen met het oog op de vaststelling van de modellen van aangifteformulier voor de belastingen bedoeld in de artikelen 40 en 41 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende de afvalstoffen en tot aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belastingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019030474 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Toelatingen tot de stage Bij besluit van de **** Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2019 wordt Mevr. **** **** voor één jaar vanaf 1 mei 2019 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Assistent. Bij besluit van de **** **** **** tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de ****(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019202419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 8 januari 2009 betreffende de gewestelijke bemiddelingsdienst van de Waalse Energiecommissie. type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019202418 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de leveringsvergunning van flexibiliteitsdiensten op de elektriciteitsmarkt

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019012543 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0014: MIG Motors BVBA/NV Nieuwe Automobielmaatschappij Op 10 mei 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aa Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) holdings, (ii) het alge(...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019202280 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

erratum

type erratum prom. 14/03/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012460 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen met betrekking tot de ambten van directeur en directrice, andere bevorderingsambten en selectieambten. - Errata type erratum prom. 21/12/2018 pub. 20/05/2019 numac 2019012501 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019202442 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Medisch materiaal beheerders (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG18211 Solliciteren kan tot 03/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019012425 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019 : Met ingang van 1 maart 2019 - Mevr. Vanderschot, Karolien, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; - Mevr. D(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019012493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019, wordt mevrouw Morgane SAINT-AMAND, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Fra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019030473 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2019 wordt de heer MAKUANGA Jean-Yves met ingang van 1 april 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklaring van Deze termijn wordt met dertig dagen ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Eu(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2019 numac 2019202145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige bij de Arbeidsrechtbank van Hainaut, ter vervanging van de heer KEPPERS André De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, DG Beleidsond(...)
^