Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 25 april 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2019-2020

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019040951
pub.
25/04/2019
prom.
27/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/27/2019040951/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2019-2020


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het decreet van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot organisatie van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 december 2018;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 23 januari 2019 van het Onderhandelingscomité sector IX Onderwijs, van het comité voor de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten - afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs, samen vergaderend;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 23 januari 2019 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra die door de Regering worden erkend;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 15 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de afwezigheid van communicatie van het advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, lid 2, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de « gendertest » van 7 september 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het protocol van 22 januari 2019 waarbij werd vastgesteld dat de organisaties die de ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen, werden geraadpleegd overeenkomstig artikel 7, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de verenigingen van ouders van leerlingen en de representatieve organisaties van verenigingen van ouders van leerlingen in de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing, voor het schooljaar 2019-2020, op de inrichtingen voor secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan die door de Franse Gemeenschap worden gesubsidieerd.

Art. 2.Het begin van het schooljaar wordt op 1 september 2019 vastgesteld voor de inrichtingen die met 40 weken werken, of op uiterlijk 15 september 2019 voor de inrichtingen die met 36 weken gedurende het schooljaar werken.

Art. 3.Het aantal werkingsdagen van een inrichting voor secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan dat door de Franse Gemeenschap wordt gesubsidieerd, is gelijk aan het product van de vermenigvuldiging van het aantal wekelijkse openingsdagen met het aantal werkingsweken gedurende het schooljaar.

De in artikel 4, 1° en 2° bedoelde verplichte of facultatieve verlofdagen worden in de werkingsdagen opgenomen, voor zover ze samenvallen met een normale werkingsdag van de inrichting.

Art. 4.De verloven en vakanties worden vastgesteld als volgt : 1° verplichte verlofdagen : - donderdag 27 september 2019 - Feest van de Franse Gemeenschap van België; - donderdag 1 november 2019 - Allerheiligen; - maandag 11 november 2019 - Wapenstilstand; - woensdag 25 december 2019 - Kerstmis; - woensdag 1 januari 2020 - Nieuwjaar; - zondag 12 en maandag 13 april 2020 - Pasen; - vrijdag 1 mei 2020 - Feest van de Arbeid; - donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 - Hemelvaart; - zondag 31 en maandag 1 juni 2020 - Pinksteren; 2° facultatieve verlofdagen : - van maandag 28 oktober tot zondag 3 november 2019 (Allerheiligen - Herfstvakantie); - van maandag 24 februari tot zondag 1 maart 2020 (Krokusvakantie - ontspanningsverlof); 3° vakanties : - van maandag 23 december tot zondag 5 januari 2020 (Kerstvakantie - wintervakantie); - van maandag 6 april tot zondag 19 april 2020 (Paasvakantie - voorjaarsvakantie).

Art. 5.De zomervakantie begint op 1 juli 2020.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 7.De Minister van Kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2019.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^