Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/01/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kosovo, gedaan te Brussel op 20 februari 2018 (2) type wet prom. 18/04/2017 pub. 25/04/2019 numac 2019040868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake economie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019040860 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel middelzware onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek in de universiteiten voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011884 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 24/01/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso EverZinc Overpelt van de Gouverneur van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 12/04/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019040915 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/04/2019 numac 2019201698 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 159/2018 van 22 november 2018 Rolnummer 6796 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 25/04/2019 numac 2019201701 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 162/2018 van 22 november 2018 Rolnummers 6860, 6861, 6863 en 6951 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 78, vijfde lid, 92, § 1, eerste lid, en 101, § 2, derde lid, van het Gerechtelijk Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 25/04/2019 numac 2019201700 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 160/2018 van 22 november 2018 Rolnummers 6797 en 6800 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel III.26 van het Wetboek van economisch recht, gesteld door de Vrederechter van het negende kanton Antwerpen.

decreet

type decreet prom. 22/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011806 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft het instellen van een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering type decreet prom. 29/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011811 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 25/04/2019 numac 2019201963 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank van Hainaut. - Beschikking Bij beschikking van 15 februari 2019 werd de heer KEPPERS André, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Hainaut, door de Eerste Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/11/2018 pub. 25/04/2019 numac 2019011603 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van de dienstaanwijzing van de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden binnen de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan IJsevallei type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een publieke pensioentoezegging voor de contractuele personeelsleden type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011887 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van fabrieksgas, cokesovengas of aardgas door middel van leidingen van Fluxys Belgium NV, gelegen in het openbaar domein beheerd door De Vlaamse Waterweg nv, aan het kanaalpand Insteekdok Grimbergen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N76h Breeërweg - Dorpsstraat - Brugstraat - Sportlaan vanaf grens Bree tot kruispunt N76 tussen kilometerpunt 0,344 en 2,887 op het grondgebied van de gemeente Bocholt type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, voor wat betreft de openingsdagen, de verhoging van de onkostenvergoeding voor kinderbegeleider gezinsopvang, het inkomenstarief en het realiseren van het groeipad en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot toekenning van een eenmalige subsidie in 2018 voor de informatisering in het kader van de kinderopvangtoeslag

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011918 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de beroepscommissie voor jongeren die met vrijheidsbeneming worden bestraft type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011917 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de Toezichtcommissie voor de plaatsen waar jongeren die met vrijheidsbeneming worden bestraft, opgevangen worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 25/04/2019 numac 2019011947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019040951 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2019-2020

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/04/2019 numac 2019040962 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Lessen heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 227.444/XV-4009. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...)

erratum

type erratum prom. 27/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen. - Erratum type erratum prom. 29/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019030398 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 25/04/2019 numac 2019202010 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders overheidsopdrachten (niveau B), voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer : ANB19005 Solliciteren kan tot 8/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^