Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Verkiezingen van 26 maart 2019 In uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 28 november 2018 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsins Nationale Raad : Nederlandstalige werkende leden : 1. SLEEUWAGEN, Veerle 203071 2. VERMA(...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011518 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt de heer Dries VAN EECKHOUTTE, eerste auditeur bij de Raad van State, belast met een opdracht als expert bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Lee type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011537 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 januari 2019, wordt de heer David BORIBON, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Franse t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011541 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 21, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019040652 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het logboek en het zeeverslag voor de zeevisserij type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019040653 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende een inspectiesysteem voor de veilig exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersschepen op geregelde diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040823 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Van Loy T., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2019 's avonds; type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040824 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, is de heer Lepaffe C., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bere Deze machtiging is hernieuwbaar. Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, dat in werking(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019200169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vervanging van artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019200168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2018, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011458 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 21/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011550 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Semerano Anna" gelegen te Paul Deschanellaan 181/05, 1030 Brussel als hobbykwekerij van katten aan Mevr. Semerano Anna in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 21/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Chatterie des Titans à Crinière" gelegen te Paleizenstraat 187/1, 1030 Brussel als hobbykwekerij van katten aan mevrouw Essakili Oumaïma in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011552 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Les petits chi-chi" gelegen te Louis Mettewielaan 93/5, 1080 Brussel als hobbykwekerij van honden aan de heer Draguet Xavier in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040821 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 maart 2019 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing van mevr. Haegeman S., in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van Oost-Vlaanderen als plaatsvervangen - is mevr. Van Hamme E., kandidaat-notaris, aangewezen voor een termijn van één jaar, in de hoedani(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201105 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 33/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 6662 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen D.II.28, tweede lid, D.II.36, § 2, tweede lid, D.II.37, § 1, zesde lid, en D.IV.11 vervat in artikel 1 van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011554 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type decreet prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201550 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden type decreet prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201551 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteitshulpmiddelen type decreet prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201592 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen D.VI.25 tot D.VI.28 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en van artikel 54 van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken

beschikking

type beschikking prom. 28/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011413 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 , aangenomen op basis van artikel 16 van dit Verdrag type beschikking prom. 28/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011412 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de bepalingen betreffende het beheer van de verbintenissen die worden gewaarborgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 28/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de maatregel voor inschakeling op de arbeidsmarkt in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 25 oktober 2018 betreffende het Overheidsbedrijf voor de Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011488 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2162 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 maart 2015 betreffende de programmatie van de onthaalkantoren voor nieuwkomers en tot wijziging van artikel 29 van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie - derde lezing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011573 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verschillende reglementaire bepalingen om na de brexit voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de toegang te regelen tot bezoldigde arbeid of tot de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/11/2018 pub. 05/04/2019 numac 2019030289 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2345 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot organisatie van de toekenning van de maaltijdcheques aan het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019030325 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst met actoren die de toelating hebben om het mechanisme van de glijdende huurovereenkomst in de praktijk te brengen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019030323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van de veiligheid van de vervoersystemen op sporen uitgebaat door de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201545 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de procedure voor de beëindiging van het statuut van afvalstof bedoeld in artikel 4ter van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201600 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Viroinval

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019030338 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Paul VINCKE die woonplaats kiest bij Mrs. Jeroen De Coninc Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2019. Deze zaak is ingesc(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201607 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 december 2018, wordt de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest, die het voorwerp uitmaakt van een aanvraag tot hernieuwing van erkenning ingediend op 30 januari 2018 door Bij ministerieel besluit van 19 december 2018, wordt de erkenning als auteur van milieueffecton(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011513 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Duitstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel, de politierechtbank en de vr(...) Deze procedure werd afgesloten op 19/02/2019. Er is 1 laureaat. De lijst van geslaagden blij(...) type lijst prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011515 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen (BFG18170). Deze procedure werd afgesloten op 21/12/2018. Er is 1 laureaa(...) De lijst van geslaagden blijft 3 jaar geldig. Rangschikking van de laureaten: 1. SEMEREAB Ham(...) type lijst prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011514 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris bij het parket van het hof van beroep Bergen (BFG18161). Deze procedure werd afgesloten op 08/11/2018. Er (...) De lijst van geslaagden blijft 3 jaar geldig. Rangschikking van de laureaten: 1. Neve Alain type lijst prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0405.575.509 FREDO TEXTILES intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0721.806.692 SAMMELANI Op 26/03/2019 werd het ondernemingsnummer 0721.806.692 afgesl(...) type lijst prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201613 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0450.478.589 'T KANTEELKE Ond. Nr. 0450.696.543 GRUBE Ond. Nr. 0457.218.705

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019030339 bron belgische senaat Samenstelling van een personeelsreserve van attachés De Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van attachés. De Senaat vormt samen met de Kamer van volksvertegenwoordigers he(...) De Senaat telt 60 senatoren : 50 senatoren worden aangewezen door de parlementen van de Gemeenschap(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040452 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 12 februari 2019, heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** uit te oefenen, met standplaats te **** en consulair rechtsgebied het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 12 december 2018 wordt de heer Nicholas ASTHON, geboren op 13 november 1986, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 november 2018 met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalige taalkad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011499 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt Mevr. Martha O. ANSEEUW, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011543 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Xavier HEREMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040658 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2019 wordt Mevr. Katrien VAN HERCK, geboren op 17 juni 1987, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2019 met als titel attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalige taalkader, b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040808 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt Mevr. Kim DEVRIESE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitte Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt M(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040809 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt Mevr. Stefany KNOLL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitt type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040811 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt mevrouw Annelies LIEVENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, worden benoemd tot leden - Mevr. BAETENS Katelijne en de heren ANDRE Willy, DEVENEYNS Eddy, DRIELSMA Pierre, DUHAYON Guy, HO(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040810 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2019, wordt Mevr. Heidi P. PEETERS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040840 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Bij hetzelfde besluit, worden benoemd als leden bij voornoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigers(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040844 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019, worden benoemd tot leden van de Tec 1° in de hoedanigheid van werkend lid : erkend huisarts: de heer MARTENS Richard; 2° in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019 wordt mevrouw Julie SPELMANS met ingang van 1 maart 2019 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2018.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011490 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Een assistent - voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - Directie Financieel Beheer (ref. 2019/FIN/assistent) Er is een betrekking van as(...) De externe mobiliteit geldt voor de in artikel 23 vermelde instellingen van openbaar nut die ressor(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011501 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot kandidaten voor de Nederlandstalige en Franstalige kamer voor de beroepscommissie betreffende het rijbewijs met het niet slagen voor het praktisch examen rijbewijs Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 201 Deze Commissie is samengesteld uit een kamer voor de examens afgenomen in het Nederlands en een kam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011510 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef: Hoofdgriffier (klasse A3) bij de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsre(...) Toelichting: Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via bevordering, kan men zich(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011512 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen To Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard voor aanwijzing in een mandaat, kan men zi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011511 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van hoofdsecretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef: Hoofdsecretaris (klasse A3) bij het parket van het hof van beroep Bergen(...) Toelichting: Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via bevordering, kan men zich(...)

document

type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011363 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel-Preventie & Veiligheid Toelating tot de stage en definitieve benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van Brussel-Preventie & Veiligheid van 1 januari 2018 wordt de heer BEN HADDOU EL KHATTABI Hassan toegelaten tot d Bij beslissing van de directeur-generaal van Brussel-Preventie & Veiligheid van 19 januari (...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019011487 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling 2019. - Taalopleidingsoperatoren voor het onthaaltraject van nieuwkomers 1. INLEIDING Brussel ziet zijn rol als toegangspoort tot het Belgisch migratiesysteem voortdurend bevestigd. Zo kwamen ook nog altijd in 201 Personen die zich duurzaam vestigen in België, hebben immers welbepaalde behoeften die verband houd(...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040613 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 16 april 2018, wordt de heer CLERINX Patrick bevorderd door verhoging in graad van Opzichter op 1 april 2018 (...) Bij beslissing van de directeur-generaal van 4 februari 2019, wordt de heer DE LAETER Samuel be(...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 20 december 2018, wordt de heer BARRY Amadou bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 1 januari 2019 in de hoe Bij beslissing van de directeur-generaal van 20 december 2018, wordt de heer GURDAL Yener bevor(...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019040822 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 27 juni 2018, heeft mevr. Rosiers A., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van dr Bij beschikkingen van 20 november 2018 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwe(...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 maart 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in he worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens : 1.(...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201663 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Documentenbeheerders (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19035 Deze selectie werd afgesloten op 28/03/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201677 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Expert kwaliteit brandstoffen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19120 Solliciteren kan tot 19/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201679 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen economische reglementering (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19106 Solliciteren kan tot 19/04/2019 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201697 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tweetalige Economische controleurs (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19118 Solliciteren kan tot 19/04/2019 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/04/2019 numac 2019201702 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers scheepvaart (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG19114 Solliciteren kan tot 29/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^