Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020031033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041748 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de ivzw OpenPEPPOL voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020041791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 5 juni 2020 wordt de heer Jurgen De Landsheer aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone Anderlecht/Vorst/Sint-Gillis « Politiezone g type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041817 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020202705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter omzetting van de Richtlijn 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verandering van functie Bij koninklijk besluit van 8 juni 2020, dat in werking treedt op 1 december 2018, oefent de heer VAN LANGENHOVE Peter, attaché , de functie uit van(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020202754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, ti Bij ministerieel besluit van 19 juni 2020, is de NV BAV, Uilenbaan 142, te 2160 Wommelgem, erkend g(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, ti Bij ministerieel besluit van 19 juni 2020, is de NV Aannemingsbedrijf Aertssen, Laageind 91 te 2940(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest, Boek VI, ti Bij ministerieel besluit van 19 juni 2020, is de BV Bobrik, Everhoek 1A, te 2520 Oelegem (Ranst), e(...)

arrest

type arrest prom. 19/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041835 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken

decreet

type decreet prom. 11/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020010407 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het gecoördineerde decreet van 27 december 1993 houdende instelling van een prijs van het Parlement van de Franse Gemeenschap tot bekroning van een werk ten bate van het onderwijs en van de permanente opvoeding dat het patrimonium van de Franse Gemeenschap herwaardeert type decreet prom. 12/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041717 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant Bij beschikking van 10 april 2020 werd de heer ROMAIN Bruno, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 5 juni 2020 werd de heer GERILS Alain, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen o

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 24/06/2020 numac 2020015010 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 - gedeeltelijke compensatie gezamenlijke opleidingen hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de derogatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 20 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, tot goedkeuring van de aanpassing van de aangepaste begroting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015048 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de regeringscommissaris behorende tot de Nederlandse taalrol type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015049 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/043 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap waarbij het corona-ouderschapsverlof van toepassing wordt verklaard op het personeel van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, Wallonie Bruxelles Enseignement en instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII vallen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041836 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit nr. 2020/009 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041840 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad voor de strijd tegen de armoede en voor de vermindering van de sociale ongelijkheid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020041861 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de door de School voor openbaar bestuur per teleconferentie georganiseerde vergaderingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020030988 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 683 Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2020

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020041870 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0022: Private equity fonds Gilde Buy Out Partners / Corilus groep. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 18 juni Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van ontwerpen en programmeren v(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020031043 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs elektromechanica (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20063 Deze selectie werd afgesloten op 16/06/2020. De lijst van geslaagden, zond(...) type lijst prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202717 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige P&O-coördinatoren (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20209 Solliciteren kan tot 08/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202755 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Manager A3 - CCB (niveau A3) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer: ANG20211 Solliciteren kan tot 17/08/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshoven. - Arbeidsrechtbanken. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Rechters en Raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2020 worden benoemd, vanaf de bij hun naam vermelde datum : Leopoldsorde Ridder - De heer DEMONTPELLIER d'ANNEVOIE Jean-Marie, rechter in sociale zaken, bij de Franstali(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020041805 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef: Assistent dossierbeheer bij het parket van Charleroi: 1; Toelichting: Atte Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat stellen wannee(...)

document

type document prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202731 bron waalse overheidsdienst Landbouw Natuurlijke Rijkdommen en Energie. - Departement Natuur en Bossen Directie Jacht en Visserij. - Jachtexamen 2020. - Uitstel wegens COVID-19 Wegens de sanitaire crisis COVID-19 werden de tweede zitting van de theoretische proef en de Er zijn nieuwe datums vastgesteld. Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regeri(...) type document prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202766 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Duitstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten (m/v/x) bij het federaal parket en de griffie. - Selectienummer: BDG20002 De medewerkers worden door hun personeelsdie(...) Solliciteren kan tot 09/07/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 24/06/2020 numac 2020202768 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige IT Service Managers (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20097 Solliciteren kan tot 15/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^