Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 maart 2020
gepubliceerd op 30 maart 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030411
pub.
30/03/2020
prom.
26/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/26/2020030411/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen


De Waalse Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Overwegende dat de WHO het coronavirus COVID-19 als pandemie gelabeld heeft op 11 maart 2020;

Overwegende dat de huidige en komende maatregelen, genomen om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, iedere vorm van activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest vertragen, de goede werking van de verschillende overheidsdiensten in het gedrang brengen en bepaalde diensten zelfs verlammen;

Overwegende dat het Waals Gewest reeds eerste dringende maatregelen heeft genomen bij het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 sluiten, waarbij alle dwingende termijnen die zijn vastgelegd in de gehele Waalse wetgeving en reglementering of die uit hoofde daarvan zijn aangenomen, alsmede die welke zijn vastgelegd in de wetten en koninklijke besluiten die krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest vallen, zijn opgeschort voor een periode van één maand, die tweemaal voor dezelfde periode kan worden verlengd bij een besluit waarbij de regering de noodzaak daarvan rechtvaardigt in het licht van de ontwikkeling van de sanitaire omstandigheden;

Overwegende dat het eveneens passend is bepaalde termijnen die niet in dit besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 sluiten zijn bedoeld en die in de wetgevingen betreffende de gewestelijke belastingen bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten zijn voorzien, aan te passen wanneer het Waalse Gewest de dienst daarvan nog niet heeft overgenomen, maar wanneer deze termijnen onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest vallen;

Gelet bovendien op de inperkingsmaatregelen genomen door de federale Regering via de opeenvolgende ministeriële besluiten van 13 en 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, respectievelijk bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 en 20 maart 2020;

Overwegende dat de termijn van twee jaar die in artikel 212 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten is vastgesteld, onder de gewestelijke bevoegdheid valt en dat talrijke burgers zich als gevolg van de bovengenoemde inperkingsmaatregelen niet naar hun notaris kunnen begeven voor het verlijden van de authentieke akten van wederverkoop van een onroerend goed dat iets minder dan twee jaar geleden is aangekocht;

Overwegende dat sommige burgers ook de mogelijkheid zullen hebben om een notariële akte te sluiten, maar dat deze garantie niet aan iedereen kan worden gegeven, aangezien de werking van de notariële wereld ook wordt getroffen, en dat ervoor moet worden gezorgd dat de fiscale situaties van een burger die de mogelijkheid heeft om binnen de termijn van twee jaar een akte te sluiten en van een burger die van deze mogelijkheid wordt beroofd, op dezelfde manier worden behandeld, zodat het rechtszekerheidsbeginsel van de wetgeving dat op hem van toepassing is, gewaarborgd wordt;

Gelet ook op de grote economische gevolgen die de gezondheidscrisis van het coronavirus COVID-19 waarschijnlijk zal hebben op het niveau van het Waalse Gewest;

Overwegende dat het de verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie als het Waalse Gewest is om, in het kader en binnen de grenzen van zijn bevoegdheden en handelingsbekwaamheid, een adequate ondersteuning aan de natuurlijke en rechtspersonen die sterk door deze grote gezondheidscrisis worden getroffen, te garanderen en te waarborgen;

Overwegende dat de fiscaliteit alle onderdelen van de economie betreft en daarom een doeltreffend instrument vormt voor economische en financiële steun in deze context van grote crisis;

Gelet op de beslissingen die de federale Regering via de bovenvermelde ministeriële besluiten heeft genomen, en die betrekking hebben op de sluiting van alle handelszaken en ondernemingen die geen cruciale rol spelen in de minimale werking van de Staat alsook op de inperking van de bevolking;

Overwegende dat deze crisis om bovengenoemde redenen, met name de financiële draagkracht van talrijke zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, ernstig aantast;

Overwegende dat talrijke zowel natuurlijke personen als rechtspersonen gebonden zijn aan financiële beperkingen zoals hypotheekleningen, en dat de banksector, indien zij deze niet betalen of indien er een bepaald risico uit hun hoofde wordt vastgesteld, het risico loopt hypotheekmandaten te activeren om de afgesloten leningen te dekken, teneinde zich elf via hypotheken te beschermen tegen de mogelijk desastreuze gevolgen van deze grote crisis;

Overwegende dat het Waalse Gewest moet voorkomen dat het nemen van garanties door de banken leidt tot een verdere verslechtering van de financiën van bedrijven en particulieren, en dat deze uitzonderlijke situatie van het eventueel nemen van garanties zich in normale omstandigheden niet zou hebben voorgedaan;

Overwegende dat de beste hefboomwerking erin bestaat het registratierecht uitzonderlijk en tijdelijk tot nul procent te herleiden wanneer het in het Waalse Gewest is gelegen, overeenkomstig artikel 5, § 1, 7°, eerste streepje, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, met betrekking tot de vestiging van een hypotheek op onroerend goed, maar alleen in het geval van de omzetting in een hypotheek van een hypothecair mandaat dat bestond vóór de inwerkingtreding van dit besluit, om ook elke situatie van potentieel misbruik van deze uitzonderlijke gunstmaatregel te voorkomen;

Overwegende dat een andere beschikbare hefboom na de verplichte sluitingen, met name in de horecasector, bestaat uit het verminderen van de belastingdruk op de vestigingen die inherent is aan de werking van de automatische ontspanningstoestellen;

Overwegende dat de belasting op automatische ontspanningstoestellen zoals bedoeld in artikel 76 van het Wetboek van de met voormelde belastingen gelijkgestelde belastingen een forfaitaire jaarlijkse belasting is van een bedrag dat aanzienlijk kan zijn indien bedoelde toestellen niet worden gebruikt;

Overwegende dat de belastingdruk te wijten aan deze jaarlijkse forfaitaire belasting verminderd dient te worden door belastingvrij maken van betrokken maanden waarop de tijdelijke verplichting tot inperking en sluiting van betrokken vestigingen betrekking heeft;

Overwegende dat het Gewest over een actiemiddel beschikt via de invoering van een vermindering van het bedrag van de belasting bedoeld in artikel 80 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen met 1/12e per maand of deel van de maand waarin de vestiging waarin het toestel reeds geplaatst is, een gedwongen sluiting ondergaat wegens deze grote crisis, voor toepassing van de andere verminderingen, eventueel toegekend krachtens artikelen 81 of 82 van hetzelfde Wetboek;

Overwegende dat hetzelfde beginsel toepassing moet krijgen op de vestiging die in dezelfde omstandigheden gesloten wordt en waarin het plaatsen van een toestel van dat type gepland was, met 1/12e van het bedrag van de belasting bedoeld in artikel 80 van hetzelfde Wetboek, per maand of deel van de maand te rekenen van het ogenblik van geplande installatie gedurende de periode van gedwongen sluiting wegens deze grote crisis;

Overwegende dat de maatregelen beoogd in dit besluit van bijzondere machten vervolgens in deze mate buitengewoon zijn dat het aangewezen is, ze te beëindigen zodra het bestaan ervan niet langer verantwoord is of het niet langer verantwoord is ze te verlengen;

Overwegende dat bijgevolg beslist is dat ze van toepassing zouden zijn voor een periode van dertig dagen te rekenen van inwerkingtreding ervan, waarbij deze periode eventueel twee maal verlengd kan worden voor éénzelfde duur, bij een besluit waarbij de Regering de noodzaak daartoe verantwoordt ten opzichte van de evolutie van de sanitaire voorwaarden;

Overwegende dat artikel 3, § 1, van het machtigingsdecreet hetvolgende bepaalt : "De besluiten bedoeld in de artikelen 1 en 2 kunnen aangenomen worden zonder dat de wettelijk of reglementair vereiste adviezen vooraf ingewonnen worden.

Het eerste lid is van toepassing op de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State in de bijzonder door de Regering gemotiveerde gevallen.";

Overwegende dat het, rekening houdend met de uiterste dringende noodzakelijkheid om in dit crisismoment zonder voorgaande zowel de Waalse burgers en de Waalse economie te garanderen en te ondersteunen, passend is dat huidig besluit terstond wordt aangenomen; dat dit op zich een verantwoording is voor het feit dat de afdeling wetgeving van de Raad van State niet is geraadpleegd en dat dit des te meer geldt dat genoemd college begrijpelijkerwijze voor organisatieproblemen staat en mede heeft gedeeld dat het "rekening houdend met de aanzienlijke verstoring van de normale werking van de afdeling wetgeving" passend is dat "het advies bij voorkeur aangevraagd wordt binnen een termijn van 60 dagen en dat "voor zover mogelijk kortere termijnen van 5 en 30 dagen vermeden worden";

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Artikel 1.Het recht bedoeld in artikel 3, lid 1, 7°, a), van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten wordt tot nul percent teruggebracht in het geval van de omzetting in een hypotheek van een hypothecair mandaat bij authentieke akte vastgesteld vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 2.De termijn bedoeld in artikel 212 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt te rekenen van 18 maart 2020 opgeschort. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Wetboek van met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Art. 3.Voor de belastingperiode 2020 en op aanvraag van de belastingplichtige wordt er een vermindering van het bedrag van de belasting toegekend, bedoeld in artikel 80 van het Wetboek van met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met 1/12e per maand of deel van de maand waarin het toestel reeds geplaatst is, een gedwongen sluiting ondergaat door beslissing van de federale overheid.

De vermindering bedoeld in het eerste lid wordt eveneens toegekend op aanvraag van de belastingplichtige wanneer het plaatsen van een toestel gepland was bij inwerkingtreding van dit besluit maar wanneer dit toestel niet reeds is geplaatst, met 1/12e, per maand of deel van de maand te rekenen van het ogenblik van aanvankelijk voorziene installatie gedurende de periode van gedwongen sluiting waarin het toestel geplaatst moet worden, een gedwongen sluiting ondergaat door beslissing van de federale overheid.

De verminderingen bedoeld in leden 1 en 2 worden toegepast voor eventuele toepassing van de artikelen 81 en 82 van hetzelfde Wetboek. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 4.De artikelen 1 en 2 zijn van toepassing voor een periode van dertig dagen, twee maal verlengbaar voor éénzelfde duur bij een besluit waarbij de Regering de noodzaak daartoe verantwoord heeft ten opzichte van de evolutie van de sanitaire omstandigheden.

De Regering stelt bij besluit het einde van de periode van toepassing van artikel 3 en van het aantal betrokken twaalfden vast.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking daags na de dag van ondertekening ervan.

Namen, 26 maart 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Digitale Innovatie, Landbouw en Ruimtelijke Ordening, W. BORSUS De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Ambtenarenzaken, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DEBUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^