Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de automatische toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken type wet prom. 26/03/2020 pub. 18/10/2022 numac 2022041677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de automatische toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030489 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 583.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 26/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030490 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 981.000 voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 26/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040946 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020201668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201745 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, tweede lid, c), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030430 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 7 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 26/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020040922 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende verlenging van het mandaat van de administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 26/03/2020 pub. 26/02/2021 numac 2021200765 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 41 en 42 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 26/03/2020 pub. 26/02/2021 numac 2021200766 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 10 en programma 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 26/03/2020 pub. 26/02/2021 numac 2021200767 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 26/03/2020 pub. 26/02/2021 numac 2021200769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 26/03/2020 pub. 26/02/2021 numac 2021200768 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020020659 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing, in het confessioneel vrij onderwijs, van artikel 10 van het decreet van 14 maart 1995 tot bevordering van het welslagen in de basisscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020020660 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toestemming wordt gegeven voor de cumulatie van het mandaat van Directeur-Voorzitter en het mandaat van Directeur van de hogeschool "ICHEC-ECAM-ISFSC" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020020661 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van het mandaat van directeur-generaal van het Office francophone de la Formation en Alternance type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020664 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020680 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw Dienen als representatieve ideologische of politieke vereniging waaraan de RTBF radio- en televisie-uitzendingen kan toevertrouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020679 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » op het gebied van de beroepen van « m/v monteur-elektricien », « m/v fitness instructeur », « m/v fitness instructeur collectieve les », « m/v groepsanimator », « m/v sociaal schoonheidsspecialist », « m/v algemeen valorist », « m/v hotelreceptionist » en « m/v verdieping-verantwoordelijke » in het technisch, beroeps- en gespecialiseerd onderwijs van vorm 3, 3de fase

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030411 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030426 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030433 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 24 tot en met 26 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030434 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 24 tot en met 26 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de personen als bedoeld in artikel 27/1 van dezelfde ordonnantie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030435 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de personen als bedoeld in artikel 439 van hetzelfde Wetboek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030437 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 69 tot 71 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020030438 bron brussels hoofdstedelijk gewest 26 MAART 2020 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 69 tot 71 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure betreffende de personen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van dezelfde ordonnantie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020040950 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020040952 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden inzake de plaatsing, gunning en uitvoering van overheidsopdrachten met betrekking tot het project BeConnected aan sommige leidende ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (GOBF)

erratum

type erratum prom. 26/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030464 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19. - Erratum

document

type document prom. 26/03/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020201877 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een afgevaardigde van de minister bevoegd voor begroting voor de openbare huisvestingsmaatschappij "Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien G.m.b.H." type document prom. 26/03/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020202067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 april 2019 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. 26/03/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202739 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris voor de openbare huisvestingsmaatschappij "Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien G.m.b.H" type document prom. 26/03/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020203705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 december 2018 tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap
^