Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop en de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974 type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030313 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 19/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030356 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030357 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020040505 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2944 van 28 januari 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van n Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040748 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod. - Rechtzetting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier en de typevoorbeelden van de overeenkomsten bedoeld in de artikelen 2 en 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type ministerieel besluit prom. 25/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid. - Bedrag van het saldo 2015 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 25/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030363 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging het ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040932 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201388 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, en 04 van organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201389 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/03/2020 numac 2020201391 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 05 en 07 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 24/02/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020201571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor wapenuitvoervergunningen

arrest

type arrest prom. 20/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2020 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030365 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030411 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring type besluit van de waalse regering prom. 26/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030426 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/02/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040671 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de toewijzing aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de personeelsleden die van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn overgedragen krachtens het koninklijk besluit van 20 januari 2020 betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040750 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020040709 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Vernietiging Bij besluit van 11 februari 2020, wordt vernietigd de beslissing van 2 december 2019 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel het reglement "dat de oprichting van de Wijkraden in de Stad Brussel omkadert"

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020201651 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior java developers (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19322 Deze selectie werd afgesloten op 24/03/2020. De lijst van geslaagden, zonder(...)

document

type document prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020201600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020201633 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Methodologen (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG20089. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 12/03/2020.(...) De uiterste inschrijvingsdatum wordt verlengd tot en met 02/04/2020. De lijst van geslaagden, zo(...) type erratum prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020201634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders statistische producten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG20105. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staa(...) De uiterste inschrijvingsdatum wordt verlengd tot en met 02/04/2020. Solliciteren kan tot 26/03/(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020040418 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2945 van 28 januari 2020, wordt mijnheer Benoît Lemmers, op 1 december 2019, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn ancië Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2019, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020201639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 maart 2020, dat in werking treedt de dag van deze A. bij het paritair comité voor cardiologie : mevr. PASQUET Agnès, in de hoedanigheid van werken(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020201638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van lede Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, worden benoemd tot leden bij de Kamer van eerste aanleg d(...)

document

type document prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020040699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere. - Goedkeuring Bij besluit van 12 november 2019 worden goedgekeurd de beslissing van 28 maart 2019 van de gemeenteraad van Evere met als onderwerp de goedkeuring van de begroting van de gemeente voor het jaar 2019 en de beslissing type document prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020040707 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Joost-ten-Node. - Goedkeuring Bij besluit van 30 september 2019, wordt goedgekeurd de beslissing van 28 augustus 2019 waarbij de raad van de Gemeente Sint-Joost-Ten-Node beslist de begroting van de gemeente voor het jaar 2019 aan t type document prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020040708 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Vernietiging Bij besluit van 21 augustus 2019, wordt de beslissing van 17 juni 2019 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel besluit het principe van aanwijzing van een nieuwe erfpachter van de Brouckère Tower voor een periode type document prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020040741 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Hoofdstad- Elsene. - Vernietiging Bij besluit van 2 maart 2020 wordt de beslissing van 20 januari 2020 vernietigd, waarbij het politiecollege van de politiezone Brussel Hoofdstad- Elsene de beslissing van de politieraad van 5 november 20 type document prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020040742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Watermael-Bosvoorde. - Vernietiging Bij besluit van 19 februari 2020 wordt de beslissing van 30 december 2019 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Watermaal-Bosvoorde de overheidsopdracht voor wegenwerken type document prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020201617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Documentalisten (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19407 Deze selectie werd afgesloten op 16/03/2020. Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020201653 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel analisten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20006 Deze selectie werd afgesloten op 25/03/2020. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 30/03/2020 numac 2020201654 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten spoorweginvesteringen (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20005 Deze selectie werd afgesloten op 19/03/2020. Er zijn 2 laureaten.
^