Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 11 juni 2020
gepubliceerd op 18 juni 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020041723
pub.
18/06/2020
prom.
11/06/2020
ELI
eli/besluit/2020/06/11/2020041723/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd


VERSLAG AAN DE REGERING Wegens de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 en de lockdownmaatregelen opgelegd bij het ministerieel besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, hebben de geplande opleidingen van de certificeerders voor het verkrijgen van de erkenning niet kunnen plaatsvinden, zodat de erkenningsprocedure op het tijdschema achterloopt.

Aangezien het bestaan van erkende certificeerders een onmisbaar element en een verplichte voorwaarde is voor de volledige uitvoering van het "CertIBEau"-stelsel, zal het niet mogelijk zijn om klaar te zijn voor een inwerkingtreding op 1 januari 2021.

Om de inwerkingtreding van dit stelsel onder de beste voorwaarden mogelijk te maken en om de erkende centra in staat te stellen de opleidingen opnieuw rustig te plannen, is het noodzakelijk de inwerkingtreding van de wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, met betrekking tot "CertIBEau", uit te stellen.

Een periode van zes maanden wordt noodzakelijk en voldoende geacht voor de opleiding en erkenning van de certificeerders. Daarom wordt voorgesteld om de inwerkingtreding van de bepalingen van het decretale gedeelte van het Waterwetboek en het reglementaire deel van het Waterwetboek vast te stellen op 1 juni 2021.

Artikel 1 : Artikel 14 van het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201525 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd sluiten heeft de inwerkingtreding van het decreet op de door de Regering vastgestelde datum en, uiterlijk op 1 januari 2021, vastgesteld; het doel van bedoeld artikel is de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 juni 2021.

Artikel 2 : het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het CertIBEau-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuivering sluiten tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het CertIBEau-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuivering heeft de inwerkingtreding van de artikelen 6 en 7 op 1 januari 2020 en van de andere bepalingen van het decreet op 1 januari 2021 vastgesteld; het doel van bedoeld artikel is de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 juni 2021.

Namen, 11 juni 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

11 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd De Waalse Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 6;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.227ter tot D.227quinquies en de artikelen R.307bis-12 tot R.307bis-33;

Gelet op het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201525 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd sluiten tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het CertIBEau-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuivering sluiten tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het "CertIBEau"-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuivering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat de huidige en komende maatregelen, genomen om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, ertoe leiden dat iedere vorm van activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest vertraagt, de goede werking van de verschillende overheidsdiensten aantasten en bepaalde diensten zelfs verlammen;

Overwegende dat de wetgever, bij decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201525 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd sluiten, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, heeft gewijzigd om een "Water"-certificering voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd, in te voeren; dat deze certificering zowel betrekking heeft op de conformiteit van de installatie voor waterdistributie binnenshuis als op de afvoer van het afvalwater van de bebouwde gebouwen die eronder vallen;

Overwegende dat artikel 14 van het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201525 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd sluiten de inwerkingtreding ervan op de door de Regering vastgestelde datum en uiterlijk op 1 januari 2021 vastlegt;

Overwegende dat de Regering, bij besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van het reglementair deel van het Waterwetboek, de inwerkingtreding van de artikelen 6 en 7 van bedoeld decreet op 1 januari 2020 en de inwerkingtreding van de andere bepalingen van het decreet van 1 januari 2021 heeft vastgelegd;

Overwegende dat artikel 6 van het decreet van 2019, waarbij artikel D.227quater en D.227quinquies in het Waterwetboek worden ingevoegd, de Regering machtigt om de certificeringsopdracht van de bedoelde gebouwen toe te vertrouwen aan natuurlijke of rechtspersonen die erkend zijn als certificeerders; dat hiervoor twee types van erkenning nodig zijn: enerzijds de erkenning van de certificeerders en anderzijds de erkenning van de opleidingscentra voor de certificeerders;

Overwegende dat het "CertIBEau"-stelsel alleen volledig operationeel kan zijn als de certificeerders na afloop van een door de erkende opleidingscentra gegeven opleiding een erkenning hebben gekregen;

Overwegende dat wegens de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 en de maatregelen, die met name besloten zijn bij het ministerieel besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, dat sinds 20 maart 2020 van kracht is, om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, en die van dien aard zijn dat ze iedere vorm van activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest vertragen of zelfs bepaalde diensten verlammen, de opleiding van de certificeerders door de erkende opleidingscentra met het oog op de toekenning van de erkenning niet heeft kunnen plaatsvinden binnen de vereiste termijn voor de volledige toepassing van het "CertIBEau"-stelsel op 1 januari 2021, voor zover deze erkenningsprocedure een voorwaarde is voor de erkenning;

Overwegende dat het, om de inwerkingtreding van bedoeld stelsel onder de beste voorwaarden mogelijk te maken, noodzakelijk is de inwerkingtreding van de wijzigingsbepalingen met betrekking tot "CertIBEau" van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, uit te stellen voor een periode van zes maanden, die noodzakelijk en voldoende wordt geacht voor de opleiding en de erkenning van de certificeerders;

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is de inwerkingtreding van de bepalingen van het decreetgevend deel van het Waterwetboek en van het reglementaire gedeelte van het Waterwetboek vast te stellen op 1 juni 2021; dat deze bepaling echter niet van toepassing is op de decretale en reglementaire bepalingen die reeds op 1 januari 2020 in werking zijn getreden en die noodzakelijk zijn voor de invoering van het "CertIBEau"-stelsel, namelijk de artikelen 6 en 7 van het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201525 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd sluiten en de artikelen van de afdelingen 6 en 7 bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Regering van 18 juli 2019;

Overwegende dat dit uitstel van de inwerkingtreding zo spoedig mogelijk moet worden toegepast, omdat het van essentieel belang is dat de erkende centra de te organiseren opleidingen kunnen plannen; dat zij derhalve zo spoedig mogelijk moeten weten over welke tijd zij beschikken om de opleidingen goed te laten verlopen en om de procedure voor de toekenning van de erkenning af te ronden, anders zou dit kunnen leiden tot verdere grote organisatorische verstoringen en het risico voor een mogelijk verder uitstel van de inwerkingtreding, hetgeen zoveel mogelijk moet worden voorkomen; dat dit niet verenigbaar is met de tijd die nodig is voor het wetgevingsproces om een decreet op te stellen; dat het daarom aangewezen is een decreetwijziging door te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van de bijzondere machten die aan de Regering worden toegekend bij artikel 1, § 2, van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Overwegende dat artikel 3, § 1 van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 hetgeen volgt bepaalt: "De in de artikelen 1 en 2 bedoelde besluiten kunnen aangenomen worden zonder dat de wettelijk of reglementair vereiste adviezen vooraf ingewonnen worden.

Het eerste lid is van toepassing op de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State in de bijzonder door de Regering gemotiveerde gevallen.";

Overwegende dat dit besluit, om bovenvermelde redenen, onverwijld moet worden aangenomen en dat de dringende noodzakelijkheid rechtvaardigt dat de afdeling wetgeving van de Raad van State niet wordt geraadpleegd; dat dit des te meer het geval is omdat deze laatste vanwege de huidige gezondheidscrisis terecht voor organisatieproblemen staat en heeft meegedeeld dat het "rekening houdend met de aanzienlijke verstoring van de normale werking van de afdeling wetgeving" passend is dat "het advies bij voorkeur aangevraagd wordt binnen een termijn van 60 dagen en dat kortere termijnen van 5 en 30 dagen voor zover mogelijk voorkomen worden";

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201525 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd sluiten tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd, treedt, met uitzondering van de artikelen 6 en 7 van het decreet, in werking op 1 juni 2021.

Art. 2.Het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het CertIBEau-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuivering sluiten tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het "CertIBEau"-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuivering, met uitzondering van de afdelingen 6 en 7 van artikel 3, treedt in werking op 1 juni 2021.

Namen, 11 juni 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^