Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 17 april 2020
gepubliceerd op 22 april 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030712
pub.
22/04/2020
prom.
17/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/17/2020030712/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 135, § 2, tweede lid, 5° ;

Gelet op het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen, inzonderheid op de artikelen 7 en volgende en 94;

Gelet op het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 van 2 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen;

Overwegende dat op 11 maart 2020 de WGO het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Gelet op de verklaring van de WGO over de kenmerken van het coronavirus COVID-19, met name de hoge besmettelijkheid, het risico van sterfte en het aantal ontdekte gevallen;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het Europese grondgebied en in België;

Gelet op het gezondheidsrisico van het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking;

Gelet op de beslissing van de federale Regering van 27 maart 2020 om de inperkingsperiode te verlengen tot en met 19 april 2020;

Gelet op de beslissing van de federale Regering van 15 april 2020 om de inperkingsperiode te verlengen tot en met 3 mei 2020;

Overwegende dat tijdens deze gezondheidscrisis alle maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat huisuitzettingen ertoe leiden dat huishoudens dakloos worden of dringend bij familieleden verblijven en zo samenkomen in dezelfde woning;

Dat het bijgevolg noodzakelijk is elke administratieve of gerechtelijke uitzetting tijdelijk te verbieden;

Gelet op het feit dat het bij fysieke huisuitzettingen zonder recht of titel van belang is om de politiediensten de middelen te geven om er onverwijld een einde aan te maken;

Overwegende dat deze maatregel gerechtvaardigd is op grond van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen; De maatregel is noodzakelijk voor de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden, aangezien de hier toegepaste maatregel gericht is op de gevolgen van de toepassing van de decreten van 15 maart 2018 en het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen;

Deze maatregel heeft een marginaal effect, aangezien hij slechts gedurende een zeer beperkte periode van toepassing zal zijn;

Overwegende dat het wegens de dringendheid van de te nemen maatregel niet mogelijk is een beroep te doen op het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 van 2 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, worden de woorden "tot en met 19 april 2020" vervangen door de woorden "tot en met 3 mei 2020".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van zijn ondertekening.

Art. 3.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 april 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE

^