Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 april 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 17/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 17/04/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021200935 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en de programma's 07 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

decreet

type decreet prom. 17/04/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020020845 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis type decreet prom. 17/04/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020020846 bron vlaamse overheid Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020010387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030713 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 19 tot wijziging van de artikelen 4 en 6 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 van 10 april 2020 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030712 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030711 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 17 tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering nr. 5 van 18 maart 2020 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, nr. 6 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, nr. 7 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming type besluit van de vlaamse regering prom. 17/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030782 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft compenserende maatregelen voor de revalidatievoorzieningen en de revalidatieziekenhuizen
^