Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 maart 2020
gepubliceerd op 20 maart 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020040724
pub.
20/03/2020
prom.
18/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/18/2020040724/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend


De Waalse Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19;

Overwegende dat de uitzonderlijke gezondheidscrisis Covid-19 waarmee België momenteel wordt geconfronteerd en de huidige en komende maatregelen, genomen om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, ertoe leiden dat iedere vorm van activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest vertraagt, en bepaalde diensten zelfs verlammen;

Overwegende dat deze gezondheidscrisis van dien aard is dat ze de goede werking van de verschillende overheidsdiensten en in het bijzonder van de plaatselijke besturen aantast;

Overwegende dat de Regering krachtens artikel 1 van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 bevoegd is om alle nuttige maatregelen te treffen teneinde elke situatie die een probleem vormt in het strikte kader van de pandemie Covid-19 en de gevolgen ervan, en die op straffe van ernstig gevaar dringend moet worden geregeld, te voorkomen en te behandelen;

Dat de werking van de gemeentelijke organen heden dringend en onmiddellijk geregeld moet worden. Zoniet zou hun optreden tijdens de pandemie volledig verlamd kunnen raken;

Overwegende dat de gemeenten met name bevoegd zijn om zaken van gemeentelijk belang te regelen en om verstoringen van de openbare orde te voorkomen, waaronder vrede, gezondheid en openbare veiligheid;

Overwegende dat afdeling 3, hoofdstuk 2, Titel 2 van Boek 1 van het eerste deel van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie de bevoegdheden van de gemeenteraad nader bepaalt.

Artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bepaalt dat de gemeenteraad alles wat van gemeentelijk belang is, regelt en artikel L1122-32 van hetzelfde Wetboek bepaalt dat de raad de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur maakt;

Overwegende dat er gezien de ongekende gezondheidscrisis waarmee het Waalse Gewest en heel België worden geconfronteerd, niet kan worden uitgesloten dat de gemeenteraadsleden niet langer in de raad kunnen vergaderen, hetzij om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen, hetzij omdat hun gezondheidstoestand dat niet toelaat;

Dat er ook kan niet worden uitgesloten dat de gemeenten op zeer korte termijn specifieke verordeningen moeten vaststellen, die met name bedoeld zijn om inbreuken de openbare orde als gevolg van bovengenoemde gezondheidscrisis te voorkomen;

Overwegende dat het, in deze uitzonderlijke omstandigheden en om de continuïteit van de openbare dienstverlening en de uitoefening van de onontbeerlijke opdrachten van de gemeenten te garanderen, passend is dat de bevoegdheden van de gemeenteraad die dringend moeten worden uitgeoefend, gedurende 30 dagen door het gemeentecollege worden uitgeoefend;

Overwegende dat het College het dringend karakter, en dus de dwingende noodzaak, die zijn optreden op basis van dit besluit rechtvaardigt, moet rechtvaardigen;

Dat het in dit verband passend is om rekening te houden met het besluit van bijzondere machten betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;

Dat de dwingende termijnen die aan de gemeenten worden opgelegd, in uitvoering van bedoeld besluit daadwerkelijk worden opgeschort en dus in principe, behoudens behoorlijk gemotiveerde uitzondering, de dringende noodzakelijkheid niet kunnen rechtvaardigen;

Overwegende dat de niet-dringende beslissingen die onder de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen, derhalve door de gemeenteraad zullen worden uitgeoefend wanneer deze opnieuw bijeenkomt;

Dat deze uitzonderlijke maatregel zo nodig en in geval van verlenging of verergering van de hierboven genoemde uitzonderlijke gezondheidsomstandigheden zal worden herzien of verlengd;

Overwegende dat wanneer het gemeentecollege bij de toepassing van dit besluit in de plaats komt van de gemeenteraad, zijn de beslissingen aan de toezichtscontrole worden onderworpen zoals die op een beslissing van de gemeenteraad van toepassing zou zijn geweest;

Overwegende dat de beslissingen die door het gemeentecollege worden aangenomen ter uitvoering van de bevoegdheden die hem tijdelijk zijn toegekend op basis van dit besluit van bijzondere machten, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie maanden na de inwerkingtreding ervan door de gemeenteraad moeten worden bevestigd. Indien dit niet het geval is, worden zij geacht nooit uitwerking te hebben gehad;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, dit besluit "van bijzondere machten" niet moet worden onderworpen aan het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, die de Regering in elk geval heeft verzocht om geen adviesaanvragen dringend in te dienen. Het decreet tot bevestiging van dit besluit zal worden voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Gedurende een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de dag na de afkondiging van dit besluit door de Regering, worden de bevoegdheden van de gemeenteraad als bedoeld in artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie door het gemeentecollege uitgeoefend met als enig doel de continuïteit van de openbare dienstverlening ondanks de pandemie Covid-19 te garanderen en voor zover het dringend karakter van zijn optreden en de dwingende noodzaak gerechtvaardigd zijn.

Art. 2.§ 1. De ter uitvoering van artikel 1 genomen beslissingen van het gemeentecollege kunnen de geldende verordeningen, ordonnanties of beslissingen van de gemeenteraad intrekken, aanvullen, wijzigen of vervangen. Zij kunnen met name de administratieve sancties voor hun inbreuk vaststellen. § 2. De ter uitvoering van paragraaf 1 genomen beslissingen kunnen worden aangenomen zonder dat de wettelijk of reglementair voorgeschreven adviezen voorafgaandelijk worden ingewonnen.

Art. 3.De beslissingen die ter uitvoering van artikel 1 worden aangenomen, moeten binnen drie maanden na de inwerkingtreding ervan door de gemeenteraad worden bevestigd.

Bij gebrek aan bevestiging binnen de in het eerste lid bedoelde termijn worden zij geacht nooit uitwerking te hebben gehad.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag na de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 18 maart 2020.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE

^