Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 maart 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlening van de toegang tot de DABS aan de Dienst Legalisatie en bestrijding documentaire fraude van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020020751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030344 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 27/03/2020 numac 2020030359 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2019 aan het "belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie" type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020030455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040712 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van wijzigingen van het reglement van inwendige orde van de "Ordre des barreaux francophones et germanophone" type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040747 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19 type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040863 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige vestigingscommissie bedoeld in artikel 13 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040904 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 192 000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België met het oog op de opleiding en de bewustmaking van de bedienaars van de islamitische eredienst in België type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201783 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 53 en 58 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020020996 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040691 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2016 houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020204351 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040702 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040720 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 1 tot wijziging van de artikelen 33 en 34 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040724 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040723 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040721 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 type besluit van de waalse regering prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040745 bron gewestelijke overheidsdienst brussel 18 MAART 2020. - Ministeriële omzenbrief -Covid 19- Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis- werking van de besluitvormende organen Geachte Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen, Sinds 13 maart middernacht tot e Ik vraag u vooreerst om de federale richtlijnen, alsook de beslissingen op gewestelijk niveau inzak(...)

erratum

type erratum prom. 18/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020030514 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter. - Erratum
^