Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020020572 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2020 aan de International Association for Cereal Science and Technology type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020020593 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 maart 2020, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om zijn naam in die van « **** **** koninklijk besluit van 3 maart 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020030265 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke eredienst. - Wellin/Fays-Famenne Opheffing van de plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020, wordt de plaats van kapelaan ten laste van de Schatkist bij de kapelanij van Saint-Marcoul, te Fays-Famenne, opgeheven. type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twaalf leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020030319 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020, in werking tredend op 30 april 2020 `s avonds, is Mevr. Das C., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op haar verzoek in Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020030326 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, is de heer Genicot G., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot advocaat in het Hof van Cassatie. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele str type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020030327 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2019, dat in werking treedt op de datum van eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Rijckaert J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Eupen. Het i Bij koninklijke besluiten van 3 maart 2020, die in werking treden op de datum van de eedafleggi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020040602 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 08 maart 2020, wordt de heer Mimoun BELHADRI, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020040623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 6 maart 2020, wordt de heer Frederic Eggermont, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2021 het mandaat uit te oefenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020040622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 6 maart 2020, wordt de heer Cedric Jenart, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Universiteit Antwerpen gedurende de periode van 1 februari 2020 type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040629 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen met als doel de vervanging van het vignet 705 door een elektronisch signaal type koninklijk besluit prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040661 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Onslag type koninklijk besluit prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040662 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering type koninklijk besluit prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040686 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS type koninklijk besluit prom. 25/10/2019 pub. 18/03/2020 numac 2020200512 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een eervolle onderscheiding aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, Prinses Van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020200853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020, wordt aan de heer LUCHEM José op het einde van de maand mei 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend r Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 16/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2020 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19bis, 3°, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040628 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot machtiging van importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen om signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 18/03/2020 numac 2020201264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 04/09/2019 pub. 18/03/2020 numac 2020201265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 09/09/2019 pub. 18/03/2020 numac 2020201318 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 11/09/2019 pub. 18/03/2020 numac 2020201320 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020201500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 12 maart 2020 is de NV Libreco, Steenweg naar Wetteren 24 te 9200 Dend(...)

decreet

type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020201400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 19 februari 2020 werd de heer BUYSSCHAERT Daniel, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voo

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020020546 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum inwerkingtreding van artikelen 24 tot en met 27 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikelen 5 en 6 van de ordonnantie van 18 december 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties, van artikelen 69 tot en met 77 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure en van artikelen 12 tot en met 16 van de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020030318 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de Ordonnantie van 17 juli 2003 houde Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 2019 tot aanstelling van d(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020201464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de textielverzorging Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 maart 2020, dat in werking treedt op 6 maart 2020, wordt mevrouw Maartje DE SCHUTTER, te Antwerpen, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisa(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020040591 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer M. JACOBS heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 december 2019. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020040589 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Frameries heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.199/XV-4359. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020040590 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap DAVIDT'S heeft de nietigverklarin Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.133/XV-4348. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020201501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 20 maart 2020 is het laboratorium Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Godshuizenlaan 95 te 9000 Gent, erkend geworden voor de volge Groep: 1 Methode: AC0 MAN Gravimetrie Inh. Stof werkplaatslucht Gebaseerd op: HSE MDHS 14/3 ((...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020201503 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés Selectie en Loopbaan (m/v/x). - Selectienummer: BNG19189 Er zijn 2 laureaten. D(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020201502 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés Selectie en Loopbaan (m/v/x). - Selectienummer: BFG19181 Er is 1 laureaat. Deze sele(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. 23/04/2018 pub. 18/03/2020 numac 2020030164 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Gemeentedecreet. - Erratum

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020040625 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 10 maart 2020 hebben H.E. de heer Hasan Ulusoy, de heer Gholamhossein Dehghani en de heer Jean Omer Beriziky de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrie H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020201540 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs speciale technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20095. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 maart 2020.(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 1 april 2020. Solliciteren kan t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020020240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd: LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Benoît ANTHONIS, adviseur De heer Erik DEGADT, adviseur met ingang van 8 april 2019. Ridder Mevr. Sara AVERMATE-VRANKEN(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020040621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, wordt Mevr. Gaëlle WERQUIN tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 28 januari 2020 heeft Mevr. Gaëlle WERQUIN als adjunct-auditeur de eed afgelegd in hand

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020030273 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2020, bladzijde 14551, akte nr. 2020/40563, Regel 5 is de vacante plaats van « Hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020030274 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2020, bladzijde 14558, akte nr. 2020/20214, Regel 3, lezen : « Volgende Franstalige plaatsen van technisch medewerkers » i.p.v. « Volgende Nederlandstali type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020200856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer José LUCHEM De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 18/03/2020 numac 2020030308 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Maatschappelijk werkers (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19329 Deze selectie werd afgesloten op 06/03/2020. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^