Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 april 2020
gepubliceerd op 20 april 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030660
pub.
20/04/2020
prom.
16/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/16/2020030660/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden;

Gelet op het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming sluiten betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming;

Gelet op het decreet van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 19/12/2019 pub. 27/02/2020 numac 2020030153 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016027277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014 betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming sluiten tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming sluiten betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest sluiten houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 april 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 april 2020;

Gelet op het overleg tussen de Regeringen van de deelentiteiten en de bevoegde federale overheden in de Nationale Veiligheidsraad, die sinds begin maart 2020 vergadert;

Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel huldigt in het kader van het beheer van een internationale gezondheidscrisis en de actieve voorbereiding op de potentialiteit van deze crises; dat dit beginsel inhoudt dat het, wanneer een ernstig risico zich allerwaarschijnlijkst voor kan doen, de publieke overheden toekomt, dringende en voorlopige maatregelen aan te nemen;

Gelet op de verklaring van de WGO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat de WGO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat de WGO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer en een snelle reactie op gewestelijk niveau vereisen;

Gelet op de impact van de gezondheidscrisis op personen die een beurs voor een taalbad ontvangen, die moest worden ingekort, wat in sommige gevallen extra kosten met zich meebracht om hun repatriëring naar België te verzekeren;

Gelet op de impact van de crisis op de procedure voor de toekenning van beurzen voor een taalbad voor het schooljaar 2020-2021 en de onzekerheid gebonden aan de organisatie van deze taalbaden, waarbij de veiligheid van de gezondheid van hun begunstigden wordt gewaarborgd;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Vorming belast met sociale Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen wordt een afdeling 19bis ingevoegd, met volgend opschrift: "Afdeling 19bis. Maatregelen betreffende het talenplan".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 35bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 35bis.Voor de toepassing van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016027277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014 betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming sluiten tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201601 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming sluiten betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming, wordt de onderbreking van het taalbad, dat werd onderbroken wegens de COVID-19-epidemie, niet in aanmerking genomen wanneer de onderbreking plaatsvond voordat de helft van de geplande duur van het betrokken taalbad is bereikt.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 35ter ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 35ter.De opschorting van de dwingende termijnen bedoeld in het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 is niet van toepassing op de termijnen bedoeld in artikel 10 van hetzelfde besluit.

In afwijking van artikel 10, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit eindigt de oproep tot de kandidaten voor het jaar 2020 en voor de bij afdeling 4 van hetzelfde besluit georganiseerde taalbaden op 24 april 2020."

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 35quater ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 35quater.In afwijking van artikel 12, lid 5, van hetzelfde besluit moeten de ontbrekende stukken en documenten voor het jaar 2020 voor de bij afdeling 4 van hetzelfde besluit georganiseerde taalbaden uiterlijk op 20 mei 2020 worden meegedeeld. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag zonder gevolg geklasseerd.".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 35quinquies ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 35quinquies.In afwijking van artikel 13, § 2, wordt de beurs voor het jaar 2020 uiterlijk op 1 juni 2020 geweigerd voor de bij afdeling 4 van hetzelfde besluit georganiseerde beurzen.

In afwijking van artikel 13, § 3, 2°, stelt de Dienst, voor het jaar 2020, uiterlijk op 15 juni 2020 voor de bij afdeling 4 georganiseerde taalbaden een met redenen omklede rangschikking op van de aanvragen voor beurzen die niet zijn geweigerd en die worden toegekend onder ontbindende voorwaarden die verband houden met de evolutie van de COVID-19-epidemie, met de maatregelen en aanbevelingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en door de autoriteiten van de landen waar het taalbad moet plaatsvinden".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 35sexies ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 35sexies.In afwijking van de artikelen 14 en 15, § 5, van hetzelfde besluit kan de "FOREM" afwijken van de voorwaarden voor de vereffening van de krachtens hetzelfde besluit toegekende beurs wanneer deze voorwaarden niet konden worden vervuld als gevolg van de COVID-19-epidemie.".

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 35septies ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 35septies.In afwijking van de artikelen 14, § 5, 19, 23, 28 en 34 van hetzelfde besluit kan het maximumbedrag van de beurs, voor taalbaden die wegens de COVID-19-epidemie zijn onderbroken, met maximum 15% worden verhoogd wanneer deze onderbreking aanleiding heeft gegeven tot extra kosten voor de begunstigde en binnen de grenzen van de werkelijk gemaakte kosten.".

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt een artikel 35octies ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 35octies.De Minister van Vorming kan, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidstoestand in verband met de COVID-19, beslissen om de toekenning van beurzen voor het schooljaar 2020-2021 of voor het tweede halfjaar van het jaar 2020 en/of voor het eerste kwartaal van het jaar 2021 en/of voor het tweede kwartaal van het jaar 2021 op te schorten, of kan beslissen om, voor de bij afdeling 4 van hetzelfde besluit georganiseerde taalbaden, de toekenning van beurzen met één of meerdere maanden tijdens het tweede halfjaar van het jaar 2020 uit te stellen.".

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een artikel 35nonies ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 35nonies.De Minister van Vorming is bevoegd om, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidstoestand in verband met de COVID-19, de in dit besluit vastgestelde termijnen uit te stellen.".

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking op 1 maart 2020.

Art. 11.Na afloop van de bijzondere machten, door het Waals Parlement toegekend, zullen de bevestigde bepalingen opnieuw, opgeheven, aangevuld, gewijzigd of vervangen kunnen worden door de Waalse Regering indien tenminste daartoe een materiële rechtsgrond voorhanden is.

Art. 12.De Minister van Werk, Vorming, belast met de Sociale Economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 april 2020.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^