Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 april 2020
gepubliceerd op 28 april 2020

Besluit van de Waalse Regering nr. 24 tot wijziging en tot verlenging van de periode van toepassing van de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030823
pub.
28/04/2020
prom.
23/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/23/2020030823/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2020. - Besluit van de Waalse Regering nr. 24 tot wijziging en tot verlenging van de periode van toepassing van de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen


De Waalse Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 6;

Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040687 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type decreet prom. 17/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040688 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen;

Overwegende dat de WHO het coronavirus COVID-19 als pandemie gelabeld heeft op 11 maart 2020;

Overwegende dat de huidige en komende maatregelen, genomen om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, ertoe leiden dat iedere vorm van activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest vertraagt;

Gelet op de lockdownmaatregelen genomen door de federale Regering via de opeenvolgende ministeriële besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 en van 3 en 17 april 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, respectievelijk bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13, 18 en 23 maart 2020, en van 3 en 17 april 2020;

Overwegende dat deze opeenvolgende verlengingen van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken telkens het gevolg zijn van beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, waarin de verschillende bestuursniveaus worden samengebracht voor een doeltreffende coördinatie van de strijd tegen de pandemie; deze beslissingen zijn op hun beurt gebaseerd op de adviezen van wetenschappelijke deskundigen die voldoende aantonen dat het nodig is om te blijven handelen ten opzichte van de evolutie van de volksgezondheidsvoorwaarden;

Overwegende dat bovenvermeld ministerieel besluit van 17 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten de lockdownmaatregelen tot en met 3 mei 2020 verlengt;

Overwegende dat het Waals Gewest reeds eerste dringende maatregelen heeft genomen bij het besluit van de Waalse regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, waarbij alle dwingende termijnen die zijn vastgelegd in de hele Waalse wetgeving en reglementering of die uit hoofde daarvan zijn aangenomen, alsmede die welke zijn vastgelegd in de wetten en koninklijke besluiten die krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest vallen, zijn opgeschort voor een periode van één maand, die tweemaal voor dezelfde periode kan worden verlengd bij een besluit waarbij de Regering de noodzaak daarvan rechtvaardigt in het licht van de ontwikkeling van de gezondheidstoestand;

Overwegende dat het Waals Gewest reeds heeft besloten bij het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 20 van 18 april 2020 tot verlenging van de termijnen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en bij het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, de opschorting van alle dwingende termijnen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 tot en met 30 april 2020 te verlengen;

Overwegende dat het besluit van bijzondere machten nr. 20 van 18 april 2020 bovenvermeld besluit van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 heeft gewijzigd, waarbij de woorden "voor een verlengbare duur van twee maal 30 dagen voor één zelfde duur bij een besluit waarbij de Regering de noodzaak daartoe verantwoordt ten opzichte van de evolutie van de volksgezondheidsvoorwaarden" zijn vervangen door de woorden "voor een eerste duur van 30 dagen, die tweemaal kan worden verlengd tot een bij een besluit van de Regering vastgestelde datum, die telkens niet langer mag zijn dan 30 dagen en die de noodzaak daartoe verantwoordt ten opzichte van de evolutie van de volksgezondheidsvoorwaarden";

Overwegende dat het Waalse Gewest reeds drie specifieke dringende maatregelen op fiscaal gebied heeft genomen bij het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen, waarvan de toepassing van twee van hen beperkt is tot een eerste periode van 30 dagen, die tweemaal voor één zelfde duur kan worden verlengd bij een besluit waarbij de Regering de noodzaak daartoe verantwoordt ten opzichte van de evolutie van de volksgezondheidsvoorwaarden;

Overwegende dat deze crisis van het coronavirus COVID-19 de financiële draagkracht van talrijke zowel natuurlijke personen als rechtspersonen ernstig aantast;

Overwegende dat het de verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie als het Waalse Gewest is om, in het kader en binnen de grenzen van zijn bevoegdheden en handelingsbekwaamheid, een adequate ondersteuning aan de natuurlijke en rechtspersonen die sterk door deze grote gezondheidscrisis worden getroffen, te garanderen en te waarborgen;

Overwegende dat belastingheffing een doeltreffend instrument is voor economische en financiële steun in deze context van een grote crisis;

Overwegende dat de termijn van twee jaar die in artikel 212 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten is vastgesteld, onder de gewestelijke bevoegdheid valt en dat talrijke burgers zich als gevolg van de bovengenoemde inperkingsmaatregelen niet naar hun notaris kunnen begeven voor het verlijden van de authentieke akten van wederverkoop van een onroerend goed dat iets minder dan twee jaar geleden is aangekocht;

Overwegende dat de redenen waarvoor de tijdelijke opschorting van de in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen is ingevoerd, nog steeds gelden;

Gelet op deze doelstelling van rechtszekerheid om het behoud van het voordeel van een gunstige belastingregeling te waarborgen;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze maatregel bedoeld in artikel 2 van bovengenoemd besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 te verlengen met een periode tot en met 30 april 2020;

Overwegende bovendien dat talrijke zowel natuurlijke personen als rechtspersonen nog steeds gebonden zijn aan financiële beperkingen zoals hypotheekleningen, en dat de banksector, indien zij deze niet betalen of indien er een bepaald risico uit hun hoofde wordt vastgesteld, het risico loopt hypotheekmandaten te activeren om de afgesloten leningen te dekken, teneinde zich zelf via hypotheken te beschermen tegen de mogelijk desastreuze gevolgen van deze grote crisis;

Overwegende dat het Waalse Gewest nog moet voorkomen dat het nemen van garanties door de banken leidt tot een verdere verslechtering van de financiën van bedrijven en particulieren, en dat deze uitzonderlijke situatie van het eventueel nemen van garanties zich in normale omstandigheden niet zou hebben voorgedaan;

Overwegende dat de beste hefboomwerking erin bestaat het registratierecht uitzonderlijk en tijdelijk tot nul procent nog te verminderen wanneer het in het Waalse Gewest is gelegen, overeenkomstig artikel 5, § 1, 7°, eerste streepje, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, met betrekking tot de vestiging van een hypotheek op onroerend goed, maar alleen in het geval van de omzetting in een hypotheek van een hypothecair mandaat dat bestond vóór de inwerkingtreding van dit besluit, om ook elke situatie van potentieel misbruik van deze uitzonderlijke gunstmaatregel te voorkomen;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is deze maatregel bedoeld in artikel 1 van bovengenoemd besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 te verlengen met een periode tot en met 30 april 2020;

Overwegende dat de bepaling bedoeld in artikel 3 van bovenvermeld besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 van toepassing blijft zolang de betrokken instelling een gedwongen sluiting ondergaat door beslissing van de federale overheid;

Overwegende dat de Regering, gezien de verlenging van de periode van sluiting van de betrokken instellingen door de federale Staat, noch het einde van de toepassingsperiode van artikel 3 van voormeld besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020, noch het aantal betrokken twaalfden bij een besluit heeft kunnen vaststellen;

Overwegende dat deze bepaling derhalve geen bijzondere beslissing van de Regering vereist om tijdens de eerste hier beoogde verlengingsperiode van toepassing te blijven;

Overwegende dat artikel 3, § 1, van het machtigingsdecreet tot slot het volgende bepaalt: "De besluiten bedoeld in de artikelen 1 en 2 kunnen aangenomen worden zonder dat de wettelijk of reglementair vereiste adviezen vooraf ingewonnen worden.

Het eerste lid is van toepassing op de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State in de bijzonder door de Regering gemotiveerde gevallen.";

Overwegende dat het, rekening houdend met de uiterste dringende noodzakelijkheid om de continuïteit van de openbare dienstverlening te waarborgen en zowel de rechtszekerheid als het gelijkheidsbeginsel te vrijwaren passend is dat huidig besluit terstond wordt aangenomen; dat dit op zich een verantwoording is voor het feit dat de afdeling wetgeving van de Raad van State niet is geraadpleegd en dat dit des te meer geldt dat genoemd college begrijpelijkerwijze voor organisatieproblemen staat en mede heeft gedeeld dat het "rekening houdend met de aanzienlijke verstoring van de normale werking van de afdeling wetgeving" passend is dat "het advies bij voorkeur aangevraagd wordt binnen een termijn van 60 dagen en dat "voor zover mogelijk kortere termijnen van 5 en 30 dagen vermeden worden";

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen worden de woorden ", twee maal verlengbaar voor éénzelfde duur" vervangen door de woorden ", verlengbaar voor een duur die telkens niet langer mag zijn dan 30 dagen," .

Art. 2.De toepassing van de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen wordt verlengd met een nieuwe periode die begint op 26 april 2020 en die eindigt op 30 april 2020.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 23 april 2020.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^