Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020040971 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en de programmawet van 29 maart 2012, inzake de verwerking van persoongegevens via het e-notariaat type wet prom. 23/04/2020 pub. 12/10/2021 numac 2021032728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en de programmawet van 29 maart 2012, inzake de verwerking van persoongegevens via het e-notariaat. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2019015279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020020561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020041301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan Natagora type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042503 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 23/05/2022 numac 2022020846 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 08/09/2023 numac 2023010244 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020040976 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de leden van de Hoge Sportraad type ministerieel besluit prom. 23/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 juni 2019 tot uitvoering van artikel 9, § 4 van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type ministerieel besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020041064 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type ministerieel besluit prom. 23/04/2020 pub. 08/03/2021 numac 2021200939 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 23/04/2020 pub. 08/03/2021 numac 2021200940 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 23/04/2020 pub. 09/03/2021 numac 2021200962 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030805 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2019-2020 type arrest prom. 23/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030808 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type arrest prom. 23/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041363 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging aan de Regering tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door een gemotiveerde beraadslaging vastgesteld bedrag in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type arrest prom. 23/04/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020041906 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/005 van het Verenigd College houdende machtiging aan het Verenigd College tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door een gemotiveerde beraadslaging vastgesteld bedrag in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030807 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030806 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/008 betreffende het transport van overledenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030815 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijzondere machten nr. 3 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19 met betrekking tot de versteviging van het nood- en steunfonds type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030813 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2020, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030814 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 5 waarbij wordt toegestaan dat in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 wordt afgeweken van het voorschrift van bepaalde statutaire bepalingen inzake onderwijzend personeel en psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020030818 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 2008 houdende aanstelling van de leden van het orgaan voor het waarnemen en begeleiden van het taalbadonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030816 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging en uitbreiding van de steun aan opvangmilieus in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030817 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 4 betreffende de steun aan de culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030823 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering nr. 24 tot wijziging en tot verlenging van de periode van toepassing van de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/014 betreffende de belasting op de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030825 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030824 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de spilindexen bedoeld in artikel 19, § 1, tweede lid, 1°, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030826 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/004 om de betaaltermijn van de onroerende voorheffing te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030827 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030831 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Raad voor de strijd tegen de armoede en de vermindering van de sociale ongelijkheid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030830 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020030828 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de indeling van de vestigingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009, houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030837 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020040969 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2019 tot bevordering van de preventie van bepaalde afvalstoffen en van de openbare netheid

document

type document prom. 23/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020202046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering nr. 1 tot verlenging van de mogelijkheid vermeld in artikel 1, § 1, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 waarbij het gemeentecollege bepaalde bevoegdheden in de plaats van de gemeenteraad kan uitoefenen type document prom. 23/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020202047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering nr. 2 tot verlenging van de opschorting van bepaalde termijnen vermeld in artikel 2, § 1, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 type document prom. 23/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020202048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering nr. 3 tot verlenging van de mogelijkheid vermeld in artikel 5, § 1, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 om af te zien van het inwinnen van wettelijk of decretaal verplichte adviezen of standpuntbepalingen type document prom. 23/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020202246 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de niet-opschorting van bepaalde termijnen ter uitvoering van artikel 2, § 2, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 om het school- of academiejaar 2020-2021 voor te bereiden type document prom. 23/04/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202738 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst aan wie de hoedanigheid van vaststellende beambte in de zin van Boek VII van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt verleend
^