Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000506 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen XII.VII.15quater , § 2, eerste lid en XII.VII.16quinquies , § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 18/01/2008 numac 2007000509 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000626 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de nabijheidstoelage aan sommige personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2007000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de administratieve procedure van betaling van geldboetes ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2007000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de vereenvoudigde administratieve procedure van betaling van geldboetes ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het **** van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007000914 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot de wijkagenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2007002181 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2007002185 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2005 houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de raden van beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en bij de Wetenschappelijke Instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007003375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003405 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003618 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 2756, laatste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 07/01/2008 numac 2007010059 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2008 type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit van 2007 betreffende de procedure voor uitwerking en de publicatie van de prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 14/05/2008 numac 2007011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van het bemiddelingsorgaan bedoeld in artikel 138bis -6, derde lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2007012341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 118 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007012762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2007023563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007023582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007011580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2007 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en plaatsvervangende leden van de Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers en de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België voor de Nederlandstalige sectie van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1969 tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van dezer werking type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 21/01/2008 numac 2008000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 20/02/2008 numac 2008000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het administratief en geldelijk statuut van de titularis van het afgeschafte ambt van griffier-informaticus bij de Raad van State type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/05/2008 numac 2008000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008000810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 08/10/2008 numac 2008000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot de wijkagenten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 24/10/2008 numac 2008000871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de nabijheidstoelage aan sommige personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 27/10/2008 numac 2008000872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot uitvoering van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 08/02/2008 numac 2008002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008002056 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de verlening van de concessie tot exploitatie van een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de VZW « Syndicat d'Initiative de La Roche-en-Ardenne » type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2008003003 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2008003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 26 van 2 december 1970 met betrekking tot het onderwerpen van de openbare instellingen aan de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2008003005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2008003006 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 5 van 27 december 1977 met betrekking tot de diensten die verband houden met een uit zijn aard onroerend goed, inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008003011 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot machtiging van de Regie der Gebouwen om als raadgever op te treden voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe huisvesting en om dit instituut te begeleiden gedurende de eerste installatiewerken in de nieuw in te huren gebouwoppervlakte type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008003010 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008003012 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 waarbij de Regie der Gebouwen gemachtigd wordt jonge architecten aan te werven om hen toe te laten hun wettelijke stage van architect te volbrengen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008003009 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008003037 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de verlening van de concessie tot exploitatie van een goed, eigendom van de Staat en beheer door de Regie der Gebouwen, aan de VZW « Syndicat d'Initiative de La Roche-en-Ardenne » type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/04/2008 numac 2008003116 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de concessie tot exploitatie van een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de VZW « Syndicat d'Initiative de La Roche-en-Ardenne » type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de hogere opleidingen. type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007003 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die bepaalde prestaties van opruiming, van vernietiging of van ontmanteling van ontploffingstuigen uitvoeren type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008009104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008011000 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008011010 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008011042 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de aanslagvoet van de federale bijdrage die strekt tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/04/2008 numac 2008011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de tweede plaatsvervangende rechtskundig bijzitter bij de Provinciale Raden van de Orde van Architecten van Limburg, Henegouwen, Antwerpen en West-Vlaanderen en houdende benoeming van tweede en derde plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van Franstalig Brabant type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 13/03/2008 numac 2008011074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende benoemingen bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 08/02/2008 numac 2008014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1992 betreffende de dienst « ombudsman » in sommige autonome overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 15/07/2008 numac 2008014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende reglement van de politie op de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008021003 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 07/01/2008 numac 2008022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 18/01/2008 numac 2008022009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2004-2005 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008022012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2007 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 14/01/2008 numac 2008022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Dienst voor de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 18/01/2008 numac 2008022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 18/01/2008 numac 2008022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan een zware aandoening, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, namelijk voor bepaalde producten voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008022037 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008022038 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van installatie van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008022044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008022046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de R.T.B.F. met een vaste benoeming, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van een lid van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en tot benoeming van een lid van deze Raad type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 26/02/2008 numac 2008022088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan sommige personeelsleden van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 05/03/2008 numac 2008022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de inaanmerkingneming, voor de berekening van het pensioen, van de competentietoelage en de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan bepaalde personeelsleden van de Staat type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die er zetelen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 tot oprichting van een Federale Raad voor de Huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2004 houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die er zetelen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008024014 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008024015 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenylpropanolamine bevatten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008024016 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008024017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008024020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van raden van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008024018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van Henegouwen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 10/03/2008 numac 2008024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008024029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1968 houdende oprichting van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin als wetenschappelijke inrichting van de Staat type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het niveau A bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 20/02/2008 numac 2008024061 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 21/02/2008 numac 2008024062 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 09/01/2008 numac 2008200004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van voorzitters van commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008200236 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Nationaal Orkest van België, die een zelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 26/02/2009 numac 2009000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 20/04/2011 numac 2011000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/06/2012 numac 2012203464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen XII.VII.15quater, § 2, eerste lid en XII.VII.16quinquies, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 03/09/2014 numac 2014014369 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende reglement van de politie op de spoorwegen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de toekenning van de nabijheidstoelage aan sommige personeelsleden van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027194 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2006 tot vastlegging van de methode tot bepaling van de primaire energiebronnen die gebruikt worden om elektriciteit te produceren type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 26/02/2008 numac 2008022087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf te doen type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW Intec Brussel als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008031035 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de urenquota voor 2008 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008031036 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2008 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008031075 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal betaalde uren dat voor subsidie in aanmerking genomen wordt type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 19/02/2008 numac 2008200428 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200524 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdelingen 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200532 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200531 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11, programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 17 en programma's 04 en 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200533 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 05 van organisatieafdeling 13, programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200537 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 06, 07, 09 en 13 van organisatieafdelingen 11, 12, 15, 30, 32 en 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200603 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50, programma 02 van organisatieafdeling 51, programma 02 van organisatieafdeling 52 en programma 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 18/08/2014 numac 2014000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. 20/12/2007 pub. 04/01/2008 numac 2007003615 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 20/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008031037 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/832bis betreffende het Observatorium voor de opvang en de begeleiding van personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031019 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de erkenning en de verlening van toelagen aan de diensten "Espaces-Rencontres" type decreet prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008031020 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 13 mei 2004 betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen die ressorteren onder het beleid van Sociale Acties, het Gezin en Gezondheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008027016 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering respectievelijk genomen ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie. - Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4 : provincie Namen-Luxemburg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008200081 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2007 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer fontainois", SC, te Fontaine-l'Evêque type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008200082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC, te Marcinelle type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008200083 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison", SC type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008200131 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevestiging van het voorontwerp van herziening van het gewestplan Luik , aangenomen op 19 juli 2007 en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van bladen 34/6 en 34/7 op het grondgebied van de gemeenten Bitsingen en Wezet met het oog op de opneming van de aanvullende planologische compensaties type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008200152 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 21 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008200213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008200319 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het reglement van de hypothecaire leningen van de "Société wallonne de Crédit social" en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten) type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008200320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 19/02/2008 numac 2008200425 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen voor de aanplanting en het onderhoud van heggen, boomgaarden en bomenrijen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200539 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor het jaar 2007 type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 31 mei 2007 betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu

erratum

type erratum prom. 20/12/2007 pub. 04/04/2008 numac 2008009242 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden. - Erratum type erratum prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit. - Errata type erratum prom. 20/12/2007 pub. 05/05/2008 numac 2008022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de inaanmerkingneming, voor de berekening van het pensioen, van de competentietoelage en de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan bepaalde personeelsleden van de Staat. - Erratum type erratum prom. 20/12/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008200818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 21 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Erratum type erratum prom. 20/12/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008200817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. - Errata type erratum prom. 20/12/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008200837 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie. - Errata type erratum prom. 20/12/2007 pub. 20/03/2008 numac 2008200876 bron ministerie van het waalse gewest 20 DECEMBER 2007 - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 31 mei 2007 betreffende de inspraak van het publiek inzake het leefmilieu - Errata
^