Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 20 december 2007
gepubliceerd op 06 februari 2008

Besluit van de Waalse Regering houdende het reglement van de hypothecaire leningen van de "Société wallonne de Crédit social" en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200319
pub.
06/02/2008
prom.
20/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/20/2008200319/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering houdende het reglement van de hypothecaire leningen van de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten)


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 175.2;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social" van 13 december 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 december 2007;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 20 december 2007;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Het bijgevoegde reglement van het sociaal hypotheekkrediet van de "Société wallonne du Crédit social" wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het reglement van de leningen, zoals bepaald door de Regering op 25 augustus 2004, gewijzigd op 4 mei 2006, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2008.

Namen, 20 december 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Bijlage Reglement ban het sociaal hypotheekkrediet 1. Inhoudsopgave.2. Inleiding - Algemeen 3.Begripsomschrijvingen 4. Globaal belastbare jaarinkomens van het jaar N-2 en huidige nettomaandinkomens van de aanvrager 5.Bedrag van het hypotheekkrediet 6. Duur van het hypotheekkrediet 7.Soorten hypotheekkredieten en rentevoeten 8. Vermindering van het maandelijks bedrag 9.Lenende maatschappij 10. Waarborgtermijn voor de rentevoet en geldigheidstermijn voor het aanbod 11.Vastlegging en controle van het inkomen 12. Afbetalingsmodaliteiten 13.Vermogensvoorwaarden 14. Voorwaarden voor het aanleggen van het dossier 15.Door de leners aan te gane verbintenissen 16. Slotbepalingen en inwerkingtreding 2.Inleiding - Algemeen.

De "Société wallonne du Crédit social" en de bijkantoren voor Sociaal Krediet verlenen het sociaal hypothecair krediet onder de voorwaarden van dit reglement.

Onder sociaal hypothecair krediet, hierna hypothecair krediet genoemd, in de zin van dit reglement verstaat men de per hypotheek gewaarborgde kredietopeningen en de per hypotheek gewaarborgde leningen die verleend zijn tegen de voorwaarden van dit reglement, met het oog op de financiering van : a) de bouw, de aankoop, de renovatie, de herstructurering, de aanpassing, de instandhouding, de verbetering of het behoud van de eigendom over een eerste woning in het Waalse Gewest, zoals hierna bepaald, bestemd voor het persoonlijk gebruik van de leners;b) de afbetaling van bijzonder dure hypotheekschulden aangegaan tot dezelfde doeleinden als degene bedoeld in a) ;c) de uitvoering van werken voor energiebesparing en de installatie van hernieuwbare energie;d) de financiering van de enige levensverzekeringspremie(s) bestemd om de leners te dekken in het kader van die verrichtingen. Sommige producent, aanvullend op of aanverwant met die hypothecaire kredieten, als leningen erkend bij of krachtens de Waalse Huisvestingscode, worden daarmee gelijkgesteld. 3. Begripsomschrijvingen. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder : Maatschappij.

De "Société wallonne du Crédit social".

Loket.

Het loket van het sociaal krediet, met erkenning van het Gewest verleend door de Maatschappij, indien het optreedt als lener.

Aanvrager.

De natuurlijke persoon of personen, ingeschreven in het bevolkingsregister of voor wie een inschrijvingsprocedure aan de gang is, die beschikt over een referentieadres in België uiterlijk de dag van het verlijden van de akte, of ingeschreven in het vreemdelingenregister met verblijfsvergunning van onbeperkte duur die verzoeken om de toekenning van een sociaal hypothecair krediet bij de "Société wallonne du Crédit social" of een loket.

De aanvrager moet minstens 18 jaar oud of ontvoogde minderjarige zijn op de datum van inschrijving van de kredietaanvraag.

Inschrijvingsdatum van de kredietaanvraag.

Datum waarop de kredietaanvraag een inschrijvingsnummer krijgt.

Om dit nummer te krijgen, moet de kredietaanvraag ingediend worden bij de lenende maatschappij (ofwel een loket voor Sociaal Krediet, ofwel de "Société wallonne du Crédit social") en berusten op een volledig dossier, dat het door de aanvrager behoorlijk ingevulde en ondertekende formulier voor kredietaanvraag bevat alsook de voor de beslissing noodzakelijke stukken (kopie van de identiteitskaart, bewijsstukken m.b.t. het inkomen en samenstelling van het gezin, kopie van het verkoopcompromis of andere titel van eigendom, beschrijving van de werken, het deskundigenrapport, in voorkomend geval de beslissing van het Waalse Gewest in het kader van de lening jongeren, de beslissing van de verzekeringsmaatschappij om het overlijdensrisico te dekken, het bewijs dat de vermogensvoorwaarden bedoeld in punt 12 vervuld zijn, een attest van het gemeentebestuur waarin wordt bepaald dat het goed gelegen is in een gebied van het gewestplan waar de voortdurende bewoning toegelaten is of elk ander document dat nodig is voor de behandeling van het dossier).

Gehandicapte persoon.

Voor de toepassing van dit reglement wordt beschouwd als op gehandicapte persoon de inschrijvingsdatum van de kredietaanvraag : a) hetzij de persoon erkend door het Ministerie van Sociale Zaken, Gezondheid en Leefmilieu als persoon met ten minste 66 % insufficiëntie of vermindering van de fysieke of geestelijke bekwaamheid;b) hetzij de persoon met een verdienvermogen dat verminderd is tot één derde of minder van wat een gezonde persoon kan verdienen door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;c) hetzij de persoon met een gebrek aan zelfredzaamheid dat vastgelegd wordt op 9 punten, overeenkomstig dezelfde wet;d) ofwel de persoon die getroffen is door een fysieke of geestelijke onbekwaamheid die de toekenning inhoudt van minimum 4 punten overeenkomstig artikel 6, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag of de toekenning van minimum 6 punten, overeenkomstig artikel 6, § 2, 4°, van diezelfde regelgeving. Persoon ten laste.

Als personen ten laste worden beschouwd : ? het kind voor wie kinder- of wezenbijslag wordt verleend aan de aanvrager of aan de persoon met wie het doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan; ? het kind voor wie de aanvrager of de persoon met wie het doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan geen bijslag krijgt, maar van wie de Maatschappij vindt dat ze daadwerkelijk ten laste zijn als ze er het bewijs van aandragen; ? het ongeboren kind, d.w.z. het kind verwekt sinds ten minste negentig dagen op de datum van verlening van het hypothecair krediet, mits een medisch attest wordt bezorgd.

Met een persoon ten laste op grond van de samenstelling van het gezin en op de inschrijvingsdatum van de aanvraag om hypothecair krediet worden gelijkgesteld : ? de persoon, ongeacht of er banden van verwantschap tot in de tweede graad bestaan, die doorgaans samenleeft met de aanvrager, en die geen inkomen of vergoeding geniet; ? elke gehandicapte persoon die doorgaans met de aanvrager samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan.

Een gehandicapt kind wordt als twee kinderen ten laste beschouwd.

De gehandicapte aanvrager wordt als een kind ten laste beschouwd.

Woning.

Elk gebouwd of te bouwen woongebouw dat gelegen is in het Waalse Gewest en dat bestemd is voor het persoonlijk gebruik van de leners.

De oppervlakte van de lokalen voor beroepsgebruik mag in geen geval hoger zijn dan 20 % van de bewoonbare oppervlakte.

De woning moet voldoen, eventueel na de prioritaire uitvoering van de verplicht met het aangevraagde hypothecair krediet gefinancierde werken, aan de vigerende normen betreffende de elektrische installaties alsmede aan de gezondheidsnormen en oppervlaktevoorwaarden bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen en de voorschriften naleven van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie.

Wordt in de aanvraag voor een hypothecair krediet niet voorzien in de financiering van aanpas.

Bezwarende schuld.

Hypotheekschuld of schuld i.v.m. een ander aanverwant product waarvan de rentevoet gevoelig hoger is dan de marktvoorwaarden tijdens de inschrijving van de kredietaanvraag of waarvan de terugbetalingsmodaliteiten niet meer overeenstemmen met de financiële toestand van de aanvrager.

Verkoopwaarde van het goed.

Onder verkoopwaarde van het goed wordt verstaan de prijs die redelijkerwijs kan worden verwacht bij de vrijwillige verkoop van het goed onder de normale markt- en openbaarheidsvoorwaarden, met inachtneming van de objectieve factoren die de verkoopwaarde van het goed kunnen beïnvloeden, zoals de onderhoudstand, de ouderdom van het gebouw, de gebruikte materialen, de ligging van het goed, enz.

Gebied met een hoge vastgoeddruk.

De gezamenlijke gemeenten waar de gemiddelde prijs van de gewone woonhuizen op grond van de recentste statistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek met 35 tot 50 % de gemiddelde prijs overstijgt van dezelfde huizen, berekend op het gewestelijke grondgebied; de lijst van de gemeenten wordt jaarlijks vastgesteld door de Maatschappij om in werking te treden op 1 januari van het daarop volgende jaar.

Gebied met een zeer hoge vastgoeddruk.

De gezamenlijke gemeenten waar de gemiddelde prijs van de gewone woonhuizen op grond van de recentste statistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek met 50 % de gemiddelde prijs overstijgt van dezelfde huizen, berekend op het gewestelijke grondgebied; de lijst van de gemeenten wordt jaarlijks vastgesteld door de Maatschappij om in werking te treden op 1 januari van het daarop volgende jaar. 4. Globaal belastbaar jaarinkomen van het jaar N-2 en huidig maandelijks netto-inkomen van de aanvrager. Belastbaar jaarinkomen.

Het in overweging te nemen globaal belastbare inkomen is dat met betrekking tot het volledige voorlaatste jaar voorafgaand aan de inschrijvingsdatum van de aanvraag voor de lening, zoals blijkt uit het aanslagbiljet of elk daarmee gelijkgesteld bewijsstuk.

Als het globaal belastbare inkomen met betrekking tot het volledige voorlaatste jaar voorafgaand aan de inschrijvingsdatum van de aanvraag voor de lening niet gekend is, bepaalt de Maatschappij de stukken die voor de vaststelling van het belastbare inkomen in overweging worden genomen.

Indien de aanvrager inkomsten in het buitenland genoten heeft, worden het globaal belastbare inkomen fictief herberekend alsof de aanvrager in België belast zou zijn geweest.

Huidig maandelijks netto-inkomen.

Het huidige maandelijks netto-inkomen wordt gebruikt om de maandelijkse aflossing van het hypothecair krediet en het minimale maandelijkse netto-inkomen dat beschikbaar moet blijven, te berekenen.

Het huidige maandelijkse netto-inkomen worden gebruikt om de maandelijkse aflossing van het hypothecair krediet en het minimale maandelijkse netto-inkomen dat beschikbaar moet blijven, te berekenen.

Voor de berekeningen van het huidige maandelijkse netto-inkomen wordt verstaan het gezamenlijk inkomen van de aanvrager.

De kinderbijslag, de eindejaarspremie en het vakantiegeld worden uit die berekening geweerd.

Het huidige maandelijkse netto-inkomen is gelijk aan één twaalfde van de som van het jaarlijkse netto-inkomen op de inschrijvingsdatum.

De maatschappij stelt een richtlijn op met de gedetailleerde en precieze berekeningsgegevens en legt haar voor aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet. 5. Bedrag van de hypothecaire kredieten. De maandelijkse aflossing van het hypothecair krediet mag, na afftrek van de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in het kader van de "lening jongeren", niet hoger zijn dan één derde van het huidige maandelijkse netto-inkomen, zoals bepaald volgens de in punt 4 bedoelde berekening.

Het aldus gekregen bedrag wordt verhoogd in functie van volgende schaal : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Rekening houdende met de maandelijkse aflossing van de gezamenlijke leningen (met inbegrip van het aangevraagde sociaal hypothecair krediet) moet de aanvrager evenwel beschikken over een maandelijks netto-inkomen van euro 460 bij de toekenning van het krediet, zoniet wordt het krediet geweigerd. Dit maandelijkse netto-inkomen wordt op 1 januari van elk jaar N (en voor de eerste keer vanaf 2004) door de Maatschappij aangepast per schijf van euro 10 op grond van de volgende formule : Bedrag in euro x indexcijfer der consumptieprijzen (wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld op grond van het spilindexcijfer 138,01 van 1 januari 1990) in november van het jaar N-1.

Het bedrag van het hypothecair krediet mag niet hoger zijn dan de drie volgende grenzen : 1. een maximumbedrag van het hypothecair krediet van : Valeurs non indexées. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die waarden worden verhoogd met : - euro 10.000 als de lener de jongerenlening krijgt; - euro 10.000 als hij over een vermindering van het maandelijks bedrag met euro 50 krijgt, bedoeld in artikel 8.2; - euro 10.000 per persoon ten laste (buiten de kinderen ten laste); - euro 10.000 voor het eerste en het tweede kind ten laste; - euro 5.330 per kind ten laste vanaf het derde kind; - euro 10.000 bijkomend per gehandicapte persoon gelijkgesteld met een persoon ten laste; - euro 20.000 als hij een vermindering van het maandelijks bedrag met euro 100 krijgt, bedoeld in artikel 8.1.

Het aangevraagde bedrag bepaalt de toepasselijke minimumnevenschaal; 2. een waarde : - een maximale bouwwaarde (inclusief BTW en grondwaarde niet inbegrepen) van euro 150.000 voor nieuwbouw, - een maximale verkoopwaarde (geraamd na eventuele werken) van euro 150.000 voor alle andere gevallen.

De waarde van euro 150.000 wordt verhoogd met 5 % in de gebieden met hoge vastgoeddruk en 10 % in de gebieden met zeer hoge vastgoeddruk. 3. 125 % : bouwwaarde bepaald op grond van een ondernemingsprijsopgave (inclusief BTW en grondwaarde niet inbegrepen) voor nieuwbouw; de verkoopwaarde (geraamd na eventuele werken en inclusief BTW) voor alle andere gevallen.

In geval van bijkomend krediet is het in aanmerking te nemen bedrag het aanvankelijke kapitaal van het eerste krediet vermeerderd met het bedrag van het aangevraagde bijkomende krediet.

De hierboven bepaalde bedragen worden op 1 januari van elk jaar N (en voor de eerste keer vanaf 2004) door de Maatschappij aangepast per schijf van euro 1.000, uitgezonderd het bedrag van 5.330 euro dat aangepast wordt per schijf van euro 20, op grond van de volgende formule : Bedrag x ABEX-index op 1 januari van het jaar N (bepaald in november van het jaar N-1)/ABEX-index op 1 januari 2003 (bepaald op "547" in november 2002) 6. Duur van het hypothecair krediet. De duur bedraagt tussen 10 en 30 jaar; het hypothecair krediet moet volkomen afbetaald zijn op de leeftijd van 70 jaar. De duur van het hypothecair krediet moet worden vastgelegd door de Maatschappij of het loket op grond van de huidige maandelijkse netto-inkomens en de leeftijd van de lener. 7. Soorten hypothecaire kredieten en rentevoeten. De rentevoeten die geldig zijn voor elke categorie bepaald in de tariefschaal worden vastgesteld op grond van volgende beginselen : De laagste rentevoet - namelijk die van categorie 1 neventarief 1 - wordt bepaald in functie van de theoretische draagkracht van de leners die beschikken over de zwakste inkomens; in geen geval mag hij lager zijn dan de basisrentevoet bepaald door de Minister.

De hoogste rentevoet - namelijk die van categorie 3 neventarief 5 - is gelijk aan de financieringsrentevoet van de Maatschappij, vermeerderd met de intermediatiemarge vastgesteld op 40 basispunten.

Voornoemde percentages worden verminderd met 50 basispunten per bijkomend kind ten laste zonder evenwel lager te mogen zijn dan de minimale rentevoet.

De oorspronkelijke rentevoet wordt eveneens verlaagd als het aantal kinderen ten laste tijdens de looptijd van de lening verhoogt, zonder dat die rentevoet lager mag zijn dan de minimale rentevoet; verlaagt het aantal kinderen ten laste, dan wordt het percentage niet opgetrokken.

Tussen twee financieringsperiodes van de Maatschappij wordt de tariefschaal om de drie maanden aangepast aan de evolutie van de IRS-rentevoet met een maturiteit van 25 jaar, op grond van tien opeenvolgende vaststellingen voorafgaand aan de vervaltermijn van drie maanden. Als uit die tien opeenvolgende vaststellingen een variatie blijkt met minstens 25 basispunten van de IRS-rentevoet tegenover de rentevoet die van kracht was bij de fondsenwerving, wordt de tariefschaal overeenstemmend aangepast met toepassing van een afronding naar de hogere vijf basispunten.

De rentevoet wordt met 20 basispunten verminderd in de categorieën I en II indien een tijdelijke overlijdensrekening van het type schuldsaldoverzekering gesloten wordt tussen een verzekeringsmaatschappij erkend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Verzekeringswezen en waarvan het aandeelhouderschap voor een meerderheid bestaat uit openbare huisvestingsinstellingen erkend bij de Waalse Huisvestingscode.

De jaarlijkse rentevoeten, voorgesteld voor alle categorieën van de hypothecaire kredieten, zijn vast en niet-herzienbaar voor de duur van het hypothecair krediet en worden door de Maatschappij of het Loket verhoogd met 0.50 % indien de woning gedeeltelijk (maximum 20 % van de bewoonbare oppervlakte) gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden.

Voor de toekenning van een aanvullende lening wordt de toegepaste rentevoet berekend overeenkomstig de inkomensschaal vastgelegd in dit reglement, met dien verstande dat de inkomens die hoger zijn dan de hoogste inkomens van de schaal gelijkgesteld worden met de laatste nevenschaal. De Maatschappij of het Loket bepaalt of de aangevraagde bijkomende lening het voorwerp van een hypothecaire inschrijving moet uitmaken voor een bedrag lager dan euro 7.500.

Het GBI wordt verhoogd met euro 1.860 per persoon ten laste. Dat bedrag en het globaal belastbaar inkomen worden (voor de eerste keer vanaf 2009) door de Maatschappij op 1 januari van elk jaar N aangepast per schijf van euro 50 op grond van de volgende formule : Bedrag x indexcijfer der consumptieprijzen (*) in november van het jaar N-1/Indexcijfer der consumptieprijzen in oktober 1998 (1,1951) (*) wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld op grond van het spilindexcijfer 138,01 van 1 januari 1990. 8. Vermindering van de maandelijkse aflossing.1. De maandelijkse aflossing wordt verminderd met euro 100 per maand tijdens acht jaar te rekenen van de ondertekening van de akte indien de woning waarvoor de lening is uitgeschreven gelegen is in een gebied met een zeer hoge vastgoeddruk.2. De maandelijkse aflossing wordt verminderd met euro 50 per maand tijdens acht jaar te rekenen van de ondertekening van de akte indien de woning waarvoor de lening is uitgeschreven gelegen is in een gebied met een hoge vastgoeddruk.3. De maandelijkse aflossing wordt verminderd met euro 50 per maand tijdens acht jaar te rekenen van de ondertekening van de akte indien de woning waarvoor de lening is uitgeschreven gelegen is in één van volgende gebieden : - ofwel in een bevoorrecht initiatiefgebied zoals omschreven bij artikel 79, § 2, 1° tot 3°, van het Wetboek; - ofwel in een omtrek bedoeld in artikel 393 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium erkende stadsvernieuwingsomtrek; - ofwel op een gemeentelijk grondgebied (of deel ervan) zoals bedoeld in artikel 417 van hetzelfde Wetboek; - ofwel in een architectuurgeheel waarvan de bestanddelen beschermd zijn krachtens artikel 185 van hetzelfde Wetboek, of binnen de grenzen van een beschermingsgebied zoals bedoeld in artikel 187 van hetzelfde Wetboek; - ofwel in een stadsvernieuwingsomtrek zoals bedoeld in artikel 173 van hetzelfde Wetboek; - ofwel in een stedelijk vrij gebied zoals omschreven ter uitvoering van artikel 38 van het programmadecreet van 23 november 2006 betreffende de prioritaire acties voor de Toekomst van Wallonië. 4. De maandelijkse aflossing wordt verminderd met euro 50 per maand tijdens acht jaar te rekenen van de ondertekening van de akte ten voordele van de lener die een woning koopt die verkocht wordt door een publiekrechtelijke rechtspersoon. Rekening houdend met alle verminderingen waarvan sprake in vorige leden en de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in het kader van de jongerenlening mag het verminderde maandbedrag niet lager zijn aan die, welke men verkregen zou hebben met een jaarlijkse rentevoet die gelijk is aan de minimumrentevoet bepaald door de Minister.

Als het verminderde maandbedrag lager is dan die, welke verkregen zou zijn met een jaarlijkse rentevoet die gelijk is aan de minimumrentevoet bepaald door de Minister, worden voornoemde verminderingen dienovereenkomstig tenietgedaan.

De verminderingen gelden niet voor de bijkomende leningen en worden herberekend als het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk vervroegd wordt terugbetaald.

De verminderingen die de aanvrager kan krijgen worden tijdens de eerste acht jaar te rekenen van de ondertekening van de akte rechtstreeks afgetrokken van het maandbedrag. 9. Financiële instelling. Onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen voor de bijkomende hypothecaire kredieten en de overname van bestaande hypothecaire kredieten waarvan het uitstaand bedrag in handen is van de Maatschappij of een Loket, komt het "Guichet du Crédit social", met inachtneming van de bepalingen vervat in het erkenningsreglement van de "Guichets du Crédit social" en de beheers- en werkingscriteria van de loketten, tussenbeide voor elke categorie van hypothecair krediet als makelaar of lener volgens de gewestelijke erkenning die het van de Maatschappij kreeg.

Het loket dat een eerste hypothecair krediet toegekend heeft, kan een bijkomend hypothecair krediet toekennen, ongeacht de categorie van het hypothecair krediet, in tweede rang na de inschrijving in eerste rang die het te zijnen bate genomen heeft.

De Maatschappij kent die hypothecaire kredieten die haar makelaars heeft ingediend en de leningen voor aanvragers waarvan zij al schuldeiser is, toe.

Voor de overname van een bestaand hypothecair krediet waarvan het uitstaand bedrag in handen is van de Maatschappij of een loket kan de Maatschappij optreden als lener als zij beschikt over de erkenning voor de betrokken categorie van hypothecair krediet en zij de verrichting volledig uit eigen middelen financiert. Zoniet treedt het loket op als makelaar en de Maatschappij kent het hypothecair krediet toe. 10. Waarborgtermijn voor de rentevoet en geldigheidstermijn voor het aanbod. Voor elke categorie van het hypothecair krediet is de rentevoet van het hypothecair krediet toegestaan door de Maatschappij of het Loket de laagste waarde tussen de rentevoet die van kracht is op de datum van de inschrijving van de kredietaanvraag en de rentevoet die van kracht is op de datum waarop het door de Maatschappij of het Krediet wordt toegekend. De beslissing tot toekenning of weigering dient door de Maatschappij of het Loket te worden genomen uiterlijk binnen eenentwintig kalenderdagen na de inschrijvingsdatum. Wordt er geen beslissing getroffen binnen de opgelegde termijn, heeft de aanvrager het recht om binnen de dertig kalenderdagen een beroep in te dienen bij de raad van bestuur van de Maatschappij.

De rentevoet van het hypothecair krediet is gewaarborgd tijdens drie maanden te rekenen van het schriftelijk aanbod dat aan de aanvrager wordt medegedeeld door de Maatschappij of het Loket. Als de termijn voor de waarborg van de rentevoet eenmaal verstreken is, dient er een nieuwe kredietaanvraag te worden ingediend.

Uiterlijk op de datum waarop het schriftelijk aanbod aan de aanvrager wordt bekendgemaakt, deelt de Maatschappij of het Loket hem in voorkomend geval het bestaan mee van hypothecaire leningen die toegekend worden door "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië) en informatie over de tegemoetkomingen die het Gewest verleent. 11. Vastlegging en controle van het inkomen. Onder voorbehoud van het recht dat de Maatschappij of het Loket geniet om bijkomende waarborgen te vereisen, mag ze de toekenning van een lening weigeren indien de afbetalingscapaciteit niet aangetoond wordt of om elke andere reden, w.o. o.m. het resultaat van het onderzoek bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 12. Afbetalingsmodaliteiten. § 1. a) De hypothecaire kredieten worden terugbetaald d.m.v. constante maandelijkse afbetalingen. Elke maandelijkse afbetaling bevat een deel rente en een deel kapitaal. b) De leners dragen het overdraagbare gedeelte van hun salaris, loon, wedde, vergoedingen tot het vereiste bedrag over aan de Maatschappij, d.m.v. van een bijzondere bepaling ingevoegd in de leningsakte. c) De leners geven, bij de ondertekening van de leningsakte, het voor de financiering van de werken voorbehouden leningsgedeelte in pand ten gunste van de Maatschappij. Deze in onderpand gegeven gelden zullen, behoudens geldig verzet, worden gestort naar gelang de vordering van de werken. § 2. Indien de lening de financiering betreft van werken die geheel of gedeeltelijk onder een tegemoetkoming van het Gewest vallen, o.m. de renovatiepremie of de premies voor rationeel energiegebruik of een beter gebruik van hernieuwbare energiebronnen, kan de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) het bedrag voorschieten indien de ontlener die die tegemoetkomingen gekregen heeft, het bedrag van de premie of die premies afstaat om ze in rekening te brengen op zijn terugbetalingsrekening. 13. Vermogensvoorwaarden. Op de datum van ondertekening van de akte van lening van het hypothecair krediet mogen noch de aanvrager noch de personen (op grond van de gezinssamenstelling) met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, samen of alleen een andere woning volledig in eigendom of in vruchtgebruik hebben.

Van deze voorwaarde wordt afgeweken : a) hetzij voor een overbewoonde, onbewoonbare of onverbeterbare woning, voorzover ze door de lener en de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, minstens zes maanden werd betrokken binnen een periode van twee jaar voorafgaande aan de datum van goedkeuring van de lening door de Maatschappij; b) hetzij voor één of meer onverbeterbaar te slopen woningen, gelegen op de grond die moet dienen als grondslag voor de d.m.v. het hypothecair krediet te bouwen of te laten bouwen woning; c) hetzij voor een andere woning voor zover ze vóór de ondertekening van de authentieke leningsakte is verkocht en dat de opbrengst van de verkoop opnieuw wordt geïnvesteerd in de verrichting waarvoor de lening wordt aangevraagd. Bovenbedoelde afwijking wordt ondergeschikt gemaakt aan de naleving van volgende voorwaarden : 1° in geval van volle eigendom : a) voor een overbewoonde of onbewoonbare woning moeten de aanvrager en, in voorkomend geval, de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, zich ertoe verbinden die woning te koop te bieden vanaf de bezetting van de d.m.v. het hypothecair krediet verworven, gerenoveerde, geherstructureerde, aangepaste, verbeterde of gebouwde woning; b) voor een onverbeterbare woning moeten de aanvrager en, in voorkomend geval, de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, zich ertoe verbinden die woning te laten slopen of ze niet meer voor huisvesting te bestemmen vanaf de bezetting van de d.m.v. het hypothecair krediet verworven, gerenoveerde, geherstructureerde, aangepaste, verbeterde of gebouwde woning. 2° in geval van vruchtgebruik moeten de aanvrager en, in voorkomend geval, de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, zich ertoe verbinden afstand te doen van hun vruchtgebruik vanaf de bezetting van de d.m.v. het hypothecair krediet verworven, gerenoveerde, geherstructureerde, aangepaste, verbeterde of gebouwde woning.

De woning wordt als onverbeterbaar beschouwd indien de aanvrager en de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, in aanmerking komen voor de verleende slopingstoelage, toegekend door het Waalse Gewest, of indien de woning als onverbeterbaar wordt beschouwd door de "Société wallonne du Crédit social" op grond van een met redenen omkleed verslag of bij besluit van de burgemeester.

Overbewoning wordt vastgesteld op grond van de criteria bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen.

De niet-naleving van bovenbedoelde verbintenissen vormt een voorwaarde van vervroegde opeisbaarheid van het geheel van de schuldvordering 14. Voorwaarden voor het aanleggen van het dossier. Storting aan het Loket van de dossier- en schattingskosten m.b.t. de in pand gegeven goeden. Het bedrag van elke soort kosten wordt vastgesteld door de Maatschappij. Als de Maatschappij of het Loket weigert het aangevraagde hypothecair krediet te verlenen en er geen aanbod is, worden de dossierkosten terugbetaald aan de aanvrager door het Loket.

Aangaan, ten gunste van de Maatschappij, van een levensverzekering van het type "verschuldigd saldo" met enige premie voor de door de "Société wallonne du Crédit social" verleende hypothecaire kredieten van categorie I en II en/of met periodieke premie voor de hypothecaire kredieten van categorie III, ten belope van 100 % van het bedrag van het geleende kapitaal.

Naast de door de Maatschappij of het Loket eventueel opgelegde bijkomende waarborgen, moet de lener, ten gunste van de Maatschappij of het Loket, een hypotheek in eerste rang verlenen op de volle eigendom van het onroerende goed waarvoor hij de lening aangaat. Elke andere volgende en opeenvolgende rang ten gunste van dezelfde lener wordt beschouwd als eerste rang.

Met schriftelijke toestemming van de aanvrager of van de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, mag de Maatschappij of het Loket, bij de bevoegde diensten van de besturen, de attesten aanvragen betreffende hun inkomen, hun onroerende eigendommen, de samenstelling van hun gezin en de vaststelling van de hoedanigheid van gehandicapte persoon. 15. Door de leners aan te gane verbintenissen. Tot de volledige afbetaling van het hypothecair krediet verbindt de lener zich ertoe om : - de woning als hoofdwoning te betrekken; - er geen beroepsactiviteit uit te oefenen zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de Maatschappij of het Loket, dat een renteverhoging, zoals bedoeld in punt 7, laatste lid, vereist; - de woning niet te bestemmen voor een bedrijvigheid die in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden; - de woning voor haar totale waarde tegen brand, waterschade, bliksem en ontploffing te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij van één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap en de verzekeringspremies geregeld te betalen; - de bouw-, renovatie-, herstructurerings-, aanpassings-, instandhoudings- en verbeteringswerken alsook de werken m.b.t. de bewaring van de eigendom over de woning binnen 2 jaar na ondertekening van de leningsakte uit te voeren; de afgevaardigden van de Maatschappij of het Loket de woning te laten bezichtigen; - de woning niet te verkopen, noch geheel noch gedeeltelijk te verhuren, behalve voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maatschappij of het Loket. 16. Slotbepalingen. Bij dit reglement wordt het reglement voor het sociaal hypothecair krediet, goedgekeurd bij besluit van de Waalse Regering van 25 augustus 2005, opgeheven en vervangen.

Het treedt in werking op 1 maart 2008.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen van de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten).

Namen, 20 december 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^