Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008003045 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voorne(...) Stad La Louvière (vroeger Haine-Saint-Pierre) Straat « des Déportés », een grond voor een opperv(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008000086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** ****. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, wordt de heer **** ****, rechter bij de Raad voor ****, gemachtigd om : « een nevenactiviteit als **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** ****. -Afwijking Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, wordt de heer **** ****, voorzitter bij de Raad voor ****, gemachtigd om « als docent deel te nemen aan een type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008003026 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008009081 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 is de heer Van Lerberghe, L., vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen op datum van 19 februari 2008. Bij koninklijk besluit van 22 november 20 Bij koninklijke besluiten van 26 november 2007 : - is de aanwijzing van Mevr. Weerts, B., to(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Erwin Carpentier, administratief deskundige, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché , in de N(...) Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002, zal het Instituut weg Transport & Logis De schriftelijke gedeelten van de examens zullen plaatsvinden op : - 16 maart 2008; - 12 okto(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008022019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Van Loock, Frank, werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 december 2007, op zijn ver(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008024018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008024030 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ SA - rue de l'Economi G-012 « Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie ».

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2008 pub. 06/02/2008 numac 2008012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1985 betreffende de bewijsstukken welke dienen te worden voorgelegd om de terugbetaling te bekomen van de lonen en sociale bijdragen met betrekking tot het betaald educatief verlof type ministerieel besluit prom. 19/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008022072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 21/01/2008 pub. 06/02/2008 numac 2008024026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008200338 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2007 dat op 18 oktober 2007 in werking treedt, wordt de erkenning die bij ministerieel besluit van 3 april 2002 aan de CVBA "Sogepro"voor de uitwerking of de herziening van g Bij ministerieel besluit van 19 november 2007 wordt de aan het Agence wallonne du Paysage + Env(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008200339 bron ministerie van het waalse gewest Personeel. - Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 177.948, van 17 december 2007, Afdeling Bestuurrechtspraak, VIIIe Kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2007 vernietigd waarbij Mevr.

decreet

type decreet prom. 16/11/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2005 type decreet prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van titel IV van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep en van de titels I en II van het decreet van 17 december 2003 betreffende de werkgelegenheid in de sociaal-culturele sectoren houdende diverse bepalingen type decreet prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juni 2002 tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind met het oog op de versterking van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van deze laatste type decreet prom. 21/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035175 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol nr. 2 bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende interterritoriale samenwerking, opgemaakt in Straatsburg op 5 mei 1998 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035178 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007, gesloten tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 06/02/2008 numac 2007037219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Vervanging van een lid Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 j Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Vervanging van een lid. Bij besluit v(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de ambtenaren belast met de invordering, door middel van een dwangbevel, van de geldboetes bedoeld in artikel 156, § 1, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008029059 bron ministerie van de franse gemeenschap « Haute Ecole Albert Jacquard ». - Raad van bestuur. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 januari 2008, in artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2007, houdende benoe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2007 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de te begeven cursus « Franse taal » toegekend aan Mevr. A Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2007 wordt een beroepsbek(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de universiteiten en de universitaire faculteit van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van dotaties aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035166 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overschrijving van kredieten tussen basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de eerste, tweede en derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele krediet, basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet in het kader van het Vlaams Akkoord voor de non-profit/social profit type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 61.10 zijnde « dotatie aan het financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven » type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 39.10, basisallocatie 01.05 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008200319 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het reglement van de hypothecaire leningen van de "Société wallonne de Crédit social" en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten) type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008200320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008200340 bron ministerie van het waalse gewest Personeel. - Schorsing door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 177.859 van 13 december 2007, Afdeling Bestuurrechtspraak, VIIIe Kamer, rechtsprekend in kort geding, wordt de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/01/2008 pub. 06/02/2008 numac 2008000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 61 betreffende sommige verloven toegekend in 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008000123 bron raad van state Werving van magistraten voor het Auditoraat en het **** van de Raad van State en de samenstelling van een **** . - **** ****. Met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-****(...) ****. Om tot het vergelijkend examen te worden toegelaten, moet de kandidaat ten volle 27 jaar oud ****(...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht. - Koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen Wijzigingen aan het Reglement betreffende het in Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008018015 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Rudi Nelissen, Willy Iliaens, de NV Vanilimmo, Carine Bex, Clement Duyssens en Eddy Wintmolers, die(...) type bericht prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008018016 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV RI.PA BELGIUM, de NV RI.DES en de NV IMMO COTTAGE, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 september 2007. Deze zaak is in(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008014006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008022008 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 augustus 2007 en 31 augustus 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 17 december 2007 wordt de vergunning type vergunning prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 14 december 2007 wordt de vergunning Bij ministerieel besluit van 14 december 2007 wordt de vergunning om het beroep van ****(...) type vergunning prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van **** **** ministerieel besluit van 11 december 2007 wordt de ***** ministerieel besluit van 17 december 2007 wordt de heer **** ****, gevestigd te 309(...) type vergunning prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 7 december 2007 wordt de vergunning Bij besluit van 7 december 2007 wordt de vergunning voor het aanbieden van diensten van onderne(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008009059 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg van Turnhout Vanaf 12 februari 2008 zijn de griffie en alle administratieve diensten van de jeugdrechtbank van Turnhout gevestigd Kasteelplein 11 , te 2300 Turnhout.(...) Algemeen nummer : 014-44 71 01 Griffiers jeugdrechtbank : 014-44 71 07 t/m 09 Griffie jeugdre(...)

document

type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008009075 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De heer Desmet, B., raadsheer in het hof van beroep te Gent, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 26 februari 2008. type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008009076 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde Mevr. Schelkens, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 4 maart 2008. type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008009074 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Van der Eecken, J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 februari 2008. type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008009077 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge De heer Verhelst, S., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 25 februari 2008. type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008009079 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Mevr. Van Weert, Y., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 15 februari 2008. type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008009080 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Janssens, A.-M., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 februari 2008. type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008009078 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk De heer Allegaert, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 26 februari 2008.

erratum

type erratum prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit. - Errata type erratum prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S.-Holding Beheerscomité. - Ontslag en benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008, derde uitgave, bl. 1900, akte nr. 2008/22027, Franse tekst, moet gelezen worden : « .. type erratum prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008040613 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse Schatkisttoestand Toestand op 31 december 2006. - Erratum Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type erratum prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008200386 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen landbouw (niveau B) voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij, Regio Vlaanderen (Vlaamse overheid) (ANV08003). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsbl(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 250 geschikten aangelegd, die vier jaar geldig blijft.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2007023545 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2007 wordt Mevr. De Nef, Valérie, met ingang van 21 juli 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmil Aan betrokkene wordt, met ingang van 15 mei 2006, de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezondhe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2007023585 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 december 2007 wordt Mevr. Laboulle, Christine, met ingang van 1 augustus 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Aan betrokkene wordt, met ingang van 1 augustus 2006, de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2007023605 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2007 wordt Mevr. Bonne, Wendy, met ingang van 1 september 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Wetenschappen, Studie en Onderzoek » toegewezen met ingan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 september 2007, werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Jozef De Mey, Sint-Martens-Latem. Ridder De heren : Patrick Cauwert, Brussel; Réginald Van Ingelgem, Elsene; Paul Van Kerckhove, Lokeren. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008022018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt Mevr. Roosens, Nancy, met ingang van 1 november 2007, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd in de betrekking van werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling(...) Het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 waarbij Mevr. Roosens, Nancy, met ingang van 1 septembe(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008200374 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** voor het **** (niveau ****) voor de **** **** **** (****07877). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage(...) 1. ****, ****-****, 7534 ****. 2. ****-****, ****, 7390 ****.

document

type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluit betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Vervanging van leden Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 jan wordt Mevr. Anneleen Todts, te Antwerpen, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de meta(...) type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008024031 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 1 van de « Generisch autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren » gedate type document prom. -- pub. 06/02/2008 numac 2008031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overheidsopdrachten. - Goedkeuringen. - Niet-goedkeuringen Vernietigingen ANDERLECHT - VORST - SINT-GILLIS. - Bij besluit van 21 januari 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 december 2007 waarbij de raad van de politiezone Anderlecht-V BRUSSEL. - Bij besluit van 28 januari 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 december 2007(...)
^