Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 maart 2012
gepubliceerd op 05 april 2012

Decreet houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029158
pub.
05/04/2012
prom.
23/03/2012
ELI
eli/decreet/2012/03/23/2012029158/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MAART 2012. - Decreet houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Optieraden en personeelsformatie in hogere kunstscholen

Artikel 1.In artikel 23 van het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), worden de woorden « het pedagogisch project van de hogere kunstschool » vervangen door de woorden « het pedagogische en artistieke project van de hogere kunstschool ».

Art. 2.In artikel 75 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, wordt paragraaf één vervangen door hetgeen volgt: « § 1. Elke hogere kunstschool staat onder de leiding van een directeur, voor wie er een bijkomende betrekkingseenheid wordt toegekend.

Een hogere kunstschool die meerdere studiegebieden telt krijgt een betrekking van directeur van een studiegebied, per bijkomend studiegebied, voor wie er een bijkomende betrekkingseenheid wordt toegekend voor vijf jaar.

Wordt een bijkomende betrekkingseenheid toegekend krachtens het vorige lid, dan kan de Inrichtende Macht, na advies van de Pedagogische beheersraad, de duur beperken van het mandaat van de directeur van een studiegebied in deze betrekking tot de duur die overblijft voor het of de mandaat(mandaten) dat (die) lopend is (zijn) van directeur van een studiegebied.

De directeur van een studiegebied wordt door de Inrichtende Macht aangewezen, overeenkomstig de wervingsprocedure toepasselijk op de aanwijzing van de directeurs van de hogere kunstscholen.

De directeur van het studiegebeid heeft de leiding van het gebied waarvoor hij wordt aangewezen. Hij handelt onder het gezag van de directeur van de hogere kunstschool.

Een hogere kunstschool die enkel één studiegebied inricht en die ten minste 500 financierbare studenten telt, krijgt een betrekking van adjunct-directeur toegewezen, voor wie er een bijkomende betrekkingseenheid voor vijf jaar wordt toegekend.

Een hogere kunstschool die enkel één studiegebied inricht en die ten minste 800 financierbare studenten telt, krijgt een tweede betrekking van adjunct-directeur toegewezen, voor wie er een bijkomende betrekkingseenheid voor vijf jaar wordt toegekend.

In afwijking van het tweede lid, wordt de hogere kunstschool die meerdere studiegebieden en meer dan 500 financierbare studenten voor het academiejaar 2010-2011 telde, wordt onderworpen aan de bepaling bedoel bij het zesde lid voor zover de toestand ongewijzigd blijft. ». HOOFDSTUK II. - Toegang tot de studies, opleidingen en academische graden Afdeling I. - Wijzigingen aan het decreet van 5 augustus 1995 houdende

de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen

Art. 3.In artikel 22, § 1, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, laatst gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, wordende volgende wijzigingen aangebracht : 1° bij 5° wordt de zin « Dat attest geeft toegang tot de afdeling(en) van het in hogescholen georganiseerde hoger onderwijs die het vermeldt;» door de volgende zin vervangen « Dat attest geeft toegang tot de afdeling(en) en, desgevallend, de subafdelingen van het in hogescholen georganiseerde hoger onderwijs die het vermeldt; »; 2° de paragraaf wordt aangevuld met de punten 10° en 11° luidend als volgt : « 10° ofwel een attest van slagen voor het examen dat toegang verleent tot universitaire studie;11° ofwel een beslissing van niveaugelijkwaardigheid uitgereikt met toepassing van artikel 44 van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten.».

Art. 4.In artikel 25 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten2, worden de woorden « met deze vermeld in de artikelen 15 en 18, § 1, of houder » vervangen door de woorden « met deze vermeld in de artikelen 15 en 18, § 1, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap of de Federale Staat of houder ».

Art. 5.In artikel 26 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt : « § 5. Het bewijs dat de student aan de toegangsvoorwaarden voldoet en dat hij niet in de in § 2, 2°, bedoelde gevallen van weigering verkeert, valt ten laste van de student. Het kan gegeven worden door elk degelijk officieel bewijsstuk of bij ontstentenis ervan, door een verklaring op erewoord die de student ondertekent.

In geval van bedrog bij de inschrijving verliest de student onmiddellijk zijn hoedanigheid van regelmatig ingeschreven student, alsmede alle rechten verbonden aan deze hoedanigheid en de rechtsuitwerking verbonden aan het slagen voor de proeven gedurende het betrokken academiejaar. Het inschrijvingsgeld gestort aan de inrichting wordt definitief aan de inrichting toegewezen. De student mag tot geen instelling voor hoger onderwijs worden toegelaten, in ongeacht welke hoedanigheid, en dit gedurende de vijf volgende academiejaren. ».

Art. 6.In artikel 31, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « De in de tijd verspreide programmering van zijn activiteiten en de ermee gepaard gaande evaluaties maken deel uit van een overeenkomst met de overheid van de hogeschool gesloten, ten laatste op 1 december van het academiejaar, op eensluidend advies van de Pedagogische raad, en die jaarlijks herzien kan worden. Bij gebrek aan een advies binnen de veertien dagen na de aanvraag van de student, wordt het advies geacht eensluidend te zijn. De Regering kan van de datum van 1 december op met redenen omkleed advies van de Pedagogische raad afwijken. ».

Art. 7.In artikel 81bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, aangevuld bij het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten7, worden de woorden « om de drie jaar » vervangen door de woorden « Elk jaar ». Afdeling II. - Wijzigingen aan het decreet van 8 februari 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten

betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Art. 8.Artikel 48 van het decreet van 8 februari 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 19 februari 209, wordt met een paragraaf 4, luidend als volgt, aangevuld : « § 4. In afwijking van de bepalingen van artikel 4, § 1, kunnen de doctoren in de geneeskunde, doctoren in de diergeneeskunde, apothekers, ingenieurs of geaggregeerden van het hoger onderwijs die deeltijds verworven zijn in een ambt van hoogleraar of docent vóór 15 september 2009, aanspraak maken op een deeltijdse aanstelling in het ambt dat zij bekleden. De doctoren in de geneeskunde, doctoren in de diergeneeskunde, apothekers, ingenieurs of geaggregeerden van het hoger onderwijs die in vast verband benoemd of verworven zijn in een ambt van meester-assistent vóór 15 september 2009, aanspraak maken op een aanstelling in het ambt docent. ».

Art. 9.In de kolom « Vereiste bekwaamheidsbewijzen » van de toe te kennen cursus « Kantoorautomatisering » van de bijlage 1 bij hetzelfde decreet, wordt een punt e., luidend als volgt, ingevoegd : « e. het diploma van stenotypiste en typiste - tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onderwijs en hoger onderwijs van het korte type uitgereikt door een examencommissie van de Franse Gemeenschap. ». Afdeling III. - Wijzigingen aan het decreet van 17 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999029643 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het hoger kunstonderwijs sluiten

betreffende het hoger kunstonderwijs

Art. 10.In artikel 6, § 2, van het decreet van 17 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999029643 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het hoger kunstonderwijs sluiten betreffende het hoger kunstonderwijs, opnieuw ingevoerd door het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, worden de woorden « De directeur van de Hogere Kunstschool, op voorstel van de pedagogische beheersraad, legt de lesroosters en de wijzigingen ervan ter goedkeuring voor aan de Regering. De lesroosters worden door de Regering goedgekeurd, volgens de procedure die zij bepaalt. » vervangen door de woorden « De directeur van de Hogere Kunstschool, op voorstel van de pedagogische beheersraad, legt de lesroosters en de wijzigingen ervan ter goedkeuring voor aan de Regering. Deze verplichting is niet van toepassing op de lesroosters die niet gewijzigd werden in vergelijking met de vooraf goedgekeurde lesroosters. De lesroosters worden door de Regering goedgekeurd, volgens de procedure die zij bepaalt. ».

Art. 11.In artikel 11, derde lid, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, worden de woorden « de houders van het diploma van licentiaat in de beeldende kunsten, visuele kunsten en ruimtekunsten, » opgeheven.

Art. 12.In artikel 14 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° bij § 1, eerste lid, wordt het woord « wekelijkse » opgeheven;2° bij § 5, derde lid, worden de woorden « de houders van het diploma van licentiaat in de muziek, de studenten die studies volgen die leiden tot de graad van licentiaat in de muziek, », opgeheven.

Art. 13.In artikel 19 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door het volgend lid : « Voor ieder studiejaar is de lesrooster minimum 30 uur en maximum 40 uur cursus per week.»; 2° in paragraaf 4 worden de woorden « het domein van de toneelkunst » vervangen door de woorden « het domein van de toneelkunst en van de woordkunsten »;3° in paragraaf 5, derde lid, worden de woorden « de houders van het diploma van licentiaat in de toneelkunst en de woordkunsten, de studenten die studies volgen die leiden tot de graad van licentiaat in de toneelkunst en de woordkunsten, » opgeheven.

Art. 14.In artikel 23, derde lid, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, worden de woorden « de houders van het diploma van licentiaat in de vertoningskunsten en de technieken voor de verspreiding en de communicatie, de studenten die studies volgen die leiden tot de graad van licentiaat in de vertoningskunsten en de technieken voor de verspreiding en de communicatie, » opgeheven.

Art. 15.In artikel 25 van hetzelfde decreet worden de woorden « op het betrokken gebied » vervangen door de woorden « voor de in aanmerking genomen optie en, op het gebied van muziek, op het betrokken gebied. ». Afdeling IV. - Wijzigingen aan het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot

vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten)

Art. 16.In artikel 37 van het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), laatst gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten5, worden de punten 11°, 12°, 13°, 14° en 15° opgeheven.

Art. 17.Artikel 38, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten3, wordt met de volgende zin aangevuld : « Er wordt een toelatingsproef ingericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet. ».

Art. 18.In artikel 41bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° bij 1° worden de woorden « van dezelfde cursus » vervangen door de woorden « van dezelfde optie en, op het gebied van de muziek, in dezelfde specialiteit »;2° bij 1° worden de woorden « van dezelfde cursus » vervangen door de woorden « van dezelfde optie en, op het gebied van de muziek, in dezelfde specialiteit ».

Art. 19.Artikel 41ter van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten5, wordt opgeheven.

Art. 20.In artikel 41ter/1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten3, worden de woorden « master met een didactische finaliteit of van een graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs » vervangen door de woorden « master met een didactische finaliteit of van een graad van geaggregeerde van het lager secundair onderwijs of van een graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs ».

Art. 21.In artikel 41quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten1, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 22.In hoofdstuk III van titel IV van het tweede deel van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten1, wordt een artikel 41quater/1 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. 41quater/1. - Onder de door de Regering vast te stellen algemene voorwaarden, met het oog op de toelating tot de studies, maakt de directeur, na het advies van de pedagogische beheersraad te hebben ingewonnen, de kennis en de bekwaamheid van studenten geldig die ze door hun persoonlijke of beroepservaring hebben verworven. De studenten die deze geldigmaking genieten, worden vrijgesteld van de overeenstemmende delen van het studieprogramma.

De ervaring bedoeld bij het vorige lid moet overeenstemmen met minstens vijf jaar activiteiten, waarbij er geen rekening wordt gehouden met de jaren hogere studies die ze niet met succes zouden hebben gevolgd. Op het einde van een evaluatieprocedure ingericht door een examencommissie van onderwijzers van de betrokken optie, beslist de directeur, op advies van de pedagogische beheersraad, of de kennis en de bekwaamheid van de student voldoen om de studies met succes te volgen.

De Regering kan de inrichting bepalen van proeven tot geldigmaking van de verworven bekwaamheden en de minimumvoorwaarden vastleggen waaraan deze studenten moeten voldoen. ».

Art. 23.In artikel 41quinquies van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten5 worden de woorden « de bepalingen van het voorafgaande artikel » vervangen door de woorden « de bepalingen van artikel 41quater en 41quater/1 ».

Art. 24.In artikel 47, § 1, van hetzelfde decreet, aangevuld bij het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « en door de leden van de beraadslagingscommissie » vervangen door de woorden « en de secretaris van de examencommissie.»; 2° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 49, § 1, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten8, worden de woorden « van een bepaalde afdeling » vervangen door de woorden « van een bepaalde afdeling of, op het gebied van muziek, van een bepaalde specialiteit ». Afdeling V. - Wijzigingen aan het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten

betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten

Art. 26.In artikel 33, § 2, van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten, worden de woorden « De titels van de opties worden bepaald door de instelling » vervangen door de woorden « De titels van de opties en van de gespecialiseerde specialiteiten worden bepaald door de instelling ».

Art. 27.In artikel 51, § 4, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid : « Voor de toepassing van het eerste lid worden beschouwd als Belgische universiteiten de inrichtingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschappen, de Federale Staat en de Koninklijke Militaire School voor zover zij gelijkwaardige bekwaamheidsbewijzen of graden uitreiken. »

Art. 28.In artikel 54, eerste lid, 5°, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, worden de woorden « een of meerdere buitenlandse bewijzen of graden die studies van een tweede cyclus bekrachtigen » vervangen door de woorden « een of meerdere buitenlandse bewijzen of graden of bewijzen of graden uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap, in de Duitstalige Gemeenschap, door de Federale Staat of de Koninklijke militaire school, die studies van een tweede cyclus bekrachtigen ».

Art. 29.In artikel 55, eerste lid, 5°, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, worden de woorden « een of meerdere buitenlandse bewijzen of graden die studies van een tweede cyclus bekrachtigen » vervangen door de woorden « een of meerdere buitenlandse bewijzen of graden of bewijzen of graden uitgereikt in de Vlaamse Gemeenschap, in de Duitstalige Gemeenschap, door de Federale Staat of de Koninklijke militaire school, die studies van een tweede cyclus bekrachtigen ».

Art. 30.In de afdeling 5e van hoofdstuk III van titel III van Deel II van hetzelfde decreet wordt een artikel 60bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 60bis.In afwijking van de algemene voorwaarden bepaald bij de artikelen 54 en 55, mits inachtneming van de aanvullende voorwaarden erin vervat, kan de academische overheid ook houders van een buitenlands(e) bekwaamheidsbewijs of graad die (dat), in het oorspronkelijke systeem, rechtstreeks toegang verleent tot doctorale opleidingen of studies en activiteiten betreffende de voorbereiding van een proefschrift tot de studies toelaten, zelfs als deze studies bekrachtigd worden door bekwaamheidsbewijzen of graden die niet georganiseerd worden in afzonderlijke cycli of in minstens vijf jaar.

Deze toelating moet uitzonderlijk zijn en met redenen omkleed worden op basis, onder andere, van het formele en authentieke bewijs van deze bekwaamheid om doctorale studies te volgen in het oorspronkelijke systeem.

De studenten die in deze context toegelaten worden, worden gelijkgesteld met deze toegelaten krachtens artikel 54, eerste lid, 5°, of van artikel 55, eerste lid, 5°. ».

Art. 31.Artikel 63, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten3, wordt op de volgende wijze aangevuld : « Wat betreft de opleidingen die tot de beroepen bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties leiden, moeten de programma's aan de vereisten bepaald in deze richtlijn en haar bijlage voldoen. De CIUF deelt om het jaar aan de Regering een met redenen omkleed advies mee waarbij wordt bevestigd dat deze vereisten in acht worden genomen door de academische overheid. ».

Art. 32.In artikel 68 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten0, wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, luidend als volgt : « § 1bis. Wanneer ze studiepunten geldig maakt die verworven werden in het kader van voorafgaande studies, kan de examencommissie niet meer studiepunten geldig maken als deze toegekend door de examencommissie van de inrichting waar de overeenstemmende lessen gevolgd, geëvalueerd en bekrachtigd werden.

Onverminderd de overgangsbepalingen met betrekking tot de oude bekwaamheidsbewijzen en academische graden, inzonderheid deze van artikel 182, in de systemen die het slagen niet expliciet in studiepunten uitdrukken, kan de examencommissie niet meer dan 60 studiepunten per geslaagd voltijds studiejaar geldig verklaren. ». Afdeling VI. - Wijzigingen aan het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten8 tot

integratie van de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux" in de "Université de Liège", oprichting van de "Université de Mons" door de fusie van de "Université de Mons-Hainaut" en de "Faculté polytechnique de Mons", herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten

Art. 33.Artikel 20 van het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten8 tot integratie van de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux" in de "Université de Liège", oprichting van de "Université de Mons" door de fusie van de "Université de Mons-Hainaut" en de "Faculté polytechnique de Mons", herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten, wordt met het volgende lid aangevuld : « In afwijking van artikel 51ter van dezelfde wet zal het mandaat van Secretaris aangesteld in 2011 door de raad van bestuur van de « Université de Liège » een duur van vijf jaar bedragen. ». HOOFDSTUK III. - Tuchtregeling Afdeling I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 30 oktober

1971 tot vaststelling van het statuut van het bestuurs- en toegevoegd personeel, administratief personeel, hulppersoneel voor onderzoek, beheerspersoneel, de kinderverzorgsters, werkopzichters en tekenaars, het paramedisch en gespecialiseerd personeel van de universiteiten en de universitaire faculteit van de Franse Gemeenschap

Art. 34.In artikel 62novies van het koninklijk besluit van 30 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van het bestuurs- en toegevoegd personeel, administratief personeel, hulppersoneel voor onderzoek, beheerspersoneel, de kinderverzorgsters, werkopzichters en tekenaars, het paramedisch en gespecialiseerd personeel van de universiteiten en de universitaire faculteit van de Franse Gemeenschap, ingevoegd bij het decreet van 22 oktober 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het zesde streepje vervangen door wat volgt : « - de tuchtschorsing; de afzetting. »; 2° in paragraaf 6, a), worden de woorden « behalve de afzetting » vervangen door de woorden « behalve de tuchtschorsing en de afzetting ». Afdeling II. - Wijzigingen aan het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het

statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Art. 35.In artikel 52, eerste lid, van het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten9, wordt 8° vervangen als volgt : « 8° het ontslag bij tuchtmaatregel; ».

Art. 36.In artikel 90 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « , tot een ontslag bij tuchtmaatregel » ingevoegd tussen de woorden « tot een plaatsing in een disciplinaire inactiviteit » en de woorden « en tot een ontheffing »;2° in het derde lid wordt het woord « drie » vervangen door het woord « vier ».

Art. 37.In artikel 99, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt 8° vervangen als volgt : « 8° in geval van de tuchtsanctie, ontslag bij tuchtmaatregel of afzetting. ».

Art. 38.In artikel 149 van hetzelfde decreet wordt 6° vervangen als volgt : « 6° het ontslag bij tuchtmaatregel; 7° het ontslag wegens een zware fout.».

Art. 39.In artikel 169, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden « 4°, 5° en 6° » vervangen door de woorden « 4°, 5°, 6° en 7° ».

Art. 40.In artikel 193, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt 8° vervangen als volgt : « 8° indien ze ontslagen werden wegens een zware fout of indien ze ontslagen werden bij tuchtmaatregel; ».

Art. 41.In artikel 227 van hetzelfde decreet wordt 7° vervangen als volgt : « 7° het ontslag bij tuchtmaatregel; ».

Art. 42.In artikel 262, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « ontslag van ambtswege » vervangen door de woorden « ontslag bij tuchtmaatregel ».

Art. 43.In artikel 272, eerste lid, 8°, van hetzelfde decreet worden de woorden « van ontslag van ambtswege » vervangen door de woorden « van ontslag bij tuchtmaatregel ». Afdeling III - Wijzigingen aan het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot

vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten).

Art. 44.In artikel 169, tweede lid, 5°, van het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), worden de woorden « 5°, 6° en 7° » vervangen door de woorden « 5°, 6°, 7° et 8° ».

Art. 45.In artikel 170, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden « 5°, 6° en 7° » vervangen door de woorden « 5°, 6°, 7° en 8° ».

Art. 46.In artikel 171, eerste lid, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, wordt 7° vervangen als volgt : « 7° het ontslag bij tuchtmaatregel; ».

Art. 47.In artikel 209, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt 8° vervangen als volgt : « 8° in geval van de tuchtsanctie, ontslag bij tuchtmaatregel of afzetting; ».

Art. 48.In artikel 288, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt 6° vervangen als volgt : « 6° het ontslag bij tuchtmaatregel; ».

Art. 49.In artikel 324, eerste lid, 8°, van hetzelfde decreet worden de woorden « van ambtswege worden ontslagen » vervangen door de woorden « bij tuchtmaatregel worden ontslagen »;

Art. 50.In artikel 416, tweede lid, 5°, van hetzelfde decreet, worden de woorden « 4°, 5° en 6° » vervangen door de woorden « 4°, 5°, 6° en 7° ; ».

Art. 51.In artikel 417, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, worden de woorden » 4°, 5° en 6° » vervangen door de woorden « 4°, 5°, 6° en 7; ».

Art. 52.In artikel 419, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt 6° vervangen als volgt : « 6° het ontslag bij tuchtmaatregel; 7° het ontslag wegens een zware fout.».

Art. 53.In artikel 455, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt 8° vervangen als volgt : « 8° indien ze ontslagen werden wegens een zware fout of indien ze ontslagen werden bij tuchtmaatregel; ». Afdeling IV. - Wijzigingen aan het decreet van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten6

betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, hogere kunstscholen en hogere instituten voor architectuur

Art. 54.In artikel 10, § 1, 9°, van het decreet van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten6 betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, hogere kunstscholen en hogere instituten voor architectuur, gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten9, worden de woorden « van een ontslag bij tuchtmaatregel, » ingevoegd tussen de woorden « Niet het voorwerp hebben uitgemaakt » en de woorden « van een afzetting ».

Art. 55.In artikel 15, eerste lid, 9°, van hetzelfde decreet, worden de woorden « van een ontslag bij tuchtmaatregel, » ingevoegd tussen de woorden « Niet het voorwerp hebben uitgemaakt » en de woorden « van een afzetting ».

Art. 56.In artikel 35, tweede lid, 5°, van hetzelfde decreet, worden de woorden « 4° of 6° » vervangen door de woorden « 4°, 5°, 6° of 7° ».

Art. 57.In artikel 36, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, worden de woorden « 4° of 6° » vervangen door de woorden « 4°, 5°, 6° of 7° ».

Art. 58.In artikel 43 van hetzelfde decreet wordt 6° vervangen als volgt : « 6° het ontslag bij tuchtmaatregel; 7° de afzetting in de officiële inrichtingen of het ontslag wegens een zware fout in de gesubsidieerde vrije inrichtingen.».

Art. 59.In artikel 60, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt 8° vervangen als volgt : « 8° bij tuchtsanctie, ontslag bij tuchtmaatregel, afzetting of ontslag wegens een zware fout; ». HOOFDSTUK IV. - Financiering van de studenten en van de instellingen Afdeling I. - Wijziging van de wet van 12 augustus 1911Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot het behoud van de schoonheid der landschappen sluiten tot toekenning

van de rechtspersoonlijkheid aan de "Katholieke Universiteit te Leuven - Université Catholique de Louvain", aan de "Vrije Universiteit Brussel", aan de "Université libre de Bruxelles", en waarbij aan de "Katholieke Universiteit te Leuven - Université Catholique de Louvain" machtiging wordt verleend een Franstalige en een Nederlandstalige universiteit op te richten.

Art. 60.In artikel 3, § 2, van de wet van 12 augustus 1911Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot het behoud van de schoonheid der landschappen sluiten tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de "Katholieke Universiteit te Leuven - Université Catholique de Louvain", aan de "Vrije Universiteit Brussel", aan de "Université libre de Bruxelles", en waarbij aan de "Katholieke Universiteit te Leuven - Université Catholique de Louvain" machtiging wordt verleend een Franstalige en een Nederlandstalige universiteit op te richten, gewijzigd bij de wetten van 11 maart 1954 en 28 mei 1970, worden de woorden « 1 000 000 frank » vervangen door de woorden « 750.000 euro ». Afdeling II. - Wijziging van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van

rechtspersoonlijkheid aan de universiteiten van Gent en Luik

Art. 61.In artikel 3 van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de universiteiten van Gent en Luik, gewijzigd bij de wet van 11 maart 1954, worden de woorden « 100 000 frank » vervangen door de woorden « 750.000 euro ». Afdeling III. - Wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de

financiering en de controle van de universitaire instelling

Art. 62.In artikel 27, § 1, vierde lid, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instelling, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten1, worden de woorden « wordt verdeeld naar rata van het aantal studiepunten behaald in deze instellingen » vervangen door de woorden « wordt overeenkomstig het vorige lid bepaald door het totaal van de studiepunten behaald in het geheel van de instellingen en wordt toegewezen aan één van die, overeenkomstig de overeenkomst bedoeld in artikel 29, § 2, van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten sluiten betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten. De instellingen storten daarna de financiële compensatie onder elkaar volgens de overeenkomst waaraan ze gebonden zijn. » Afdeling IV. - Wijzigingen aan het decreet van 9 september 1996

betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen

Art. 63.Artikel 5 van het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen, vervangen bij het decreet van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten2, wordt aangevuld als volgt : « Wanneer de student gekozen heeft voor de verdeling van de cursussen van een studiecyclus over een aantal academiejaren dat hoger is dan het aantal jaren voorzien in het programma in de zin van artikel 31, § 1, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, zal het slechts voor de helft in aanmerking worden genomen voor de financiering tijdens het eerste jaar; het saldo zal integraal overgedragen worden naar het tweede vespreidingsjaar. ».

Art. 64.In artikel 6, eerste lid, 2°, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder d) tussen de woorden « wier echtgenoot(ote) » en de woorden « in België verblijft » worden de woorden « of de wettelijk samenwonend« ingevoegd;2° k) wordt vervangen als volgt : anderen dan die vermeld onder punten a) tot j).Die studenten mogen echter naar rata van hoogstens 1 per cent van het aantal Belgische studenten die op het voorafgaande academiejaar in de betrokken Hogeschool regelmatig ingeschreven waren, in aanmerking komen. ».

Art. 65.In artikel 8, § 1, 1°, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten9, worden de woorden « behalve in de afdeling kinesitherapie, vertalen-tolken en logopedie, « ingevoegd tussen de woorden « van het universitaire onderwijs » en de woorden « zonder geslaagd te zijn, ».

Art. 66.In artikel 11, eerste lid, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 13 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten4, wordt 4° aangevuld als volgt : « , alsook de som van de weddenkosten voor de vast benoemden personeelsleden die verwijderd worden in het kader van de moederschapsbescherming met toepassing van de federale bepalingen inzake moederschapsbescherming. ». Afdeling V. - Wijziging aan het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot

vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten)

Art. 67.In de titel IIbis van het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2010, wordt artikel 57bis artikel 57quater. Afdeling VI. - Wijzigingen aan het decreet van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juni 1980 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van jeugdorganisaties type decreet prom. 19/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een « Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur » (1) type decreet prom. 19/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd sluiten tot

oprichting van een "Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur" (Steunfonds voor studentenmobiliteit binnen de Europese ruimte van het hoger onderwijs)

Art. 68.Artikel 2 van het decreet van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juni 1980 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van jeugdorganisaties type decreet prom. 19/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een « Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur » (1) type decreet prom. 19/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd sluiten tot oprichting van een "Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur" (Steunfonds voor studentenmobiliteit binnen de Europese ruimte van het hoger onderwijs), wordt aangevuld als volgt : « Dit Fonds wordt als volgt in twee gedeeltes gedeeld : 1° één gedeelte om als cofinanciering de gelijke middelen afkomstig uit het Fonds van de Europese Unie aan te vullen die ten doel hebben de studentenmobiliteit binnen deze Unie te bevorderen overeenkomstig de wetgeving;2° een ander gedeelte om elke vorm van studentenmobiliteit te ondersteunen, in de zin van dit decreet. Elk jaar, op advies van de Hoge Raad voor Mobiliteit bedoeld in artikel 8, bepaalt de Regering de verdeling betreffende deze twee gedeeltes waarbij één onder wie niet lager dan 20 % kan zijn. ».

Art. 69.In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten7, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden « Belgische of buitenlandse ».

Art. 70.In artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten7, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Voor de studenten die een studietoelage genieten met toepassing van het decreet van 7 november 1983 tot regeling van de studietoelagen en -leningen, mag het totaal bedrag van de mobiliteitsbeurs afkomstig uit het gecofinancierde gedeelte van het Fonds niet lager zijn dan 400 euro per maand, na aftrek van de andere hulpmiddelen voor mobiliteit waarvoor de student in aanmerking zou komen. ».

Art. 71.Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.Met het oog op een eerlijke verdeling van de middelen, zijn de inrichtingen voor hoger onderwijs ertoe gehouden alle andere hulpmiddelen voor studentenmobiliteit aan de Raad bedoeld in artikel 8 mee te delen die ze aan de begunstigden van het Fonds toekennen. » HOOFDSTUK V. - De wedden

Art. 72.Artikel 36 van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten9, wordt aangevuld met een streepje, luidend als volgt : « vanaf 1 december 2010, een aanvangswedde van 34.560,95 euro, die opeenvolgend om de drie jaar tot 37.013,35 euro, 39.465,75 euro, 41.918,15 euro, 44.370,55 euro, 46.822,95 euro, 49.275,35 euro, 51.727,75 euro en 54.180,15 euro vermeerderd wordt. ».

Art. 73.Artikel 37, eerste lid, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten0, wordt aangevuld met een streepje, luidend als volgt : « vanaf 1 december 2010, van een vaste wedde, berekend op basis van 4.320,13 euro per jaarlijks wekelijks uur van een inrichting bedoeld in het programma vastgesteld door de raad van bestuur, zonder dat ze minder dan 2.160,07 euro en meer dan 34.561,02 euro zouden kunnen krijgen. ».

Art. 74.Artikel 38 van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten9, wordt aangevuld met een streepje, luidend als volgt : « vanaf 1 december 2010, een aanvangswedde van 40.431,94 euro, die opeenvolgend om de drie jaar tot 43.961,87 euro, 47.491,80 euro, 51.021,73 euro, 54.551,66 euro, 58.081,59 euro en 61.611,52 euro vermeerderd wordt. ».

Art. 75.Artikel 39 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten9, wordt aangevuld met een streepje, luidend als volgt : « vanaf 1 december 2010, een vaste wedde, berekend op basis van 4.716,52 euro per jaarlijks wekelijks uur van een inrichting bedoeld in het programma vastgesteld door de raad van bestuur, zonder dat ze minder dan 37.732,14 euro zouden kunnen krijgen. ».

Art. 76.Artikel 39bis van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten9, wordt aangevuld met een streepje, luidend als volgt : « vanaf 1 december 2010, een aanvangswedde van 45.262,40 euro, die opeenvolgend om de drie jaar tot 50.018,51 euro, 54.774,62 euro, 59.530,72 euro, 64.286,84 euro en 69.042,95 euro vermeerderd wordt. ».

Art. 77.Artikel 39ter, eerste lid, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten9, wordt aangevuld met een streepje, luidend als volgt : « vanaf 1 december 2010, een vaste wedde, berekend op basis van 5.120,29 euro per jaarlijks wekelijks uur van een inrichting bedoeld in het programma vastgesteld door de raad van bestuur, zonder dat ze minder dan 40.962,30 euro zouden kunnen krijgen. ». HOOFDSTUK VI. - Gerechtelijke bijstand en psychologische noodhulp

Art. 78.Artikel 1 van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, en houdende verschillende wijzigingsbepalingen sluiten, wordt aangevuld met het volgende lid : « Artikel 28 is ook van toepassing op de personeelsleden die hun ambten in het niet-universitair hoger onderwijs uitoefenen, bedoeld bij : - het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; - het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten); - het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap; - het decreet van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten6 betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur. ».

Art. 79.In artikel 28, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 16/04/2002 numac 2002029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, en houdende verschillende wijzigingsbepalingen sluiten, worden de woorden « , in een inrichting voor het niet-universitair hoger onderwijs » ingevoegd tussen het woord « secundair » en de woorden « en in het centrum ». HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtredingen

Art. 80.Dit decreet treedt in werking 10 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van : - de artikelen 3 tot 9 en 63 tot 65 die in werking treden vanaf het academiejaar 2011-2012; - artikel 68 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2012; - de artikelen 26 tot 30, 32, 33, 62 en 69 tot 71 die uitwerking hebben met ingang van het academiejaar 2012-2013; - de artikelen 72 tot 77 die uitwerking hebben met ingang van 1 december 2010.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 maart 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota Zitting 2011-2012 Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 320-1.

Commissieamendementen, nr. 320-2. - Verslag nr. 320-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming.- Vergadering van 21 maart 2012.

^