Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 december 2009
gepubliceerd op 05 januari 2010

Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029929
pub.
05/01/2010
prom.
17/12/2009
ELI
eli/decreet/2009/12/17/2009029929/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2009. - Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2010, worden de middelen van de Franse Gemeenschap op 7.930.384.000 euro geraamd, onderverdeeld als volgt : - Gewone ontvangsten (Titel I) : 7.929.704.000 euro. - Vermogensontvangsten (Titel II) : 680.000 euro.

Art. 2.De Regering wordt ertoe gemachtigd elke ontvangst die aan de Franse Gemeenschap toekomt, in te vorderen.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting en de Financiën behoren, wordt ertoe gemachtigd leningen aan te gaan en elke verrichting inzake financieel beheer en elke thesaurieverrichting in het algemeen belang van de Thesaurie uit te voeren met inachtneming van de procedures bepaald door de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting en de Financiën behoren, wordt ertoe gemachtigd, mits informatie aan het Parlement, de Regering en het Rekenhof, een ontvangst van dit jaar aan te rekenen op de begroting van een vorig jaar, als die ontvangst noodzakelijk was voor het evenwicht van de begroting van dat jaar.

Art. 5.De invordering van de ontvangsten geschiedt door toedoen van de rekenplichtigen van de ontvangsten die bij besluit van de Regering aangesteld worden.

Art. 6.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2010.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 december 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, M.-D. SIMONET Nota (1) Zitting 2009-2010 : Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 53-1. - Verantwoordingsprogramma, nr. 53-1 (bijlage 1). - Verslag, nr. 53-2.

Integrale verslagen. - Bespreking. Vergadering van 15 december 2009. - Hervatting van de bespreking en aanneming. Vergadering van 16 december 2009.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^