Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2010 numac 2009009928 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juni 2009, dat in werking treedt op 31 januari 2010, is Mevr. Macq, B., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat in werking treedt op 31 januari 2010, is de he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2010 numac 2009015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2009 wordt de heer Johan D'HALLEWYN ontheven uit zijn functie van Kanselier bij de Ambassade van België te Damascus en aangesteld tot Consul-Generaal van België in de Provi Bij de volgende besluiten worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/01/2010 numac 2009205576 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 194/2009 van 26 november 2009 Rolnummer 4649 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2008 tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 05/01/2010 numac 2009205577 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 186/2009 van 26 november 2009 Rolnummer 4566 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 24 juli 2008 « ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 05/01/2010 numac 2009205868 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 188/2009 van 26 november 2009 Rolnummer 4596 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5 van de programmawet (II) van 27 december 2006, gesteld doo(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 05/01/2010 numac 2009205882 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 191/2009 van 26 november 2009 Rolnummer 4656 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 49 en 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. 17/12/2009 pub. 05/01/2010 numac 2009029929 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 05/01/2010 numac 2009027229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de erkenning van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/01/2010 numac 2009095310 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie De overdracht van de Deze overdracht is tegenstelbaar aan de verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/01/2010 numac 2009205938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Georges Maerevoet De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 05/01/2010 numac 2009011586 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Eerste verlenging van de aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur van 9 december 2009 wordt de aanstelling van de heer Philippe Hermkens, attaché bij het Belgisch Interventie- en Restitutieburea Het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing kan voor de afdeling administratie van de Raad (...)
^