Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 april 2020
gepubliceerd op 08 juni 2020

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020030911
pub.
08/06/2020
prom.
27/04/2020
ELI
eli/decreet/2020/04/27/2020030911/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2020. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: EERSTE DEEL. - DIENSTEN ALGEMEEN BESTUUR VAN HET MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP BEGROTINGSJAAR 2010 HOOFDSTUK I. - Vastleggingen verricht ter uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Artikel 1.De vastleggingskredieten toegekend per begrotingsdecreten voor het begrotingsjaar 2010, bedragen 87.125.000 euro (bijlage tabel 2.2.1, kolom 2) § 2 Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Art. 2.De uitgavenvastleggingen aangerekend ten laste van deze kredieten bedragen 79.601.060,73 euro (bijlage tabel 2.2.1, kolom 5)

Art. 3.De op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggingskredieten bedragen 7.523.939,27 euro (bijlage tabel 2.2.1, kolom 7). Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt dit bedrag geannuleerd (bijlage tabel 2.2.1, kolom 9). § 3. Vaststelling van de vastleggingsbegrotingsfondsen (variabele kredieten)

Art. 4.De variabele vastleggingskredieten aangewend voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2010 bedragen 99.786.857,25 euro (bijlage tabel 2.2.4 vastleggingen, kolom 3).

Daar het beginsaldo op 1 januari 2010, verhoogd met verminderingen van visa op vorige jaren, + 77.017.918,61 euro bedroeg (bijlage tabel 2.2.4 vastleggingen, kolom 2), bedragen de beschikbare vastleggingen ten laste van de variabele kredieten voor het jaar 2010 177.388.839,33 euro (bijlage tabel 2.2.4 vastleggingen kolom 4) In afwijking van § 4 van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, hebben de artikelen 5, 15, 27, 39, 40 en 47 van het decreet van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2009 pub. 05/01/2010 numac 2009029929 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 17/12/2009 pub. 15/09/2011 numac 2011029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 thesaurievoorschotten en de debettoestand van sommige variabele kredieten toegelaten. § 4. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de begrotingsfondsen (variabele kredieten)

Art. 5.De uitgavenvastleggingen ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2010 bedragen 93.568.090,65 euro (bijlage tabel 2.2.4 vastleggingen, kolom 5)

Art. 6.Naar aanleiding van de bepalingen van de artikelen 4 en 5 hierboven, bedragen de beschikbare vastleggingen - variabele kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2010 83.820.748,68 euro (bijlage tabel 2.2.4 vastleggingen, kolom 6) .

Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen. HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begroting § 1 Vaststelling van de ontvangsten

Art. 7.De voorziene ontvangsten ten bate van de Franse Gemeenschap bedragen voor het begrotingsjaar 2010 een som van 7.938.825.000 euro (bijlage tabel 2.2.2 kolom 2) Dit bedrag bestaat uit: (in euro)

- lopende fiscale en algemene ontvangsten

7.938.750.000

- fiscale en algemene kapitaalontvangsten

75.000


Art. 8.De begrotingsontvangsten van het jaar 2010 bedragen 7.930.159.950,07 euro (bijlage tabel 2.2.2 kolom 4).

Dit bedrag bestaat uit: (in euro)

- lopende fiscale en algemene ontvangsten

7.930.071.636,83

- fiscale en algemene kapitaalontvangsten

88.313,24


Art. 9.De vastgestelde rechten nog te innen bij de afsluiting van het begrotingsjaar bedragen 0 euro (bijlage tabel 2.2.2 kolom 5) Dit bedrag bestaat uit : a. geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten (bijlage tabel 2.2.2 kolom 6) (in euro)

- lopende fiscale en algemene ontvangsten


- fiscale en algemene kapitaalontvangsten


b. naar het begrotingsjaar 2011 overgedragen rechten (bijlage tabel 2.2.2 kolom 7)

- lopende fiscale en algemene ontvangsten


- fiscale en algemene kapitaalontvangsten


§ 2 Vaststelling van de uitgavenkredieten

Art. 10.De begrotingsdecreten betreffende het begrotingsjaar 2010 hebben de som van 8.766.771.000 euro voor de ordonnancering van de uitgaven toegekend en verdeeld op de volgende wijze: (bijlage tabel 2.2.3, kolom 2). (in euro)

Ordonnanceringskredieten

61.123.000

Niet-gesplitste kredieten

8.705.648.000


Art. 11.Die uitgavenmachtigingen voortvloeiend uit artikel 10 worden vermeerderd met de kredieten overgedragen van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van 245.871.955,92 euro krachtens de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991 verdeeld als volgt (bijlage tabel 2.2.4 kolom 3) :

Ordonnanceringskredieten


Niet-gesplitste kredieten

207.844.702,67


Art. 12.Krachtens de vorige artikelen 10 en 11 bedragen de toegekende beschikbare totaaluitgavenmachtigingen voor het begrotingsjaar 2010 de som van 8.562.512.702,67 euro (bijlage tabel 2.2.3 kolom 4). Deze uitgavenmachtigingen worden verdeeld als volgt (in euro)

Ordonnanceringskredieten

61.123.000

Niet-gesplitste kredieten

8.951.519.955,92


§ 3 Vaststelling van de uitgaventoestand

Art. 13.De uitgaven aangerekend ten laste van het begrotingsjaar 2010 bedragen 8.677.023.760,62 euro (bijlage tabel 2.2.3, kolommen 5, 6 en 7), onderverdeeld in:

Prestaties van vroegere jaren

Prestaties van lopende jaren

Totale uitgaven

Ordonnanceringskredieten

18.624.772,69

39.545.139,29

58.169.908,98

Niet-gesplitste kredieten

150.035.754,42

8.468.818.097,22

8.618.853.851,64

Totaal

168.660.527,11

8.508.363.233,51

8.677.023.760,62


Art. 14.Van dit bedrag werd aan het Rekenhof verantwoording afgelegd voor een bedrag van 8.677.023.760,62 euro waarvan:

Ordonnanceringskredieten

58.169.908,98

Niet-gesplitste kredieten

8.618.853.851,64


(bijlage tabel III, kolom 8)

Art. 15.Uit de vergelijking van de artikelen 13 en 14 blijkt dat er geen uitgave is die geregulariseerd moet worden met toepassing van artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991 (bijlage tabel 2.2.3, kolom 9). § 4 Regeling van de kredieten

Art. 16.De vergelijking tussen de uitgavenmachtigingen (artikel 12) en de aangerekende verrichtingen (artikel 13) doet een verschil uitkomen voor het begrotingsjaar 2010 van 335.619.195,30 euro onderverdeeld als volgt :

Ordonnanceringskredieten

2.953.091,02

Niet-gesplitste kredieten

332.666.104,28


Art. 17.Er werd geen uitgave verricht boven de beschikbare kredieten.

Art. 18.Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 16 en 17, bestaat het bedrag van de op 31 december 2010 beschikbare kredieten uit: (bijlage tabel 2.2.3, kolommen 11 en 12). (in euro)

Ordonnanceringskredieten

Niet-gesplitste kredieten

Totaal

Te annuleren kredieten

2.953.091,02

88.393.157,47

91.346.248,49

Naar het volgende begrotingsjaar over te dragen kredieten

244.272.946,81

244.272.946,81


§ 5 Algemeen ontvangsten- en uitgavenresultaat van de begroting 2010

Art. 19.Het algemeen resultaat van de begroting voor het begrotingsjaar 2010 wordt als volgt opgesteld: De ontvangsten bedragen 7.930.159.950,07 euro De uitgaven bedragen 8.677.023.760,62 euro Als conclusie, indien geen rekening wordt gehouden met de variabele kredieten en de afzonderlijke sectie, overtreffen de uitgaven de ontvangsten met 746.863.810,55 euro HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven betreffende de begrotingsfondsen (variabele kredieten) § 1. Vaststelling van de aangewende ontvangsten

Art. 20.De aangerekende ontvangsten van deze aard bedragen voor het begrotingsjaar 2010 de som van 99.786.857,25 euro (bijlage tabel 2.2.2 aangewende ontvangsten kolom 4) waarvan

Lopende ontvangsten

99.576.141,17

Kapitaalontvangsten

210.716,08


§ 2. Vaststelling van de ordonnanceringsbegrotingsfondsen (variabele kredieten)

Art. 21.De openstaande en aangewende variabele ordonnanceringskredieten voor de ordonnanceringen van het begrotingsjaar 2010 bedragen 99.786.857,25 euro (bijlage tabel 2.2.4 ordonnanceringen, kolom 3) Daar het beginsaldo op 1 januari 2010 89.819.133,69 euro bedroeg, bedragen de beschikbare ordonnanceringen op de variabele kredieten 189.605.990,94 euro (bijlage tabel 2.2.4 ordonnancering, kolom 4) In afwijking van § 4 van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, hebben de artikelen5, 15, 27, 39, 40 en 47 van het decreet van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2009 pub. 05/01/2010 numac 2009029929 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 17/12/2009 pub. 15/09/2011 numac 2011029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 thesaurievoorschotten en de debettoestand van sommige variabele kredieten toegelaten. § 3. Vaststelling van de uitgaven ten laste van de variabele kredieten

Art. 22.De ordonnanceringen aangerekend ten laste van de variabele ordonnanceringskredieten van het begrotingsjaar 2010 bedragen 86.565.456,60 euro (bijlage tabel 2.2.4 ordonnanceringen kolom 5).

Art. 23.Naar aanleiding van de bepalingen van de artikelen 21 en 22 hierboven, bedragen de beschikbare ordonnanceringen - variabele kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2010 103.040.534,34 euro (bijlage tabel 2.2.4 ordonnanceringen kolom 6) .Dit saldo wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen. HOOFDSTUK IV. - Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de afzonderlijke sectie van de begroting

Art. 24.De begrotingsdecreten van het jaar 2010 hebben de ontvangsten en uitgaven voor de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap geraamd als volgt: (in euro)

- Ontvangsten

0

- Uitgaven

0


(bijlage tabel 2.2.5, kolommen 2, 3).

Art. 25.Het saldo dat beschikbaar is op 1 januari 2010 bedroeg 2.923.724,08 euro (bijlage tabel 2.2.5 kolom 8).

Er werd geen ontvangst geboekt (bijlage tabel 2.2.5 kolom 4).

Art. 26.Er werd geen uitgave aangerekend (bijlage tabel 2.2.5 kolom 5).

Er zijn dus geen uitgaven die nog moeten worden geregulariseerd en waarvoor artikel 79 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van toepassing is (bijlage tabel 2.2.5, kolom 6).

Art. 27.Het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven van het begrotingsjaar bedraagt 0 euro (bijlage tabel 2.2.5, kolom 7).

Rekening houdend met het beschikbaar saldo van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010, zoals bepaald in artikel 25 en de uitgaven opgenomen in artikel 26, bedraagt het op 31 december 2010 in de afzonderlijke sectie van de begroting van de Franse Gemeenschap beschikbare saldo -2.923.724,08 euro (bijlage tabel 2.2.5 kolom 10).

Het wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen. HOOFDSTUK V. - Globaal resultaat

Art. 28.Alle diensten samen, begroting, variabele kredieten en afzonderlijke sectie, rekening houdend met de artikelen 19, 21, 22 en 27 van dit decreet, geeft het globaal resultaat van de begroting 2010 (in euro): Begroting sensu stricto : -746.863.810,55 Variabele kredieten : + 13.221.400,65 Afzonderlijke sectie : 0 Totaal : -733.642.409,90 TWEEDE DEEL. - VERRICHTINGEN TER UITVOERING VAN DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven verricht ter uitvoering van de begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer van het ministerie van de Franse Gemeenschap § 1 Vaststelling van de ontvangsten

Art. 29.De vooruitzichten voor de jaarlijkse ontvangsten bedragen 400.928.776,14 euro De ontvangsten voor het begrotingsjaar 2010 bedragen 465.398.050,70 euro.

Het beschikbare saldo op 1 januari van het jaar bedraagt 361.266.121,31 euro.

De ontvangsten van het jaar en het beschikbare saldo op 1 januari vormen een saldo voor de uitgaven van 2010 van 822.341.874,55 euro. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 30.De vooruitzichten voor de uitgaven bedragen 361.929.455,33 euro.

De uitgaven bedragen 542.590.424,28 euro. § 3. Begrotingsresultaat

Art. 31.Naar aanleiding van de artikelen 29 en 30, wordt het begrotingsresultaat van het jaar vastgelegd op het bedrag van 77.192.373,58 euro.

Het beschikbare bedrag op 31 december 2010 is de som van 284.073.747,73 euro; het wordt naar het volgende begrotingsjaar overgedragen.

DEEL DRIE. - "CATEGORIE A" INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT

Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen (C.G.R.I.)

? ONTVANGSTEN

De vooruitzichten op

67.837.796,00

De aangerekende ontvangsten bedragen

66.980.158,29

Het verschil tussen de vooruitzichten en de in rekening gebrachte ontvangsten bedraagt

857.637,71

? UITGAVEN

De kredieten die bij de begrotingsdecreten zijn toegewezen, bedragen

78.112.957,00

De aangerekende kosten bedragen

66.025.258,76


? RESULTAAT

Het resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het C.G.R.I., op

954.899,53

- d.w.z. de jaarontvangsten van

66.980.158,29


- verminderd met de uitgaven, van

66.025.258,76

Begroting Egalisatiefonds (Fonds)

? ONTVANGSTEN

De vooruitzichten op

0

Aangerekende ontvangsten op

0

Het verschil tussen de vooruitzichten en de in rekening gebrachte ontvangsten, op

0

Kredieten die bij begrotingsdecreten zijn toegewezen, op

6.000.000

Aangerekende uitgaven, op

6.000.000

Het bedrag van de te annuleren kredieten, op

0

? RESULTAAT

Het resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het Fonds, op-

-6.000.000


- of de ontvangsten van het jaar,

0


- minus de uitgaven, vanaf

6.000.000


Overeenkomstig artikel 6, § 3, van de wet van 16 maart 1954 worden de rekeningen van de instellingen van categorie A opgesteld onder het toezicht van de minister waaronder zij ressorteren en maken zij het voorwerp uit van een ontwerp van begrotingsregeling.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 april 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en belast met het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement", Fr. DAERDEN De Vice-President en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota (1) Zitting 2019-2020 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 61-1. - Commissieverslag, nr. 61-2. - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 61-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 27 april 2020.

^