Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 december 2009
gepubliceerd op 15 september 2011

Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029493
pub.
15/09/2011
prom.
17/12/2009
ELI
eli/decreet/2009/12/17/2011029493/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


17 DECEMBER 2009. - Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. De middelen bepaald in de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 worden aangepast als volgt : (In duizenden euro)

Oorspronkelijke raming

Vermeerdering

Vermindering

Aangepaste raming

Gewone ontvangsten (Titel I)

8.485.190

3.887

- 403.478

8.085.599

Vermogensontvangsten (Titel II)

344

491

- 195

640

Totaal

8.485.534

4.378

- 403.673

8.086.239

Onderverdeeld in :


ontvangsten met een speciale bestemming

90.155

3.398

- 195

93.358

ontvangsten zonder speciale bestemming

8.395.379

980

- 403.478

7.992.881


Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 december 2009.

De Minister-Voorzitter, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota (1) Zitting 2009-2010. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 49-1. - Verantwoordingsprogramma, nr. 49-1 (bijlage 1). - Verslag, nr. 49-2.

Integrale verslagen. - Bespreking. Vergadering van 15 december 2009. - Hervatting van de bespreking en aanneming. Vergadering van 16 december 2009.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^