Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 september 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/09/1807 pub. 15/09/2011 numac 2011000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van koophandel type wet prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de berekening van het rustpensioen van het onderwijzend en bestuurspersoneel van het kleuter- en lager onderwijs. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/04/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011003327 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten Overeenkomstig artikel 74 van de wet (...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...) type wet prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011009646 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** koninklijk besluit van 28 augustus 2011 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** (...) type wet prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011009648 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011 is machtiging verleend aan de heer ****-****, **** ****, geboren te ***** , op ** ***** ****(...) type wet prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011009660 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** dè los ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011009661 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011, is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamd beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011000542 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de risicozones en de zones bedoeld in respectievelijk de artikelen 4 en 70 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2011, dat in werking treedt op 1 juli 2012, wordt aan de heer Lucien Rawart, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. De bet type koninklijk besluit prom. 31/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 5 september 2011 is het verdelingsreglement van 23 juni 2011 van het deel « auteu type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 5 september 2011 is het verdelingsreglement van 24 mei 2011 van het deel « produc type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften type ministerieel besluit prom. 22/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid

decreet

type decreet prom. 31/03/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011027163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 februari 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende oprichting van een gemeenschappelijke ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 31/03/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011027162 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 februari 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende oprichting van een gemeenschappelijke ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type decreet prom. 17/03/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 3 februari 2011, tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende oprichting van een gemeenschappelijke ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type decreet prom. 17/12/2009 pub. 15/09/2011 numac 2011029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/07/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011018319 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bericht. - Consultatie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas consulteert over haar ontwerpen van besluit tot vaststelling van methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansl(...) Deze consultatie loopt van 15 september tot 14 oktober 2011. Reacties kunnen worden overgemaakt ter(...) type bericht prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011204584 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 juli 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 juli 2011, heeft de Ministerraad be Die zaak is ingeschreven onder nummer 5184 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011204583 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 juli 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 juli 2011, heeft de vzw « Secréta Die zaak is ingeschreven onder nummer 5186 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011204582 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juli 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 juli 2011, is beroep tot vernieti Die zaak is ingeschreven onder nummer 5189 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011204589 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 juni 2011 in zake Jean-Paul Labruyère tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dr « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het niet van to(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2540/03 van de autorijschool « TAR » wordt ingetrokken vanaf 30 augustus 2011.

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011007179 bron ministerie van landsverdediging Vrijwillige opschorting van de prestaties Opengestelde plaatsen voor het kalenderjaar 2012. - Erratum - 1 In het Belgisch Staatsblad nr. 211 van 25 juli 2011, bladzijde 43236, dient men de volgende verbeteringen aan te brengen : Opengeste In de kolom « Opengestelde plaatsen voor het kalenderjaar 2012 », tegenover de woorden « Opper- en (...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011018302 bron parlement van de franse gemeenschap en waalse parlement Specifiek reglement voor de bemiddelaar in toepassing van de artikelen 4 en 11 van het samenwerkingsakkoord afgesloten op 3 februari 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende de oprichting van een gemeenschappelijke bemiddelin Titel I. - De bemiddelaar en de plaatsvervangende bemiddelaar HOOFDSTUK I. - Aanstelling van de (...) type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011018301 bron parlement van de franse gemeenschap en waalse parlement Samenwerkingsakkoord tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Waalse Parlement betreffende een Gemeenschappelijke bemiddelingsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest Gezien de artikelen 52 en 92bis van de bijzond(...) Gezien het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2011 houdende instemming met het samenwer(...)

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011018320 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, van haar vestigingen in het Waalse Gewest op dinsdag 27 september 2011 zullen gesloten blijven.

erratum

type erratum prom. 31/08/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2011 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2011 wordt de heer Jim PEIGNEUR tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, m Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2011 wordt de heer Herbert VANDE MAELE tot rijksambtenaa(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011009667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1 . Elke kandidatuur moet bij een ter post(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011009668 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2011; - Mechelen : 1. Deze plaats verva(...) - Geldenaken : 1 (in associatie); - Dendermonde : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011009669 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vit(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/09/2011 numac 2011204650 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** **** generieke test voor administratief en technisch personeel **** **** generieke test voor administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de **** overheid (****10004) werd afgesloten (...) Er zijn 1 582 geschikten.

document

type document prom. 02/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenningen in de hoedanigheid van uitgever van maaltijdcheques in een elektronische vorm
^