Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010009025 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd voor de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009002091 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009011593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009018537 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Project Farmaka » voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009018536 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2010 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009018535 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2007 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009018538 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatieaanvulling voor het jaar 2009 ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009022632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de samenstelling van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009022634 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikelen 161 en 162 van de programmawet van 22 december 2008 type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2009205455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 november 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het diamantzagen en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2009205456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 mei 1977 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en handel en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009205479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2009205491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (PC 104) (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009205514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009205524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205936 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2009205497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van onderhoud en herstelling van binnenshepen, gelegen in Pont-de-Loup en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2009205555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van vervaardiging van condenserende verwarmingsketels, voor vloer- of muurbevestiging, op stookolie of gas, in gietijzer of staal, gelegen in Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2009205556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van machinebouw, van middelgrote en grote fabricage en van onderhoud ter plaatse, gelegen in Bois-d'Haine en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2009205588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als hoofdactiviteit het beitsen van staalproducten, gelegen in de gemeente Aiseau-Presles en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2009205603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van machinebewerking en bouw, inzonderheid voor de automobielsector, gelegen in La Louvière en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2009205602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van productie van tegels voor verhoogde vloeren van kantoorgebouwen, gelegen in Froyennes en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit activiteiten van intern vervoer op de productievestiging en voor rekening van de ondernemingen actief in de verwerking van dikke platen door het warmwalsen van brammen gelegen in Itter, gelegen in Tubeke en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 10/02/2010 numac 2010003042 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, en het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2004 tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitters en aan de leden die geen ambtenaar zijn van de Federale Raden van de landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17quater, § 1, 1., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010022023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010022025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, § 1, 25, § 2, a), 2°, en § 3bis, van de bijlage bij het koninklijke besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009024492 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in deze disciplines

decreet

type decreet prom. 17/12/2009 pub. 05/01/2010 numac 2009029929 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 17/12/2009 pub. 16/03/2010 numac 2010201067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en PMS-centra type decreet prom. 17/12/2009 pub. 15/09/2011 numac 2011029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 05/01/2010 numac 2009027229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de erkenning van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van meerdere besluiten op zoötechnisch gebied type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031634 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds en tot opheffing van het besluit van 5 april 2004 houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031632 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ukkel tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 46bis « Put van Kalevoet », goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 1996 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoodstedelijke Regering houdende noodmaatregelen op gebied van hulp ter bevordering van de economische groei type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031637 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerpplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 06-01 « Archimedes » gelegen binnen de perimeter begrensd door de Stevinstraat, de Kortenberglaan, de Correggiostraat, de Margaretasquare, de Ambiorixsquare en de Karel de Grotelaan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031636 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Itterbeeksewijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 1965

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205966 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 76quater van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009205968 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205967 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009206055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2009 betreffende de bebouwingsvergunning type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009206079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009206080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2010027001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract. - Intrekking

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2010029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 19 maart 2009 van de Centrale Paritaire Commissie van het niet confessioneel vrij gesubsidieerd hoger onderwijs buiten de universiteit betreffende het verslag over de wijze waarop het lid van het administratief personeel van de niet confessionele vrije hogescholen, in tijdelijk verband aangesteld of aangeworven, zijn taak heeft uitgeoefend, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2010029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 7 mei 2009 van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij gesubsidieerd hoger onderwijs buiten de universiteit betreffende het verslag over de wijze waarop het lid van het administratief personeel van de confessionele vrije hogescholen, in tijdelijk verband aangesteld of aangeworven, zijn taak heeft uitgeoefend, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2010029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 14 april 2009 van de Centrale Paritaire Commissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs buiten de universiteit betreffende het verslag over de wijze waarop het lid van het administratief personeel van de officiële gesubsidieerde hogescholen, in tijdelijk verband aangesteld of aangeworven, zijn taak heeft uitgeoefend, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen brutogemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2010029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende instemming met de tweede avenant tot wijziging van de derde beheersovereenkomst van de RTBF van 13 oktober 2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2010029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het boekhoudingsmodel voor de erkende sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031001 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2010031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/12/2009 pub. 08/02/2010 numac 2010031028 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/1344 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 september 2005 houdende benoeming van de leden van de afdeling « Sociale Samenhang » van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 468 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 468 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 413 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010031109 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 19/03/2010 numac 2010031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de cessie aan de vennootschap Belpower International NV van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Reibel NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 09/04/2010 numac 2010031186 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2010-2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010200091 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van boek IV van titel IV van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie om de erkenningen en de procedure die toepasselijk zijn inzake energieprestatie te organiseren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/12/2009 pub. 30/10/2013 numac 2013031826 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/696 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de omkaderingsnormen van de onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het niet gesubsidieerde onderwijzend personeel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 05/12/2013 numac 2013031968 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de bestuurders van de Raad van Beheer van de Maatschappij voor Intercommunaal vervoer te Brussel, zetelend in het Beheerscomité

erratum

type erratum prom. 17/12/2009 pub. 19/02/2010 numac 2010022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 17/12/2009 pub. 12/02/2010 numac 2010029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de onderwijsinrichtingen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de vermindering van het aantal opdrachthouders ten laste van de begroting van de Franse Gemeenschap, de schoolgebouwen, de opleiding tijdens de loopbaan, het wachtgeld in geval van een gedeeltelijk opdrachtverlies, de herfinanciering van de universiteiten en de Hogescholen, het statuut van de personeelsleden van de universiteiten, de dotaties en subsidies aan sommige instellingen die een beheersovereenkomst hebben aangegaan, de audiovisuele mediadiensten, de toekenning van subsidies aan de plaatselijke overheden voor culturele infrastructuurprojecten, de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren en de erkenning en de subsidiëring van de musea en andere museale instellingen

erratum

type erratum prom. 17/12/2009 pub. 11/03/2010 numac 2010031040 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldidingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp met ingang van 1 januari 2010. - Erratum type erratum prom. 17/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2010031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Erratum type erratum prom. 17/12/2009 pub. 17/02/2010 numac 2010031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten. - Erratum type erratum prom. 17/12/2009 pub. 06/07/2010 numac 2010031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Erratum

document

type document prom. 17/12/2009 pub. 28/04/2010 numac 2010201736 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit houdende oprichting van een Raad voor Volwassenenvorming type document prom. 17/12/2009 pub. 28/04/2010 numac 2010201928 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten
^