Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040984 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030759 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030868 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid en handtekening inzake personeelsaangelegenheden voor de Veiligheid van de Staat aan de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Formalis type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.000.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 2013 houdend de benoeming van de leden van de erkenningscommissie ingesteld bij de dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

arrest

type arrest prom. 27/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren

decreet

type decreet prom. 27/04/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020030906 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 28/05/2020 numac 2020030904 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020030905 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020030903 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020030907 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030909 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020030910 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020030908 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030914 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030913 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030912 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030911 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030918 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020030915 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020030917 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020030916 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020030919 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de franse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041063 bron ministerie van de franse gemeenschap - Decreet betreffende de uitwerking van het plan "vrouwenrechten" van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 27/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020202110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Crisisdecreet 2020 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020202300 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004 betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend type decreet prom. 27/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020202407 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de adoptie van kinderen type decreet prom. 27/04/2020 pub. 14/07/2020 numac 2020202458 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs type decreet prom. 27/04/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020202531 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 21 december 1987 tot aanmoediging van het verzorgd gebruik van de Duitse taal op school type decreet prom. 27/04/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202301 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 10 september 2013, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren van dit hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041044 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 25 betreffende de vergaderingen van de openbare Waalse instellingen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/04/2020 pub. 13/07/2020 numac 2020015115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

document

type document prom. 27/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie
^