Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 februari 2014
gepubliceerd op 11 april 2014

Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen

bron
vlaamse overheid
numac
2014035304
pub.
11/04/2014
prom.
28/02/2014
ELI
eli/decreet/2014/02/28/2014035304/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen

Art. 2.In artikel 1 van de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 1 wordt de volgende zin toegevoegd: "Waterlopen, geclassificeerd met toepassing van artikel 4 en artikel 4bis, worden geacht deel uit te maken van de onbevaarbare waterlopen;"; 2° er wordt een punt 3 toegevoegd, dat luidt als volgt: "3.kunstmatige waterloop: een door de mens gegraven waterloop die gezien zijn functie ingedeeld wordt bij de onbevaarbare waterlopen;".

Art. 3.In artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 1983, wordt punt 3 vervangen door wat volgt: "3. in de derde categorie: de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan, stroomafwaarts van het punt waarop hun waterbekken ten minste 100 hectare bedraagt, tot ze de grens hebben bereikt van de gemeente waar die oorsprong zich bevindt of tot ze uitmonden, hetzij in bevaarbare waterlopen, hetzij in onbevaarbare waterlopen van de eerste of van de tweede categorie;".

Art. 4.In artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 1983, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De deputatie van de provincie op het grondgebied waarvan het waterbekken van een onbevaarbare waterloop 100 hectare bedraagt, bepaalt zijn oorsprong met toepassing van artikel 2, tweede lid, 3."; 2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "minister van Landbouw de gouverneur" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering de deputatie";3° in paragraaf 2 wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

Art. 5.Artikel 4 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.§ 1. De deputatie kan, om redenen van algemeen nut, elke kunstmatige waterloop waarvan het waterbekken geen 100 hectare bedraagt, alsook waterlopen of delen van waterlopen waarvan het waterbekken geen 100 hectare bedraagt, bij de onbevaarbare waterlopen rangschikken, er de rangschikking bij de tweede of derde categorie van bepalen en er het punt van oorsprong van bepalen.

De deputatie kan een onbevaarbare waterloop of een deel van een waterloop in de tweede categorie rangschikken als het afwaartse traject van de te rangschikken waterloop of van een deel van een waterloop al tot de tweede of de eerste categorie behoort.

Als redenen van algemeen nut kunnen in aanmerking worden genomen: 1° abnormale verzwaring van het debiet;2° verontreiniging door lozingen van afvalwater;3° de noodzaak tot structureel onderhoud door een openbaar bestuur. De deputatie wint vooraf het advies in van de gemeente op het grondgebied waarvan de waterloop, vermeld in het eerste lid, ligt. Als geen advies wordt verleend binnen zestig dagen na de ontvangst van de adviesvraag, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. § 2. De deputatie kan gerangschikte waterlopen van de tweede of de derde categorie de rangschikking als onbevaarbare waterloop ontnemen als die rangschikking haar algemeen nut verliest.

De deputatie wint vooraf het advies in van de gemeente op het grondgebied waarvan de waterloop, vermeld in het eerste lid, ligt. Als geen advies wordt verleend binnen zestig dagen na de ontvangst van de adviesvraag, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.".

Art. 6.In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202117 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202104 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, wat betreft de integratie van toestemmingen en machtigingen in de stedenbouwkundige vergunningverlening en tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, wat betreft de regeling betreffende de achteruitbouwstrook en de nog niet gerealiseerde rooilijn type decreet prom. 23/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202120 bron vlaamse overheid Decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat de huurdiensten betreft type decreet prom. 23/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de nieuwe organisatie van de studies in de gezondheidssector sluiten, wordt een artikel 4bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 4bis.§ 1. De Vlaamse Regering kan om redenen van algemeen nut elke kunstmatige waterloop, waarvan het waterbekken groter is dan 100 hectare, bij de onbevaarbare waterlopen rangschikken, er de categorie van bepalen en er het punt van oorsprong van bepalen.

De Vlaamse Regering wint vooraf het advies in van de gemeente op het grondgebied waarvan de waterloop ligt. Als een rangschikking in de eerste of de tweede categorie wordt overwogen, wint de Vlaamse Regering vooraf ook het advies in van respectievelijk de Vlaamse Milieumaatschappij of de deputatie van de provincie.

Als geen advies wordt verleend binnen zestig dagen na de ontvangst van de adviesvraag, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. § 2. De Vlaamse Regering kan onbevaarbare waterlopen van de derde of van de tweede categorie bij een hogere categorie rangschikken: 1° als het debiet van die waterlopen abnormaal verzwaard wordt door lozing van riool- of industriewater;2° als het water van die waterlopen op abnormale wijze verontreinigd is door afvalwater;3° als het water van die waterlopen een opstuwing ondergaat ten gevolge van een stuw of een vaste hindernis;4° als de helling of de ligging ervan het onderhoud abnormaal duur maakt. De Vlaamse Regering wint vooraf het advies in van de ter zake bevoegde deputatie van de provincie en van de gemeente op het grondgebied waarvan de waterloop ligt. Als een rangschikking in de eerste categorie wordt overwogen, wint de Vlaamse Regering vooraf ook het advies in van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Als geen advies wordt verleend binnen zestig dagen na de ontvangst van de adviesvraag, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. § 3. De Vlaamse Regering kan onbevaarbare waterlopen in een hogere of lagere categorie rangschikken na akkoord van: 1° de betrokken deputatie van de provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij als het gaat om wijzigingen tussen de eerste en de tweede categorie.De gemeente op het grondgebied waarvan de onbevaarbare waterloop ligt, wordt altijd om advies gevraagd. Als de gemeente niet binnen zestig dagen na de ontvangst van de adviesvraag advies verleent, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan; 2° de betrokken gemeente en de betrokken deputatie van de provincie als het gaat om wijzigingen tussen de tweede en de derde categorie;3° de betrokken gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij als het gaat om wijzigingen tussen de eerste en de derde categorie. § 4. De Vlaamse Regering kan kunstmatige waterlopen die gerangschikt zijn met toepassing van paragraaf 1, de rangschikking als onbevaarbare waterloop ontnemen als die rangschikking haar algemeen nut verliest.".

Art. 7.In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "bestendige deputaties van de provinciale raden" vervangen door het woord "deputaties" en worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";3° in het tweede lid wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";4° in het derde lid worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering" en wordt het woord "hij" telkens vervangen door de woorden "de Vlaamse Regering".

Art. 8.In artikel 7 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "Staat" vervangen door de woorden "Vlaamse Milieumaatschappij" en worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

Art. 9.In artikel 8, tweede lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Minister van Landbouw" worden vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";2° de woorden "bestendige deputatie" worden vervangen door het woord "deputatie".

Art. 10.In artikel 9, tweede lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Minister van Landbouw" worden vervangen door de woorden "Vlaamse Milieumaatschappij";2° de woorden "bestendige deputatie" worden vervangen door het woord "deputatie".

Art. 11.In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1970, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "de Staat" vervangen door de woorden "het Vlaamse Gewest";2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede ", zulke waterlopen afschaffen of er nieuwe aanleggen" opgeheven;3° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3.Particulieren, polders, wateringen, openbare instellingen, gemeenten, provincies en het Vlaamse Gewest kunnen, in voorkomend geval, met inachtneming van de wettelijke bepalingen over de onteigening ten algemenen nutte en onder de voorwaarden, vermeld in deze wet, naar aanleiding van buitengewone werken onbevaarbare waterlopen geheel of gedeeltelijk afschaffen of er nieuwe aanleggen.".

Art. 12.In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1 wordt het woord "Staat" vervangen door de woorden "Vlaamse Milieumaatschappij" en worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";2° in punt 2 worden de woorden "bestendige deputatie" vervangen door het woord "deputatie" en worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";3° in punt 3 worden de woorden "bestendige deputatie" vervangen door het woord "deputatie".

Art. 13.In artikel 12, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1970, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1 worden de woorden "Koning op voordracht van de Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Milieumaatschappij";2° in punt 2 worden de woorden "bestendige deputatie" vervangen door het woord "deputatie".

Art. 14.In artikel 13, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Milieumaatschappij" en worden de woorden "bestendige deputatie" vervangen door het woord "deputatie".

Art. 15.In artikel 14 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1970 en het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202117 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202104 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, wat betreft de integratie van toestemmingen en machtigingen in de stedenbouwkundige vergunningverlening en tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, wat betreft de regeling betreffende de achteruitbouwstrook en de nog niet gerealiseerde rooilijn type decreet prom. 23/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202120 bron vlaamse overheid Decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat de huurdiensten betreft type decreet prom. 23/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de nieuwe organisatie van de studies in de gezondheidssector sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 1, worden de woorden "Koning op voorstel van de Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Milieumaatschappij";2° in paragraaf 1, eerste lid, 2, worden de woorden "bestendige deputatie" vervangen door het woord "deputatie";3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "bestendige deputatie" vervangen door het woord "deputatie";4° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering" en worden de woorden "bestendige deputatie" vervangen door het woord "deputatie";5° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "De Staat" vervangen door de woorden "Het Vlaamse Gewest"; 6° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Dergelijke werken die uitgevoerd worden door andere instellingen dan de Vlaamse Milieumaatschappij, behoeven gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij wat betreft de waterlopen van de eerste categorie en advies van de bevoegde deputatie van de provincie wat betreft de andere waterlopen.".

Art. 16.In artikel 16 van dezelfde wet wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De bedding van een onbevaarbare waterloop wordt geacht toe te behoren aan: 1° de Vlaamse Milieumaatschappij met toepassing van artikel 34 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten sluiten tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten na de inwerkingtreding van artikel 34 van het voormelde decreet op 1 april 2006 indien het een waterloop eerste categorie betreft;2° de provincie indien het een waterloop tweede categorie betreft; 3° de gemeente indien het een waterloop derde categorie betreft.".

Art. 17.In artikel 17, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de decreten van 21 april 1983 en 18 juli 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaamse Milieumaatschappij" en worden de woorden "bestendige deputatie" vervangen door het woord "deputatie";2° in het derde lid worden de woorden "het Gewest" vervangen door de woorden "de Vlaamse Milieumaatschappij".

Art. 18.Artikel 18 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 18.§ 1. Deze wet is van toepassing in de polders en de wateringen wat betreft de waterlopen van de eerste categorie. Zij doet geen afbreuk aan de reglementen van die besturen wat de andere waterlopen betreft.

Die besturen kunnen evenwel, op hun verzoek, van de deputatie van de provincie het genot van de toepassing van deze wet verkrijgen wat betreft de classificering van de op hun gebied gelegen waterlopen en de verdeling van de kosten voor de gewone werken. § 2. Als die besturen het genot van de toepassing van deze wet verkregen hebben wat betreft de rangschikking van de waterlopen die op hun gebied liggen, en de verdeling van de kosten voor de gewone werken, wint de deputatie hun advies in met toepassing van artikel 4 en wint de Vlaamse Regering hun advies in met toepassing van artikel 4bis, § 1, § 2 en § 4.

Als geen advies wordt verleend binnen zestig dagen na de ontvangst van de adviesvraag, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. § 3. Voor de toepassing van artikel 4bis, § 3, 1° tot en met 3°, is het akkoord nodig van die besturen voor het traject van de onbevaarbare waterloop in kwestie die in hun werkingsgebied ligt.".

Art. 19.Artikel 19 van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202117 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202104 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, wat betreft de integratie van toestemmingen en machtigingen in de stedenbouwkundige vergunningverlening en tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, wat betreft de regeling betreffende de achteruitbouwstrook en de nog niet gerealiseerde rooilijn type decreet prom. 23/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 23/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012202120 bron vlaamse overheid Decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat de huurdiensten betreft type decreet prom. 23/03/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de nieuwe organisatie van de studies in de gezondheidssector sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 19.De beslissingen die genomen worden met toepassing van artikel 3, § 1, artikel 4, § 1 en § 2, artikel 4bis, § 1 en § 4, artikel 10, § 3, artikel 13, eerste lid, en 18, § 1, tweede lid, worden voorafgegaan door een onderzoek de commodo et incommodo in de betrokken gemeenten.

Naast het bestuurlijk toezicht, uitgeoefend op de provincie conform artikel 241 tot en met 253 van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten en op de gemeente conform artikel 248 tot en met 264 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, kan beroep bij de Vlaamse Regering ingesteld worden tegen de beslissingen die genomen zijn met toepassing van artikel 3, § 1, artikel 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 18.

Dat beroep moet ingesteld worden binnen zestig dagen vanaf de derde dag nadat de bestreden beslissing naar hen is gestuurd of nadat deze er op een andere manier kennis van heeft genomen: 1° door het college van burgemeester en schepenen;2° door de belanghebbende privaat- of publiekrechtelijke personen. Als de machtiging, vermeld in artikel 12 en 14, wordt geïntegreerd in de stedenbouwkundige vergunning, is het onderzoek de commodo et incommodo, vermeld in het eerste lid, niet vereist en vervallen de beroepsmogelijkheden, vermeld in het tweede en derde lid.".

Art. 20.In artikel 21 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De Koning" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";2° in het tweede lid wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";3° in het derde lid wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering".

Art. 21.In artikel 22 van dezelfde wet worden de woorden "Minister van Landbouw en door de Minister van Openbare Werken" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering" en de woorden "ambtenaren van het Rijk" door "personeelsleden van de Vlaamse overheid".

Art. 22.In artikel 23, § 2, van dezelfde wet wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering". HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 23.De waterlopen waarvan het waterbekken niet ten minste 100 hectare bedraagt en de kunstmatige waterlopen die voor de inwerkingtreding van dit decreet met toepassing van artikel 2.3 of artikel 4.1 van de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen, zoals ze van kracht waren voor de inwerkingtreding van dit decreet, geklasseerd werden, behouden hun klassering bij de inwerkingtreding van dit decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 februari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. - Ontwerp van decreet, 2316 - Nr. 1. - Amendementen, 2316 - Nr. 2 t.e.m. 4. - Verslag, 2316 - Nr. 5. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2316 - Nr. 6.

Handelingen. - Bespreking en aanneming: Vergadering van 19 februari 2014.

^