Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 maart 2012
gepubliceerd op 20 april 2012

Decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat de huurdiensten betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2012202120
pub.
20/04/2012
prom.
23/03/2012
ELI
eli/decreet/2012/03/23/2012202120/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MAART 2012. - Decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode wat de huurdiensten betreft (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode wat betreft de huurdiensten

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.De personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen kunnen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, opgericht bij artikel 30 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, hierna VMSW te noemen, en het Agentschap Wonen-Vlaanderen, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005, worden overgenomen onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.

Als bij de overname van de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijkt dat ze een hogere geldelijke verloning genieten dan wat voor dezelfde functie bij de Vlaamse overheid van toepassing is, behouden de betrokken personeelsleden de verloning die op het moment van de overname geldt, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke mechanismen inzake de aanpassing van de lonen aan de evolutie van de consumptieprijzen, tot op het ogenblik dat de verloning overeenstemt met de lonen die gelden voor eenzelfde functie. Als dezelfde functie niet bij de Vlaamse overheid bestaat, bepaalt de Vlaamse Regering de salarisschalen van de personeelsleden, vermeld in het eerste lid.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, kunnen alleen worden overgenomen als ze slagen voor een objectieve selectieproef, waarvan de voorwaarden door de Vlaamse Regering worden vastgelegd.

Art. 3.In artikel 2, § 1, eerste lid, 21° en 22°, van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen bij het decreet van 29 april 2011, wordt het woord « huurdersorganisaties » telkens vervangen door het woord « huurdersbonden ».

In hetzelfde artikel, eerste lid, 26°, wordt het woord « huurdersorganisatie » vervangen door het woord « huurdersbond ».

Art. 4.In artikel 18, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord « huurdersorganisatie » vervangen door het woord « huurdersbond ».

Art. 5.In artikel 29bis van hetzelfde decreet ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/03/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006035895 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, vervangen bij het decreet van 29 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° de verrichtingen van de erkende ondersteuningsstructuur, vermeld in artikel 57, krachtens titel V;»; 2° in paragraaf 7 worden de woorden « samenwerkings- en overlegstructuur van de erkende huurdiensten » vervangen door de woorden « erkende ondersteuningsstructuur ».

Art. 6.In artikel 33, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/03/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006035895 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009 en 29 april 2011, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De VMSW wordt er ook mee belast de sociale verhuurkantoren te ondersteunen bij het huren van woningen op de private huurmarkt en het sociaal verhuren van die woningen. De VMSW vervult daarvoor de volgende taken : 1° het ondersteunen van de sociale verhuurkantoren bij het uitvoeren van de taken, vermeld in artikel 56, § 2, eerste en derde lid;2° het organiseren van het overleg tussen sociale verhuurkantoren;3° het ondersteunen van de sociale verhuurkantoren als huurders op de private huurmarkt enerzijds en als sociale verhuurders anderzijds;4° het begeleiden van sociale verhuurkantoren die nog niet erkend zijn overeenkomstig artikel 56, § 1, met het oog op die erkenning;5° het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen sociale verhuurkantoren enerzijds, en sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten, OCMW's, welzijnsorganisaties en andere relevante actoren anderzijds.».

Art. 7.In artikel 56, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers sluiten, wordt het woord « huurdersorganisaties » telkens vervangen door het woord « huurdersbonden ».

Art. 8.Artikel 57 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 24 maart 2006, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 57.De Vlaamse Regering erkent een ondersteuningsstructuur voor initiatieven ter bevordering van de positie van kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen en alleenstaanden.

De Vlaamse Regering stelt de bijzondere voorwaarden vast waaronder de erkenning van de ondersteuningsstructuur wordt verleend. De erkenning kan op elk moment worden ingetrokken als de gestelde voorwaarden niet worden nageleefd.

De ondersteuningsstructuur heeft de volgende taken : 1° het ondersteunen van de erkende huurdersbonden bij het uitvoeren van de taken, vermeld in artikel 56, § 2, eerste en tweede lid, en hen vertegenwoordigen in advies- en overlegorganen inzake Wonen;2° het ondersteunen van bewonersgroepen in de sociale huisvesting;3° het nemen van initiatieven ten aanzien van andere organisaties of instanties, ter bevordering van de positie van kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen en alleenstaanden.».

Art. 9.In artikel 58 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede « § 3 » opgeheven.

Art. 10.In artikel 90, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009035361 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de aanvulling met een regeling inzake erkenningen, en houdende wijziging van diverse andere wetten en decreten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035409 bron vlaamse overheid Decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid sluiten, wordt het woord « huurdersorganisatie » vervangen door het woord « huurdersbond ».

Art. 11.In artikel 91, § 2, 5°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 15 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2006 pub. 19/02/2007 numac 2007035228 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode sluiten, wordt de zinsnede « , na advies van de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdersorganisaties en sociale verhuurkantoren, erkend overeenkomstig artikel 57 » opgeheven.

Art. 12.In artikel 102 van hetzelfde decreet worden de woorden « erkende samenwerkings- en overlegstructuur, bedoeld in artikel 57, » vervangen door het woord « VMSW ».

Art. 13.Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 maart 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Zitting 2011-2012 Stukken.- Ontwerp van decreet : 1459 - Nr. 1. - Amendementen : 1459 - Nr. 2. - Verslag : 1459 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1459 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 21 maart 2012.

^