Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2012 pub. 11/04/2014 numac 2013015182 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 type wet prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014009130 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014018126 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Sectoraal comité voor de Federale Overheid Benoeming van de leden Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een Sectoraal comité voor de Federale Overheid opgericht bij de wet van 8 december 1992. Het Comité z Het Comité is samengesteld uit : - Drie vaste leden en drie plaatsvervangende leden aangewezen d(...) type wet prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014018127 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Sectoraal comité van het Rijksregister Benoeming van de leden Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een Sectoraal comité van het Rijksregister opgericht bij de wet van 8 december 1992. Het Comité ziet toe Het Comité is samengesteld uit : - Drie vaste leden en drie plaatsvervangende leden aangewezen d(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt Mevr. Nadine VAN COPPENOLLE, hoofdcommissaris van politie in de politiezone CHARLEROI, op pensioen gesteld met ingang van 1 juli 2013. Zij wordt type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014000289 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014003141 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014009173 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, is op haar verzoek, ontslag verleend aan Mevr. Van Den Berghe A., uit haar functies van voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Dit besluit treedt i Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, is op haar verzoek, ontslag verleend aan Mevr. Doneux(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014009177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 april 2014, die uitwerking hebben op 1 april 2014, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging : -is de heer Janssens R., onderzoeksrecht Hij is aangewezen tot onderzoeksrechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg Antwerpen met rang(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 13 januari 2014 wordt de heer Stefaan LEZY, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behou Bij koninklijk besluit van 13 januari 2014 wordt de heer Geroen ZWAENEPOEL, klasse A2 met de ti(...) type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014011223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt Mevr. Julie LEONARD, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 20 januari 2014 wordt Mevr. Brigitte VANDECAVEY, klasse A3 met de titel van adviseur, door verhoging naar de hogere klasse A4 bevorderd tot d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 403.600 EUR aan de VZW Flagey in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014021049 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt, met ingang van 1 april 2014, de managementfunctie van administrateur-generaal van de Rijks Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014024116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan type koninklijk besluit prom. 02/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 maart 2014 wordt de heer Hilaire WILLEMS, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2014 bevorderd tot adviseur klasse A3. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met ind

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanstelling in het hoger ambt Bij ministerieel besluit van 17 maart 2014 : - wordt een einde gesteld aan de aanstelling van hoofdcommissaris van politie François FARCY in het hoger ambt van directeur-generaal van de gerechtelijke politie op 1 - wordt hoofdcommissaris van politie Claude FONTAINE aangesteld in het hoger ambt van directeur-gen(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202149 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 20 februari 2014 in zake het openbaar ministerie tegen U.K. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 maart 2014, hee « Schenden artikel 2bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en artikel 2, (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202238 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 38/2014 van 27 februari 2014 Rolnummer : 5752 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3 van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

decreet

type decreet prom. 28/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014035304 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202282 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202314 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van bepalingen betreffende de geïntegreerde gezondheidsverenigingen in hetzelfde Wetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202338 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid door zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen op te richten type decreet prom. 13/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202281 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de wijziging in artikel 8, § 7, van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, met de wijziging in artikel 20, § 1, van het Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, en de wijzigingen in artikel 17, § 7, en in artikel 18, § 5, van het Internationaal Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen

beschikking

type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014031275 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de Federale Overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de beginsels van programmering bedoeld in artikel 43bis van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/01/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014031120 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/585 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2002 betreffende de erkenning van en de toelagen aan de dagcentra voor schoolgaande kinderen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/01/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014031119 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 21 september 2006 betreffende de erkenning van en de subsidies aan dagcentra en verblijfscentra voor gehandicapte personen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/01/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014031128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006 inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014035308 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie betonhersteller

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014018125 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV CETRAVAL heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 211.705/XV-2481. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. 28/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014018130 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type bericht prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202248 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 maart 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 maart 2014, is beroep tot vernie Die zaak is ingeschreven onder nummer 5878 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202490 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché jurist Dienst Promoties (niveau NA11) voor Buitenlandse Zaken (AFG14195) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : licentiaa(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 wordt de NV Belgoprocess vergund een te Dessel gelegen inr(...)

erratum

type erratum prom. 28/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014009176 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft. - Erratum type erratum prom. 28/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014035387 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige jurist HRM (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG14201) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Lic(...) type document prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202466 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (ANG14130) werd afgesloten op 1 april 201(...) Er zijn 4 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige boekhouders De selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid (AFG14158) werd afgesloten op 7 april 2014 (ze hier de datum van het PV). Er zijn 3 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 5 januari 2014 wordt met ingang van 1 oktober 2013, de heer Nourdinne HARTI in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van att Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen Bij Koninklijk besluit van 23 mars 2014 werden benoemd op de datum vermeld tegenover hun naam : Kroonorde Officier Mevr. BORRE Ingrid - Ranst - 15/11/2013 Mevr. MARLIERE Gisèle - Court-St-Etienne - 15

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 30 november 2000, wordt de heer Stéphane BIZIEN definitief benoemd op 1 juli 2000 in de hoedanigheid van Bestuurder va Bij beslissing van de directeur-generaal van 30 november 2000, wordt de heer Marc BOLY definiti(...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 10 maart 2003, wordt de heer Marc RAEYMAECKERS definitief benoemd op 30 november 2002 in de hoedanigheid van Bestuurde Bij beslissing van de directeur-generaal van 10 maart 2003, wordt de heer Didier VANCAUWENBERGH(...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 30 november 2000, wordt de heer Christophe CARPENTIER definitief benoemd op 1 juli 2000 in de hoedanigheid van Werkman Bij beslissing van de directeur-generaal van 30 november 2000, wordt de heer Didier DECROTY def(...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 5 juni 2003, wordt de heer Didier VANDEN BOSCH definitief benoemd op 1 januari 2003 in de hoedanigheid van Werkman van Bij beslissing van de directeur-generaal van 5 juni 2003, wordt de heer Edouard VERMANDEL defin(...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 22 juni 2005, wordt de heer Maurice STEVENS definitief benoemd op 1 augustus 2005 in de hoedanigheid van Bestuurder va Bij beslissing van de directeur-generaal van 22 juni 2005, wordt de heer Pierre GOEDGEZELSCHAP (...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031012 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 10 juni 2004, wordt de heer Philippe KERCKHOVEN definitief benoemd op 1 mei 2004 in de hoedanigheid van Werkman van Op Bij beslissing van de directeur-generaal van 10 juni 2004, wordt de heer Bruno VERVLIET definit(...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031011 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 10 juni 2004, wordt de heer Pascal SANIER definitief benoemd op 1 mei 2004 in de hoedanigheid van Bestuurder van een Z Bij beslissing van de directeur-generaal van 10 juni 2004, wordt de heer Marc VAN DER STRAETEN (...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 27 januari 2005, wordt de heer Daniel DE MEESTER definitief benoemd op 1 januari 2005 in de hoedanigheid van Werkman v Bij beslissing van de directeur-generaal van 25 maart 2005, wordt de heer Frank FIEVEZ definiti(...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 22 september 2010, wordt de heer Karim BAKHTAOUI definitief benoemd op 1 juli 2010 in de hoedanigheid van Ploegbaas Bij beslissing van de directeur-generaal van 22 september 2010, wordt de heer Frédéric RAES def(...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031025 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 19 maart 2013, wordt Mevr. Stephany ROBSON definitief benoemd op 1 maart 2013 in de hoedanigheid van Assistent van Openb type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 8 april 2013, wordt de heer Rachid BENAISA definitief benoemd op 1 april 2013 en heeft rang genomen op datum van 1 jan Bij beslissing van de directeur-generaal van 19 maart 2013, wordt de heer Cyrille REVUELTAS JAC(...) type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 19 maart 2013, wordt de heer Vincent DOCQUIER definitief benoemd op 1 maart 2013 in de hoedanigheid van Deskundige Bij beslissing van de directeur-generaal van 19 maart 2013, wordt de heer Miguel BARRO ALTAMIRA(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2014 wordt Mevr. Nathalie LEDENT met ingang van 28 februari 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 juli 2010. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 23 maart 2014, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Marc Trifin, eervol ontslag - wordt de heer Renaud Francart benoemd ten titel van plaatsvervangend lid van hetzelfde Beheerscom(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014018128 bron rekenhof **** van **** adjunct-auditeurs 1. **** van **** adjunct-auditeurs van niveau **** (****/****) **** vergelijkend **** voor **** adjunct-auditeurs (richting financiële audit) van ****(...) **** volgen de resultaten van het vergelijkend **** ****13193 : (...) type aanwerving prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014202446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers De vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Provinciale en Plaatselijk(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 11/04/2014 numac 2014031019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Bevorderingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 6 februari 2009, wordt de heer Ahmed EL BADRI bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 1 maart 2009 in de h Bij beslissing van de directeur-generaal van 6 februari 2009, wordt de heer Thierry GOEMAES bev(...)
^