Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/02/2014 pub. 19/11/2014 numac 2014000800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. - Duitse vertaling type wet prom. 28/02/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. - Duitse vertaling type wet prom. 28/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014009093 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken type wet prom. 28/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009267 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 19 van het gerechtelijk wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen type wet prom. 28/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de nationale rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 28/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 (2) type wet prom. 28/02/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie en de Republiek Servië, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 (2) type wet prom. 28/02/2014 pub. 15/01/2015 numac 2014015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010 (2) type wet prom. 28/02/2014 pub. 04/12/2014 numac 2014015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 10 november 2009 (2) (3) type wet prom. 28/02/2014 pub. 29/11/2017 numac 2014015254 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (2)(3) type wet prom. 28/02/2014 pub. 09/11/2015 numac 2014015253 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 (2) (3) type wet prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk type wet prom. 28/02/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 19 van het gerechtelijk wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het **** en die in het huwelijk willen treden type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2011 type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014000504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2011. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003081 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003078 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, eerste lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de geschikte projecten voor financiering in het kader van een thematische volkslening type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003082 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het **** en die in het huwelijk willen treden of een verklaring van wettelijke samenwoning willen afleggen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014009099 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de leden van het secretariaat van de kansspelcommissie in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011390 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 9.000.000 EUR aan het Jules Bordetinstituut in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 371.809,57 EUR aan de gemeente Elsene in het kader van de stimulering van wijken in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014018098 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Commissie van Advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, b), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014022249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2010 betreffende de invordering door middel van dwangbevel van de forfaitaire vergoeding verschuldigd aan het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 26/11/2018 numac 2018014561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, eerste lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de geschikte projecten voor financiering in het kader van een thematische volkslening. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het afsluiten van de vernieuwingsperiode van de identiteitskaarten type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het afsluiten van de vernieuwingsperiode van de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014024077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de experten in oncologie van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014024078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de experten in oncologie van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024100 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 november 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035301 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204849 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204851 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

decreet

type decreet prom. 28/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014035304 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen type decreet prom. 28/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035336 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur type decreet prom. 28/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014201702 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/02/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014035327 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van artikel 29, § 1, derde lid, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/02/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014035437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/02/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014203155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1970 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de inrichtingen, tehuizen en diensten voor plaatsing in gezinnen ten behoeve van gehandicapten, het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen en het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de opname van personen met een handicap met een niet-aangeboren hersenletsel

erratum

type erratum prom. 28/02/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het **** en die in het huwelijk willen treden of een verklaring van wettelijke samenwoning willen afleggen. - Erratum type erratum prom. 28/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014035387 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur. - Erratum

document

type document prom. 28/02/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014035374 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 28/02/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014035782 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^