Etaamb.openjustice.be
Decreet van 26 juni 2023
gepubliceerd op 09 november 2023

Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs, opleiding en volwassenenonderwijs en ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie - 2023

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2023205585
pub.
09/11/2023
prom.
26/06/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


26 JUNI 2023. - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs, opleiding en volwassenenonderwijs en ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie - 2023


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs Artikel 1 - In artikel 17, § 4, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2003 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 10 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "indien het overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gaat om verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen" vervangen door de woorden "indien het gaat om verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen die op grond van de wetgeving van een EU-lidstaat of een van de territoriale entiteiten ervan werden opgericht en"; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "Voor voltijdse diensten die buiten België werden verricht in een vereniging of stichting die in een EU-lidstaat gevestigd is, wordt maximaal 15 jaar in aanmerking genomen." Art. 2 - Artikel 17bis van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "In afwijking van het vorige lid worden de in artikel 17, § 4, vermelde diensten die buiten België werden verricht in een vereniging of stichting die in een EU-lidstaat gevestigd is, bij personeelsleden die vóór 1 september 2023 voor het eerst in het onderwijs werkzaam waren, in aanmerking genomen vanaf 1 januari 2020 of, als ze na 1 januari 2020 in dienst zijn getreden, vanaf de datum van indiensttreding. Die diensten worden in aanmerking genomen op basis van een door het personeelslid ondertekende aanvraag die samen met de desbetreffende dienstattesten wordt ingediend." Art. 3 - In artikel 41, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit wordt de tabel vervangen als volgt:

"Minimumaantal lesuren

Deler

20

20

22

22

24

24

28

28

29

29

30

30

32

32

36

36

38

38"


HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra Art. 4 - In artikel 3, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 13 augustus 1962 tot regeling van de psycho-medisch-sociale centra worden de woorden "studie- en beroepsmogelijkheden" vervangen door de woorden "studiemogelijkheden".

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel, alsook administratief personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen Art. 5 - Artikel 6, E), a), van het koninklijk besluit van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel, alsook administratief personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten2, wordt aangevuld met de bepalingen onder 10quinquies tot 10septies, luidende: "10quinquies. docent sociale wetenschappen 10sexies. docent rechts- en bestuurswetenschappen 10septies. docent communicatie" Art. 6 - In artikel 6, G), a), van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt een bepaling onder 13.2 ingevoegd, luidende: "13.2. leerkracht voor compositie" HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs Art. 7 - In artikel 40, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt het woord "gesubsidieerd" opgeheven.

Art. 8 - Artikel 91quater van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4, wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid, 6°, mag dit ambt tijdelijk bekleed worden door een personeelslid dat geen grondige kennis van het Duits en/of het Frans heeft. De aanstelling van dit personeelslid eindigt van ambtswege op het einde van het schooljaar waarin het personeelslid aangesteld werd, indien het personeelslid tegen dan geen bewijs van grondige kennis van het Duits en het Frans kan voorleggen." Art. 9 - Artikel 91decies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een departementshoofd aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 10 - In artikel 91sexiesdecies, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1, worden de woorden "halve betrekking" vervangen door de woorden "halve betrekking of 3/4-betrekking".

Art. 11 - In artikel 91duodevicies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4 en gewijzigd bij de decreten van 18 juni 2018 en 28 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "euro" vervangen door de woorden "euro, als het gaat om een halve betrekking, of van 375 euro, als het gaat om een 3/4-betrekking"; 2° het artikel wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende: "Als aan een middenmanager verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, zijn het eerste en tweede lid tijdens dit verlof niet van toepassing." Art. 12 - In artikel 91undevicies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1, worden de woorden "gemiddeld 19 uren van 60 minuten per week" vervangen door de woorden "bij een halve betrekking gemiddeld 19 uren van 60 minuten per week. Als het gaat om een 3/4-betrekking, bedraagt de arbeidsduur gemiddeld 28,5 uren van 60 minuten per week".

Art. 13 - Artikel 91viciesbis.1 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "Als aan een coördinator verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, zijn het eerste en tweede lid tijdens dit verlof niet van toepassing." Art. 14 - In artikel 91viciester van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8 en gewijzigd bij de decreten van 26 juni 2017 en 28 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "en § 2, eerste lid," opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Op de met toepassing van artikel 91duodetricies in vast verband benoemde adviseur zijn artikel 91septies, § 2, eerste lid, 4° en 6°, en derde tot vijfde lid, artikel 91octies, § 1, eerste lid, en artikel 169, 2° tot 4°, eveneens van toepassing." Art. 15 - Artikel 91viciessexies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Onverminderd het eerste lid, 1°, kan de inrichtende macht een adviseur die niet beschikt over een bewijs van grondige kennis van het Frans, benoemen, als de adviseur werd aangewezen vóór 1 januari 2024 overeenkomstig artikel 91viciesquinquies." Art. 16 - Artikel 91triciesbis.1 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een onderdirecteur of provisor aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 17 - Artikel 91triciessepties van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en gewijzigd bij de decreten van 6 mei 2019 en 28 juni 2021, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een werkmeester aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 18 - In artikel 91undequadragries van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "en § 2, eerste lid," opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Op de met toepassing van artikel 91septies, § 3, in vast verband benoemde directiesecretaris zijn artikel 91septies, § 2, eerste lid, 4° en 6°, en derde tot vijfde lid, artikel 91octies, § 1, eerste lid, en artikel 169, 2° tot 4°, eveneens van toepassing." Art. 19 - Artikel 91quadragiesquater van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een directiesecretaris aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 20 - In artikel 91quadragiessexies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "en § 2, eerste lid," opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Op de met toepassing van artikel 91septies, § 3, in vast verband benoemde beheerder Financiën en Gebouwen zijn artikel 91septies, § 2, eerste lid, 4° en 6°, en derde tot vijfde lid, artikel 91octies, § 1, eerste lid, en artikel 169, 2° tot 4°, eveneens van toepassing." Art. 21 - In artikel 91quadragiessepties, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten3, worden de woorden "1° en 4° tot 6°" vervangen door de woorden "met uitzondering van het eerste lid, 2° en 3°".

Art. 22 - In artikel 91quintagiessemel van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "en § 2, eerste lid," opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Op de met toepassing van artikel 91septies, § 3, in vast verband benoemde school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek zijn artikel 91septies, § 2, eerste lid, 4° en 6°, en derde tot vijfde lid, artikel 91octies, § 1, eerste lid, en artikel 169, 2° tot 4°, eveneens van toepassing." Art. 23 - In artikel 91quintagiesbis, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de woorden "1° en 4° tot 6°" vervangen door de woorden "met uitzondering van het eerste lid, 2° en 3°".

Art. 24 - Artikel 91quintagiesquater van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 25 - Artikel 121nonies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een inrichtingshoofd of beheerder aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch, psychosociaal en administratief personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen Art. 26 - In artikel 7, 9.1.1°, van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch, psychosociaal en administratief personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten9, wordt het woord "of" vervangen door de woorden "of kleuteronderwijzer of".

Art. 27 - In artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 14°, a), wordt aangevuld met de woorden "of het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs";2° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 18septies tot 18nonies, luidende: "18septies.docent voor sociale wetenschappen: houder van een van de volgende studiegetuigschriften, telkens aangevuld met onderwijsbevoegdheid voor het hoger secundair onderwijs en ten minste twee jaar nuttige beroepservaring zoals bepaald in artikel 12, vierde lid, 1°: a) master of licentiaat in de sociologie b) master of licentiaat in de antropologie c) master of licentiaat in de arbeidswetenschappen d) master of licentiaat in sociaal-economisch beleid e) master of licentiaat in de politieke wetenschappen f) master of licentiaat in personeelsmanagement g) master of licentiaat in bevolkings- en ontwikkelingswetenschappen h) master of licentiaat in sociaal management en sociale acties Als vereist bekwaamheidsbewijs geldt eveneens elk diploma dat na een succesvolle beëindiging van een opleiding van het hoger onderwijs van de tweede graad werd uitgereikt en waarvan de hoofdvakken verband houden met het ambt van docent voor sociale wetenschappen, telkens aangevuld met onderwijsbevoegdheid voor het hoger secundair onderwijs en ten minste twee jaar nuttige beroepservaring zoals bepaald in artikel 12, vierde lid, 1°.In dat geval beslist de Regering, op basis van een advies van de onderwijsinspectie, of het diploma de houder ervan in staat stelt om het ambt uit te oefenen. 18octies. docent voor rechts- en bestuurswetenschappen: houder van een van de volgende studiegetuigschriften, telkens aangevuld met onderwijsbevoegdheid voor het hoger secundair onderwijs en ten minste twee jaar nuttige beroepservaring zoals bepaald in artikel 12, vierde lid, 1°: a) master of licentiaat in de rechtswetenschappen b) master of licentiaat in de criminologie c) master of licentiaat in de bestuurswetenschappen d) master of licentiaat in publiek management e) master of licentiaat in openbaar bestuur Als vereist bekwaamheidsbewijs geldt eveneens elk diploma dat na een succesvolle beëindiging van een opleiding van het hoger onderwijs van de tweede graad werd uitgereikt en waarvan de hoofdvakken verband houden met het ambt van docent voor rechts- en bestuurswetenschappen, telkens aangevuld met onderwijsbevoegdheid voor het hoger secundair onderwijs en ten minste twee jaar nuttige beroepservaring zoals bepaald in artikel 12, vierde lid, 1°.In dat geval beslist de Regering, op basis van een advies van de onderwijsinspectie, of het diploma de houder ervan in staat stelt om het ambt uit te oefenen. 18nonies. docent voor communicatie: houder van een van de volgende studiegetuigschriften, telkens aangevuld met onderwijsbevoegdheid voor het hoger secundair onderwijs en ten minste twee jaar nuttige beroepservaring zoals bepaald in artikel 12, vierde lid, 1°: a) master of licentiaat in informatie en/of communicatie b) master of licentiaat in toegepaste communicatie c) master of licentiaat in de journalistiek Als vereist bekwaamheidsbewijs geldt eveneens elk diploma dat na een succesvolle beëindiging van een opleiding van het hoger onderwijs van de tweede graad werd uitgereikt en waarvan de hoofdvakken verband houden met het ambt van docent voor communicatie, telkens aangevuld met onderwijsbevoegdheid voor het hoger secundair onderwijs en ten minste twee jaar nuttige beroepservaring zoals bepaald in artikel 12, vierde lid, 1°.In dat geval beslist de Regering, op basis van een advies van de onderwijsinspectie, of het diploma de houder ervan in staat stelt om het ambt uit te oefenen." Art. 28 - Artikel 13septies, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt aangevuld met een bepaling onder 11, luidende: "11. leerkracht voor compositie a) diploma van een hogeschool voor kunst of van het hogere kunstonderwijs in de studierichting "compositie", aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid dat is uitgereikt door een hogeschool voor kunst of door een pedagogische hogeschool of aangevuld met onderwijsbevoegdheid voor het hoger secundair onderwijs." Art. 29 - In artikel 14, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 april 1977 en het besluit van de Regering van 31 augustus 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder j) wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een komma; 2° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder k), luidende: "k) het diploma van bachelor sociaal werk." HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs Art. 30 - Artikel 19 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 25 september 1996, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Tijdens het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid presteert het personeelslid de helft van een voltijds uurrooster. Indien de breuk van de vermindering geen geheel getal is, wordt het getal naar boven afgerond voor personeelsleden van de categorie van het onderwijzend personeel." Art. 31 - Artikel 24 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten0, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "Als het verlof niet op 1 september van het lopende schooljaar, maar op een ander tijdstip begint, kan het in afwijking van het eerste lid op verzoek van het personeelslid worden toegekend tot 31 augustus van het lopende schooljaar." HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel, van het psychosociaal personeel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs Art. 32 - In artikel 3, § 1.2, van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel, van het psychosociaal personeel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor het hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4 en gewijzigd bij de decreten van 18 juni 2018 en 27 juni 2022, wordt tussen het tweede lid en het derde lid, dat het vierde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste lid kunnen de betrekkingen in het ambt van middenmanager georganiseerd of gesubsidieerd worden in de vorm van 3/4-betrekkingen." Art. 33 - Artikel 7 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 61 van 20 juli 1982, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Onverminderd het eerste lid mag de betrekking van IT-verantwoordelijke ook in een 1/4-betrekking en een 3/4-betrekking worden opgesplitst en dienovereenkomstig over twee personeelsleden worden verdeeld." HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra Art. 34 - Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de wet van 31 juli 1984 en bij het koninklijk besluit nr. 453 van 29 augustus 1986, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3 - In de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs bedraagt het aantal lestijden/week in het ambt van leraar beroepspraktijk voor een voltijdse betrekking minimaal 29 lestijden en maximaal 31 lestijden." Art. 35 - Artikel 10, § 1, vijfde lid, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 25 juni 1996, wordt aangevuld met de volgende zin: "Indien de breuk van de vermindering geen geheel getal is, wordt het getal naar boven afgerond voor personeelsleden van de categorie van het onderwijzend personeel." Art. 36 - Artikel 10bis, § 2, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/06/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2005 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt aangevuld met de volgende zin: "Indien de breuk van de vermindering geen geheel getal is, wordt het getal naar boven afgerond." HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs Art. 37 - Artikel 15, 3°, b), van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, vervangen bij het besluit van de Executieve van 22 juni 1989, wordt vervangen als volgt: "b) de leerlingen die houder zijn van het getuigschrift van het lager secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld studiebewijs en minstens 16 jaar oud zijn; de keuze van een studierichting hangt echter af van een gunstig advies van de toelatingsraad." HOOFDSTUK 10. - Wijziging van het decreet van 27 juni 1990 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het personeel in het gespecialiseerd onderwijs worden bepaald Art. 38 - In artikel 5ter van het decreet van 27 juni 1990 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het personeel in het gespecialiseerd onderwijs worden bepaald, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2003 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de jaartallen "2022-2023" vervangen door de jaartallen "2024-2025".

Art. 39 - In artikel 53ter, § 7, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004 sluiten, vervangen bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, worden de jaartallen "2022-2023" vervangen door de jaartallen "2024-2025".

Art. 40 - In artikel 53quarter, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 juni 2006, vervangen bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de jaartallen "2022-2023" vervangen door de jaartallen "2024-2025".

Art. 41 - In artikel 53sexies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "voor het schooljaar 2022-2023" vervangen door de woorden "van het schooljaar 2022-2023 tot en met het schooljaar 2024-2025";2° in paragraaf 2 worden de woorden "voor het schooljaar 2022-2023" vervangen door de woorden "van het schooljaar 2022-2023 tot en met het schooljaar 2024-2025". HOOFDSTUK 11. - Wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's Art. 42 - In artikel 1 van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 3° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° tot 7°, luidende: "4° onderwijsinspectie: de dienst die is opgericht krachtens het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten3 over de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie in het onderwijs en die de taken uitoefent die hem bij dat decreet worden opgedragen; 5° Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften: het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften vermeld in artikel 93.24 van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen; 6° opleidingsonderneming: economisch bedrijf of een vergelijkbare instelling die ressorteert onder een vrij beroep of onder de openbare diensten; 7° Algemene Verordening Gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)." Art. 43 - In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie"; 2° vóór de huidige bepaling onder 1° wordt de volgende bepaling onder 1° ingevoegd, luidende: "1° de aanloopleertijd die, als individuele voorbereiding op de leertijd, bedoeld is voor personen die door ontoereikende schoolse of sociale competenties gerichte ondersteuning nodig hebben vóór de leertijd;" 3° de huidige bepaling onder 1° wordt de bepaling onder 2° en de huidige bepaling onder 2° wordt de bepaling onder 3°. Art. 44 - In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de woorden "een leertijd en of" vervangen door de woorden "een aanloopleertijd, een leertijd en/of".

Art. 45 - In hoofdstuk II, eerste afdeling, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt een onderafdeling 1 ingevoegd die artikel 6.2 bevat, luidende: "Onderafdeling 1 - De aanloopleertijd" Art. 46 - In hoofdstuk II, eerste afdeling, onderafdeling 1, van hetzelfde decreet wordt een artikel 6.2 ingevoegd, luidende: "Art. 6.2 - § 1 - De aanloopleertijd omvat een praktische opleiding in een door het Instituut erkende opleidingsonderneming, aangevuld met cursussen die voorbereiden op de leertijd. § 2 - De aanloopleertijd houdt het sluiten van een leerovereenkomst door bemiddeling van een leersecretaris in voor de duur van de aanloopleertijd. § 3 - Door de leerovereenkomst: 1° verbindt het ondernemingshoofd zich ertoe aan de op te leiden persoon een algemene, technische en praktische basisopleiding als voorbereiding op de leertijd te verstrekken of te laten verstrekken;2° verbindt de op te leiden persoon zich ertoe de praktijk van het beroep te leren onder de leiding en het toezicht van het ondernemingshoofd en/of de opleider en aan de voor zijn opleiding nodige cursussen, tests en examens deel te nemen. § 4 - De deelneming aan de cursussen, tests en examens bedoeld in paragraaf 3 alsmede de in paragraaf 2 bedoelde bemiddeling van de leersecretaris zijn kosteloos voor de leerling en zijn ouders of voogd. § 5 - De Regering legt op advies van het Instituut het volgende vast: 1° de voorwaarden voor de toelating tot de aanloopleertijd;2° de voorwaarden die de ondernemingen moeten vervullen om een praktische opleiding in het kader van een leerovereenkomst te verstrekken alsmede de voorwaarden waaronder de aan een onderneming toegekende toelating om op te leiden personen op te leiden, kan worden ingetrokken;3° de duur van de aanloopleertijd;4° de periode waarin de leerovereenkomsten kunnen worden gesloten;5° de bepalingen betreffende de inhoud, de vorm, de goedkeuring en de intrekking van de leerovereenkomst;6° de voorwaarden voor de organisatie van de cursussen, tests en examens; 7° de voorwaarden waaronder attesten kunnen worden verstrekt wanneer onderdelen van de aanloopleertijd werden gevolgd." Art. 47 - Hoofdstuk II, eerste afdeling, onderafdeling 1, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten2, wordt hoofdstuk II, eerste afdeling, onderafdeling 1.1.

Art. 48 - In artikel 7 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. paragraaf 2 wordt opgeheven; 2. in paragraaf 7 wordt een bepaling onder 6.1 ingevoegd, luidende: "6.1 de voorwaarden waaronder op te leiden personen met specifieke onderwijsbehoeften extra ondersteund kunnen worden; onder 'op te leiden personen met specifieke onderwijsbehoeften' wordt verstaan: a) op te leiden personen met een zintuiglijke beperking of een waarnemingsstoornis;b) op te leiden personen met leerstoornissen; c) op te leiden personen met een lichamelijke beperking of een tijdelijke functiebeperking;" Art. 49 - In artikel 16 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1° wordt aangevuld als volgt: "hiertoe vinden halfjaarlijks doelstellingsgesprekken tussen de directie van het Instituut en de directie van de centra plaats, waarbij concrete doelstellingen worden afgesproken en waarbij de directie van het IAWM zo nodig doelstellingen inzake kwaliteitsborging kan bepalen;" 2° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Voor de uitvoering van de taken vermeld in het eerste lid, 1°, kan het Instituut interne en externe evaluatieprocedures toepassen om: 1° te controleren hoe goed de centra zich kwijten van de taak die in dit decreet is vastgelegd;2° te controleren of en in welke mate de organisatiestructuren en de pedagogische methoden en resultaten van de centra geschikt zijn om de doelstellingen van het pedagogisch project te bereiken; 3° een wetenschappelijke basis voor de toekomstige ontwikkeling van de centra te bieden."; 3° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Voor de uitvoering van de taken vermeld in het eerste lid, 1°, kan het Instituut in gerechtvaardigde gevallen maatregelen inzake kwaliteitsborging en kwaliteitsontwikkeling opleggen, lanceren en evalueren.Indien uit de evaluatie blijkt dat de kwaliteit van de activiteiten in de centra ontoereikend is, geeft het Instituut opdracht om de vastgestelde kwaliteitsgebreken binnen een bepaalde termijn weg te werken. Daartoe dienen de centra een door het Instituut goed te keuren ontwikkelingsplan in, waarin ze de concrete maatregelen vermelden, de desbetreffende termijnen bepalen en de uitvoering beschrijven. In het kader van een evaluatie achteraf, waarvan het Instituut het tijdstip bepaalt, wordt daarna opnieuw gecontroleerd of de maatregelen doeltreffend waren." Art. 50 - Artikel 21 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "De raad van bestuur ondersteunt de directie bij het ontwikkelen van het kwaliteitsmanagement in de erkende centra en bij het realiseren van de doelstellingen die met de directieleden van de centra worden vastgelegd tijdens de halfjaarlijkse doelstellingengesprekken vermeld in artikel 16, eerste lid, 1°." Art. 51 - In hoofdstuk IV, afdeling 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt een artikel 28.1 ingevoegd, luidende: "Art. 28.1 - Om voor duurzame kwaliteitsborging en -ontwikkeling te zorgen en erkend te blijven, leggen de centra elk jaar tegen 31 mei aan het Instituut een pedagogisch project voor dat door de raad van bestuur van het Instituut moet worden goedgekeurd. Dat pedagogisch project omvat minstens de volgende elementen: 1° de uitgangssituatie van de centra, d.w.z. de huidige ontwikkelingsstand van de centra, met inachtneming van de buitenschoolse en binnenschoolse omstandigheden; 2° het pedagogische model van de centra, dat de grondhouding en de waarden bevat waarnaar de centra zich in al hun activiteiten richten;3° het uitvoeringsprogramma, dat de maatregelen voor de uitvoering van het pedagogische totaalconcept bevat en waarin wordt bepaald hoe de ontwikkelingszwaartepunten binnen de centra worden uitgevoerd.Daartoe behoren: a) de ontwikkelingsdoelen bepalen;b) het ontwikkelingsplan met uitvoeringsmaatregelen;c) in het kader van een vastgelegde interne evaluatieprocedure concreet nagaan of de doelen bereikt zijn;d) de ontwikkelingszwaartepunten aanpassen, vervangen of aanvullen;4° een concept om de prestaties competentiegericht te meten en te beoordelen; 5° het curriculum binnen het centrum, samengesteld uit de vakcurricula en deelcurricula m.b.t. de ontwikkelingszwaartepunten binnen het centrum; 6° een concept voor het klachtenbeheer en een jaarlijks resultatenverslag." Art. 52 - In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt een hoofdstuk IV.1 ingevoegd, dat de artikelen 34.1 tot 34.7 bevat, luidende: "HOOFDSTUK IV.1 - Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens" Art. 53 - In hoofdstuk IV.1 van hetzelfde decreet wordt een artikel 34.1 ingevoegd, luidende: "Art. 34.1 - Vertrouwelijkheid Onverminderd andersluidende wettelijke of decretale bepalingen moeten het Instituut, de erkende centra en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is bij de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan, de gegevens die hun in de uitoefening van hun taken toevertrouwd worden, vertrouwelijk behandelen." Art. 54 - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 34.2 ingevoegd, luidende: "Art. 34.2 - Verwerking van persoonsgegevens Onverminderd artikel 34.3 en met inachtneming van de bevoegdheidsverdeling en taakverdeling zijn het Instituut en de erkende centra verantwoordelijk voor de verwerking van de in artikel 34.4 vermelde persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Instituut en de erkende centra verzamelen en verwerken persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van hun wettelijke of decretale taken, in het bijzonder voor de in hoofdstuk IV vermelde taken van het Instituut en doelen van de erkende centra. Ze mogen de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van hun wettelijke of decretale opdrachten gebruiken." Art. 55 - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 34.3 ingevoegd, luidende: "Art. 34.3 - Verwerking van gezondheidsgegevens Gezondheidsgegevens met betrekking tot de lichamelijke geschiktheid van de betrokken op te leiden personen om het overeengekomen beroep uit te oefenen, worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het Instituut. De directeur van het Instituut wijst de betrokken leersecretaris in dat verband op zijn plichten inzake informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

Gezondheidsgegevens met betrekking tot op te leiden personen met specifieke onderwijsbehoeften worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het betrokken erkend centrum, de onderwijsinspectie, de bevoegde dienst van het Centrum voor bevorderingspedagogiek, de betrokken leersecretaris en het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften." Art. 56 - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 34.4 ingevoegd, luidende: "Art. 34.4 - Gegevenscategorieën § 1 - Het Instituut kan alle overeenkomstig artikel 34.2, tweede lid, toereikende, ter zake dienende en niet-overmatige persoonsgegevens uit de volgende gegevenscategorieën verzamelen en verwerken: 1° met betrekking tot de op te leiden persoon: a) identiteitsgegevens en contactgegevens van de op te leiden persoon;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) identiteitsgegevens en contactgegevens van de personen belast met de opvoeding;d) gegevens over het schoolbezoek en/of de opleiding van de op te leiden persoon;e) gegevens over de gezinssituatie van de op te leiden persoon;f) gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van de op te leiden persoon in combinatie met remediërende maatregelen op het gebied van de opleiding;g) gegevens over in het kader van duale opleidingssystemen toegekende premies;2° met betrekking tot de erkende centra, de dienstverrichters van de erkende centra en hun respectieve personeelsleden: a) identiteitsgegevens van de personeelsleden van het centrum en zijn dienstverrichters;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) gegevens over de beroepssituatie en de beroepskwalificatie van de personeelsleden van het centrum en zijn dienstverrichters;d) gerechtelijke gegevens met betrekking tot personeelsleden van het centrum en zijn dienstverrichters;3° met betrekking tot de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming: a) identiteitsgegevens en contactgegevens van de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) gegevens over de opleiding en/of beroepservaring van de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming;d) gegevens over de pedagogische bekwaamheden en vaardigheden van de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming;e) gegevens over in het kader van duale opleidingssystemen toegekende premies;f) gerechtelijke gegevens met betrekking tot de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming. § 2 - De centra kunnen alle overeenkomstig artikel 34.2, tweede lid, toereikende, ter zake dienende en niet-overmatige persoonsgegevens uit de volgende gegevenscategorieën verzamelen en verwerken: 1° met betrekking tot de op te leiden persoon: a) identiteitsgegevens en contactgegevens van de op te leiden persoon;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) identiteitsgegevens en contactgegevens van de personen belast met de opvoeding;d) gegevens over het schoolbezoek en/of de opleiding van de op te leiden persoon;e) gegevens over de gezinssituatie van de op te leiden persoon;f) gegevens over in het kader van duale opleidingssystemen toegekende premies;g) gegevens over in het kader van duale opleidingssystemen toegekende premies;2° met betrekking tot de erkende centra, de dienstverrichters van de erkende centra en hun respectieve personeelsleden: a) identiteitsgegevens van de personeelsleden van het centrum en zijn dienstverrichters;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) gegevens over de beroepssituatie en de beroepskwalificatie van de personeelsleden van het centrum en zijn dienstverrichters;d) gerechtelijke gegevens met betrekking tot personeelsleden van het centrum en zijn dienstverrichters;3° met betrekking tot de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming: a) identiteitsgegevens en contactgegevens van de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) gegevens over de opleiding en/of beroepservaring van de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming;d) gegevens over de pedagogische bekwaamheden en vaardigheden van de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming;e) gegevens over in het kader van duale opleidingssystemen toegekende premies;f) gerechtelijke gegevens met betrekking tot de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming. § 3 - Elke natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan, kan alle overeenkomstig artikel 34.2, tweede lid, toereikende, ter zake dienende en niet-overmatige persoonsgegevens uit de volgende gegevenscategorieën verzamelen en verwerken: 1° met betrekking tot de op te leiden persoon: a) identiteitsgegevens en contactgegevens van de op te leiden persoon;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) identiteitsgegevens en contactgegevens van de personen belast met de opvoeding;d) gegevens over het schoolbezoek en/of de opleiding van de op te leiden persoon;e) gegevens over de gezinssituatie van de op te leiden persoon;f) gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van de op te leiden persoon in combinatie met remediërende maatregelen op het gebied van de opleiding;g) gegevens over in het kader van duale opleidingssystemen toegekende premies;2° met betrekking tot de erkende centra, de dienstverrichters van de erkende centra en hun respectieve personeelsleden: a) identiteitsgegevens van de personeelsleden van het centrum en zijn dienstverrichters;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) gegevens over de beroepssituatie en de beroepskwalificatie van de personeelsleden van het centrum en zijn dienstverrichters;d) gerechtelijke gegevens met betrekking tot personeelsleden van het centrum en zijn dienstverrichters;3° met betrekking tot de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming: a) identiteitsgegevens en contactgegevens van de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) gegevens over de opleiding en/of beroepservaring van de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming;d) gegevens over de pedagogische bekwaamheden en vaardigheden van de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming: e) gegevens over in het kader van duale opleidingssystemen toegekende premies;f) gerechtelijke gegevens met betrekking tot de erkende ondernemingshoofden, opleiders en mentoren in de onderneming. § 4 - De Regering preciseert de gegevenscategorieën vermeld in de § § 1 tot 3 na een voorafgaand advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit." Art. 57 - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 34.5 ingevoegd, luidende: "Art. 34.5 - Gebruik van gegevens voor analysen en statistieken Het Instituut maakt in beginsel bij voorkeur gebruik van anonieme gegevens voor analysen en statistieken met betrekking tot de vervulling van zijn taken overeenkomstig artikel 16.

Indien de analysen en statistieken niet volledig kunnen worden uitgevoerd met de anonieme gegevens vermeld in het eerste lid, mogen gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt.

Voor de toepassing van het tweede lid vermeldt het Instituut in de aangifte betreffende de verwerking waarom het niet mogelijk is de analysen en statistieken vermeld in het eerste lid op te stellen met anonieme gegevens." Art. 58 - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 34.6 ingevoegd, luidende: "Art. 34.6 - Verplichting om samen te werken § 1 - De personen die bij het Instituut en de centra werken, werken samen met openbare instellingen en instellingen van openbaar nut die diensten aanbieden in het belang van de opleiding of voortgezette opleiding, de sociale zekerheid, de gezonde ontwikkeling en de beroepsintegratie van de op te leiden persoon.

In het kader van die samenwerking kan het Instituut met instemming van de op te leiden persoon of de personen belast met zijn opvoeding informatie uitwisselen over de op te leiden persoon of over de gevolgde of aanbevolen opleidingen of voortgezette opleidingen.

Bij de samenwerking moet rekening worden gehouden met de bevoegdheidsverdeling en taakverdeling. § 2 - Voor de uitvoering van zijn taken vermeld in hoofdstuk IV werkt het Instituut samen met werkgevers en dienstverrichters die opleidingen of voortgezette opleidingen aanbieden.

In het kader van die samenwerking kan het Instituut met instemming van de op te leiden persoon of de personen belast met zijn opvoeding informatie uitwisselen over de op te leiden persoon of over de kwalificaties. § 3 - De Regering preciseert na een voorafgaand advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit: 1° de groepen van personen met wie informatie uitgewisseld kan worden; 2° de gegevenscategorieën die met instemming van de op te leiden persoon of de personen belast met zijn opvoeding uitgewisseld kunnen worden." Art. 59 - In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 34.7 ingevoegd, luidende: "Art. 34.7 - Duur van de gegevensverwerking De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden, bewaard in een vorm die het mogelijkheid maakt de betrokken personen te identificeren. Onverminderd de bepalingen betreffende het archiefwezen worden ze uiterlijk na het verstrijken van die termijn vernietigd.

De Regering preciseert de duur van de gegevensverwerking na een voorafgaand advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit." HOOFDSTUK 12. - Wijziging van het decreet van 18 april 1994 tot vaststelling van het bedrag van de werkingstoelagen voor het gesubsidieerd onderwijs Art. 60 - In artikel 2quinquies, eerste lid, van het decreet van 18 april 1994 tot vaststelling van het bedrag van de werkingstoelagen voor het gesubsidieerd onderwijs, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de woorden "10%" vervangen door de woorden "30%".

HOOFDSTUK 13. - Wijziging van het besluit van de Regering van 9 november 1994 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra Art. 61 - Artikel 3bis, § 1, tweede lid, van het besluit van de Regering van 9 november 1994 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001, wordt opgeheven.

Art. 62 - Artikel 4ter, § § 4 en 6, van hetzelfde besluit van de Regering, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8, wordt opgeheven.

Art. 63 - In hetzelfde besluit van de Regering, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt een artikel 8.1 ingevoegd, luidende: "Art. 8.1 - Na afloop van de loopbaanonderbrekingen opgesomd in de artikelen 4bis, 4ter, 4quater en 4sexies heeft het personeelslid het recht terug te keren in zijn vroegere functie of, indien dat niet mogelijk is, in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie. Dat geldt niet voor tijdelijk aangewezen of aangestelde personeelsleden en gesubsidieerde contractuelen van wie de loopbaanonderbreking eindigt op de dag waarop de aanwijzing of aanstelling vervalt." HOOFDSTUK 14. - Wijziging van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen Art. 64 - In artikel 4 van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 37°, a), wordt het getal "3" vervangen door het getal "2,5";2° in de bepaling onder 43° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 44°, luidende: "44° schooltaken: taken die de leerkracht geeft aan de leerlingen om hun verworven competenties te verdiepen, de leerlingen voor te bereiden op tests en examens en hun te leren zelfstandig te werken." Art. 65 - In artikel 15 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de PMS-centra of" worden vervangen door de woorden "de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap en";2° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Om zich te kwijten van de taak vermeld in het eerste lid, verrichten de gewone scholen minstens de volgende activiteiten, die in het onderwijs voorbereid en nabesproken worden: 1° om de leerlingen van de hogere klassen vertrouwd te maken met het arbeidsleven, organiseren de lagere scholen een beroepsverkenning. Deze verkenning van een beroepsveld ter plaatse geschiedt in klasverband als collectief instrument; 2° de secundaire school zorgt ervoor dat iedere leerling een digitaal portfolio voor zijn beroepsoriëntatie aanlegt, dat hij zijn hele secundaire schoolloopbaan behoudt en dat voortdurend aangevuld wordt;3° om de verschillende activiteitengebieden in een individueel gekozen beroepsveld te leren kennen en zijn beroepswens te toetsen aan de realiteit, volgt de leerling in de eerste graad van het secundair onderwijs een observatiestage van één tot drie dagen, die plaatsvindt tijdens de lesuren en door de leerling zelf georganiseerd wordt.De school biedt zo nodig ondersteuning aan de leerling; 4° om een algemeen overzicht te bieden over de structuur, de mogelijke functies, de verschillende bedrijfsprocessen en afdelingen van een bedrijf, organiseren de secundaire scholen een bedrijfsverkenning voor leerlingen van het derde jaar van het secundair onderwijs.Deze bedrijfsverkenning vindt plaats in klasverband als collectief instrument; 5° in het vierde jaar van het secundair onderwijs volgen de leerlingen een praktijkstage van drie tot vijf dagen die plaatsvindt tijdens de lesuren en door de leerling zelf georganiseerd wordt.De school biedt zo nodig ondersteuning aan de leerling; 6° om de leerling bewust te maken van zijn sterke punten, bekwaamheden en bijzondere interesses, organiseert de secundaire school in de derde graad een begeleide zelfreflectie als collectieve activiteit. Vertrekkende van deze eerste zelfreflectie in groep kan de leerling aansluitend op vrijwillige basis ingaan op individuele activiteiten die de school aanbiedt in samenwerking met externe deskundigen." Art. 66 - Artikel 32 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten6, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4 - Een gewone of gespecialiseerde secundaire school mag van de personen belast met de opvoeding geen bijdrage in de kosten vragen voor: 1° verstrekte kopieën;2° agenda's;3° de werkingskosten van de school; 4° de kosten voor de uitreiking van de diploma's." Art. 67 - In hoofdstuk IV, afdeling 4, van hetzelfde decreet wordt een artikel 33.1 ingevoegd, luidende: "Art. 33.1 - Inschrijvingsplicht.

Met de inschrijving aan een school aanvaarden, als het gaat om een minderjarige leerling, de personen belast met de opvoeding voor de minderjarige leerling, of, als het gaat om een meerderjarige leerling, de leerling zelf het schoolreglement, het opvoedkundig project en het schoolproject.

Onverminderd de artikelen 25, 26, 27, 33, 35, 36 en 37 geldt de minderjarige leerling als van jaar tot jaar ingeschreven aan dezelfde school tot de personen belast met de opvoeding de school schriftelijk in kennis stellen van een afmelding.

Een meerderjarige leerling van een gewone school is verplicht zich elk jaar opnieuw in te schrijven als hij zijn schoolopleiding aan dezelfde gewone school wil voortzetten. Als de inschrijving van een meerderjarige leerling aan een gewone school wordt afgewezen, moet de leerling per aangetekende brief in kennis gesteld worden van de met redenen omklede beslissing." Art. 68 - In artikel 40, § 1, tweede lid, 6°, van hetzelfde decreet wordt het woord "huiswerken" vervangen door het woord "schooltaken".

Art. 69 - Artikel 75bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4 en gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2009 en 25 juni 2012, wordt vernummerd tot artikel 75.1.

Art. 70 - In hoofdstuk VIII van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt een afdeling 1.1 ingevoegd die de artikelen 75.2 en 75.3 bevat, luidende: "Afdeling 1.1 - Schooltaken" Art. 71 - In hoofdstuk VIII, afdeling 1.1, van hetzelfde decreet, wordt een artikel 75.2 ingevoegd, luidende: "Art. 75.2 - Algemene beginselen inzake schooltaken.

In alle lagere en secundaire scholen zijn de schooltaken aangepast aan het onderwijsniveau van de leerlingen.

De leerkrachten geven zodanig schooltaken op dat de leerlingen ze inhoudelijk zonder de hulp van een derde persoon kunnen maken.

De school stelt de documenten die nodig zijn om de schooltaken te maken, kosteloos ter beschikking. Zo nodig biedt ze de leerling de mogelijkheid de schoolmediatheek te raadplegen en digitale apparaten te gebruiken in de school.

In het lager onderwijs worden schooltaken voornamelijk in de school tijdens de lesuren gemaakt. In het secundair onderwijs bestaat de mogelijkheid dat de leerlingen de schooltaken maken buiten de school of in de school buiten de lesuren." Art. 72 - In dezelfde afdeling wordt een artikel 75.3 ingevoegd, luidende: "Art. 75.3 - Schooltaken in het lager en het secundair onderwijs. § 1 - In het kleuteronderwijs worden geen schooltaken opgegeven. § 2 - In de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs kunnen uitsluitend schooltaken opgegeven worden ter bevordering van wezenlijke competenties in de vakken "onderwijstaal", "wiskunde" en "eerste vreemde taal". De schooltaken duren niet langer dan 15 minuten per werkdag. Schoolvakantiedagen worden hier niet als werkdagen beschouwd. § 3 - In het derde tot zesde leerjaar van het lager onderwijs en in het eerste tot derde leerjaar van het secundair onderwijs zorgt de inrichtende macht ervoor dat elke school door de schooltakenregeling te verankeren in haar schoolreglement en met behoud van de pedagogische verantwoordelijkheid van elke leerkracht of elke school: 1° de duur van de schooltaken beperkt tot maximaal 20 minuten per werkdag in het derde en vierde leerjaar van het lager onderwijs en tot maximaal 30 minuten per werkdag in het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs.Schoolvakantiedagen worden hier niet als werkdagen beschouwd; 2° de schooltaken zodanig ontwerpt dat ze verband houden met leerprocessen die tijdens de lesuren plaatsgevonden hebben of zullen plaatsvinden.In geen geval mogen de schooltaken betrekking hebben op het verwerven van competenties die een voorwaarde vormen voor de deelname aan de in het onderwijs georganiseerde leerprocessen; 3° bij het vastleggen van de inhoud van de schooltaken, die door de leerkracht individueel bepaald wordt, rekening houdt met de competenties en het tempo van elke leerling;4° voor elke schooltaak zo snel mogelijk een evaluatie of feedback geeft, die uitsluitend een vormend karakter heeft;5° de leerling een passende hoeveelheid tijd laat om de schooltaken te voltooien, zodat de schooltaken bijdragen tot het leren van timemanagement en zelfstandigheid. § 4 - In het vierde tot zevende leerjaar van het secundair onderwijs zorgt de inrichtende macht ervoor dat elke school door de schooltakenregeling te verankeren in haar schoolreglement en met behoud van de pedagogische verantwoordelijkheid van elke leerkracht of elke school, zich houdt aan de bepalingen in § 3, 3° tot 5°, waarbij de evaluatie van de schooltaken voornamelijk een vormend karakter heeft." Art. 73 - Artikel 93.24, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 13 december 2016, wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid, 4°, worden de vergaderingen waarin het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften beraadslaagt over redelijke aanpassingen en bescherming van de schoolcijfers of over de verlenging van die maatregelen voor op te leiden personen met specifieke onderwijsbehoeften, bijgewoond door een persoon die is voorgedragen door het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's." Art. 74 - In artikel 93.69, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Nieuwkomers worden bij hun eerste inschrijving onmiddellijk door het schoolhoofd opgenomen in een door de Regering vastgelegde lijst.In het gesubsidieerd officieel onderwijs is er één enkele lijst voor alle nieuwkomers bij de inrichtende macht. In het gesubsidieerd vrij onderwijs en in het gemeenschapsonderwijs is er één lijst per school." 2° de paragraaf wordt aangevuld met een derde tot vijfde lid: "De in het tweede lid genoemde lijst wordt bij elke nieuwe inschrijving onmiddellijk elektronisch toegezonden aan de Regering. Met de toezending van de lijst bevestigt het schoolhoofd dat de nieuwkomer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Zo nodig kan het schoolhoofd de leerling aan een taalniveautest onderwerpen, waarvoor de Regering een model ter beschikking stelt.

Voor het eerste gesprek kan eventueel een beroep worden gedaan op een vertaler." Art. 75 - In artikel 93.70 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Nieuwkomers worden bij hun eerste inschrijving onmiddellijk door het schoolhoofd opgenomen in een door de Regering vastgelegde lijst."; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "In het gesubsidieerd officieel onderwijs is er één enkele lijst voor alle nieuwkomers van de gemeente.In het gesubsidieerd vrij onderwijs en in het gemeenschapsonderwijs is er één lijst per school." 3° tussen het tweede lid en het derde lid, dat het zevende lid wordt, worden de volgende leden ingevoegd, luidende: "De in het tweede lid genoemde lijst wordt bij elke nieuwe inschrijving onmiddellijk elektronisch toegezonden aan de Regering. Deze lijst geldt als aanvraag tot inschrijving van nieuwkomers en tot toekenning van het betrekkingenpakket om taalcursussen of taalklassen te organiseren. Met de toezending van de lijst bevestigt het schoolhoofd dat de nieuwkomer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden en les moet volgen in een taalklas.

Zo nodig kan het schoolhoofd de leerling aan een taalniveautest onderwerpen, waarvoor de Regering een model ter beschikking stelt.

Voor het eerste gesprek kan eventueel een beroep worden gedaan op een vertaler.

Het schoolhoofd of, in het gesubsidieerd officieel onderwijs, de inrichtende macht dient die lijst in bij de Regering, zodat de nieuwkomer eerst een taalklas of, als er een taalcursus georganiseerd wordt, een taalcursus kan volgen. De Regering beslist op basis van een advies van de onderwijsinspectie binnen tien werkdagen na de elektronische toezending van de lijst of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Bij stilzwijgen wordt de aanvraag als goedgekeurd beschouwd.

Art. 76 - In artikel 93.71, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de woorden "eerste en het tweede" vervangen door de woorden "eerste, het derde, het vierde en het vijfde".

Art. 77 - In artikel 93.79, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de woorden "het formulier" vervangen door de woorden "de lijst" en het woord "formulieren" door het woord "lijst".

Art. 78 - In artikel 98 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 5, eerste lid, 10°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° § 5, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 11°, luidende: "11° toezicht te houden tijdens de middagpauze in de basisschool."; 3° paragraaf 5 wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "In afwijking van het tweede lid kan de kleuterschoolassistent de taken vermeld in het eerste lid, 1° tot 4°, occasioneel zonder de aanwezigheid van een kleuteronderwijzer uitvoeren."; 4° in § 7, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 5° § 7, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° toezicht houden tijdens de middagpauze in de basisschool." HOOFDSTUK 15. - Wijziging van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum Art. 79 - Titel I, hoofdstuk II, afdeling 2, van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum wordt aangevuld met een artikel 20.1, luidende: "Art. 20.1 - Personeelsleden die een activiteit met winstoogmerk buiten het onderwijs verrichten of zullen verrichten, brengen de inrichtende macht schriftelijk op de hoogte van de aard en de omvang van die activiteit." Art. 80 - Artikel 23 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 81 - In artikel 27, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de artikels 22 en 23" vervangen door de woorden "artikel 22".

Art. 82 - In artikel 29, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "artikels 22 en 23" vervangen door de woorden "artikel 22".

Art. 83 - In artikel 55, § 1, 2°, van hetzelfde decreet wordt het woord "gesubsidieerd" opgeheven.

Art. 84 - Artikel 62.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4, wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid, 6°, mag dit ambt tijdelijk bekleed worden door een personeelslid dat geen grondige kennis van het Duits en/of het Frans heeft. De aanstelling van dit personeelslid eindigt van ambtswege op het einde van het schooljaar waarin het personeelslid aangewezen werd, indien het personeelslid tegen dan geen bewijs van grondige kennis van het Duits en het Frans kan voorleggen." Art. 85 - Artikel 62.9 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5. In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een departementshoofd aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 86 - In artikel 62.15, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1, worden de woorden "halve betrekking" vervangen door de woorden "halve betrekking of 3/4-betrekking".

Art. 87 - In artikel 62.17 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4 en gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2015, 18 juni 2018 en 28 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "euro" vervangen door de woorden "euro, als het gaat om een halve betrekking, of van 375 euro, als het gaat om een 3/4-betrekking"; 2° het artikel wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende: "Als aan een middenmanager verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, zijn het eerste en tweede lid tijdens dit verlof niet van toepassing." Art. 88 - In artikel 62.18 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1, worden de woorden "gemiddeld 19 uren van 60 minuten per week" vervangen door de woorden "bij een halve betrekking gemiddeld 19 uren van 60 minuten per week. Als het gaat om een 3/4-betrekking, bedraagt de arbeidsduur gemiddeld 28,5 uur van 60 minuten per week".

Art. 89 - Artikel 62.20.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "Als aan een coördinator verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, zijn het eerste en tweede lid tijdens dit verlof niet van toepassing." Art. 90 - In artikel 62.21 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8 en gewijzigd bij de decreten van 26 juni 2017 en 28 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "en § 2, eerste lid," opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Op de met toepassing van artikel 62.26 definitief aangestelde adviseur zijn artikel 62.6, § 2, eerste lid, 4° en 6°, en derde tot vijfde lid, artikel 62.7, § 1, eerste lid, en artikel 80 met uitzondering van het eerste lid, 1°, eveneens van toepassing." Art. 91 - Artikel 62.24 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Onverminderd het eerste lid, 1°, kan de inrichtende macht een adviseur die niet beschikt over een bewijs van grondige kennis van het Frans, definitief aanstellen, als de adviseur werd aangesteld voor 1 januari 2024 overeenkomstig artikel 62.23." Art. 92 - Artikel 62.30.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een onderdirecteur aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 93 - Artikel 62.35 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en gewijzigd bij de decreten van 6 mei 2019 en 28 juni 2021, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een werkmeester aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 94 - In artikel 62.37 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en gewijzigd bij de decreten van 22 juni 2020 en 28 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "en § 2, °," opgeheven. 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Op de met toepassing van artikel 62.6, § 3, definitief aangestelde directiesecretaris zijn artikel 62.6, § 2, eerste lid, 4° en 6°, en derde tot vijfde lid, artikel 62.7, § 1, eerste lid, en artikel 80 met uitzondering van het eerste lid, 1°, eveneens van toepassing." Art. 95 - Artikel 62.42 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een directiesecretaris aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 96 - In artikel 62.44 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten3 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "en § 2," opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Op de met toepassing van artikel 62.6, § 3, definitief aangestelde beheerder Financiën en Gebouwen zijn artikel 62.6, § 2, eerste lid, 4° en 6°, en derde tot vijfde lid, artikel 62.7, § 1, eerste lid, en artikel 80 met uitzondering van het eerste lid, 1°, eveneens van toepassing." Art. 97 - In artikel 62.45, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten3, worden de woorden "1° en 4° tot 6°;" vervangen door de woorden "met uitzondering van het eerste lid, 2° en 3°;".

Art. 98 - In artikel 62.49 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "en § 2," opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Op de met toepassing van artikel 62.6, § 3, definitief aangestelde school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek zijn artikel 62.6, § 2, eerste lid, 4° en 6°, en derde tot vijfde lid, artikel 62.7, § 1, eerste lid, en artikel 80 met uitzondering van het eerste lid, 1°, eveneens van toepassing." Art. 99 - In artikel 62.50, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, worden de woorden "1° en 4° tot 6°" vervangen door de woorden "met uitzondering van het eerste lid, 2° en 3°".

Art. 100 - Artikel 62.52 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 101 - Artikel 69.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een inrichtingshoofd of beheerder aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." HOOFDSTUK 16. - Wijziging van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs Art. 102 - In artikel 42, § 1, tweede lid, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten betreffende het gewoon basisonderwjis worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepalingen onder 1° tot 3° worden vervangen als volgt: "1° van 50 tot 99 leerlingen: een halve betrekking;2° van 100 tot 149 leerlingen: een 3/4-betrekking; 3° vanaf 150 leerlingen: een voltijdse betrekking."; 2° de bepaling onder 4° wordt opgeheven. Art. 103 - Artikel 53 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt vervangen als volgt: "Art. 53 - Aantal betrekkingen Naargelang het aantal leerlingen verkrijgt de inrichtende macht het volgende aantal betrekkingen voor het kleuteronderwijs: 1° tot 19 leerlingen: 1 voltijdse betrekking;2° 20 tot 32 leerlingen: 2 voltijdse betrekkingen;3° 33 tot 55 leerlingen: 3 voltijdse betrekkingen;4° 56 tot 78 leerlingen: 4 voltijdse betrekkingen;5° 79 tot 100 leerlingen: 5 voltijdse betrekkingen;6° 101 tot 123 leerlingen: 6 voltijdse betrekkingen;7° 124 tot 145 leerlingen: 7 voltijdse betrekkingen;8° voor elke bijkomende begonnen groep van 20 leerlingen: een bijkomende betrekking. Bovenop de betrekkingen vermeld in het eerste lid ontvangt de inrichtende macht in het kleuteronderwijs, naargelang van het aantal leerlingen, het volgende aantal lestijden voor het inzetten van vakleerkrachten voor activiteiten in vreemde talen in het kleuteronderwijs: 1° tot 19 leerlingen: 1 lestijd;2° 20 tot 32 leerlingen: 2 lestijden;3° 33 tot 55 leerlingen: 3 lestijden;4° 56 tot 78 leerlingen: 4 lestijden;5° 79 tot 100 leerlingen: 5 lestijden;6° 101 tot 123 leerlingen: 6 lestijden;7° 124 tot 145 leerlingen: 7 lestijden; 8° voor elke bijkomende begonnen groep van 20 leerlingen: een bijkomende lestijd." Art. 104 - In artikel 56 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een paragraaf 1.1 ingevoegd, luidende: " § 1.1 - Op aanvraag van de inrichtende macht wordt het betrekkingenpakket op de vijfde schooldag van de maand januari opnieuw berekend.

Worden in aanmerking genomen: de regelmatige leerlingen van het kleuteronderwijs die tijdens de maand december en tot de vijfde schooldag van de maand januari van het lopende schooljaar gedurende ten minste vijf schooldagen, ten belope van halve dagen, aanwezig waren."; 2° in § 2, eerste en tweede lid, worden de woorden "van de maand april" telkens vervangen door de woorden "na de paasvakantie". Art. 105 - In artikel 57 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, eerste lid, wordt het getal "53" vervangen door de woorden "53, eerste lid," en wordt het woord "halftijdse" opgeheven; 2° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "Het betrekkingenpakket vastgelegd overeenkomstig artikel 53, tweede lid, artikel 54 en artikel 56, § 1, is beschikbaar vanaf 1 oktober tot de laatste dag van het lopende schooljaar voor zover het ten minste één lestijd meer telt dan het betrekkingenpakket waarop de inrichtende macht op de eerste schooldag recht had voor de betrokken vestigingsplaats."; 3° in § 2, tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "het eerste lid" telkens vervangen door de woorden "het eerste en het tweede lid"; 4° er wordt een paragraaf 2.1 ingevoegd, luidende: " § 2.1 - Het betrekkingenpakket vastgelegd overeenkomstig artikel 53, eerste lid, artikel 54 en artikel 56, § 1.1, is beschikbaar vanaf de zesde schooldag van de maand januari tot de laatste schooldag, voor zover het ten minste één betrekking meer telt dan het betrekkingenpakket waarop de inrichtende macht op 1 oktober recht had voor de betrokken vestigingsplaats.

Het betrekkingenpakket vastgelegd overeenkomstig artikel 53, tweede lid, artikel 54 en artikel 56, § 1.1, is beschikbaar vanaf de zesde schooldag van de maand januari tot de laatste dag van het lopende schooljaar voor zover het ten minste één lestijd meer telt dan het betrekkingenpakket waarop de inrichtende macht op de eerste schooldag recht had voor de betrokken vestigingsplaats."; 5° in paragraaf 3 wordt het getal "53" vervangen door de woorden "53, eerste lid,", worden de woorden "van de maand april" vervangen door de woorden "na de paasvakantie", worden de woorden "vierde van een" opgeheven en worden de woorden "1 oktober" vervangen door de woorden "de zesde dag van de maand januari"; 6° paragraaf 3 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Het betrekkingenpakket vastgelegd overeenkomstig artikel 53, tweede lid, artikel 54 en artikel 56, § 2, is beschikbaar vanaf de zesde schooldag na de paasvakantie tot de laatste schooldag voor zover het ten minste één lestijd meer telt dan het betrekkingenpakket waarop de inrichtende macht op de zesde dag van de maand januari recht had voor de betrokken vestigingsplaats." Art. 106 - In hoofdstuk VI, afdeling 3.1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten0, wordt een artikel 64.1.1 ingevoegd, luidende: "Art. 64.1.1 - Gebruiksdoel De inrichtende macht kan tot 50% van het betrekkingenpakket vastgelegd overeenkomstig artikel 64.1 organiseren in het ambt van kleuteronderwijzer, in het ambt van vakleerkracht voor activiteiten in vreemde talen in het kleuteronderwijs of in het ambt van studiemeester-opvoeder.

De beslissing van de inrichtende macht om betrekkingen die werden toegekend in het ambt van kleuterschoolassistent, in een ander ambt te organiseren, mag niet tot gevolg hebben dat personeelsleden wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking worden gesteld." Art. 107 - In artikel 64.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een paragraaf 1.1 ingevoegd, luidende: " § 1.1 - Op aanvraag van de inrichtende macht wordt het betrekkingenpakket op de vijfde schooldag van de maand januari opnieuw berekend.

Worden in aanmerking genomen: de regelmatige leerlingen van het kleuteronderwijs die tijdens de maand december en tot de vijfde schooldag van de maand januari van het lopende schooljaar gedurende ten minste vijf schooldagen, ten belope van halve dagen, aanwezig waren."; 2° in § 2, eerste en tweede lid, worden de woorden "van de maand april" telkens vervangen door de woorden "na de paasvakantie". Art. 108 - In artikel 64.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een paragraaf 2.1 ingevoegd, luidende: " § 2.1 - Het betrekkingenpakket berekend overeenkomstig artikel 64.1, artikel 64.2 en artikel 64.4, § 1.1, is beschikbaar vanaf de zesde schooldag van de maand januari tot de laatste schooldag van het lopende schooljaar voor zover het ten minste één halftijdse betrekking meer telt dan het betrekkingenpakket dat op 1 oktober aan de inrichtende macht werd toegekend."; 2° in paragraaf 3 worden de woorden "van de maand april" vervangen door de woorden "na de paasvakantie" en worden de woorden "1 oktober" vervangen door de woorden "de zesde dag van de maand januari". Art. 109 - Artikel 84quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten3, wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende: "In het schooljaar 2023-2024 kan de inrichtende macht tot 25% van het betrekkingenpakket vastgelegd overeenkomstig artikel 64.1 organiseren in het ambt van kleuteronderwijzer, in het ambt van vakleerkracht voor activiteiten in vreemde talen in het kleuteronderwijs of in het ambt van studiemeester-opvoeder." HOOFDSTUK 17. - Wijziging van het decreet van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/12/2002 pub. 04/06/2003 numac 2003033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de toekenning van financiële middelen voor pedagogische doeleinden in het onderwijs type decreet prom. 16/12/2002 pub. 10/07/2003 numac 2003033045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende vastlegging van de ontwikkelingsdoeleinden voor de kleuterafdeling en van de sleutelbevoegdheden voor het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs met uitzondering van het beroepssecundair onderwijs, alsmede tot wijziging van de decreten van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs en van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de toekenning van financiële middelen voor pedagogische doeleinden in het onderwijs Art. 110 - In artikel 3, eerste lid, van het decreet van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/12/2002 pub. 04/06/2003 numac 2003033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de toekenning van financiële middelen voor pedagogische doeleinden in het onderwijs type decreet prom. 16/12/2002 pub. 10/07/2003 numac 2003033045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende vastlegging van de ontwikkelingsdoeleinden voor de kleuterafdeling en van de sleutelbevoegdheden voor het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs met uitzondering van het beroepssecundair onderwijs, alsmede tot wijziging van de decreten van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs en van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de toekenning van financiële middelen voor pedagogische doeleinden in het onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 5° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het lid wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende: "6° het verstrekken van kopieën en agenda's en het uitreiken van diploma's in het gewoon of gespecialiseerd secundair onderwijs." Art. 111 - In artikel 4 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van § 1, derde lid, wordt het woord "basisscholen" vervangen door het woord "scholen";2° in § 1, derde lid, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° § 1, derde lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° secundair onderwijs: 100 euro per leerling." 4° § 5, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Als basisindex geldt het indexcijfer van september 2002, behalve voor de bedragen vermeld in § 1, derde lid.Voor de bedragen vermeld in § 1, derde lid, 1° en 2°, geldt het indexcijfer van september 2014 als basisindex. Voor de bedragen vermeld in § 1, derde lid, 3°, geldt het indexcijfer van september 2023 als basisindex. Om de aanpassing te berekenen, wordt telkens rekening gehouden met het indexcijfer van de maand september van het lopende jaar." HOOFDSTUK 18. - Wijziging van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra Art. 112 - In artikel 48, § 1, 2°, van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra wordt het woord "gesubsidieerd" opgeheven.

Art. 113 - Artikel 56.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten4, wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid, 6°, mag dit ambt tijdelijk bekleed worden door een personeelslid dat geen grondige kennis van het Duits en/of het Frans heeft. De aanstelling van dit personeelslid eindigt van ambtswege op het einde van het schooljaar waarin het personeelslid aangewezen werd, indien het personeelslid tegen dan geen bewijs van grondige kennis van het Duits en het Frans kan voorleggen." Art. 114 - Artikel 56.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een administratief hoofdsecretaris aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 115 - Artikel 64.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een directeur van een kunstacademie aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 116 - Artikel 64.19 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten7 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een inrichtingshoofd of beheerder aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." HOOFDSTUK 19. - Wijziging van het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs sluiten betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs Art. 117 - Artikel 4, § 2, van het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs sluiten betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2008 en 27 juni 2022, wordt aangevuld met een vijfde en zesde lid, luidende: "Met toepassing van § 1 kunnen in het hoger onderwijs binnen de perken bepaald in artikel 6, § 3.1, vakcursussen in het Frans verstrekt worden. De taalvakken worden daarvan uitgesloten.

De mogelijkheid waarin het vijfde lid voorziet om cursussen te verstrekken in het Frans, mag er niet toe leiden dat personeelsleden wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking worden gesteld." Art. 118 - In artikel 6 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt een paragraaf 3.1 ingevoegd, luidende: " § 3.1 - In het hoger onderwijs mag ten hoogste 50% van de vakcursussen, met inbegrip van de lestijden voor de cursus "Frans", in het Frans verstrekt worden. In het kader van het leerplan bepaalt de inrichtende macht per studiecyclus welke vakken in het Frans verstrekt worden." Art. 119 - In artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "bevorderingsambten" vervangen door de woorden "selectie- en bevorderingsambten"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Als een selectieambt tijdelijk wordt bekleed door een personeelslid dat een Franstalige doelgroep begeleidt, maar geen grondige kennis heeft van de Franse taal, zorgt de inrichtende macht ervoor dat de doelgroep in de betrokken taal begeleid wordt."; 3° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid mag een selectieambt bekleed worden door een personeelslid dat niet beschikt over een bewijs van grondige kennis van het Frans, als dat personeelslid op 31 december 2023 dat selectieambt al bekleedde." Art. 120 - In het opschrift van artikel 20 van hetzelfde decreet wordt het woord "Vakcursussen" vervangen door de woorden "Vakcursussen in het Duits" en in artikel 20 van hetzelfde decreet wordt het woord "vakcursussen" vervangen door de woorden "vakcursussen in het Duits".

Art. 121 - In titel VI, ondertitel II, hoofdstuk 3, van hetzelfde decreet wordt een artikel 20.1 ingevoegd, luidende: "Vakcursussen in het Frans Art. 20.1 - De vakcursussen in het Frans worden door leerkrachten verstrekt die een grondige kennis van het Frans hebben." HOOFDSTUK 20. - Wijziging van het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/06/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2005 sluiten houdende maatregelen inzake onderwijs 2005 Art. 122 - In artikel 23 van het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/06/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2005 sluiten houdende maatregelen inzake onderwijs 2005, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 1° opgeheven;2° in het eerste lid, 10°, b), worden de woorden "de dag zelf of de dag nadien" vervangen door de woorden "de dag zelf of - indien deze dag op een zondag, een feestdag of een niet-werkdag valt - de dag nadien of de dag ervoor";3° het tweede lid wordt opgeheven. Art. 123 - In hoofdstuk XIX, afdeling 2, van hetzelfde decreet, wordt een artikel 23.1 ingevoegd, luidende: "Art. 23.1 - De inrichtende macht geeft de in artikel 22 vermelde personeelsleden die in actieve dienst zijn, op hun verzoek twintig werkdagen geboorteverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs hun zijde vaststaat. Het geboorteverlof wordt bezoldigd en wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.

Het geboorteverlof wordt opgenomen op de dag van de geboorte en negentien opeenvolgende werkdagen binnen een tijdsbestek van 42 dagen te rekenen vanaf de geboorte of op twintig opeenvolgende werkdagen binnen datzelfde tijdsbestek.

Bij de geboorte van een kind heeft slechts één personeelslid recht op geboorteverlof.

Het geboorteverlof wordt niet toegekend in geval van een miskraam voor de 181e dag van de zwangerschap.

Na afloop van het geboorteverlof heeft het personeelslid het recht terug te keren in zijn vroegere functie of, indien dat niet mogelijk is, in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie." Art. 124 - In artikel 24 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "gestorven is." vervangen door de woorden "gestorven is; of"; 2° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° zware materiële schade ontstaan is aan een eigendom van het personeelslid, zoals woningschade door brand of een natuurramp."; 3° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Het personeelslid dat aanspraak maakt op verlof wegens zware materiële schade, bewijst de schade door middel van passende documenten of, als dat niet mogelijk is, andere bewijsmiddelen."; 4° in het derde lid wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "tien";5° het vierde lid wordt opgeheven. Art. 125 - In artikel 31 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "vader" wordt telkens vervangen door het woord "mede-ouder";2° het woord "vaderschapsverlof" wordt telkens vervangen door het woord "overgedragen moederschapsverlof". Art. 126 - Artikel 34 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 21. - Wijziging van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool Art. 127 - In artikel 1.3 van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool wordt de bepaling onder 18° vervangen als volgt: "18° voorbereidend jaar: jaar ter voorbereiding op het examen dat wordt afgelegd voor de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs met het oog op het verkrijgen van het getuigschrift hoger secundair onderwijs;".

Art. 128 - In artikel 2.2, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet worden de woorden "sanitaire en verpleegkundige wetenschappen" vervangen door de woorden "sanitaire, verpleegkundige en sociale wetenschappen".

Art. 129 - In artikel 2.6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 oktober 2011 en 6 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "sanitaire en verpleegkundige wetenschappen" vervangen door de woorden "sanitaire, verpleegkundige en sociale wetenschappen";2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "De afdelingen "verpleegkunde" en "maatschappelijk werk" behoren tot het departement "sanitaire, verpleegkundige en sociale wetenschappen". De basisopleiding in de afdeling "verpleegkunde" wordt met het brevet in verpleegkundige verzorging of met het diploma van bachelor in de verpleegkunde bekrachtigd. De basisopleiding in de afdeling "maatschappelijk werk" wordt met het diploma van bachelor in maatschappelijk werk bekrachtigd. Overeenkomstig de wet van 12 juni 1945 tot bescherming van de titel van maatschappelijk assistent hebben personen die de afdeling "maatschappelijk werk" met succes hebben afgesloten, het recht in België de titel "Sozialarbeiter" ("maatschappelijk werker") te dragen.

Art. 130 - Titel II, ondertitel 3, hoofdstuk 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten3, wordt aangevuld met een artikel 2.7.1, luidende: "Art. 2.7.1 - Competenties in de afdeling "maatschappelijk werk" § 1 - De basisopleiding wordt zo georganiseerd dat ze de student de mogelijkheid biedt op zijn minst de volgende competenties te ontwikkelen: 1° het basisvermogen om professioneel om te gaan, te communiceren en samen te werken met andere mensen;2° zijn persoonlijkheid en zijn professioneel zelfverstaan en handelen rekening houdend met de beroepsethische en normatieve basisbeginselen ontwikkelen en reflecteren;3° algemene, beroepsgerichte en wetenschappelijk gefundeerde kennis in de actieterreinen en methoden van maatschappelijk werk verwerven en inzien dat het noodzakelijk is deze kennis voortdurend te actualiseren dan wel te verdiepen;4° sociaaleconomische en maatschappijpolitieke verbanden analyseren en de daarmee samenhangende uitdagingen en actieterreinen voor het maatschappelijk werk algemeen en specifiek belichten en een rol laten spelen in het werk;5° op basis van de theorie en de praktijk van het maatschappelijk werk en rekening houdend met verschillende omstandigheden en interesses doel- en werkingsgerichte handelingsconcepten van maatschappelijk werk ontwikkelen, implementeren en evalueren. § 2 - De opleidingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het verwerven van deze competenties steunen in het kader van de basisopleiding op zijn minst op de volgende opleidingsgebieden: 1° wetenschaps- en onderzoekscompetentie;2° algemene grondslagen van maatschappelijk werk;3° professioneel zelfverstaan;4° actieterreinen en handelingscompetenties van maatschappelijk werk;5° Franse vaktaal; 6° praktijkfasen." Art. 131 - Artikel 2.8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2009, 28 juni 2010 en 25 juni 2012, wordt vervangen als volgt: "Art. 2.8 - Competenties in de afdeling "lerarenopleiding" § 1 - De basisopleidingen tot kleuteronderwijzer en tot lager onderwijzer worden zodanig georganiseerd dat ze het de student mogelijk maken volgende competenties te ontwikkelen: 1° Competentiegebied 1 - Vorming en begeleiding van leer- en ontwikkelingsprocessen: Steunend op beroepsspecifieke vakkennis en algemeen didactische, vakdidactische en pedagogisch-psychologische benaderingen kan de leerkracht ontwikkelings-, leer- en vormingsprocessen doen plaatsvinden.Daarbij houdt hij rekening met het activiteitenplan of het referentiekader en de krachtlijnen daarvan. Hij plant de leer- en ontwikkelingsprocessen doelgericht, adaptief en evidence-oriented en voert ze uit overeenkomstig deze principes. Hij geeft het leerproces zodanig vorm dat actief en cognitief activerend ervaring en inzichten worden opgedaan. Hij beschikt over een veelzijdig repertoire aan gebruiksvormen en hulpmiddelen, zodat hij onder andere methoden, sociale vormen, media en didactisch materiaal vakcompetent, correct, aangepast aan de situatie en afgestemd op de doelgroep toepast en verschillende vormen van gestuurd en ook van individueel en zelfstandig leren in het onderwijs realiseert. 2° Competentiegebied 2 - Vakspecifieke kennis en vaardigheden: De leerkracht beschikt over solide vakspecifieke kennis en begrijpt de centrale concepten, onderzoeksinstrumenten en structuren in de te onderwijzen vakken.Hij kent de actuele algemeen didactische en vakdidactische zwaartepunten en kan daaruit gevolgen trekken voor zijn lessen. Hij brengt de inhoud vakkundig en inhoudelijk correct over en legt verbanden met de leefwerelden van de leerlingen. 3° Competentiegebied 3 - Pedagogisch-psychologische kennis en vaardigheden: De leerkracht heeft een diep inzicht in hoe leerlingen denken en zich ontwikkelen.Hij is in staat het leren, het denken en de ontwikkeling te activeren en systematisch te bevorderen en zo de cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren en te ondersteunen. 4° Competentiegebied 4 - Omgang met diversiteit: De leerkracht erkent de diversiteit van zijn leerlingen wat betreft sociale achtergrond, sociaaleconomische status, cultuur, taal, gender, leeftijd, leefomstandigheden en leervoorwaarden.Hij houdt rekening met de heterogeniteit in hun denken en handelen in het schoolleven en bij de planning en voltooiing van lessen en schoolgebonden activiteiten. Hij bevordert efficiënt leren in heterogene leergroepen. 5° Competentiegebied 5 - Bepaling van het leerniveau en individuele bevordering: De leerkracht kan leerlingen gedifferentieerd vatten in hun ontwikkelings- en leerniveau.Op kennis gebaseerd past hij verschillende methoden toe om de leervoorwaarden, -processen en -resultaten alsook de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen objectief te observeren en te beschrijven. Hij gebruikt passend bij de situatie en systematisch verschillende vormen en instrumenten voor formatieve, summatieve en prognostische zelfevaluatie en externe evaluatie en ondersteunt de leerlingen bij het analyseren van hun leerproces. De leerkracht documenteert de ontwikkelingen van de leerlingen systematisch om daaruit inzichten en aanknopingspunten of maatregelen af te leiden ter bevordering van de leerlingen. Hij kent de grenzen van zijn competenties en bevoegdheden en weet tot welke externe samenwerkingspartners hij zich zo nodig kan wenden. 6° Competentiegebied 6 - Relatievorming, opvoeding en klasleiding: De leerkracht kan zich verplaatsen in de ziens- en belevingswijze van de kinderen en een professionele band met hen opbouwen.Door zijn pedagogische verantwoordelijkheid op te nemen, passend om te gaan met lesverstoringen en conflicten (preventie en interventie), groepsdynamische processen op gang te brengen en de leerlingen te betrekken bij beslissingen en bij de vormgeving van de lessen en de school, draagt de leerkracht bij tot het creëren van een ondersteunende sociale omgeving. Hij zorgt ervoor dat zo een werk-, leer- en klasklimaat kan ontstaan dat wordt gekenmerkt door vertrouwen, wederzijds respect en waardering. 7° Competentiegebied 7 - Taal en communicatie: De leerkracht kent de basisdynamieken van de communicatie en het communicatief handelen in sociale contexten en draagt op deze manier bij tot een ondersteunende sociale omgeving en tot een werk- en leercultuur die wordt gekenmerkt door waardering.Hij kan duidelijk, correct en zakelijk communiceren in woord en geschrift en de communicatie al naargelang de situatie aanpassen aan verschillende actoren (leerlingen, schoolleiding, ouders, externe partners, overheidsinstanties enz.). Hij gebruikt zijn kennis van taal, vaktaal en communicatief handelen om het leren, de onderlinge uitwisseling en de communicatievaardigheden van de leerlingen actief en systematisch te bevorderen. Naast de competenties in de Duitse taal wordt ook een basiskennis Frans verwacht. 8° Competentiegebied 8 - Zelfreflectie en voortgezette professionele ontwikkeling: De leerkracht reflecteert en evalueert systematisch en criteriagebonden zijn professioneel handelen en het effect dat dat heeft op de leerlingen en alle andere personen die betrokken zijn bij de schoolomgeving, en leidt daaruit maatregelen af.Hij kiest doelgericht voor voortgezette professionele ontwikkeling tegen de achtergrond van het wetenschappelijke leer- en kwalificatieaanbod, het eigen beroepsverleden en de ontwikkeling van de school. Hij aanvaardt feedback in de interactie met derden en gebruikt die feedback om aan zelfreflectie te doen. Hij ontwikkelt zich doelgericht persoonlijk en professioneel verder door gebruik te maken van het advies- en bijscholingsaanbod. 9° Competentiegebied 9 - Samenwerking en participatie: De leerkracht werkt professioneel samen met zijn klas, de ouders, het college, de externe partners, de hogere instanties en alle andere personen die betrokken zijn bij de schoolomgeving.Hij neemt deel aan de uitvoering van schoolgebonden taken. Hij bouwt mee aan de school als een plaats om te leren en te leven, door aan projecten voor kwaliteitsborging en ontwikkeling deel te nemen. 10° Competentiegebied 10 - School en openbaar leven: De leerkracht vervult zijn rol in het openbare leven op adequate wijze en weet dat de school als totaalsysteem zich in de dynamiek van verschillende realiteiten, verwachtingen en eisen bevindt.Hij gedraagt zich in deze context weloverwogen en rolbewust, rekening houdend met ethische en wettelijke normen en democratische beginselen. 11° Competentiegebied 11 - Werk-privébalans: De leerkracht beschikt over strategieën (leerstrategieën, timemanagement, energiemanagement) om te kunnen voldoen aan de eisen van het beroep en draagt zorg voor zijn fysieke en psychische resources door rust en ontspanning in te plannen en andere maatregelen te nemen om die resources te ontlasten, te behouden en te vergroten. § 2 - De opleidingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het verwerven van deze competenties, steunen in het kader van de basisopleiding op zijn minst op de volgende opleidingsgebieden: 1° verwerving van de basiskennis van het beroep: opleiding in de opvoedingswetenschappen;2° wetenschappelijke onderzoekshouding en aanpak;3° disciplinaire/interdisciplinaire en didactische opleiding;4° beroepsidentiteit: ontwikkeling van persoonlijke, sociale en methodische competenties; 5° pedagogische bevoegdheden - reflectie over de verbinding theorie-praktijk." Art. 132 - In artikel 2.8.1, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten0, worden de woorden "wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen" vervangen door de woorden "wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur".

Art. 133 - In artikel 3.2.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het lid wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° bewijzen een opleidings- of arbeidsovereenkomst te hebben in het betreffende vakgebied." Art. 134 - Titel III, ondertitel 1, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt aangevuld met een artikel 3.2.2, luidende: "Art. 3.2.2 - Toelating tot de basisopleiding in de afdeling "maatschappelijk werk" § 1 - Tot het eerste jaar van de basisopleiding in de afdeling "maatschappelijk werk" wordt de student toegelaten die aan de volgende voorwaarden voldoet: 1° houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of van een diploma van hoger onderwijs of van een studiegetuigschrift dat door of krachtens een wet, een decreet, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst gelijkgesteld is; 2° het inschrijvingsgeld bepaald in artikel 3.8 betaald hebben; 3° beschikken over een blanco uittreksel uit het strafregister, als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat niet meer dan drie maanden oud is;4° voldoende beheersing van de Franse taal bewijzen.Als bewijs gelden de in artikel 26, § 2, van het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs sluiten betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs genoemde bewijzen en het getuigschrift van lager of hoger secundair onderwijs uitgereikt door een secundaire school in de Duitstalige Gemeenschap of door de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs; 5° een studieplaats overeenkomstig § 2 gekregen hebben. Tot het tweede studiejaar van de basisopleiding in de afdeling "maatschappelijk werk" wordt de student toegelaten die aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1° houder zijn van een attest waaruit blijkt dat hij geslaagd is voor het eerste studiejaar van de basisopleiding in de afdeling "maatschappelijk werk" van de autonome hogeschool en waaruit blijkt dat hij in elk vak ten minste 50% van het totaal der punten heeft behaald;2° houder zijn van een attest waaruit blijkt dat hij geslaagd is voor een gelijkwaardig eerste studiejaar van een andere hogeschool en waaruit blijkt dat hij in elk vak ten minste 50% van het totaal der punten heeft behaald en voldoet aan de voorwaarden bepaald in het eerste lid, 2° tot 4°. Tot het derde studiejaar van de basisopleiding in de afdeling "maatschappelijk werk" wordt de student toegelaten die aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1° houder zijn van een attest waaruit blijkt dat hij geslaagd is voor het tweede studiejaar van de basisopleiding in de afdeling "maatschappelijk werk" van de autonome hogeschool en waaruit blijkt dat hij in elk vak ten minste 50% van het totaal der punten heeft behaald;2° houder zijn van een attest waaruit blijkt dat hij geslaagd is voor een gelijkwaardig tweede studiejaar van een andere hogeschool en waaruit blijkt dat hij in elk vak ten minste 50% van het totaal der punten heeft behaald en voldoet aan de voorwaarden bepaald in het eerste lid, 2° tot 4°. Docenten van de autonome hogeschool gaan na of de getuigschriften gelijkwaardig zijn door inhoud en omvang van de cursussen en stages van het eerste en het tweede studiejaar bij de andere hogeschool te vergelijken met die van de autonome hogeschool en de beslissing wordt genomen overeenkomstig artikel 3.30, § 1. § 2 - Teneinde een studieplaats te krijgen in de afdeling "maatschappelijk werk" dient de kandidaat-student bij zijn inschrijving een motivatiebrief in waaruit naast zijn motivatie voor de studie en de uitoefening van het nagestreefde beroep ook zijn sociale engagement tot nog toe blijkt. Het hoofd van het departement "sanitaire, verpleegkundige en sociale wetenschappen" beslist over de toekenning van de studieplaatsen. Per studiejaar zijn er 25 studieplaatsen beschikbaar.

Onder 'sociaal engagement' wordt een actieve vrijwillige of beroepsmatige bijdrage aan de maatschappij en het samenleven verstaan, die wordt aangetoond door een bewijs van de vereniging, de organisatie of de inrichting." Art. 135 - Artikel 3.3 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid kan het hoofd van het departement "opleidingswetenschappen" op schriftelijk verzoek van de student beslissen dat een student die ingeschreven is voor het tweede of derde studiejaar van de basisopleiding tot lager onderwijzer in de opleidingswetenschappen wordt toegelaten tot de aanvullende opleiding "Frans". Het diploma van de aanvullende opleiding kan pas uitgereikt worden wanneer de student geslaagd is voor de basisopleiding." Art. 136 - In artikel 3.11, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 oktober 2011 en 27 juni 2022, worden de woorden "en de studenten van het departement financiële en bestuurswetenschappen de" vervangen door de woorden "en de studenten van de afdeling "maatschappelijk werk" alsook de studenten van de afdelingen van het departement "financiële en bestuurswetenschappen" de".

Art. 137 - In titel III, ondertitel 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt een artikel 3.13.1 ingevoegd, luidende: "Art. 3.13.1 - Uitsluiting van rechtswege De student die in de loop van het academiejaar niet meer voldoet aan de voorwaarde vermeld in artikel 3.2.1, 3°, heeft na het verlies van de opleidings- of arbeidsovereenkomst zes weken de tijd om een nieuwe opleidings- of arbeidsovereenkomst af te sluiten. Als de student na afloop van die termijn niet bewijst te beschikken over een opleidings- of arbeidsovereenkomst in de betreffende studiecyclus, wordt hij van rechtswege voor het lopende academiejaar uitgesloten van die studiecyclus." Art. 138 - In artikel 3.15, 2°, van hetzelfde decreet wordt het woord "onderwijsvrijstelling" vervangen door de woorden "onderwijs- en/of examenvrijstelling".

Art. 139 - In artikel 3.18, § 1, van hetzelfde decreet worden het tweede en het derde lid, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten6, opgeheven.

Art. 140 - In artikel 3.30 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "onderwijsvrijstelling" vervangen door de woorden "onderwijs- en/of examenvrijstelling";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "op het tijdstip van de inschrijving" vervangen door de woorden "uiterlijk op het tijdstip dat de hogeschool vermeldt in haar studiereglement";3° in § 2, tweede lid, wordt het woord "onderwijsvrijstelling" vervangen door de woorden "onderwijs- en/of examenvrijstelling" en worden de woorden "waarin de persoon reeds een examen heeft afgelegd waarvoor zij ten minste 60% van de punten heeft behaald" vervangen door de woorden "waarvoor de persoon reeds is geslaagd". Art. 141 - In artikel 3.33, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "examens" vervangen door de woorden "examens en stages";2° in het tweede lid wordt het woord "examen" vervangen door de woorden "examen en elke stage of, in de opleidingswetenschappen, het totaal der punten voor de praktijk" en wordt de tweede zin aangevuld met de woorden "op voorwaarde dat hij geslaagd is voor de praktijk". Art. 142 - In artikel 3.37, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Duits, het Engels en het Frans" vervangen door de woorden "Duits en op verzoek van de student in het Engels en het Frans".

Art. 143 - Het opschrift van titel IV van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten3, wordt vervangen als volgt: "TITEL IV. - KWALITEITSCONTROLE, KLACHTENBEHEER EN GEGEVENSBESCHERMING" Art. 144 - In titel IV van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten3, wordt een ondertitel 3 ingevoegd die de artikelen 4.8 tot 4.14 bevat, luidende: "ONDERTITEL 3. - VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS" Art. 145 - In titel IV, ondertitel 3, van hetzelfde decreet wordt een artikel 4.8 ingevoegd, luidende: "Art. 4.8 - Vertrouwelijkheid Onverminderd andersluidende wettelijke of decretale bepalingen moeten de raad van bestuur en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is bij de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan, de gegevens die hun in de uitoefening van hun taken toevertrouwd worden, vertrouwelijk behandelen." Art. 146 - Dezelfde ondertitel wordt aangevuld met een artikel 4.9, luidende: "Art. 4.9 - Verwerking van persoonsgegevens Onverminderd artikel 4.10 is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens vermeld in artikel 4.11 in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De raad van bestuur verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met oog op de uitvoering van zijn wettelijke of decretale taken, in het bijzonder wat betreft de taken van de hogeschool vermeld in titel II. Hij mag de verzamelde gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van zijn wettelijke of decretale taken.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming." Art. 147 - Dezelfde ondertitel wordt aangevuld met een artikel 4.10, luidende: "Art. 4.10 - Verwerking van gezondheidsgegevens De verwerking van gezondheidsgegevens met betrekking tot de lichamelijke geschiktheid van de betrokken studenten en met betrekking tot studenten met bijzondere behoeften vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de hogeschool." Art. 148 - Dezelfde ondertitel wordt aangevuld met een artikel 4.11, luidende: "Art. 4.11 - Gegevenscategorieën § 1 - De raad van bestuur kan alle overeenkomstig artikel 4.9, tweede lid, toereikende, ter zake dienende en niet-overmatige persoonsgegevens uit de volgende gegevenscategorieën verzamelen en verwerken: 1° met betrekking tot de student: a) identiteitsgegevens, geboortedatum en contactgegevens van de student;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) identiteitsgegevens en contactgegevens van de personen belast met de opvoeding;d) gegevens over het schoolbezoek en de schoolloopbaan van de student;e) gegevens over de gezinssituatie van de student;f) gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van de student in combinatie met remediërende maatregelen op het gebied van de opleiding;g) gegevens over in het kader van de schoolopleiding toegekende premies of steun;h) gerechtelijke gegevens met betrekking tot de student;2° met betrekking tot de personeelsleden van de hogeschool en haar dienstverrichters: a) identiteitsgegevens, geboortedatum en contactgegevens van de personeelsleden van de hogeschool en haar dienstverrichters;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) gegevens over de beroepssituatie, de beroepskwalificatie, de pedagogische bekwaamheden en vaardigheden van de personeelsleden van de hogeschool en haar dienstverrichters;d) gegevens over de gezinssituatie van de personeelsleden;e) gerechtelijke gegevens met betrekking tot de personeelsleden van de hogeschool en haar dienstverrichters. § 2 - Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is bij de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan, kan alle overeenkomstig artikel 4.9, tweede lid, toereikende, ter zake dienende en niet-overmatige persoonsgegevens uit de volgende gegevenscategorieën verzamelen en verwerken: 1° met betrekking tot de student: a) identiteitsgegevens, geboortedatum en contactgegevens van de student;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) identiteitsgegevens en contactgegevens van de personen belast met de opvoeding;d) gegevens over het schoolbezoek en de schoolloopbaan van de student;e) gegevens over de gezinssituatie van de student;f) gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van de student in combinatie met remediërende maatregelen op het gebied van de opleiding;g) gegevens over in het kader van de schoolopleiding toegekende premies of steun;h) gerechtelijke gegevens met betrekking tot de student;2° met betrekking tot de personeelsleden van de hogeschool en haar dienstverrichters: a) identiteitsgegevens, geboortedatum en contactgegevens van de personeelsleden van de hogeschool en haar dienstverrichters;b) het identificatienummer vermeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het rijksregisternummer;c) gegevens over de beroepssituatie, de beroepskwalificatie, de pedagogische bekwaamheden en vaardigheden van de personeelsleden van de hogeschool en haar dienstverrichters;d) gegevens over de gezinssituatie van de personeelsleden;e) gerechtelijke gegevens met betrekking tot de personeelsleden van de hogeschool en haar dienstverrichters. § 3 - De Regering preciseert de gegevenscategorieën vermeld in de § § 1 en 2 na een voorafgaand advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit." Art. 149 - Dezelfde ondertitel wordt aangevuld met een artikel 4.12, luidende: "Art. 4.12 - Gebruik van gegevens voor analysen en statistieken De hogeschool maakt voor het opstellen van analysen en statistieken betreffende de uitvoering van haar taken principieel gebruik van anonieme gegevens.

Indien de analysen en statistieken niet volledig kunnen worden opgesteld met de anonieme gegevens vermeld in het eerste lid, mogen gepseudonimiseerde gegevens gebruikt worden.

Voor de toepassing van het tweede lid vermeldt de hogeschool in de aangifte betreffende de verwerking waarom het niet mogelijk is de analysen en statistieken vermeld in het eerste lid op te stellen met anonieme gegevens." Art. 150 - Dezelfde ondertitel wordt aangevuld met een artikel 4.13, luidende: "Art. 4.13 - Verplichting om samen te werken § 1 - De hogeschool werkt samen met openbare instellingen en instellingen van openbaar nut die diensten voor studenten aanbieden in het belang van de opleiding of voortgezette opleiding, de sociale zekerheid, de gezonde ontwikkeling en de beroepsintegratie.

In het kader van deze samenwerking kan de hogeschool met de instemming van de student of de personen belast met de opvoeding informatie uitwisselen die betrekking heeft op de student of de diensten waarvan wordt gebruikgemaakt of die worden aanbevolen. § 2 - Voor de uitvoering van haar taken vermeld in titel II werkt de hogeschool samen met werkgevers en dienstverrichters die opleidingen, voortgezette opleidingen of stages aanbieden.

In het kader van deze samenwerking kan de hogeschool met de instemming van de student of de personen belast met de opvoeding informatie uitwisselen. § 3 - De hogeschool deelt persoonsgegevens mee aan een administratie of een openbare instelling van de sociale zekerheid voor zover dat in het belang van de personen die er werken toereikend, ter zake dienend en niet-overmatig is. § 4 - De Regering preciseert na een voorafgaand advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit: 1° de groepen van personen met wie informatie uitgewisseld kan worden; 2° de gegevenscategorieën die met de instemming van de student of de personen belast met de opvoeding uitgewisseld kunnen worden." Art. 151 - Dezelfde ondertitel wordt aangevuld met een artikel 4.14, luidende: "Art. 4.14 - Duur van de gegevensverwerking De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden, bewaard in een vorm die het mogelijkheid maakt de betrokken personen te identificeren. Onverminderd de bepalingen betreffende het archiefwezen worden ze uiterlijk na het verstrijken van die termijn vernietigd.

De Regering preciseert de duur van de gegevensverwerking na een voorafgaand advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit." Art. 152 - In artikel 5.38, § 1, 2°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt het woord "gesubsidieerd" opgeheven.

Art. 153 - In artikel 5.83 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 5°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende: "6° voldoet aan artikel 10 van het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs sluiten betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs."; 3° het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid, 6°, mag dit ambt tijdelijk bekleed worden door een personeelslid dat geen grondige kennis van het Duits en/of het Frans heeft.De aanstelling van dit personeelslid eindigt van ambtswege op het einde van het schooljaar waarin het personeelslid aangewezen werd, indien het personeelslid tegen dan geen bewijs van grondige kennis van het Duits en het Frans kan voorleggen." Art. 154 - Artikel 5.90 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "Als aan een departementshoofd verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, zijn het eerste en tweede lid tijdens dit verlof niet van toepassing." Art. 155 - Artikel 5.100 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een achtste lid, luidende: "In afwijking van het eerste en het tweede lid wordt een directeur aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 156 - In artikel 5.105.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het lid wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende: "5° voldoen aan artikel 10 van het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs sluiten betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs."; 3° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid, 5°, mag dit ambt tijdelijk bekleed worden door een personeelslid dat geen grondige kennis van het Duits en/of het Frans heeft.De aanstelling van dit personeelslid eindigt van ambtswege op het einde van het schooljaar waarin het personeelslid aangewezen werd, indien het personeelslid tegen dan geen bewijs van grondige kennis van het Duits en het Frans kan voorleggen." Art. 157 - Artikel 5.105.11 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van § 1, tweede lid, en § 2 wordt een externe evaluator aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 158 - In artikel 6.3, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 6 mei 2019 en 28 juni 2021, wordt het getal "12" vervangen door het getal "12,5".

Art. 159 - In artikel 6.7 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en gewijzigd bij de decreten van 6 mei 2019 en 28 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het opschrift van het artikel worden de woorden "Sanitaire en verpleegkundige wetenschappen" vervangen door de woorden "Sanitaire, verpleegkundige en sociale wetenschappen";2° in § 2, inleidende zin, wordt het getal "19,75" vervangen door het getal "27,25";3° in § 2, inleidende zin en 1° tot 3°, worden de woorden "Sanitaire en verpleegkundige wetenschappen" telkens vervangen door de woorden "Sanitaire, verpleegkundige en sociale wetenschappen". Art. 160 - In artikel 9.11.septies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "31 augustus 2023" vervangen door de woorden "31 augustus 2024";2° in het tweede lid worden de woorden "uiterlijk op 31 augustus 2023" vervangen door de woorden "uiterlijk op 31 augustus 2024". HOOFDSTUK 22. - Wijziging van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep Art. 161 - In artikel 104 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep, gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "houder van een master" vervangen door de woorden "houder van een door een erkende hogeschool of universiteit uitgereikte graad van master";2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "houder van een bachelor" vervangen door de woorden "houder van een door een erkende hogeschool of universiteit uitgereikte graad van bachelor". HOOFDSTUK 23. - Wijziging van het decreet van 17 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten3 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs Art. 162 - In artikel 10 van het decreet van 17 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten3 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 25 februari 2013, 11 december 2018 en 15 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt het getal "76.100" vervangen door het getal "78.405,56"; 2° in het zevende lid wordt het getal "76.100" vervangen door het getal "78.405,56"; 3° in het tiende lid wordt het getal "76.100" vervangen door het getal "78.405,56".

Art. 163 - In artikel 12, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten7, wordt het woord "bedragen" vervangen door de woorden "afzonderlijke bedragen voor de samenstelling", worden de woorden "een coëfficiënt" vervangen door de woorden "verschillende coëfficiënten" en wordt het woord "het" vervangen door de woorden "ze".

HOOFDSTUK 24. - Wijziging van het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5 betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs Art. 164 - In titel XI, hoofdstuk II, afdeling 1, van het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5 betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs wordt een artikel 58.1. ingevoegd, luidende: "Art. 58.1 - Subsidie voor een bladmuziekbibliotheek Voor het aanleggen van een bladmuziekbibliotheek ontvangt een erkende kunstacademie die op 30 september van een schooljaar minstens 600 leerlingen telt, een forfaitaire subsidie van 2.000 euro. De subsidie wordt beheerd door de directeur van de kunstacademie.

Het in het eerste lid vastgestelde bedrag wordt elk jaar in de maand september aangepast aan de ontwikkeling van de index van de consumptieprijzen (volledige index).

Als basisindex geldt daarbij de index van de maand september 2023, als nieuwe index geldt de index van de maand september van het jaar van de aanpassing." Art. 165 - In titel XII, ondertitel I, hoofdstuk II, van hetzelfde decreet wordt een artikel 67.1 ingevoegd, luidende: "Art. 67.1 - Adjunct-directeur van een kunstacademie In een kunstacademie die op 30 september van een lopend schooljaar minstens 1.000 leerlingen telt, wordt een voltijdse betrekking in het ambt van adjunct-directeur van een kunstacademie gesubsidieerd.

De overeenkomstig het eerste lid gesubsidieerde voltijdse betrekking kan verdeeld worden over twee personeelsleden. In dat geval presteren de betrokken personeelsleden elk de helft van een voltijds uurrooster in het ambt van adjunct-directeur van een kunstacademie." Art. 166 - In artikel 77, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "kunstacademie" vervangen door de woorden "kunstacademie, de adjunct-directeur van een kunstacademie".

HOOFDSTUK 25. - Wijziging van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten6 over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 Art. 167 - In artikel 3, § 1, derde lid, van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten6 over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009, vervangen bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten2, worden de woorden "door de aanvrager ingediende" vervangen door de woorden "in het eerste lid, 3° tot 6° vermelde".

HOOFDSTUK 26. - Wijziging van het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten8 houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs Art. 168 - Artikel 1, § 2, 3°, k), van het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten8 houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs, opgeheven bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8, wordt als volgt hersteld: "k) vakleraar lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs;".

HOOFDSTUK 27. - Wijziging van het decreet van 19 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten2 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie Art. 169 - Artikel 1, tweede lid, van het decreet van 19 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten2 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, ingevoegd bij het decreet van 22 februari 2016, wordt vervangen als volgt: "Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad." Art. 170 - In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de woorden "Een ouder die zich in een arbeidsverhouding bevindt en moederschapsverlof, vaderschapsverlof of adoptieverlof heeft, heeft het recht om na dat verlof" vervangen door de woorden "Na afloop van het moederschapsverlof, het geboorteverlof, het ouderschapsverlof, het adoptieverlof of een ander verlof in het kader van de familiale verplichtingen heeft een werknemer het recht om".

HOOFDSTUK 28. - Wijziging van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten3 over de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie in het onderwijs Art. 171 - In artikel 4, vierde lid, van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten3 over de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie in het onderwijs, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten2, worden de woorden "wordt een voltijdse betrekking" vervangen door de woorden "worden twee voltijdse betrekkingen".

Art. 172 - In artikel 19, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt vervangen als volgt: "In aansluiting daarop voert de commissie met elke kandidaat die de procedure om de geschiktheid voor het ambt vast te stellen, met succes doorlopen heeft, een sollicitatiegesprek waarin zij nagaat of de kandidaat beschikt over de voor het ambt vereiste vakkennis en dus geschikt is voor het ambt.Bij haar beslissing over de geschiktheid van de kandidaat houdt de commissie rekening met de stukken vermeld in artikel 18, derde en vierde lid, de pedagogische kwalificatie, de beroepservaring en de voor het te bekleden ambt vereiste vakkennis van de kandidaat."; 2° het vierde lid wordt vervangen als volgt: "Aansluitend stelt de commissie een met redenen omkleed advies op, waarin de geschikte kandidaten worden gerangschikt en voor een aanstelling worden voorgedragen.Voor de rangschikking baseert de commissie zich zowel op de resultaten die de kandidaten behaald hebben bij de procedure om de geschiktheid voor het ambt vast te stellen, als op de inzichten die verworven werden tijdens het sollicitatiegesprek." Art. 173 - Artikel 20.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5 - In afwijking van de § § 1 en 2 wordt een hoofd, een schoolinspecteur, een adviseur voor schoolontwikkeling of een adjunct aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." HOOFDSTUK 29. - Wijziging van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten5 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren Art. 174 - In artikel 3.4, eerste lid, 5°, van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten5 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren worden de woorden "school- en beroepsloopbaan" vervangen door het woord "schoolloopbaan".

Art. 175 - Artikel 3.18, § 2, vierde lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Indien de maatregelen zonder resultaat gebleven zijn, neemt het centrum contact op met het openbaar ministerie op basis van een daartoe opgesteld verslag." Art. 176 - Artikel 3.19, § 2, derde lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Indien de maatregelen zonder resultaat gebleven zijn, neemt het centrum contact op met het openbaar ministerie op basis van een daartoe opgesteld verslag." Art. 177 - In artikel 3.24 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° wordt de kommapunt op het einde van de zin vervangen door een punt;2° de bepaling onder 3° wordt opgeheven; 3° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Het centrum is ermee belast schending van de bepalingen van de artikelen 3.18 en 3.19 of van de uitvoeringsbesluiten ervan vast te stellen." Art. 178 - In artikel 4.1, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "twee" telkens vervangen door het woord "vier".

Art. 179 - In artikel 6.41, § 1, 2°, van hetzelfde decreet wordt het woord "gesubsidieerd" opgeheven.

Art. 180 - In artikel 6.80 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 3° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het lid wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° voldoet aan artikel 10 van het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs sluiten betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs."; 3° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid, 4°, mag dit ambt tijdelijk bekleed worden door een personeelslid dat geen grondige kennis van het Duits en/of het Frans heeft.De aanstelling van dit personeelslid eindigt van ambtswege op het einde van het schooljaar waarin het personeelslid aangewezen werd, indien het personeelslid tegen dan geen bewijs van grondige kennis van het Duits en het Frans kan voorleggen." Art. 181 - Artikel 6.87 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten4, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3 - In afwijking van § 1 wordt een directeur, een coördinator of een hoofd van een lokale vestiging aan wie verlof wordt toegekend wegens een opdracht in het belang van het onderwijs of om op een ministerieel kabinet te werken, tijdens dit verlof bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van titel II tot II.2 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 182 - In artikel 7.5, § 1, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten6, wordt het getal "47" vervangen door het getal "48,5".

HOOFDSTUK 30. - Inwerkingtreding Art. 183 - Dit decreet treedt in werking op 1 september 2023, met uitzondering van: 1° de artikelen 1 en 2, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2020;2° artikel 172, dat in werking treedt op 26 juni 2023;3° de artikelen 162 en 163, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2023;4° de artikelen 42 tot 60, artikel 62, artikel 63, artikel 73, artikel 122, 2° en 3°, de artikelen 123 tot 126, artikel 137, artikel 160, artikel 167, artikel 169 en artikel 170, die in werking treden op 1 juli 2023;5° de artikelen 8, 15, 21, 23, 26, 29, 84, 91, 97, 99, 113, 117 tot 121, 153, 156 en 180, die in werking treden op 1 januari 2024;6° artikel 64, 1°, en de artikelen 128 tot 130, 134, 158 en 159, die in werking treden op 1 september 2024. Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 26 juni 2023.

O. PAASCH, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën A. ANTONIADIS, De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting I. WEYKMANS, De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media L. KLINKENBERG, De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2022-2023 Parlementaire stukken: 273 (2022-2023) Nr. 1 Ontwerp van decreet 273 (2022-2023) Nr. 2 Voorstellen tot wijziging 273 (2022-2023) Nr. 3 Voorstellen tot wijziging 273 (2022-2023) Nr. 4 Voorstellen tot wijziging 273 (2022-2023) Nr. 5 Voorstellen tot wijziging 273 (2022-2023) Nr. 6 Verslag 273 (2022-2023) Nr. 7 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Integraal verslag: 26 juni 2023 - Nr. 60 Bespreking en stemming .

^