Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 juni 2021
gepubliceerd op 15 februari 2022

Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2021

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2021205509
pub.
15/02/2022
prom.
28/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2021. - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2021


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Hoofdstuk 1 - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs

Artikel 1.In artikel 10.1 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, ingevoegd bij het decreet van 16 januari 2012, wordt het woord "selectieambt" vervangen door de woorden "wervings - of selectieambt".

Art. 2.ed - In titel IIIbis van hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 44septies ingevoegd, luidende: "Art. 44septies - In afwijking van de artikelen 44bis tot 44sexies ontvangen personeelsleden die voltijds een wervings- of bevorderingsambt in het onderwijs bekleden en daarnaast een bijbetrekking uitoefenen in de zin van artikel 5, eerste lid, a), van dit besluit en in de zin van artikel 2, § 2, eerste lid, a), van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, geen wedde of weddetoelage voor de uren die ze in die bijbetrekking presteren." Hoofdstuk 2 - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende toekenning van een toelage voor overwerk aan sommige leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs

Art. 3.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende toekenning van een toelage voor overwerk aan sommige leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid hebben personeelsleden die voltijds aangesteld zijn in een wervings- of bevorderingsambt, geen recht op toekenning van een toelage voor overwerk overeenkomstig de bepalingen van dit besluit." Hoofdstuk 3 - Wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

Art. 4.Artikel 36, § 1, eerste lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986, wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 37 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986 en het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten, wordt opgeheven.

Hoofdstuk 4 - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel, alsook administratief personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen

Art. 6.ed - In artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel, alsook administratief personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder a), 8°, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, wordt opgeheven;2° in de bepaling onder b), 11bis, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de woorden "in een gespecialiseerde basis- en secundaire school" opgeheven.

Art. 7.ed - In artikel 10.1, a), van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° secretariaatsassistent;" 2° de bepaling onder 2° wordt opgeheven; 3° er wordt een bepaling onder 7° ingevoegd, luidende: "7° IT-verantwoordelijke;" Hoofdstuk 5 - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Art. 8.In artikel 16, zesde lid, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt de tweede zin vervangen als volgt: "Bij gebrek aan een kandidaat die houder is van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor het ambt van pedagoog voor specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basisonderwijs, kunnen in dat ambt personen worden aangeworven die houder zijn van het diploma van onderwijzer voor het lager onderwijs, een graduaat/bachelor resp. een licentie/master in de logopedie of, als de pedagoog voor specifieke onderwijsbehoeften uitsluitend bevoegd is voor het kleuteronderwijs of voor de eerste graad van het lager onderwijs, die houder zijn van het diploma van kleuteronderwijzer, telkens aangevuld met twee jaar nuttige beroepservaring in een ambt van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel resp. in het geval van de logopedisten telkens aangevuld met twee jaar nuttige beroepservaring in een gespecialiseerde school, waarbij deeltijdse prestaties in verhouding tot een voltijdse betrekking worden aangerekend, en die op het tijdstip van de aanstelling reeds ingeschreven zijn voor een aanvullende opleiding van ten minste 15 ECTS-punten in de bevorderingspedagogiek, de heilpedagogie of de orthopedagogie."

Art. 9.In artikel 17 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het opschrift van het artikel wordt vervangen als volgt: "Art.17 - Fase van de instap in het beroep" 2° In de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden" heeft de kandidaat voorrang die" vervangen door de woorden "heeft de kandidaat voorrang die de fase van de instap in het beroep afgesloten heeft.De fase van de instap in het beroep omvat de eerste dienstjaren als gekwalificeerd personeelslid in het onderwijs en dient om zich terecht te vinden in het beroep. Ze wordt als afgesloten beschouwd, als de kandidaat"; 3° in het tweede lid worden de woorden "de voorrang" vervangen door de woorden "de anciënniteit voor de fase van de instap in het beroep", worden de woorden "waarvoor hij zijn voorrang wil doen gelden" vervangen door de woorden "waarin hij de fase van de instap in het beroep heeft afgesloten" en worden de woorden "zijn voorrang" vervangen door de woorden "de fase van zijn instap in het beroep".

Art. 10.In het opschrift van artikel 18 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "i.v.m. de voorrangsregeling" vervangen door de woorden "voor de fase van de instap in het beroep".

Art. 11.In hoofdstuk III, afdeling 2, van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt vóór artikel 19bis een artikel 19.1 ingevoegd, luidende: "Art. 19.1 - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding § 1 - De personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 16 en een bewijs van grondige kennis van de onderwijstaal en/of een bewijs van grondige kennis van de vreemde taal voorleggen indien één van beide of beide bewijzen voor het ambt in kwestie noodzakelijk zijn, hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit artikel en binnen de perken van de beschikbare betrekkingen recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding.

Dat recht heeft betrekking op alle ambten waarvoor de genoemde voorwaarden vervuld zijn. De talenkennis wordt bewezen overeenkomstig het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs.

Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding geldt niet voor de voltijds vastbenoemde personeelsleden. § 2 - Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding gaat ten laatste op 1 oktober van het lopende schooljaar in. § 3 - De inrichtende macht kent de definitief vacante betrekkingen met voorrang toe aan de personeelsleden die recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding hebben, nadat de inrichtende macht artikel 19bis, § 5, heeft toegepast.

In afwijking van het eerste lid kan de inrichtende macht een personeelslid dat recht heeft op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding, indien dat personeelslid daarmee instemt, in een niet vacante betrekking aanstellen hoewel er definitief vacante betrekkingen voorhanden zijn.

Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding is slechts mogelijk voor betrekkingen waarin voor het hele schooljaar moet worden voorzien. § 4 - Behoudens andersluidende overeenkomst met de inrichtende macht en op straffe van verlies van het recht op een aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding aanvaardt het personeelslid de betrekking in de aangeboden omvang. § 5 - Tekent een personeelslid bezwaar aan tegen de tijdelijke aanstelling van een ander personeelslid, door zijn belang te doen blijken, dan bezorgt de inrichtende macht hem de schriftelijke motivering van de desbetreffende beslissing. § 6 - De inrichtende macht motiveert haar beslissing om een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding te beëindigen en deelt die beslissing schriftelijk mee aan het personeelslid."

Art. 12.- In artikel 19bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt het woord "voorrangsregel" vervangen door de worden "fase van de instap in het beroep" en worden de woorden "waarin de voorrang wordt verworven" vervangen door de woorden "waarin de fase van de instap in het beroep wordt afgesloten".

Art. 13.In het opschrift van artikel 22 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "inzake voorrang" vervangen door de woorden "over de fase van de instap in het beroep".

Art. 14.- In artikel 23 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het opschrift worden de woorden "van de voorrang" vervangen door de woorden "van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur";2° in het tweede lid worden de woorden "voorrangsrecht" vervangen door de woorden "recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur" en worden de woorden "overeenkomstig de voorrangsregels" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 17"; 3° in het derde lid worden de woorden "overeenkomstig artikel 19.1 of artikel 19bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 15.- In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4° worden de woorden "overeenkomstig artikel 19.1 of artikel 19bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur"; 2° in de bepaling onder 6° worden de woorden "overeenkomstig artikel 19.1" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur", worden de woorden "indien het al in het voorafgaand schooljaar de beoordeling "onvoldoende" of "niet tevredenstellend" had gekregen" opgeheven en wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° er wordt een bepaling onder 7° ingevoegd, luidende: "7° op 30 juni van het schooljaar waarin het overeenkomstig artikel 19bis voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld personeelslid de beoordeling "niet tevredenstellend" krijgt, indien het al in het voorafgaand schooljaar de beoordeling "niet tevredenstellend" of "onvoldoende" had gekregen."

Art. 16.- In artikel 26, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt het getal "15" vervangen door het woord "dertig".

Art. 17.In artikel 28 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 25 oktober 2010, wordt het woord "acht" vervangen door het woord "dertig".

Art. 18.In artikel 33, § 1, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 19.1 of artikel 19bis" ingevoegd na de woorden "van doorlopende duur".

Art. 19.- In artikel 40, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2° worden de woorden "overeenkomstig artikel 19.1 of artikel 19bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur"; 2° in de bepaling onder 6° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° er wordt een bepaling onder 7° ingevoegd, luidende: "7° "Het aantal dagen dat gepresteerd wordt in technische vakken, technische beroepsvakken en beroepspraktijkvakken van een graad die tot één vakrichting behoren, worden samengeteld."

Art. 20.- In artikel 41, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9 en gewijzigd bij de decreten van 25 juni 2017 en 25 juni 2018, wordt het woord "kleuterschoolassistent" vervangen door de woorden "kleuterschoolassistent of in het ambt van hoofdsecretaris".

Art. 21.Artikel 91bis/1 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, vervangen bij het decreet van 16 januari 2012 en gewijzigd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 22.In artikel 91septies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Voor zover voor minstens één volledig schooljaar in de betrekking moet worden voorzien en de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet om tot het ambt te worden toegelaten, geschiedt de aanstelling voor doorlopende duur.In alle andere gevallen geschiedt de aanstelling voor hoogstens één schooljaar; een verlenging van de aanstelling is mogelijk." 2° in § 2, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien het voor doorlopende duur aangestelde personeelslid het ambt gedurende vijf opeenvolgende schooljaren wegens een voltijds toegekend verlof niet heeft uitgeoefend.Als de activiteit als departementshoofd tussen twee toegekende verloven niet gedurende minstens één volledig schooljaar wordt hervat, dan wordt de duur van dat nieuwe verlof samengeteld met de duur van het vorige verlof;" 4° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende: "9° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat tijdelijk vervangen werd;" 5° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "In de gevallen vermeld in het eerste lid, 8° en 9°, eindigt de aanstelling van ambtswege zonder opzeggingstermijn." 6° in § 3, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 7° paragraaf 3 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de betrekking als vacant wordt beschouwd en de inrichtende macht die vrijgeeft voor een benoeming."

Art. 23.In artikel 91octies, § 1, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1°, e), wordt vervangen als volgt: "e) adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in de bepaling onder 1°, m), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een bepaling onder ), luidende: "n) voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in de bepaling onder 2° worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg".

Art. 24.- In artikel 91nonies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Indien het departementshoofd wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 91quater, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "artikel 91octies, § 1, tweede lid" vervangen door de woorden "artikel 91septies, § 1, artikel 91octies, § 1".

Art. 25.In artikel 91decies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2015 en 26 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "422" vervangen door de woorden "422/I" en paragraaf 1 wordt op het einde van de zin aangevuld met de woorden ", verhoogd met een maandelijkse premie van 250 euro"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 3° in § 2, eerste lid, worden de woorden "overeenkomstig artikel 19bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 26.- In artikel 91quaterdecies, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten6 en gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt het woord "aanstelling" vervangen door de woorden "aanstelling en een vaste benoeming".

Art. 27.In artikel 91duodevicies, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten6 en gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt het getal "186,53" vervangen het getal "250".

Art. 28.In artikel 91viciesbis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de woorden "91nonies, 91undecies tot 91terdecies en 91duodevicies" vervangen door de woorden "91nonies en 91undecies tot 91terdecies".

Art. 29.- Hoofdstuk VIIquater van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, wordt aangevuld met een artikel 91viciesbis.1, luidende: "Artikel 91viciesbis.1 - Wedde en premie Tijdens de aanstelling als coördinator van een centrum voor onderwijs met beperkt leerplan ontvangt het personeelslid bovenop zijn wedde een maandelijkse premie van 400 euro.

De premie wordt gelijktijdig met de maandelijkse wedde en onder dezelfde voorwaarden uitbetaald.

In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd." Het bedrag vermeld in het eerste lid is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, het koninklijk besluit van 24 december 1993 en de wetten van 2 januari 2001 en 19 juli 2001.

In geval van verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, tijdens een bevallingsverlof en tijdens de afwezigheden in het kader van een geboorte vermeld in de artikelen 42 tot 43bis van de Arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten worden de premies vermeld in de §§ 1 en 2 verder uitbetaald, voor zover de coördinator van een centrum voor onderwijs met beperkt leerplan niet door het ziekenfonds wordt vergoed."

Art. 30.In artikel 91viciester, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt het woord "vijfde" vervangen het woord "zesde".

Art. 31.- In artikel 91viciessepties, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "de te begeven betrekkingen, alsmede" vervangen door de woorden "de te begeven betrekkingen, het vereiste profiel en".

Art. 32.- In artikel 91duodetricies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Het maximale aantal uren bij een eerste benoeming is niet hoger dan het aantal uren van de tijdelijke aanstelling van de adviseur." 2° in het vierde lid worden de woorden "één of meer sollicitatiegesprekken" vervangen door de woorden "de motiveringsbrief die in het kader van de kandidatuur voor een vaste benoeming werd ingediend".

Art. 33.In artikel 91undetricies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt het volgende lid ingevoegd, luidende: "Indien de adviseur wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 91quater, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."; 3° in het tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "van het eerste lid" vervangen door de woorden "van het eerste en het tweede lid"; 4° er wordt een vierde lid ingevoegd, luidende: "Tijdens de tijdelijke vervanging zijn artikel 91septies, §§ 1 en 2, artikel 91octies, § 1, eerste lid, artikel 91tricies en artikel 91triciessemel.1 van toepassing op het vervangende personeelslid."

Art. 34.Artikel 91triciessemel.1 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt vervangen als volgt: "Art. 91triciessemel.1 - Geheimhoudingsplicht De adviseur is in het kader van de uitvoering van zijn activiteit tot geheimhouding verplicht. Artikel 4.11 van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren is van toepassing, waarbij onder "personen die bij het centrum werken" moet worden verstaan: "de adviseur voor bevorderingspedagogiek aan een gespecialiseerde basis- en secundaire school"."

Art. 35.- Hoofdstuk VIIquinquies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt aangevuld met een artikel 91trieciessemel.2, luidende: "Art.91triciessemel.2 - Beëindiging van de aanstelling Onverminderd artikel 91septies, § 2, eerste lid, eindigt de aanstelling van ambtswege en zonder opzeggingstermijn, als de adviseur in een ander ambt voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld of aangeworven wordt."

Art. 36.In artikel 91triciesbis.1 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt op het einde van de zin aangevuld met de woorden ", verhoogd met een maandelijkse premie van 400 euro"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 3° in § 2, eerste lid, worden de woorden "voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 19bis".

Art. 37.- In artikel 91triciessepties van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt op het einde van de zin aangevuld met de woorden ", verhoogd met een maandelijkse premie van 400 euro als het om een voltijdse betrekking gaat of verhoogd met een bedrag van 250 euro als het om een halftijdse betrekking gaat"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 3° in § 2, eerste lid, worden de woorden "voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 19bis".

Art. 38.- In artikel 91duodequadragies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "91duodevicies" vervangen door de woorden "91viciesbis.1".

Art. 39.- In artikel 91quadragies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Het ambt van directiesecretaris mag alleen worden bekleed door een personeelslid van de betrokken school dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° het voldoet aan de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 91quater, met uitzondering van het eerste lid, 2° en 3°;2° het heeft één van de volgende diploma's: a) een studiegetuigschrift van het hoger onderwijs van het korte type in de studierichting Secretariaat;b) een eindgetuigschrift van het hoger secundair onderwijs, aangevuld met vijf jaar nuttige beroepservaring in het kader van een beroepsactiviteit die verband houdt met het ambt van directiesecretaris, waarbij deeltijdse prestaties in verhouding tot een voltijdse betrekking worden aangerekend;c) een diploma dat na een succesvolle beëindiging van een opleiding van het hoger onderwijs van het korte type werd uitgereikt en waarvan de hoofdvakken verband houden met het ambt van directiesecretaris.In dat geval beslist de Regering, op basis van een advies van de onderwijsinspectie, of het diploma de houder ervan in staat stelt om het ambt uit te oefenen. 3° het heeft zijn kandidatuur ingediend in de vorm en binnen de termijn die in de oproep tot de kandidaten zijn vastgelegd." 2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 91quater" vervangen door de woorden "het eerste lid, 1° tot 3°";3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 40.In artikel 91quadragiester, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "de in artikel 91quater vermelde voorwaarden, met uitzondering van die vermeld in 3°, en die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 91quadragies, derde lid" "vervangen door de woorden "de voorwaarden vermeld in artikel 91quadragies, eerste lid, 1° tot 3°" en in artikel 91quadragiester, § 1, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "de voorwaarden vermeld in artikel 91quater, met uitzondering van de bepaling onder 3°, en aan de voorwaarden vermeld in artikel 91quadragies, derde lid" vervangen door de woorden "de voorwaarden vermeld in artikel 91quadragies, eerste lid, 1° tot 3°".

Art. 41.In artikel 91quadragiesquater, § 2, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 19bis".

Art. 42.- In hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een hoofdstuk VIIduodecies ingevoegd, dat de artikelen 91quintagiessemel tot 91quintagiesquater omvat, luidende: "Hoofdstuk VIIduodecies - Bijzondere bepalingen voor de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek"

Art. 43.In hoofdstuk VIIduodecies van hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 91quintagiessemel ingevoegd, luidende: "Art. 91quintagiessemel - Principe In afwijking van hoofdstuk VII wordt het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek uitsluitend toegewezen in de vorm van een aanstelling en een vaste benoeming, overeenkomstig de onderstaande bepalingen.

De artikelen 91septies, 91octies, § 1, eerste lid, en § 2, 91undecies tot 91terdecies, 91tricies, 91triciessemel.2, 91duodequintagies en 91undequintagies zijn van toepassing op het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek."

Art. 44.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 91quintagiesbis ingevoegd, luidende: "Art. 91quintagiesbis - Toelatingsvoorwaarden Om dit ambt te mogen uitoefenen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1° voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 91quater, 1° en 4° tot 6°;2° houder zijn van het studiegetuigschrift vermeld in artikel 14, 8°, van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen; 3° zijn kandidatuur hebben ingediend in de vorm en binnen de termijn die in de oproep tot de kandidaten vastgelegd zijn."

Art. 45.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 91quintagiester ingevoegd, luidende: "Art. 91quintagiester - Tijdelijke vervanging § 1 - Indien de aanstelling van de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek beëindigd wordt of indien hij zijn ambt neerlegt of wegens een vorm van verlof of terbeschikkingstelling tijdelijk voltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem tot het einde van het daaropvolgende schooljaar vervangen door een persoon die voldoet aan de in artikel 91quintagiesbis vermelde voorwaarden, met uitzondering van de bepaling onder 3°.

Indien de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 91quintagiesbis, met uitzondering van de bepaling onder 3°. § 2 - Tijdens de duur van de tijdelijke vervanging zijn artikel 91octies, § 1, eerste lid, artikel 91duodecies, artikel 91terdecies, artikel 91tricies en artikel 91quintagiesquater van toepassing op het vervangend personeelslid bedoeld in § 1, eerste lid."

Art. 46.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 91quintagiesquater ingevoegd, luidende: "Art. 91quintagiesquater - Wedde en premie § 1 - Tijdens de aanstelling als school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal 422 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat. § 2 - Wordt een persoon die in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is als school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek aangewezen, dan ontvangt hij, in afwijking van § 1, verder zijn wedde, evenals, ter compensatie, een maandelijkse premie die als volgt wordt berekend: P = X - M P = de premie X = de in § 1 bedoelde wedde M = de maandelijkse brutowedde van het personeelslid.

De premie wordt gelijktijdig met de maandelijkse wedde en onder dezelfde voorwaarden uitbetaald. § 3 - Wordt een persoon die niet in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is als school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek aangewezen, dan ontvangt hij vakantiegeld en een eindejaarspremie overeenkomstig de bepalingen die in het onderwijs gelden, waarbij het in § 1 vermeld bedrag als berekeningsbasis dient. § 4 - Het bedrag dat met toepassing van § 1 en § 2 wordt berekend, is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, het koninklijk besluit van 24 december 1993 en de wetten van 2 januari 2001 en 19 juli 2001.

In geval van verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, tijdens een bevallingsverlof en tijdens de afwezigheden in het kader van een geboorte vermeld in de artikelen 42 tot 43bis van de Arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten wordt de premie vermeld in § 2 verder uitbetaald, voor zover de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek niet door het ziekenfonds wordt vergoed."

Art. 47.- Artikel 121quinquies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt aangevuld met een zevende lid, luidende: "Als het om een aanstelling in het ambt van beheerder gaat, dan is het inrichtingshoofd van de betrokken school één van de stemgerechtigde leden van de commissie."

Art. 48.- In artikel 121sexies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Voor zover voor minstens één volledig schooljaar in de betrekking moet worden voorzien en de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet om tot het ambt te worden toegelaten, geschiedt de aanstelling voor doorlopende duur.In alle andere gevallen geschiedt de aanstelling voor hoogstens één schooljaar; een verlenging van de aanstelling is mogelijk." 2° in § 2, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien het voor doorlopende duur aangestelde personeelslid het ambt gedurende vijf opeenvolgende schooljaren wegens een voltijds toegekend verlof niet heeft uitgeoefend.Als de activiteit als inrichtingshoofd tussen twee toegekende verloven niet gedurende minstens één volledig schooljaar wordt hervat, dan wordt de duur van dat nieuwe verlof samengeteld met de duur van het vorige verlof;" 4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende: "9° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat tijdelijk vervangen werd;" 5° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "In de gevallen vermeld in het eerste lid, 8° en 9°, eindigt de aanstelling van ambtswege zonder opzeggingstermijn." 6° in § 4, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 7° paragraaf 4 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de betrekking als vacant wordt beschouwd en de inrichtende macht die vrijgeeft voor een benoeming."

Art. 49.In artikel 121septies, § 1, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1°, e), wordt vervangen als volgt: "e) adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in de bepaling onder 1°, m), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een bepaling onder ), luidende: "n) voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in de bepaling onder 2° worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg".

Art. 50.- In artikel 121octies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Indien het inrichtingshoofd wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 121ter, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "artikel 121septies, § 1, tweede lid," vervangen door de woorden "artikel 121sexies, §§ 1 en 2, artikel 121septies, § 1".

Art. 51.- In artikel 121nonies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: § 1 - Tijdens de uitoefening van het ambt van studieprefect of directeur van een gewone of gespecialiseerde secundaire school krijgt het personeelslid de volgende wedde: 1° studieprefect of directeur van een gewone secundaire school die op 1 oktober van het lopende schooljaar minstens 600 leerlingen telt of waaraan een onder zijn toezicht staande basisschool verbonden is, of directeur van een gespecialiseerde secundaire school: a) bij minder dan 9 jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 489 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;b) vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 490 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;2° studieprefect of directeur van een gewone secundaire school die op 1 oktober van het lopende schooljaar minder dan 600 leerlingen telt en waaraan geen onder zijn toezicht staande basisschool verbonden is: a) bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 486 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;b) vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur of minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit: een wedde op basis van de weddeschaal 487 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;c) vanaf minstens tien jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur en minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit: een wedde op basis van de weddeschaal 488 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro. Tijdens de uitoefening van het ambt van hoofdonderwijzer van een gewone basisschool of directeur van een autonome basisschool ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal waarop hij recht heeft overeenkomstig artikel 2, hoofdstuk B, van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 350 euro, als de school op 30 september van het lopende schooljaar op zijn minst 300 leerlingen telt, resp. verhoogd met een maandelijkse premie van 250 euro, als de school op 30 september van het lopende schooljaar midner dan 300 leerlingen telt.

Tijdens de uitoefening van het ambt van beheerder ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal 167 waarop het recht heeft overeenkomstig artikel 2, hoofdstuk G, van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 400 euro.

In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste, tweede en vierde lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "voor een onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 19bis".

Art. 52.- In artikel 121quaterdecies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de woorden "voor onbepaalde duur" opgeheven.

Art. 53.In artikel 121quinquiesdecies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 19bis" ingevoegd vóór de woorden "voor een doorlopende duur tijdelijk".

Art. 54.In artikel 164, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 19bis" ingevoegd vóór de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 55.In artikel 169, 1°, van hetzelfde koninklijk besluitz wordt het woord "vijftien" vervangen door het woord "dertig".

Art. 56.- Hoofdstuk XIbis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt aangevuld met een artikel 169viciester, luidende: "Art. 169viciester - Als de wedde - toelagen inbegrepen - die een schoolhoofd met toepassing van artikel 121nonies, § 1, eerste lid, ontvangt, lager is dan de wedde - toelagen inbegrepen - die hij op 31 augustus 2021 voor de uitoefening van het ambt van schoolhoofd heeft ontvangen, dan wordt hij verder bezoldigd op basis van de op 31 augustus 2021 geldende weddeschalen tot hij met toepassing van artikel 121nonies, § 1, eerste lid, een minstens even hoge wedde ontvangt."

Art. 57.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 169viciesquater ingevoegd, luidende: "Art. 169viciesquater - § 1 - In afwijking van artikel 91duodequintagies en artikel 91undequintagies stelt de inrichtende macht het personeelslid dat tijdens het hele schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld was in het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek, op 1 september 2021 voor doorlopende duur aan in het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek. De diensten die het personeelslid vóór die datum in het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek in een gespecialiseerde lagere of secundaire school heeft gepresteerd, worden voor de berekening van de ambtsanciënniteit in aanmerking genomen alsof ze in het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek zijn gepresteerd. § 2 - Het personeelslid dat op 31 augustus 2021 vast benoemd is in het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek in een gespecialiseerde lagere of secundaire school, wordt vanaf 1 september 2021 beschouwd als vast benoemd in het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek en dit binnen de perken van het betrekkingenpakket waarover de school voor dat ambt beschikt."

Art. 58.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 169viciesquinquies ingevoegd, luidende: "Art. 169viciesquinquies - Personeelsleden die op 31 december 2021 vast benoemd resp. tijdelijk aangesteld zijn in het ambt van klerk-typist, worden vanaf 1 januari 2022 beschouwd als vast benoemd resp. tijdelijk aangesteld in het ambt van secretariaatsassistent.

De diensten die het op 1 januari 2022 als secretariaatsassistent aangestelde of benoemde personeelslid vóór die datum in het ambt van klerk-typist heeft gepresteerd, worden voor de berekening van de ambtsanciënniteit in aanmerking genomen alsof ze in het ambt van secretariaatsassistent zijn gepresteerd."

Art. 59.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 169viciessexies ingevoegd, luidende: "Art. 169viciessexies - Voor personeelsleden die over een vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van klerk-typist beschikken dat op 31 december 2021 geldig is en het ambt van klerk-typist in de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 gedurende telkens minstens 15 weken bekleed hebben, geldt het betreffende bekwaamheidsbewijs als vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van secretariaatsassistent."

Art. 60.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 169viciessepties ingevoegd, luidende: "Art. 169viciessepties - De voorwaarde vermeld in artikel 91quadragies, eerste lid, 2°, wordt als vervuld beschouwd, als betrokkene een studiegetuigschrift van het hoger onderwijs van het korte type heeft en het ambt van directiesecretaris heeft uitgeoefend in de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021."

Art. 61.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 169viciesocties ingevoegd, luidende: "Art. 169viciesocties - In afwijking van artikel 22, § 1, eerste lid, geschiedt de oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in het ambt van IT-verantwoordelijke voor het schooljaar 2021-2022 tussen de dag waarop het decreet van 28 juni 2021 houdende maatregelen inzake onderwijs 2021 is aangenomen en 31 augustus 2018." Hoofdstuk 6 - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen

Art. 62.In het opschrift van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psycho-sociaal personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de woorden "en psycho-sociaal personeel" vervangen door de woorden ", psychosociaal en administratief personeel".

Art. 63.In artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de worden "en psycho-sociaal personeel" vervangen door de woorden ", psychosociaal en administratief personeel".

Art. 64.Artikel 7, 8°, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt aangevuld met een bepaling onder d), luidende: "d) een graduaat/bachelor of licentie/master in de logopedie, aangevuld met twee jaar nuttige beroepservaring in een gespecialiseerde school, waarbij deeltijdse prestaties in verhouding tot een voltijdse betrekking worden aangerekend, en het bewijs van het bestaan van een aanvullende opleiding van ten minste 15 ECTS-punten in de bevorderingspedagogiek, de heilpedagogie of de orthopedagogie dat door een hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap wordt uitgereikt of een bewijs dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend."

Art. 65.- In hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een hoofdstuk IVter ingevoegd, dat artikel 15.2 omvat, luidende: "HOOFDSTUK IVTER - Bekwaamheidsbewijzen die vereist worden van de leden van het administratief personeel"

Art. 66.In hoofdstuk IVter van hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 15.2 ingevoegd, luidende: "Art. 15.2 - De bekwaamheidsbewijzen die vereist zijn voor de hierna opgesomde ambten die de leden van het administratief personeel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, secundair en niet-universitair hoger onderwijs kunnen uitoefenen, worden als volgt bepaald: 1° secretariaatsassistent: a) het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs in de studierichting Secretariaat;b) elk diploma dat na een succesvolle beëindiging van een opleiding van het hoger secundair onderwijs werd uitgereikt en waarvan de hoofdvakken verband houden met het ambt van secretariaatsassistent.In dat geval beslist de Regering, op basis van een advies van de onderwijsinspectie, of het diploma de houder ervan in staat stelt om het ambt uit te oefenen; c) minstens het eindgetuigschrift van het hoger secundair onderwijs, aangevuld met drie jaar nuttige beroepservaring in het kader van een activiteit die verband houdt met het ambt van secretariaatsassistent, waarbij deeltijdse prestaties in verhouding tot een voltijdse betrekking worden aangerekend;2° hoofdsecretaris: a) een studiegetuigschrift van het hoger onderwijs van het korte type in de studierichting Secretariaat;b) het eindgetuigschrift van het hoger secundair onderwijs, aangevuld met vijf jaar nuttige beroepservaring in het kader van een beroepsactiviteit die verband houdt met het ambt van hoofdsecretaris, waarbij deeltijdse prestaties in verhouding tot een voltijdse betrekking worden aangerekend;c) als vereist bekwaamheidsbewijs geldt eveneens elk diploma dat werd uitgereikt na een succesvolle beëindiging van een opleiding van het hoger onderwijs van het korte type waarvan de hoofdvakken verband houden met het ambt van hoofdsecretaris.In dat geval beslist de Regering, op basis van een advies van de onderwijsinspectie, of het diploma de houder ervan in staat stelt om het ambt uit te oefenen. 3° administratief secretaris: minstens een graduaat of bachelor;4° rekenplichtig correspondent: a) een getuigschrift van lager secundair onderwijs; b) een getuigschrift van hoger secundair onderwijs." 5° netwerktechnicus: a) master/licentie of bachelor/graduaat in de studierichting Informatica of PC- en netwerktechniek;b) het diploma van opleiding tot ondernemingshoofd (Meisterbrief) als netwerktechnicus of als pc-technicus;c) het eindgetuigschrift van het hoger secundair technisch onderwijs in de studierichting Informatica of PC- en netwerktechniek, aangevuld met minstens drie jaar nuttige beroepservaring.De nuttige beroepservaring moet worden opgedaan in het kader van een beroepsactiviteit die verband houdt met het uitgeoefende ambt.

Deeltijdse prestaties worden in verhouding tot een voltijdse betrekking aangerekend; 6° IT-verantwoordelijke: a) master/licentie of bachelor/graduaat in de studierichting Informatica, Computerwetenschappen, Informatie- en communicatietechnologie of PC- en netwerktechniek;b) het diploma van opleiding tot ondernemingshoofd (Meisterbrief) als communicatietechnicus;c) het eindgetuigschrift van het hoger secundair onderwijs in de studierichting Informatica of PC- en netwerktechniek, aangevuld met drie jaar nuttige beroepservaring;d) eindeleertijdsgetuigschrift als IT-specialist, aangevuld met drie jaar nuttige beroepservaring;e) een attest van het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding van de middenstand dat bewijst dat betrokkene geslaagd is voor een of meer bijscholingen rond PC- en netwerktechniek van in totaal minstens 300 uren, aangevuld met drie jaar nuttige beroepservaring;f) als vereist bekwaamheidsbewijs geldt eveneens elk diploma dat na een succesvolle beëindiging van een opleiding van het hoger onderwijs van de eerste of de tweede graad of opleiding tot ondernemingshoofd werd uitgereikt en waarvan de hoofdvakken verband houden met het ambt van IT-verantwoordelijke.In dat geval beslist de Regering, op basis van een advies van de onderwijsinspectie, of het diploma de houder ervan in staat stelt om het ambt uit te oefenen.

De nuttige beroepservaring vermeld in het eerste lid, 6°, moet worden opgedaan in het kader van een activiteit die verband houdt met het ambt van IT-verantwoordelijke, waarbij deeltijdse prestaties in verhouding tot een voltijdse betrekking worden aangerekend." Hoofdstuk 7 - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 1969 tot vaststelling van de wervingsambten waarvan de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het opvoedend hulppersoneel en het paramedisch personeel van de rijksonderwijsinrichtingen titularis moeten zijn om in een selectieambt te kunnen worden benoemd

Art. 67.- In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juli 1969 tot vaststelling van de wervingsambten waarvan de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, het opvoedend hulppersoneel en het paramedisch personeel van de rijksonderwijsinrichtingen titularis moeten zijn om in een selectieambt te kunnen worden benoemd, wordt de regel over de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek aan een gespecialiseerde basis- en secundaire school, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, opgeheven.

Hoofdstuk 8 - Wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap

Art. 68.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het opschrift van het artikel wordt vervangen als volgt: "Art.5 - Fase van de instap in het beroep" 2° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden"heeft de kandidaat voorrang die" vervangen door de woorden "heeft de kandidaat voorrang die de fase van de instap in het beroep afgesloten heeft.De fase van de instap in het beroep omvat de eerste dienstjaren als gekwalificeerd personeelslid in het onderwijs en dient om zich terecht te vinden in het beroep. Ze wordt als afgesloten beschouwd, als de kandidaat"; 3° in het tweede lid worden de woorden "de voorrang" vervangen door de woorden "de anciënniteit voor de fase van de instap in het beroep" en worden de woorden "waarvoor hij zijn voorrang wil doen gelden" vervangen door de woorden "waarin hij de fase van de instap in het beroep heeft afgesloten".

Art. 69.In het opschrift van artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "i.v.m. de voorrangsregeling" vervangen door de woorden "voor de fase van de instap in het beroep".

Art. 70.In hoofdstuk III, afdeling 2, van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt vóór artikel 7bis een artikel 7.1 ingevoegd, luidende: "Art. 7.1 - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding § 1 - De personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 4 en een bewijs van grondige kennis van de onderwijstaal en/of een bewijs van grondige kennis van de vreemde taal voorleggen indien één van beide of beide bewijzen voor het ambt in kwestie noodzakelijk zijn, hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit artikel en binnen de perken van de beschikbare betrekkingen recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding. Dat recht heeft betrekking op alle ambten waarvoor de genoemde voorwaarden vervuld zijn. De talenkennis wordt bewezen overeenkomstig het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs.

Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding geldt niet voor de voltijds vastbenoemde personeelsleden. § 2 - Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding gaat ten laatste op 1 oktober van het lopende schooljaar in. § 3 - De inrichtende macht kent de definitief vacante betrekkingen met voorrang toe aan de personeelsleden die recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding hebben, nadat de inrichtende macht artikel 7bis, § 5, heeft toegepast.

In afwijking van het eerste lid kan de inrichtende macht een personeelslid dat recht heeft op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding, indien dat personeelslid daarmee instemt, in een niet vacante betrekking aanstellen hoewel er definitief vacante betrekkingen voorhanden zijn.

Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding is slechts mogelijk voor betrekkingen waarin voor het hele schooljaar moet worden voorzien. § 4 - Behoudens andersluidende overeenkomst met de inrichtende macht en op straffe van verlies van het recht op een aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding aanvaardt het personeelslid de betrekking in de aangeboden omvang. § 5 - Tekent een personeelslid bezwaar aan tegen de tijdelijke aanstelling van een ander personeelslid, door zijn belang te doen blijken, dan bezorgt de inrichtende macht hem de schriftelijke motivering van de desbetreffende beslissing. § 6 - De inrichtende macht motiveert haar beslissing om een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding te beëindigen en deelt die beslissing schriftelijk mee aan het personeelslid."

Art. 71.In artikel 7bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt het woord "voorrangsregel" vervangen door de worden "fase van de instap in het beroep" en worden de woorden "waarin de voorrang wordt verworven" vervangen door de woorden "waarin de fase van de instap in het beroep wordt afgesloten".

Art. 72.In het opschrift van artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "inzake voorrang" vervangen door de woorden "over de fase van de instap in het beroep".

Art. 73.- In artikel 11 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het opschrift worden de woorden "van de voorrang" vervangen door de woorden "van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur";2° in het tweede lid worden de woorden "voorrangsrecht" vervangen door de woorden "recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur" en worden de woorden "overeenkomstig de voorrangsregels" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 5"; 3° in het vierde lid worden de woorden "overeenkomstig artikel 7.1 of artikel 7bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 74.- In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4° worden de woorden "overeenkomstig artikel 7.1 of artikel 7bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur"; 2° in de bepaling onder 6° worden de woorden "overeenkomstig artikel 7.1" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur", worden de woorden "indien het al in het voorafgaand schooljaar de beoordeling "onvoldoende" of "niet tevredenstellend" had gekregen" opgeheven en wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° er wordt een bepaling onder 7° ingevoegd, luidende: "7° op 30 juni van het schooljaar waarin het overeenkomstig artikel 7bis voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld personeelslid de beoordeling "niet tevredenstellend" krijgt, indien het al in het voorafgaand schooljaar de beoordeling "niet tevredenstellend" of "onvoldoende" had gekregen."

Art. 75.- In artikel 14, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt het getal "15" vervangen door het woord "dertig".

Art. 76.In artikel 16 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 25 oktober 2010, wordt het woord "acht" vervangen door het woord "dertig".

Art. 77.In artikel 21, § 1, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 7.1 of artikel 7bis" ingevoegd na de woorden "van doorlopende duur".

Art. 78.In artikel 22septies, 2°, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, vervangen bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2008, worden de woorden "overeenkomstig artikel 7.1 of artikel 7bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 79.In artikel 31, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten8, worden de woorden "overeenkomstig artikel 7bis" ingevoegd voor de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 80.In artikel 45, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 7bis" ingevoegd voor de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 81.In artikel 49, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit wordt het woord "vijftien" vervangen door het woord "dertig".

Hoofdstuk 9 - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Art. 82.In hoofdstuk 2 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt een artikel 4.1 ingevoegd, luidende: "Art. 4.1 - Dit hoofdstuk is van toepassing op alle personeelsleden die vastbenoemd of voor een doorlopende duur aangesteld zijn overeenkomstig artikel 19bis van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs."

Art. 83.In artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "personeelsleden die vastbenoemd of voor doorlopende duur tijdelijk aangesteld zijn" vervangen door de woorden "in artikel 4.1 vermelde personeelsleden"; 2° het derde lid wordt vóór de punt op het einde van de enige zin aangevuld met de woorden "die voor bepaalde duur of voor doorlopende duur vanaf indiensttreding zijn aangesteld."

Art. 84.In de inleidende zin van artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "personeelsleden die vastbenoemd of voor doorlopende duur tijdelijk aangesteld zijn" vervangen door de woorden "in artikel 4.1 vermelde personeelsleden".

Art. 85.In artikel 13, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "door leden van het administratief personeel of" opgeheven en worden de woorden "of voor een doorlopende duur vanaf indiensttreding" ingevoegd tussen de woorden "bepaalde duur" en het woord "aangesteld".

Art. 86.In artikel 18bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "alle personeelsleden die vastbenoemd of voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld zijn" vervangen door de woorden "de in artikel 4.1 vermelde personeelsleden".

Art. 87.In artikel 23, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 januari 1988, het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 en het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "vastbenoemd of voor doorlopende duur tijdelijk aangesteld" vervangen door de woorden "in artikel 4.1 vermeld".

Art. 88.In de inleidende zin van artikel 27 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "De vastbenoemde of voor doorlopende duur tijdelijk aangestelde" vervangen door de woorden "De in artikel 4.1 vermelde".

Art. 89.In artikel 28, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "De vastbenoemde of voor doorlopende duur tijdelijk aangestelde" vervangen door de woorden "De in artikel 4.1 vermelde".

Art. 90.In artikel 29, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "De vastbenoemde of voor doorlopende duur tijdelijk aangestelde" vervangen door de woorden "De in artikel 4.1 vermelde".

Art. 91.In artikel 29bis, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1981 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "Vastbenoemde of voor doorlopende duur tijdelijk aangestelde" vervangen door de woorden "De in artikel 4.1 vermelde".

Art. 92.In artikel 30 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2008 en 6 mei 2019, worden de woorden "vastbenoemd of voor doorlopende duur tijdelijk aangesteld" vervangen door de woorden "het in artikel 4.1 vermelde".

Art. 93.In artikel 33, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "Vastbenoemde of voor doorlopende duur tijdelijk aangestelde" vervangen door de woorden "De in artikel 4.1 vermelde".

Art. 94.In artikel 39 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 maart 1985 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "vastbenoemde of voor doorlopende duur tijdelijk aangestelde" vervangen door de woorden "de in artikel 4.1 vermelde".

Art. 95.In artikel 40 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 maart 1985 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "vastbenoemde of voor doorlopende duur tijdelijk aangestelde" vervangen door de woorden "de in artikel 4.1 vermelde".

Hoofdstuk 10 - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Art. 96.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "de voor een doorlopende duur tijdelijk aangestelde personeelsleden" vervangen door de woorden "de personeelsleden die overeenkomstig artikel 19bis van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld zijn,".

Art. 97.In artikel 7 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "De in artikel 1 bedoelde personeelsleden en de voor een doorlopende duur tijdelijk aangestelde personeelsleden" vervangen door de woorden "De in artikel 4 vermelde personeelsleden".

Art. 98.In artikel 12bis, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "alle personeelsleden die vastbenoemd of voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld zijn" vervangen door de woorden "de in artikel 4 vermelde personeelsleden".

Hoofdstuk 11 - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat

Art. 99.- In artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° hoofdstuk B, 7°, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 13 april 2006, wordt vervangen als volgt: "7° a) Hoofdonderwijzer van een gewone lagere school .. . . . 422/I b) Hoofdonderwijzer van een gespecialiseerde lagere school .. . . . 270" 2° hoofdstuk B, 9°, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 13 april 2006, wordt vervangen als volgt: "9° Directeur van een autonome lagere school .. . . . 422/I" 3° In hoofdstuk C wordt de regel over de directeur van een inrichting van het gespecialiseerd onderwijs, vervangen bij het besluit van de Regering van 13 april 2006 en gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, vervangen als volgt: "b) Directeur van een inrichting van het gespecialiseerd onderwijs b)1.bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit . . . . . 489 b)2. vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit . . . . . 490" 4° In hoofdstuk C wordt de volgende regel ingevoegd: "departementshoofd van een gespecialiseerde secundaire school .. . . . 422/I" 5° In hoofdstuk D wordt in de regel over de provisor de weddeschaal "422" vervangen door de weddeschaal "422/I".6° In hoofdstuk D wordt de regel over de studieprefect van een koninklijk atheneum of lyceum vervangen als volgt: "Studieprefect van een koninklijk atheneum of lyceum: a) als de secundaire school op 1 oktober van het lopende schooljaar minstens 600 leerlingen telt of als de secundaire school verbonden is aan een basisschool die onder het toezicht van de studieprefect staat: a)1.bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit . . . . . 489 a)2. vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit . . . . . 490" b) als de secundaire school op 1 oktober van het lopende schooljaar minder dan 600 leerlingen telt en de secundaire school niet verbonden is aan een basisschool die onder het toezicht van de studieprefect staat: b)1.bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit . . . . . 486 b)2. vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit of minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit . . . . . 487 b)3. vanaf minstens tien jaar ambtsanciënniteit en minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit . . . . . 488" 7° In hoofdstuk D wordt de regel over de directeur vervangen als volgt: "directeur: a) als de secundaire school op 1 oktober van het lopende schooljaar minstens 600 leerlingen telt of als de secundaire school verbonden is aan een basisschool die onder het toezicht van de directeur staat: a)1.bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit . . . . . 489 a)2. vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit . . . . . 490" b) als de secundaire school op 1 oktober van het lopende schooljaar minder dan 600 leerlingen telt en de secundaire school niet verbonden is aan een basisschool die onder het toezicht van de directeur staat: b)1.bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit . . . . . 486 b)2. vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit of minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit . . . . . 487 b)3. vanaf minstens tien jaar ambtsanciënniteit en minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit . . . . . 488" 8° Hoofdstuk Dbis, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 9 november 2000, wordt aangevuld met de volgende regel: "Werkmeester .. . . . 231" 9° in hoofdstuk G, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, worden de woorden "opvoeder-huismeester" vervangen door de woorden "beheerder Financiën en Gebouwen".10° Hoofdstuk G, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, wordt aangevuld met de volgende regel: "School- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek .. . . . 422" 11° In hoofdstuk I wordt de regel over het hoofd van de onderwijsinspectie, van het adviespunt voor schoolontwikkeling en van het adviespunt voor inclusie en integratie, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, vervangen als volgt: "hoofd van de onderwijsinspectie, van het adviespunt voor schoolontwikkeling en van het adviespunt voor inclusie en integratie in het onderwijs a) bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit .. . . . 486 b) vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit of minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit .. . . . 487 c) vanaf minstens tien jaar ambtsanciënniteit en minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit .. . . . 488"

Art. 100.- De bijlage van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 30 mei 2002 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt vervangen door de bijlage, vastgelegd in bijlage 1 van dit decreet.

Hoofdstuk 12 - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1976 genomen voor de toepassing van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat

Art. 101.- Het opschrift van het koninklijk besluit van 8 juli 1976 genomen voor de toepassing van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst en normaalonderwijs van de Staat wordt vervangen als volgt: "Koninklijk besluit van 8 juli 1976 genomen voor de toepassing van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 102.- Artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt vervangen als volgt: "Artikel 1 - Op de personeelsleden die in actieve dienst zijn en onder de toepassing vallen van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap is de volgende regeling inzake jaarlijks vakantieverlof van toepassing: 1° de leermeesters en leraars godsdienst hebben recht op het volgende jaarlijkse vakantieverlof: a) kerstvakantie: twee weken evenals 24, 25 en 26 december, wanneer deze dagen niet in de twee weken durende vakantieperiode vallen;b) paasvakantie: twee weken;c) zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus;de inrichtende macht heeft echter het recht een beroep te doen op het personeelslid in de laatste vijf werkdagen van de maand augustus om examens af te nemen, te beslissen of de betrokken leerling mag overgaan of om vergaderingen te houden ter voorbereiding van het komende schooljaar. 2° De inspecteurs godsdienst hebben recht op het volgende jaarlijkse vakantieverlof: a) kerstvakantie: twee weken evenals 24, 25 en 26 december, wanneer deze dagen niet in de kerstvakantie vallen;b) paasvakantie: twee weken; c) zomervakantie: van 6 juli tot 15 augustus." Hoofdstuk 13 - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1976 genomen voor de toepassing van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap

Art. 103.- Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 juli 1976 genomen voor de toepassing van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt vervangen als volgt: "Artikel 1 - De personeelsleden die onder het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap vallen en vastbenoemd of voor een doorlopende duur aangesteld zijn overeenkomstig artikel 7bis van het voormelde koninklijk besluit, kunnen ter beschikking gesteld worden wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst." Hoofdstuk 14 - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel, van het psychosociaal personeel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor het hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs

Art. 104.- In artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel, van het psychosociaal personeel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor het hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs, vervangen bij het decreet van 29 juni 1998 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, 4°, wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent";2° in § 1, tweede lid, wordt het woord "klerk-typist" telkens vervangen door het woord "secretariaatsassistent";3° in § 1, zesde lid, wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent"; 4° de volgende § 1.3 wordt ingevoegd: " § 1.3 - In een gewone secundaire school wordt een betrekking in het ambt van IT-verantwoordelijke georganiseerd of gesubsidieerd." 5° in § 2, tweede lid, wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent";6° in § 2, derde lid, wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent";7° in § 3 wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent";8° in § 4, 2°, wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent".

Art. 105.- In artikel 3bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 1998 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "klerk-typist" telkens vervangen door het woord "secretariaatsassistent";2° in het tweede lid wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent".

Art. 106.- In artikel 9, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder a) wordt het woord "klerk-typist(e)" vervangen door het woord "secretariaatsassistent";2° in de bepaling onder b) wordt het woord "klerk-typist(e)" vervangen door het woord "secretariaatsassistent".

Art. 107.- In artikel 18 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "van klerk-typist(e)" vervangen door de woorden "van secretariaatsassistent".

Hoofdstuk 15 - Wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1982 betreffende de scholengemeenschappen voor secundair onderwijs en houdende het rationalisatie- en programmatieplan van het secundair onderwijs met volledig leerplan

Art. 108.- In artikel 36, 2°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1982 betreffende de scholengemeenschappen voor secundair onderwijs en houdende het rationalisatie- en programmatieplan van het secundair onderwijs met volledig leerplan wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent".

Hoofdstuk 16 - Wijziging van de wet van 29 juni 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten betreffende de leerplicht

Art. 109.- Artikel 1, § 4, van de wet van 29 juni 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten betreffende de leerplicht, gewijzigd bij het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten, wordt opgeheven.

Hoofdstuk 17 - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra

Art. 110.- In artikel 8, § 1, zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, vervangen bij het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de woorden "ten laatste op 1 juni" vervangen door de worden "uiterlijk op 30 april".

Art. 111.- In artikel 10, § 1, zesde lid, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de woorden "op 1 juni" vervangen door de woorden "op 30 april".

Art. 112.- In artikel 10bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden "hun vijfenzestigste levensjaar" vervangen door de woorden "hun pensionering";2° in § 3 worden de woorden "op 1 juni" vervangen door de woorden "op 30 april". Hoofdstuk 18 - Wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs

Art. 113.- In artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, vervangen bij het besluit van de Regering van 8 maart 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 3° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° er wordt een bepaling onder 4° ingevoegd, luidende: "4° de leerlingen die vijftien jaar oud zijn, houder zijn van het bewijs van basisonderwijs en een positief advies van de toelatingsraad hebben gekregen." Hoofdstuk 19 - Wijziging van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen

Art. 114.- In artikel 111, § 1, tweede lid, van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden"tijdens het schooljaar 2019-2020" vervangen door de woorden "tijdens de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021".

Hoofdstuk 20 - Wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 1989 betreffende verloven voor verminderde prestaties toegestaan aan de personeelsleden van het rijksonderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra van het Rijk die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt of die ten minste twee kinderen hebben die de leeftijd van veertien jaar niet hebben overschreden en betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden die aan de pensionering voorafgaat

Art. 115.- In het opschrift van het "koninklijk besluit van 4 september 1989 betreffende verloven voor verminderde prestaties toegestaan aan de personeelsleden van het rijksonderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra van het Rijk die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt of die ten minste twee kinderen hebben die de leeftijd van veertien jaar niet hebben overschreden en betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden die aan de pensionering voorafgaat" worden de woorden "en betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden die aan de pensionering voorafgaat" opgeheven.

Art. 116.- Artikel 2, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt vervangen als volgt: 1° ze zijn vastbenoemd of voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld overeenkomstig artikel 19bis van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;" Hoofdstuk 21 - Wijziging van het decreet van 5 juni 1990 tot vaststelling van het aantal lestijden/leerkracht voor het secundair onderwijs met volledig leerplan van het type I

Art. 117.- In artikel 4.1, § 2, tweede lid, van het decreet van 5 juni 1990 tot vaststelling van het aantal lestijden/leerkracht voor het secundair onderwijs met volledig leerplan van het type I, ingevoegd bij het decreet van 16 januari 2012, worden de woorden "op het einde van het betrokken schooljaar" vervangen door de woorden "uiterlijk op de 31e augustus die volgt op het betrokken schooljaar".

Art. 118.- In artikel 8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, a), worden de volgende wijzigingen aangebracht: a.vóór de bepaling onder het eerste streepje, dat de bepaling onder het tweede streepje wordt, wordt de volgende bepaling onder het eerste streepje ingevoegd, luidende: "- tot 23 leerlingen: 1 groep;" b. in de bepaling onder het eerste streepje, dat de bepaling onder het tweede streepje wordt, wordt het getal "26" vervangen door het getal "24";c. in de bepaling onder het tweede streepje, dat de bepaling onder het derde streepje wordt, wordt het getal "51" vervangen door het getal "47";d. in de bepaling onder het derde streepje, dat de bepaling onder het vierde streepje wordt, wordt het getal "76" vervangen door het getal "70";e. in de laatste regel wordt het getal "25" vervangen door het getal "24". 2° in § 1, b), worden de bepalingen onder het eerste tot het derde streepje vernummerd tot de bepalingen onder het tweede tot het vierde streepje en in § 1, b), wordt de volgende bepaling onder het eerste streepje ingevoegd, luidende: "- tot 15 leerlingen: 1 groep;" 3° in § 1, c), worden de bepalingen onder het eerste tot het derde streepje vernummerd tot de bepalingen onder het tweede tot het vierde streepje en in § 1, c), wordt de volgende bepaling onder het eerste streepje ingevoegd, luidende: "- tot 17 leerlingen: 1 groep;" 4° in § 1, d), worden de volgende wijzigingen aangebracht: a.vóór de bepaling onder het eerste streepje, dat de bepaling onder het tweede streepje wordt, wordt de volgende bepaling onder het eerste streepje ingevoegd, luidende: "- tot 23 leerlingen: 1 groep;" b. in de bepaling onder het eerste streepje, dat de bepaling onder het tweede streepje wordt, wordt het getal "28" vervangen door het getal "24";c. in de bepaling onder het tweede streepje, dat de bepaling onder het derde streepje wordt, wordt het getal "55" vervangen door het getal "47";d. in de bepaling onder het derde streepje, dat de bepaling onder het vierde streepje wordt, wordt het getal "82" vervangen door het getal "70";e. in de laatste regel wordt het getal "27" vervangen door het getal "24". 5° de volgende § 2.1 wordt ingevoegd: " § 2.1 - Het lestijdenpakket voor de cursussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer worden berekend per studiejaar, per onderwijsvorm en - in het technisch onderwijs - per afdeling (overgangs- en kwalificatieonderwijs). De regelmatige leerlingen worden meegeteld. Als teldag geldt de laatste schooldag van de maand september van het lopende schooljaar."; 6° in § 3, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de woorden "of de graad" vervangen door de woorden "de onderwijsvorm en de afdeling (overgangs- of kwalificatieonderwijs)";7° § 3, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, wordt vervangen als volgt: "Indien er in de loop van een schooljaar geen enkele leerling van een studiejaar, van een onderwijsvorm en van een afdeling meer is die nog een cursus godsdienst of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt, dan wordt de cursus in dat studiejaar, in die onderwijsvorm en in die afdeling slechts georganiseerd, resp.gesubsidieerd tot de laatste dag van de maand waarin de laatste leerling zich heeft afgemeld." Hoofdstuk 22 - Wijziging van het decreet van 27 juni 1990 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het personeel in het gespecialiseerd onderwijs worden bepaald

Art. 119.In artikel 5ter van het decreet van 27 juni 1990 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het personeel voor gespecialiseerd onderwijs worden bepaald, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2003, vervangen bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet 5 mei 2014, worden de jaartallen "2020-2021" vervangen door de jaartallen "2022-2023".

Art. 120.- In artikel 25.1, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten8, worden de woorden "op het einde van het betrokken schooljaar" vervangen door de woorden "uiterlijk op de 31e augustus die volgt op het betrokken schooljaar".

Art. 121.- In hoofdstuk II, afdeling 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1991, 11 mei 2009 en 28 juni 2010, wordt een artikel 33.1 ingevoegd, luidende: "Art. 33.1 - In een gespecialiseerde secundaire school wordt, naast het urenpakket, een betrekking van IT-verantwoordelijke georganiseerd of gesubsidieerd."

Art. 122.- In artikel 34, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten2, wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent".

Art. 123.- In 34.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de woorden "een halve betrekking" vervangen door de woorden "een 3/4de betrekking".

Art. 124.- In artikel 34.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten8, worden de woorden "wordt een betrekking" vervangen door de woorden "wordt anderhalve betrekking".

Art. 125.- Artikel 53quater, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, vervangen bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de jaartallen "2020-2021" vervangen door de jaartallen "2022-2023". HOOFDSTUK 23 - WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 16 DECEMBER 1991 BETREFFENDE DE OPLEIDING EN DE VOORTGEZETTE OPLEIDING IN DE MIDDENSTAND EN DE KMO'S

Art. 126.- Artikel 1, 3°, van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voorgezette opleiding in de middenstand en de KMO's wordt vóór de punt aan het einde van de zin aangevuld met de woorden "of het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's dat uit verschillende locaties bestaat".

Art. 127.- In artikel 7, § 6, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten2, worden de woorden "die in het bezit zijn van een getuigschrift van lager secundair onderwijs of van een ander studiebewijs dat ermee gelijkgesteld is" vervangen door de woorden "die het derde jaar van het algemeen of technisch secundair onderwijs of het vierde jaar van het secundair beroepsonderwijs voltooid hebben of in het bezit zijn van een daarmee gelijkgesteld studiegetuigschrift".

Art. 128.Artikel 31 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Art. 31 - De Regering legt na advies van het Instituut het volgende vast: 1° de voorwaarden tot erkenning of intrekking van de erkenning van de directeur van de erkende centra en de taken die hij minstens moet vervullen;2° de nadere regels voor de erkenning van de directeur van de erkende centra en voor de intrekking van die erkenning. De Regering beslist over de erkenning van de directeurs en de intrekking van die erkenning na advies van het Instituut binnen een termijn van zes maanden die ingaat vanaf de dag waarop dit advies wordt uitgebracht."

Art. 129.Artikel 42 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Hoofdstuk 24 - Wijziging van het decreet van 18 april 1994 tot vaststelling van het bedrag van de werkingstoelagen voor het gesubsidieerd onderwijs

Art. 130.- In het decreet van 18 april 1994 tot vaststelling van het bedrag van de werkingstoelagen voor het gesubsidieerd onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, wordt een artikel 2quinquies ingevoegd, luidende: "Art. 2quinquies - Van de werkingstoelagen die overeenkomstig artikel 2 en overeenkomstig de bijlage aan de scholen worden toegekend, kan de inrichtende macht maximaal 10 % bij haar scholen invorderen om ze te verdelen onder andere scholen die onder haar ressorteren.

De inrichtende macht kan de werkingstoelagen die overeenkomstig het eerste lid worden ingevorderd, gebruiken voor alle scholen die onder haar ressorteren; bij de verdeling van de werkingstoelagen let ze op de gelijke behandeling van haar scholen en van de leerlingen van haar scholen."

Art. 131.- Artikel 5 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Art. 5 - De in de artikelen 1, 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 en 4 vermelde werkingsmiddelen worden vanaf het begin van het begrotingsjaar maandelijks telkens vóór de 22ste in twaalfden uitbetaald aan de instellingen."

Art. 132.- In de bijlage van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 januari 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1.1 worden de woorden "531 euro" vervangen door de woorden "610,65 euro"; 2° in de bepaling onder 1.2 worden de woorden "607 euro" vervangen door de woorden "698,05 euro"; 3° in de bepaling onder 1.3 worden de woorden "693 euro" vervangen door de woorden "796,95 euro"; 4° in de bepaling onder 1.4 worden de woorden "737 euro" vervangen door de woorden "847,55 euro"; 5° in de bepaling onder 2° worden de woorden "304 euro" vervangen door de woorden "349,60 euro". Hoofdstuk 25 - Wijziging van het besluit van de Regering van 9 november 1994 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra

Art. 133.- In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Regering van 9 november 1994 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, vervangen bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 7° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° er wordt een bepaling onder 8° ingevoegd, luidende: "8° in het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten4 over de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie in het onderwijs."

Art. 134.- In hetzelfde besluit van de Regering, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een artikel 2.1 ingevoegd, luidende: "Art. 2.1 - Met behoud van de toepassing van andersluidende wettelijke of decretale bepalingen moeten de Regering en andere personen die bij de uitvoering van dit besluit betrokken zijn, de gegevens die hun in de uitoefening van hun opdracht toevertrouwd worden, vertrouwelijk behandelen."

Art. 135.- Artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit van de Regering, vervangen bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001 en gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt aangevuld met de volgende zin: "Dit artikel is niet van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 2 die voor doorlopende duur vanaf indiensttreding aangesteld of aangeworven zijn."

Art. 136.- In artikel 3bis van hetzelfde besluit van de Regering, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 1, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Dit artikel is niet van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 2 die voor doorlopende duur vanaf indiensttreding aangesteld of aangeworven zijn." 2° in § 2, tweede lid, worden na de woorden "het ambt van adviseur voor bevorderingspedagogiek aan een gespecialiseerde basis- en secundaire school," de woorden "het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek," ingevoegd.

Art. 137.- In artikel 4 van hetzelfde besluit van de Regering, vervangen bij het besluit van 30 augustus 2001 en gewijzigd bij de decreten van 16 januari 2012 en 16 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "die tijdelijk aangewezen, tijdelijk aangesteld" vervangen door de woorden "die tijdelijk voor bepaalde duur of voor doorlopende duur vanaf indiensttreding aangesteld of aangeworven zijn" en worden de woorden "4ter en 4quater" vervangen door de woorden "4ter, 4quater en 4sexies";2° in de inleidende zin van het tweede lid worden de woorden "die tijdelijk aangewezen, tijdelijk aangesteld" vervangen door de woorden "die tijdelijk voor bepaalde duur of voor doorlopende duur vanaf indiensttreding aangesteld of aangeworven zijn" en worden de woorden "4ter en 4quater" vervangen door de woorden "4ter, 4quater, 4quinquies en 4sexies".

Art. 138.- In hetzelfde besluit van de Regering, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een artikel 4sexies ingevoegd, luidende: "Art. 4sexies - § 1 - De in artikel 3 of 4 vermelde personeelsleden die overeenkomstig artikel 100ter en 102ter van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon, kunnen hun loopbaan volledig of halftijds onderbreken om voor die zorgbehoevende persoon te zorgen. § 2 - Voor tijdelijk aangewezen of aangestelde personeelsleden, alsook voor gesubsidieerde contractuelen eindigt het verlof ten laatste op de dag waarop de aanwijzing of aanstelling eindigt."

Art. 139.- In artikel 6 van hetzelfde besluit van de Regering, vervangen bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, wordt het cijfer "3" vervangen door het cijfer "4"; 2° § 4, vijfde lid, wordt aangevuld met de volgende zin: "Behalve in het geval dat de dienst gedurende ten minste twee opeenvolgende maanden wordt hervat, sluit de verlenging onmiddellijk aan op de vorige periode van loopbaanonderbreking." 3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende: " § 6 - Het personeelslid dat met toepassing van artikel 4sexies zijn loopbaan wenst te onderbreken om voor een zorgbehoevende persoon te zorgen, deelt dit aan zijn inrichtende macht mee en dient zijn schriftelijke aanvraag via die inrichtende macht in bij de minister bevoegd voor Onderwijs.Gaat het om een personeelslid van het gemeenschapsonderwijs, dan wordt de aanvraag via het inrichtingshoofd of via de directeur ingediend.

In de aanvraag deelt het personeelslid mee of het voor een voltijdse dan wel een halftijdse onderbreking kiest.

De aanvraag wordt ten minste zeven dagen vóór het begin van de loopbaanonderbreking ingediend en vermeldt, in afwijking van artikel 5, § 1, de begin- en einddatum van de loopbaanonderbreking.

In afwijking van het derde lid kan de Regering de loopbaanonderbreking echter ook toestaan na afloop van de in het derde lid bepaalde aanvraagtermijn, voorzover dit de goede werking van de dienst niet in het gedrang brengt.

Bij de aanvraag wordt een attest gevoegd waaruit blijkt dat het personeelslid erkend is als mantelzorger van de zorgbehoevende persoon voor wie dat personeelslid in het kader van de aangevraagde loopbaanonderbreking zorgt." Hoofdstuk 26 - Wijziging van het programmadecreet 1997 van 20 mei 1997

Art. 140.- In artikel 4ter, § 3, van het programmadecreet 1997 van 20 mei 1997, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, a), wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent";2° in het eerste lid, 2°, a), wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent";3° in het eerste lid, 3°, a), wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent";4° in het eerste lid, 4°, a), wordt het woord "klerk-typist" vervangen door het woord "secretariaatsassistent";5° in het tweede lid worden de woorden "van de directeur opgenomen in de rubriek "directeur" vermeld in artikel 2, hoofdstuk D "Leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het hoger secundair onderwijs"" vervangen door de woorden "vermeld in de bijlage". Hoofdstuk 27 - Wijziging van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen

Art. 141.- Artikel 1 van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, gewijzigd bij de decreten van 23 maart 2009 en 11 mei 2009, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "Artikel 45.1 is van toepassing op het Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's en op de centra voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's."

Art. 142.- In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een afdeling 10 ingevoegd die artikel 45.1 omvat, luidende: "Afdeling 10 - Samenwerking tussen scholen, het Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's en de centra voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's"

Art. 143.- In hoofdstuk IV, afdeling 10, van hetzelfde decreet, wordt een artikel 45.1 ingevoegd, luidende: "Art. 45.1 - Transferverslag § 1 - Na het sluiten van een leerovereenkomst onder toezicht van het Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's kan het bevoegde leersecretariaat van het Instituut aan het hoofd van de afgevende gewone of gespecialiseerde secundaire school vragen om het transferverslag toe te zenden, zodat het ontvangende centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's en het Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's op de hoogte worden gebracht van bijzonderheden en onmiddellijk de nodige onderwijsmaatregelen kunnen nemen.

Het hoofd van de secundaire school maakt een transferverslag dat de volgende persoonsgegevens bevat: 1° de identificatie van de leerling;2° eventuele medische en psycho-sociale gegevens;3° schoolprestaties;4° alle gestelde doelen;5° ondersteuningsmaatregelen en bereikte resultaten;6° voorliggende ondersteuningsplannen;7° ondersteuningsportfolio's;8° voorliggende adviezen over het plan voor de gespecialiseerde pedagogische ondersteuning die niet ouder mogen zijn dan zes jaar. Het hoofd van de secundaire school zendt het transferverslag vermeld in het tweede lid uiterlijk tien werkdagen na de indiening van de aanvraag naar de directeur van het Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, die het doorstuurt naar de bevoegde directeurs van de centra voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's en naar het bevoegde leersecretariaat. Schoolvakantiedagen worden hier niet als werkdagen beschouwd.

De gegevens worden bewaard tot hoogstens zes jaar nadat de leerling het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, resp.het Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's heeft verlaten. Voor de verwerking van de gegevens is het betrokken centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, resp. het Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's verantwoordelijk, elk binnen zijn eigen bevoegdheidsgebied. § 2 - Nadat de leerling in een gewone of gespecialiseerde school is ingeschreven, kan het hoofd van de ontvangende school de directeur van het Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's vragen om een transferverslag toe te zenden, zodat de ontvangende school op de hoogte is van bijzonderheden en onmiddellijk de nodige onderwijsmaatregelen kan nemen. Het transferverslag stemt overeen met het transferverslag vermeld in § 1, tweede lid.

De directeur van het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's zendt het door het bevoegde centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's opgestelde transferverslag binnen tien werkdagen na de indiening van de aanvraag toe aan het hoofd van de ontvangende school.

Schoolvakantiedagen worden hier niet als werkdagen beschouwd.

De gegevens worden bewaard tot hoogstens zes jaar nadat de leerling de school heeft verlaten. Elke school is binnen haar eigen bevoegdheidsgebied verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens."

Art. 144.- In artikel 93.35 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren" vervangen door de woorden "van het Centrum voor bevorderingspedagogiek";2° in § 3, tweede lid, worden de woorden "van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren" vervangen door de woorden "van het Centrum voor bevorderingspedagogiek".

Art. 145.- In artikel 93.37 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid worden de woorden "van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren" vervangen door de woorden "van het Centrum voor bevorderingspedagogiek";2° in het vierde lid worden de woorden "van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren" vervangen door de woorden "van het Centrum voor bevorderingspedagogiek".

Art. 146.- In artikel 93.39 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden "van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren" vervangen door de woorden "van het Centrum voor bevorderingspedagogiek";2° in § 2, eerste lid, en in § 4 worden de woorden "van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren" telkens vervangen door de woorden "van het Centrum voor bevorderingspedagogiek".

Art. 147.- In artikel 93.42, § 3, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren" vervangen door de woorden "van het Centrum voor bevorderingspedagogiek".

Art. 148.- In artikel 93.70, vierde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt tussen de eerste zin en de tweede zin, die de derde zin wordt, de volgende tweede zin ingevoegd, luidende: "In uitzonderlijke gevallen kan de schoolinterne integratieraad aan de Regering vragen om het verblijf in een taalklas met maximaal een jaar te verlengen."

Art. 149.- In artikel 93.71 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin: "In uitzonderlijke gevallen kan de integratieraad beslissen om het verblijf in een taalklas met maximaal een jaar te verlengen." 2° tussen het derde lid en het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt het volgende lid ingevoegd, luidende: "Een nieuwkomer die in de loop van zijn verblijf in de taalklas de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt tot het einde van de in het derde lid vermelde duur van het verblijf in de taalklas meegeteld voor de berekening van het betrekkingenpakket dat overeenkomstig artikel 93.81 aan de gewone secundaire scholen wordt toegekend om taalklassen te organiseren."

Art. 150.- In artikel 93.72, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "In de gewone basisscholen komt een schoolinterne integratieraad bijeen;die integratieraad beslist over de vraag of de in de artikelen 93.69 en 93.70 vermelde leerlingen van het gewoon basisonderwijs - op grond van hun leeftijd en hun competenties - kunnen worden toegelaten tot een bepaald leerjaar van het gewoon basisonderwijs, hij beveelt zo nodig - op grond van ontbrekende competenties in de onderwijstaal - redelijke aanpassingen aan voor nieuwkomers in de gewone basisschool en kan de Regering vragen om het verblijf in de taalklas te verlengen." 2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "De schoolinterne integratieraad bestaat minstens uit de leerkracht van de taalklas of van de taalcursus, de opnemende leerkracht van de gewone basisschool, het schoolhoofd en een adviseur voor bevorderingspedagogiek van het Centrum voor bevorderingspedagogiek die belast is met het verlenen van advies aan de nieuwkomers in het Centrum voor bevorderingspedagogiek.Als dat nodig is, kunnen externe deskundigen worden ingeschakeld."

Art. 151.- In artikel 93.79 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt tussen het tweede lid en het derde lid, dat het vierde lid wordt, het volgende lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste en het tweede lid bedraagt het percentage in de kleuterscholen 30 %, als ze georganiseerd worden met toepassing van artikel 6, § 1.2, van het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs."

Art. 152.- In artikel 93.80 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt het volgende lid ingevoegd, luidende: De normen gelden per taalafdeling." 2° tussen het tweede lid, dat het derde lid wordt, en het derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt het volgende lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste lid wordt het lestijdenpakket voor elke school van een inrichtende macht afzonderlijk berekend, indien dit in het voordeel van de inrichtende macht is." 3° na het negende lid, dat het elfde lid wordt, wordt het volgende lid ingevoegd, luidende: "Gewone basisscholen die nieuwkomers bij besluit van de schoolinterne integratieraad definitief in de gewone lessen integreren, krijgen - voor de duur van één schooljaar - in het ambt van leraar taalklassen: 1° van 3 tot 10 leerlingen: een 1/4-betrekking;2° van 11 tot 17 leerlingen: een 1/4-betrekking extra;3° van 18 tot 24 leerlingen: een 1/4-betrekking extra; 4° vanaf 25 leerlingen: per groep van zes bijkomende leerlingen één 1/4-betrekking extra."

Art. 153.- In artikel 93.81, achtste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "geheel of gedeeltelijk" vervangen door de woorden "met toepassing van artikel 93.75, tweede lid, definitief".

Art. 154.- Artikel 93.87 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Art. 93.87 - Geheimhoudingsplicht De personeelsleden van de time-outinstelling zijn in het kader van de uitvoering van hun taken tot geheimhouding verplicht. Artikel 4.11 van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren is van toepassing, waarbij onder 'centrum' de time-outinstelling moet worden verstaan."

Art. 155.- Artikel 97, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 oktober 2010 en 29 juni 2015, wordt aangevuld met een bepaling onder 13.1, luidende: "13.1. begeleiding, advisering en mentorschap van leraren in opleiding en beginnende leerkrachten;"

Art. 156.Artikel 98.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid bestaat de opdracht van de IT-verantwoordelijke vooral uit de volgende taken: 1° computerondersteund onderwijs op de school vakkundig begeleiden en stimuleren;2° het onderwijzend personeel adviseren en helpen bij het kiezen en inzetten van geschikte onderwijssoftware;3° de in de school beschikbare IT-uitrusting beheren, verzorgen en onderhouden;4° advies en administratieve ondersteuning bieden bij de aanschaf van IT-materiaal;5° hulp verlenen bij de foutenanalyse, alsook advies en ondersteuning bieden bij het oplossen van IT-systeemproblemen;6° ondersteuning en hulp verlenen bij de IT-ondersteunde afwikkeling van administratieve taken;7° advies geven over systeembeveiliging, met name uitvoering en actualisering van systemen om de gegevensbeveiliging te waarborgen;8° hardware en software herstellen;9° een jaarlijkse inventaris van de hardware opstellen;10° de in de school aanwezige technische apparatuur beheren, verzorgen en onderhouden, met name de printers, de fotokopieermachines, de digitale schoolborden en de klank- en lichttechniek;11° de mediatheek technisch ondersteunen;12° deelnemen aan personeelsvergaderingen en pedagogische conferenties;13° deelnemen aan coördinatievergaderingen van de IT-verantwoordelijken in het onderwijs;14° samenwerken met de functionaris voor gegevensbescherming van de school;15° samenwerken met externe diensten en bedrijven, in het bijzonder met het departement Informatica van het Ministerie;16° zich bijscholen en voortgezette opleidingen volgen; 17° taken uitvoeren die tot de verwezenlijking van het schoolproject bijdragen." Hoofdstuk 28 - Wijziging van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum

Art. 157.- In artikel 33, zesde lid, van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt de tweede zin vervangen als volgt: "Bij gebrek aan een kandidaat die houder is van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor het ambt van pedagoog voor specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basisonderwijs, kunnen in dat ambt personen worden aangeworven die houder zijn van het diploma van onderwijzer voor het lager onderwijs, een graduaat/bachelor resp. een licentie/master in de logopedie of, als de pedagoog voor specifieke onderwijsbehoeften uitsluitend bevoegd is voor het kleuteronderwijs of voor de eerste graad van het lager onderwijs, die houder zijn van het diploma van kleuteronderwijzer, telkens aangevuld met twee jaar nuttige beroepservaring in een ambt van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel resp. in het geval van de logopedisten telkens aangevuld met twee jaar nuttige beroepservaring in een gespecialiseerde school, waarbij deeltijdse prestaties in verhouding tot een voltijdse betrekking worden aangerekend, en die op het tijdstip van de aanstelling reeds ingeschreven zijn voor een aanvullende opleiding van ten minste 15 ECTS-punten in de bevorderingspedagogiek, de heilpedagogie of de orthopedagogie."

Art. 158.- Het opschrift van titel I, hoofdstuk III, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Onderafdeling 2 - Fase van de instap in het beroep"

Art. 159.- In artikel 35 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van § 1, eerste lid, worden de woorden "heeft de kandidaat voorrang die" vervangen door de woorden "heeft de kandidaat voorrang die de fase van de instap in het beroep afgesloten heeft.De fase van de instap in het beroep omvat de eerste dienstjaren als gekwalificeerd personeelslid in het onderwijs en dient om zich terecht te vinden in het beroep. Ze wordt als afgesloten beschouwd, als de kandidaat"; 2° § 1, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 2.1; luidende: "2.1. hij voldoet aan de bepalingen van het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs, met uitzondering van artikel 25 van hetzelfde decreet." 3° in § 1, tweede lid, worden de woorden "de voorrang" vervangen door de woorden "de anciënniteit voor de fase van de instap in het beroep", worden de woorden "waarvoor hij zich kandidaat stelt" vervangen door de woorden "waarin hij de fase van de instap in het beroep wil afsluiten" en worden de woorden "zijn voorrang" vervangen door de woorden "de fase van zijn instap in het beroep".4° in § 2, vierde lid, wordt het woord "voorrang" vervangen door de woorden "recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur" en worden de woorden "overeenkomstig de voorrangsregels" vervangen door de woorden "overeenkomstig § 1, eerste lid"; 5° in § 2, vijfde lid, worden de woorden "overeenkomstig artikel 36.1 of artikel 36bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 160.- In titel I, hoofdstuk III, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt vóór artikel 36bis een artikel 36.1 ingevoegd, luidende: "Art. 36.1 - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding § 1 - De personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 33 en een bewijs van grondige kennis van de onderwijstaal en/of een bewijs van grondige kennis van de vreemde taal voorleggen indien één van beide of beide bewijzen voor het ambt in kwestie noodzakelijk zijn, hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit artikel en binnen de perken van de beschikbare betrekkingen recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding.

Dat recht heeft betrekking op alle ambten waarvoor de genoemde voorwaarden vervuld zijn. De talenkennis wordt bewezen overeenkomstig het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs.

Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding geldt niet voor de voltijds definitief aangestelde personeelsleden. § 2 - Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding gaat ten laatste op 1 oktober van het lopende schooljaar in. § 3 - De inrichtende macht kent de definitief vacante betrekkingen met voorrang toe aan de personeelsleden die recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding hebben, nadat de inrichtende macht artikel 36bis, § 5, heeft toegepast.

In afwijking van het eerste lid kan de inrichtende macht een personeelslid dat recht heeft op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding, indien dat personeelslid daarmee instemt, in een niet vacante betrekking aanstellen hoewel er definitief vacante betrekkingen voorhanden zijn.

Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding is slechts mogelijk voor betrekkingen waarin voor het hele schooljaar moet worden voorzien. § 4 - Behoudens andersluidende overeenkomst met de inrichtende macht en op straffe van verlies van het recht op een aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding aanvaardt het personeelslid de betrekking in de hem aangeboden omvang. § 5 - Tekent een personeelslid bezwaar aan tegen de tijdelijke aanstelling van een ander personeelslid, door zijn belang te doen blijken, dan bezorgt de inrichtende macht hem de schriftelijke motivering van de desbetreffende beslissing. § 6 - De inrichtende macht motiveert haar beslissing om een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding te beëindigen en deelt die beslissing schriftelijk mee aan het personeelslid."

Art. 161.- In artikel 36bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt het woord "voorrangsregel" vervangen door de worden "fase van de instap in het beroep" en worden de woorden "waarin de voorrang wordt verworven" vervangen door de woorden "waarin de fase van de instap in het beroep wordt afgesloten".

Art. 162.- In artikel 38, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden ", § 1, 2°, § 2, § 3 en § 4" opgeheven en wordt de zin aangevuld met de woorden ", waarbij de diensten gepresteerd in het kader van de afwijkingen bepaald in artikel 33, tweede lid, niet in aanmerking worden genomen".

Art. 163.- In artikel 40 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4° worden de woorden "overeenkomstig artikel 36.1 of artikel 36bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur"; 2° in de bepaling onder 7° worden de woorden "overeenkomstig artikel 36.1" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur", worden de woorden "indien het al in het voorafgaand schooljaar de beoordeling "onvoldoende" of "niet tevredenstellend" had gekregen" opgeheven en wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° er wordt een bepaling onder 8° ingevoegd, luidende: "8° op 30 juni van het schooljaar waarin het overeenkomstig artikel 36bis voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld personeelslid de beoordeling "niet tevredenstellend" krijgt, indien het al in het voorafgaand schooljaar de beoordeling "niet tevredenstellend" of "onvoldoende" had gekregen."

Art. 164.- In artikel 41, § 1, van hetzelfde decreet wordt het woord "veertien" vervangen door het woord "dertig".

Art. 165.- In artikel 43, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "opzeggingstermijn van acht dagen" vervangen door de woorden "opzeggingstermijn van dertig dagen".

Art. 166.- In artikel 48, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij de decreten van 21 april 2008 en 11 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "overeenkomstig artikel 36.1 of artikel 36bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur"; 2° er wordt een zevende lid ingevoegd, luidende: "De mutatie geschiedt op 1 oktober voor zover de betrokken betrekking op dat ogenblik nog vacant is."

Art. 167.- In artikel 55 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 27 juni 2011 en 6 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "overeenkomstig artikel 36.1 of artikel 36bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur". 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Het aantal dagen dat gepresteerd wordt in technische vakken, technische beroepsvakken en beroepspraktijkvakken van een graad die tot één vakrichting behoren, worden samengeteld."

Art. 168.- Artikel 62.1.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, vervangen bij het decreet van 16 januari 2012 en gewijzigd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 169.- In artikel 62.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de woorden "aanstelling van doorlopende duur" vervangen door de woorden "tijdelijke aanstelling".

Art. 170.- In artikel 62.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Voor zover voor minstens één volledig schooljaar in de betrekking moet worden voorzien en de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet om tot het ambt te worden toegelaten, geschiedt de aanstelling voor doorlopende duur.In alle andere gevallen geschiedt de aanstelling voor hoogstens één schooljaar. De aanstelling kan worden verlengd." 2° in § 2, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien het voor doorlopende duur aangestelde personeelslid het ambt gedurende vijf opeenvolgende schooljaren wegens een voltijds toegekend verlof niet heeft uitgeoefend.Als de activiteit als departementshoofd tussen twee toegekende verloven niet gedurende minstens één volledig schooljaar wordt hervat, dan wordt de duur van dat nieuwe verlof samengeteld met de duur van het vorige verlof;" 4° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende: "9° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat tijdelijk vervangen werd;" 5° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "In de gevallen vermeld in het eerste lid, 8° en 9°, eindigt de aanstelling van ambtswege zonder opzeggingstermijn." 6° in § 3, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 7° paragraaf 3 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de betrekking als vacant wordt beschouwd en de inrichtende macht die vrijgeeft voor een benoeming."

Art. 171.- In artikel 62.7, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6. mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1°, e), wordt vervangen als volgt: "e) adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in de bepaling onder 1°, m), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een bepaling onder ), luidende: "n) voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in de bepaling onder 2° worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg".

Art. 172.- In artikel 62.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Indien het departementshoofd wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.3, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "artikel 62.7, § 1, tweede lid" vervangen door de woorden "artikel 62.6, § 1, artikel 62.7, § 1".

Art. 173.- In artikel 62.9 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2015 en 26 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "422" vervangen door de woorden "422/I, verhoogd met een maandelijkse premie van 250 euro"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 3° in § 2, eerste lid, worden de woorden "voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 36bis".

Art. 174.- In artikel 62.13, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten6 en gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "aanstelling van doorlopende duur" vervangen door de woorden "tijdelijke aanstelling en een definitieve aanstelling".

Art. 175.- In artikel 62.16, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "artikel 62.20" vervangen door de woorden "artikel 62.10".

Art. 176.- In artikel 62.17, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten6 en gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt het getal "186,53" vervangen door het getal "250".

Art. 177.- In artikel 62.20 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de woorden "62.8, 62.10 tot 62.12 en 62.17" vervangen door de woorden "62.8 en 62.10 tot 62.12".

Art. 178.- In hoofdstuk IVquater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, wordt een artikel 62.20.1 ingevoegd, luidende: "Art. 62.20.1 - Wedde en premie Tijdens de aanstelling als coördinator van een centrum voor onderwijs met beperkt leerplan ontvangt het personeelslid bovenop zijn wedde een maandelijkse premie van 400 euro.

De premie wordt gelijktijdig met de maandelijkse wedde en onder dezelfde voorwaarden uitbetaald.

In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd.

Het bedrag vermeld in het eerste lid is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, het koninklijk besluit van 24 december 1993 en de wetten van 2 januari 2001 en 19 juli 2001.

In geval van verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, tijdens een bevallingsverlof en tijdens de afwezigheden in het kader van een geboorte vermeld in de artikelen 42 tot 43bis van de Arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten worden de premies vermeld in de §§ 1 en 2 verder uitbetaald, voor zover de coördinator van een centrum voor onderwijs met beperkt leerplan niet door het ziekenfonds wordt vergoed."

Art. 179.- In artikel 62.21 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "aanstelling van doorlopende duur" vervangen door de woorden "tijdelijke aanstelling";2° in het tweede lid wordt het woord "vijfde" vervangen door het woord "zesde".

Art. 180.- In artikel 62.25, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "de te begeven betrekkingen, alsmede" vervangen door de woorden "de te begeven betrekkingen, het vereiste profiel en".

Art. 181.- In artikel 62.26 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Het maximale aantal uren bij een eerste aanstelling is niet hoger dan het aantal uren van de tijdelijke aanstelling van de adviseur." 2° in het vierde lid worden de woorden "één of meer sollicitatiegesprekken" vervangen door de woorden "de motiveringsbrief die in het kader van de kandidatuur voor een definitieve aanstelling werd ingediend".

Art. 182.- In artikel 62.27 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt het volgende lid ingevoegd, luidende: "Indien de adviseur wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.3, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."; 3° in het tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden "van het eerste lid" vervangen door de woorden "van het eerste en het tweede lid"; 4° het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "Tijdens de tijdelijke vervanging zijn artikel 62.6, §§ 1 en 2, artikel 62.7, § 1, eerste lid, artikel 62.28 en artikel 62.29.1 van toepassing op het vervangende personeelslid."

Art. 183.- Artikel 62.29.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt vervangen als volgt: "Art. 62.29.1 - Geheimhoudingsplicht De adviseur is in het kader van de uitvoering van zijn activiteit tot geheimhouding verplicht. Artikel 4.11 van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren is van toepassing, waarbij onder "personen die bij het centrum werken" moet worden verstaan: "de adviseur voor bevorderingspedagogiek aan een gespecialiseerde basis- en secundaire school"."

Art. 184.- In hoofdstuk IVquinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt een artikel 62.29.2 ingevoegd, luidende: "Art. 62.29.2 - Beëindiging van de aanstelling Onverminderd artikel 62.6, § 2, eerste lid, eindigt de aanstelling van ambtswege en zonder opzeggingstermijn, als de adviseur in een ander ambt voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld of aangeworven wordt."

Art. 185.- In artikel 62.30.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "422/I" vervangen door de woorden "422/I, verhoogd met een maandelijkse premie van 400 euro"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 3° in § 2, eerste lid, worden de woorden "voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 36bis".

Art. 186.- In artikel 62.31, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "aanstelling van doorlopende duur" vervangen door de woorden "tijdelijke aanstelling ".

Art. 187.In artikel 62.35 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "231" vervangen door de woorden "231, verhoogd met een maandelijkse premie van 400 euro als het om een voltijdse betrekking gaat of verhoogd met een bedrag van 250 euro als het om een halftijdse betrekking gaat"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 3° in § 2, eerste lid, worden de woorden "voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 36bis".

Art. 188.- In artikel 62.36 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "62.17" vervangen door de woorden "62.20.1".

Art. 189.- In artikel 62.37, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "een aanstelling en een vaste benoeming" vervangen door de woorden "een tijdelijke aanstelling en een definitieve aanstelling".

Art. 190.- In artikel 62.38 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Het ambt van directiesecretaris mag alleen worden bekleed door een personeelslid van de betrokken school dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° het voldoet aan de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 62.3, met uitzondering van het eerste lid, 2° en 3°; 2° het heeft één van de volgende diploma's: a) een studiegetuigschrift van het hoger onderwijs van het korte type in de studierichting Secretariaat;b) een eindgetuigschrift van het hoger secundair onderwijs, aangevuld met vijf jaar nuttige beroepservaring in het kader van een beroepsactiviteit die verband houdt met het ambt van directiesecretaris, waarbij deeltijdse prestaties in verhouding tot een voltijdse betrekking worden aangerekend;c) een diploma dat na een succesvolle beëindiging van een opleiding van het hoger onderwijs van het korte type werd uitgereikt en waarvan de hoofdvakken verband houden met het ambt van directiesecretaris.In dat geval beslist de Regering, op basis van een advies van de onderwijsinspectie, of het diploma de houder ervan in staat stelt om het ambt uit te oefenen; 3° het heeft zijn kandidatuur ingediend in de vorm en binnen de termijn die in de oproep tot de kandidaten zijn vastgelegd." 2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 62.3" vervangen door de woorden "het eerste lid, 1° tot 3°"; 3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 191.- In artikel 62.41, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "aan de in artikel 62.3, eerste lid, vermelde voorwaarden, met uitzondering van die vermeld in 3° en aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.38, derde lid" vervangen door de woorden "aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.38, eerste lid, 1° tot 3°"; 2° in het tweede lid worden de woorden "aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.3, met uitzondering van de bepaling onder 3°, en aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.38, derde lid" vervangen door de wooren "aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.38, eerste lid, 1° tot 3°".

Art. 192.- In artikel 62.42, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor doorlopende duur overeenkomstig artikel 36bis".

Art. 193.- In artikel 62.44, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 194.- In titel I van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een hoofdstuk IVduodecies ingevoegd, dat de artikelen 62.49 tot 62.52 bevat, luidende: "Hoofdstuk IVduodecies - Bijzondere bepalingen voor de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek"

Art. 195.- In hoofdstuk IVduodecies van hetzelfde decreet wordt een artikel 62.49 ingevoegd, luidende: "Art. 62.49 - Principe In afwijking van hoofdstuk IV wordt het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek uitsluitend toegewezen in de vorm van een aanstelling en een vaste benoeming, overeenkomstig de onderstaande bepalingen.

Artikel 62.6, artikel 62.7, § 1, eerste lid, en § 2, de artikelen 62.10 tot 62.12, artikel 62.28, artikel 62.29.2, artikel 62.46 en artikel 62.47 zijn van toepassing op het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek."

Art. 196.- In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 62.50 ingevoegd, luidende: "Art. 62.50 - Toelatingsvoorwaarden Om dit ambt te mogen uitoefenen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1° voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.3, 1°, en 4° tot 6°; 2° houder zijn van het studiegetuigschrift vermeld in artikel 14, 8°, van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen; 3° zijn kandidatuur hebben ingediend in de vorm en binnen de termijn die in de oproep tot de kandidaten vastgelegd zijn."

Art. 197.- In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 62.51 ingevoegd, luidende: "Art. 62.51 - Tijdelijke vervanging § 1 - Indien de aanstelling van de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek beëindigd wordt of indien hij zijn ambt neerlegt of wegens een vorm van verlof of terbeschikkingstelling tijdelijk voltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem tot het einde van het daaropvolgende schooljaar vervangen door een persoon die voldoet aan de in artikel 62.50 vermelde voorwaarden, met uitzondering van die vermeld in 3°.

Indien de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.50, met uitzondering van de bepaling onder 3°. § 2 - Tijdens de duur van de tijdelijke vervanging zijn artikel 62.7, § 1, eerste lid en de artikelen 62.11, 62.12, 62.28 en 62.52 van toepassing op het vervangend personeelslid bedoeld in § 1, eerste lid."

Art. 198.- In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 62.52 ingevoegd, luidende: "Art. 62.52 - Wedde en premie § 1 - Tijdens de aanstelling als school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal 422 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat. § 2 - Wordt een persoon die in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is als school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek aangewezen, dan ontvangt hij, in afwijking van § 1, verder zijn wedde, evenals, ter compensatie, een maandelijkse premie die als volgt wordt berekend: P = X - M P = de premie X = de in § 1 bedoelde wedde M = de maandelijkse brutowedde van het personeelslid.

De premie wordt gelijktijdig met de maandelijkse wedde en onder dezelfde voorwaarden uitbetaald. § 3 - Wordt een persoon die niet in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is als school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek aangewezen, dan ontvangt hij vakantiegeld en een eindejaarspremie overeenkomstig de bepalingen die in het onderwijs gelden, waarbij het in § 1 vermeld bedrag als berekeningsbasis dient. § 4 - Het bedrag dat met toepassing van § 1 en § 2 wordt berekend, is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, het koninklijk besluit van 24 december 1993 en de wetten van 2 januari 2001 en 19 juli 2001.

In geval van verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, tijdens een bevallingsverlof en tijdens de afwezigheden in het kader van een geboorte vermeld in de artikelen 42 tot 43bis van de Arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten wordt de premie vermeld in § 2 verder uitbetaald, voor zover de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek niet door het ziekenfonds wordt vergoed."

Art. 199.- In artikel 69.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Voor zover voor minstens één volledig schooljaar in de betrekking moet worden voorzien en de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet om tot het ambt te worden toegelaten, geschiedt de aanstelling voor doorlopende duur.In alle andere gevallen geschiedt de aanstelling voor hoogstens één schooljaar. De aanstelling kan worden verlengd." 2° in § 2, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien het voor doorlopende duur aangestelde personeelslid het ambt gedurende vijf opeenvolgende schooljaren wegens een voltijds toegekend verlof niet heeft uitgeoefend.Als de activiteit als schoolhoofd tussen twee toegekende verloven niet gedurende minstens één volledig schooljaar wordt hervat, dan wordt de duur van dat nieuwe verlof samengeteld met de duur van het vorige verlof;" 4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende: "9° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat tijdelijk vervangen werd;" 5° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "In de gevallen vermeld in het eerste lid, 8° en 9°, eindigt de aanstelling van ambtswege zonder opzeggingstermijn." 6° in § 4, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 7° paragraaf 4 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de betrekking als vacant wordt beschouwd en de inrichtende macht die vrijgeeft voor een definitieve aanstelling."

Art. 200.- In artikel 69.6, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1°, e), wordt vervangen als volgt: "e) adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in de bepaling onder 1°, m), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een bepaling onder ), luidende: "n) voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in de bepaling onder 2° worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg".

Art. 201.- In artikel 69.7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Indien het inrichtingshoofd wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 69.2, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "artikel 69.6, § 1, lid 2" vervangen door de woorden "artikel 69.5, §§ 1 en 2, artikel 69.6, § 1".

Art. 202.- In 69.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: § 1 - Tijdens de uitoefening van het ambt van studieprefect of directeur van een gewone of gespecialiseerde secundaire school krijgt het personeelslid de volgende wedde: 1° studieprefect of directeur van een gewone secundaire school die op 1 oktober van het lopende schooljaar minstens 600 leerlingen telt of waaraan een onder zijn toezicht staande basisschool verbonden is, of directeur van een gespecialiseerde secundaire school: a) bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 489 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;b) vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 490 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;2° studieprefect of directeur van een gewone secundaire school die op 1 oktober van het lopende schooljaar minder dan 600 leerlingen telt en waaraan geen onder zijn toezicht staande basisschool verbonden is: a) bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 486 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;b) vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur of minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit: een wedde op basis van de weddeschaal 487 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;c) vanaf minstens tien jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur en minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit: een wedde op basis van de weddeschaal 488 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro. Tijdens de uitoefening van het ambt van hoofdonderwijzer van een gewone basisschool of directeur van een autonome basisschool ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal waarop hij recht heeft overeenkomstig artikel 2, hoofdstuk B, van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 350 euro, als de school op 30 september van het lopende schooljaar op zijn minst 300 leerlingen telt, resp. verhoogd met een maandelijkse premie van 250 euro, als de school op 30 september van het lopende schooljaar midner dan 300 leerlingen telt.

Tijdens de uitoefening van het ambt van beheerder ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal 167 waarop het recht heeft overeenkomstig artikel 2, hoofdstuk G, van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 400 euro.

In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste, tweede en vierde lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "voor een onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 36bis".

Art. 203.- In artikel 69.13 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de woorden "aanstelling van onbepaalde duur" vervangen door de woorden "tijdelijke aanstelling".

Art. 204.- In artikel 76, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 36bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 205.- In artikel 80, 1°, van hetzelfde decreet wordt het woord "veertien" vervangen door het woord "dertig".

Art. 206.- In artikel 81, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 36bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 207.- In artikel 95bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "Voorliggend hoofdstuk is van toepassing op alle voor een doorlopende duur definitief of tijdelijk aangestelde personeelsleden" vervangen door de woorden "Dit hoofdstuk is van toepassing op alle definitief aangestelde of overeenkomstig artikel 36bis voor een doorlopende duur aangestelde personeelsleden".

Art. 208.- In titel IV van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een artikel 119.21 ingevoegd, luidende: "Art. 119.21 - Als de wedde - toelagen inbegrepen - die een inrichtingshoofd met toepassing van artikel 69.8, § 1, eerste lid, ontvangt, lager is dan de wedde - toelagen inbegrepen - die hij op 31 augustus 2021 voor de uitoefening van het ambt van inrichtingshoofd heeft ontvangen, dan wordt hij verder bezoldigd op basis van de op 31 augustus 2021 geldende weddeschalen tot hij met toepassing van artikel 69.8, § 1, eerste lid, een minstens even hoge wedde ontvangt."

Art. 209.- In dezelfde titel wordt een artikel 119.22 ingevoegd, luidende: "Art. 119.22 - Een personeelslid dat op 31 augustus 2021 definitief aangesteld is in het wervingsambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek, wordt vanaf 1 september 2021 beschouwd als definitief aangesteld in het selectieambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek en dit binnen de perken van het betrekkingenpakket waarover de school voor dat ambt beschikt."

Art. 210.- In dezelfde titel wordt een artikel 119.23 ingevoegd, luidende: "Art. 119.23 - Personeelsleden die op 31 december 2021 definitief resp. tijdelijk aangesteld zijn in het ambt van klerk-typist, worden vanaf 1 januari 2022 beschouwd als definitief resp. tijdelijk aangesteld in het ambt van secretariaatsassistent.

De diensten die het op 1 januari 2022 als secretariaatsassistent tijdelijk of definitief aangestelde personeelslid vóór die datum in het ambt van klerk-typist heeft gepresteerd, worden voor de berekening van de ambtsanciënniteit in aanmerking genomen alsof ze in het ambt van secretariaatsassistent zijn gepresteerd."

Art. 211.- In dezelfde titel wordt een artikel 119.24 ingevoegd, luidende: "Art. 119.24 - Voor personeelsleden die over een vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van klerk-typist beschikken dat op 31 december 2021 geldig is en het ambt van klerk-typist in de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 gedurende telkens minstens 15 weken bekleed hebben, geldt het betreffende bekwaamheidsbewijs als vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van secretariaatsassistent."

Art. 212.- In dezelfde titel wordt een artikel 119.25 ingevoegd, luidende: "Art. 119.25 - De voorwaarde vermeld in artikel 62.38, eerste lid, 2°, wordt als vervuld beschouwd, als betrokkene een studiegetuigschrift van het hoger onderwijs van het korte type heeft en het ambt van directiesecretaris heeft uitgeoefend in de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021." Hoofdstuk 29 - Wijziging van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs

Art. 213.- Artikel 42, § 2, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs wordt opgeheven.

Hoofdstuk 30 - Wijziging van het besluit van de Regering van 21 december 2000 betreffende het politiek verlof voor de personeelsleden in het onderwijs en houdende aanpassing van de bezoldigingsregeling

Art. 214.- Artikel 1 van het besluit van de Regering van 21 december 2000 betreffende het politiek verlof voor de personeelsleden in het onderwijs en houdende aanpassing van de bezoldigingsregeling wordt vervangen als volgt: "Artikel 1 - Dit hoofdstuk is van toepassing op: 1° de personeelsleden van de onderwijsinstellingen en psycho-medisch-sociale centra, georganiseerd door de Duitstalige Gemeenschap, die aan een statuut onderworpen zijn; 2° de gesubsidieerde personeelsleden van de onderwijsinstellingen en psycho-medisch-sociale centra, gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap, die aan een statuut onderworpen zijn." Hoofdstuk 31 - Wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 13 februari 2003 waarbij op 1 december 2002 worden vastgesteld de weddeschalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en hoger onderwijs

Art. 215.- Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 13 februari 2003 waarbij op 1 december 2002 worden vastgesteld de weddeschalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 10 juni 2004, wordt vervangen als volgt: "Artikel 1 - De weddeschalen voor de ambten van het administratief personeel van de instellingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en hoger onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap worden als volgt vastgelegd: 1° Voor de periode van 1 december 2002 tot 31 december 2021 Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 18 jaar Secretariaatsassistent 13.190,61 - 17.094,34 03 (1) x 141,60 10 (2) x 252,97 03 (2) x 316,41 Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 20 jaar Rekenplichtig correspondent 13.531,90 - 17.690,63 03 (1) x 144,25 02 (2) x 264,16 08 (2) x 353,92 02 (2) x 183,15 2° Voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 18 jaar Secretariaatsassistent 13.190,61 - 17.252,55 03 (1) x 141,60 10 (2) x 252,97 03 (2) x 316,41 01 (2) x 158,21 Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 20 jaar Rekenplichtig correspondent 13.531,90 - 17.782,21 03 (1) x 144,25 02 (2) x 264,16 08 (2) x 353,92 02 (2) x 183,15 01 (2) x 91,58 3° Vanaf 1 januari 2024 Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 18 jaar Secretariaatsassistent 13.190,61 - 17.410,75 03 (1) x 141,60 10 (2) x 252,97 04 (2) x 316,41 Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 20 jaar Rekenplichtig correspondent 13.531,90 - 17.873,78 03 (1) x 144,25 02 (2) x 264,16 08 (2) x 353,92 03 (2) x 183,15" HOOFDSTUK 32 - WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 30 JUNI 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten HOUDENDE DRINGENDE MAATREGELEN INZAKE ONDERWIJS 2003

Art. 216.- In artikel 2, § 1, tweede lid, van het decreet van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003, gewijzigd bij de decreten van 18 juni 2018 en 6 mei 2019, worden de bepalingen onder de volgende letters opgeheven: 1° de bepaling onder 1°, b) tot d);2° de bepaling onder 2°, c) tot e);3° de bepaling onder 3°, c), tot e);4° de bepaling onder 4°, b);5° de bepaling onder 6°, c).

Art. 217.- Artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Dit hoofdstuk is niet van toepassing op personeelsleden die voor doorlopende duur vanaf indiensttreding aangesteld of aangeworven zijn."

Art. 218.- In artikel 5, § 7, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden tussen de woorden "van doorlopende duur" en het woord "bekleedt" de woorden "of van doorlopende duur vanaf indiensttreding" ingevoegd.

Art. 219.- Artikel 11.4, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "in geval van een daaropvolgende hervatting van het werk vóór de bevalling, niet overgedragen in het postnatale moederschapsverlof. In dat geval worden die dagen" opgeheven.

Art. 220.- In artikel 11.5, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "tien dagen voor de schoolvakantie" worden vervangen door de woorden "dertig dagen vóór de zomervakantie resp.tien dagen vóór de andere schoolvakanties"; 2° het woord "gebrekkigheid" wordt vervangen door de woorden "gebrekkigheid, voor zover de controlearts attesteert dat de arbeidsongeschiktheid na de schoolvakantie voortvloeit uit een medische diagnose die samenhangt met de diagnose die aan de basis lag van de arbeidsongeschiktheid vóór de schoolvakantie".

Art. 221.- In artikel 11.9, § 5, tweede lid, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de woorden "voor een doorlopende duur of voor een bepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur, voor een doorlopende duur vanaf indiensttreding of voor een bepaalde duur".

Hoofdstuk 33 - Wijziging van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

Art. 222.- In artikel 20, § 1, vijfde lid, van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt de tweede zin vervangen als volgt: "Bij gebrek aan een kandidaat die houder is van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor het ambt van pedagoog voor specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basisonderwijs, kunnen in dat ambt personen worden aangeworven die houder zijn van het diploma van onderwijzer voor het lager onderwijs, een graduaat/bachelor resp. een licentie/master in de logopedie of, als de pedagoog voor specifieke onderwijsbehoeften uitsluitend bevoegd is voor het kleuteronderwijs of voor de eerste graad van het lager onderwijs, die houder zijn van het diploma van kleuteronderwijzer, telkens aangevuld met twee jaar nuttige beroepservaring in een ambt van de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel resp. in het geval van de logopedisten telkens aangevuld met twee jaar nuttige beroepservaring in een gespecialiseerde school, waarbij deeltijdse prestaties in verhouding tot een voltijdse betrekking worden aangerekend, en die op het tijdstip van de aanstelling reeds ingeschreven zijn voor een aanvullende opleiding van ten minste 15 ECTS-punten in de bevorderingspedagogiek, de heilpedagogie of de orthopedagogie."

Art. 223.- Het opschrift van hoofdstuk III, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Onderafdeling 2 - Fase van de instap in het beroep"

Art. 224.- In artikel 22 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden"heeft de kandidaat voorrang die" vervangen door de woorden "heeft de kandidaat voorrang die de fase van de instap in het beroep afgesloten heeft.De fase van de instap in het beroep omvat de eerste dienstjaren als gekwalificeerd personeelslid in het onderwijs en dient om zich terecht te vinden in het beroep. Ze wordt als afgesloten beschouwd, als de kandidaat"; 2° in het tweede lid worden de woorden "de voorrang" vervangen door de woorden "de anciënniteit voor de fase van de instap in het beroep", worden de woorden "waarvoor hij zich kandidaat stelt" vervangen door de woorden "waarin hij de fase van de instap in het beroep wil afsluiten" en worden de woorden "zijn voorrang" vervangen door de woorden "de fase van zijn instap in het beroep".

Art. 225.- In hoofdstuk III, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt vóór artikel 22bis een artikel 22.1 ingevoegd, luidende: "Art. 22.1 - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding § 1 - De personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 20 en een bewijs van grondige kennis van de onderwijstaal en/of een bewijs van grondige kennis van de vreemde taal voorleggen indien één van beide of beide bewijzen voor het ambt in kwestie noodzakelijk zijn, hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit artikel en binnen de perken van de beschikbare betrekkingen recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding.

Dat recht heeft betrekking op alle ambten waarvoor de genoemde voorwaarden vervuld zijn. De talenkennis wordt bewezen overeenkomstig het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs.

Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding geldt niet voor de voltijds vastbenoemde personeelsleden. § 2 - Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding gaat ten laatste op 1 oktober van het lopende schooljaar in. § 3 - De inrichtende macht kent de definitief vacante betrekkingen met voorrang toe aan de personeelsleden die recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding hebben, nadat de inrichtende macht artikel 22bis, § 5, heeft toegepast.

In afwijking van het eerste lid kan de inrichtende macht een personeelslid dat recht heeft op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding, indien dat personeelslid daarmee instemt, in een niet vacante betrekking aanstellen hoewel er definitief vacante betrekkingen voorhanden zijn.

Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding is slechts mogelijk voor betrekkingen waarin voor het hele schooljaar moet worden voorzien. § 4 - Behoudens andersluidende overeenkomst met de inrichtende macht en op straffe van verlies van het recht op een aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding aanvaardt het personeelslid de betrekking in de aangeboden omvang. § 5 - Tekent een personeelslid bezwaar aan tegen de tijdelijke aanstelling van een ander personeelslid, door zijn belang te doen blijken, dan bezorgt de inrichtende macht hem de schriftelijke motivering van de desbetreffende beslissing. § 6 - De inrichtende macht motiveert haar beslissing om een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding te beëindigen en deelt die beslissing schriftelijk mee aan het personeelslid."

Art. 226.- In artikel 22bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt het woord "voorrangsregel" vervangen door de worden "fase van de instap in het beroep" en worden de woorden "waarin de voorrang wordt verworven" vervangen door de woorden "waarin de fase van de instap in het beroep wordt afgesloten".

Art. 227.- In artikel 25 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 26 juni 2006, 21 april 2008 en 22 juni 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "voorrang" vervangen door de woorden "recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur" en worden de woorden "overeenkomstig de voorrangsregels" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 22"; 2° in paragraaf 3 worden de woorden "overeenkomstig artikel 22.1 of artikel 22bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 228.- In artikel 26, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden " § 1, lid 1, 2°, lid 2 en § 2-4" opgeheven en wordt de zin aangevuld met de woorden ", waarbij de diensten gepresteerd in het kader van de afwijking bepaald in artikel 20bis, tweede lid, niet in aanmerking worden genomen".

Art. 229.- In artikel 29, eerste lid, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4° worden de woorden "overeenkomstig artikel 22.1 of artikel 22bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur"; 2° in de bepaling onder 7° worden de woorden "overeenkomstig artikel 22.1" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur", worden de woorden "indien het al in het voorafgaand schooljaar de beoordeling "onvoldoende" of "niet tevredenstellend" had gekregen" opgeheven en wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° er wordt een bepaling onder 8° ingevoegd, luidende: "8° op 30 juni van het schooljaar waarin het overeenkomstig artikel 22bis voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld personeelslid de beoordeling "niet tevredenstellend" krijgt, indien het al in het voorafgaand schooljaar de beoordeling "niet tevredenstellend" of "onvoldoende" had gekregen."

Art. 230.- In artikel 30, § 1, van hetzelfde decreet wordt het getal "15" vervangen door het woord "dertig".

Art. 231.- In artikel 32 van hetzelfde decreet wordt het woord "acht" vervangen door het woord "dertig".

Art. 232.- In artikel 42, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 22.1 of artikel 22bis" ingevoegd na de woorden "van doorlopende duur".

Art. 233.- In artikel 48 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 27 juni 2011 en 6 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "overeenkomstig artikel 22.1 of artikel 22bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur". 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Het aantal dagen dat gepresteerd wordt in technische vakken, technische beroepsvakken en beroepspraktijkvakken van een graad die tot één vakrichting behoren, worden samengeteld."

Art. 234.- In artikel 56.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de woorden "aanstelling voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "tijdelijke aanstelling".

Art. 235.- In artikel 56.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Voor zover voor minstens één volledig schooljaar in de betrekking moet worden voorzien en de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet om tot het ambt te worden toegelaten, geschiedt de aanstelling voor doorlopende duur.In alle andere gevallen geschiedt de aanstelling voor hoogstens één schooljaar. De aanstelling kan worden verlengd." 2° in § 2, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien het voor doorlopende duur aangestelde personeelslid het ambt gedurende vijf opeenvolgende schooljaren wegens een voltijds toegekend verlof niet heeft uitgeoefend.Als de activiteit als administratief hoofdsecretaris tussen twee toegekende verloven niet gedurende minstens één volledig schooljaar wordt hervat, dan wordt de duur van dat nieuwe verlof samengeteld met de duur van het vorige verlof;" 4° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende: "9° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat tijdelijk vervangen werd;" 5° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "In de gevallen vermeld in het eerste lid, 8° en 9°, eindigt de aanstelling van ambtswege zonder opzeggingstermijn." 6° in § 3, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 7° paragraaf 3 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de betrekking als vacant wordt beschouwd en de inrichtende macht die vrijgeeft voor een benoeming."

Art. 236.- In artikel 56.6, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1°, e), wordt vervangen als volgt: "e) adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in de bepaling onder 1°, l), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een bepaling onder m), luidende: "m) voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in de bepaling onder 2° worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg".

Art. 237.- In artikel 56.7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Indien de administratief hoofdsecretaris wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 56.2, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "artikel 56.6, § 1, tweede lid," vervangen door de woorden "artikel 56.5, §§ 1 en 2, artikel 56.6, § 1".

Art. 238.- In artikel 56.8, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor doorlopende duur overeenkomstig artikel 22bis".

Art. 239.- In artikel 56.12 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 240.- In artikel 56.13 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 september 2013 en gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "aanstelling van doorlopende duur" vervangen door de woorden "aanstelling en een vaste benoeming".

Art. 241.- In artikel 56.14 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 242.- In artikel 56.15 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 243.- In artikel 56.16 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 244.- In artikel 56.17 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 245.- In artikel 56.18 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 246.- In artikel 56.19 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 247.- In artikel 56.20 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 248.- In artikel 56.21 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "van doorlopende duur" opgeheven.

Art. 249.- In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een hoofdstuk IVterdecies ingevoegd, dat artikel 56.22 bevat, luidende: "Hoofdstuk IVterdecies - Bijzondere bepalingen voor de school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek"

Art. 250.- In hoofdstuk IVterdecies van hetzelfde decreet wordt een artikel 56.22 ingevoegd, luidende: "Art. 56.22 - In afwijking van hoofdstuk IV wordt het ambt van school- en leerbegeleider voor bevorderingspedagogiek toegewezen in de vorm van een aanstelling van doorlopende duur en in de vorm van een vaste benoeming overeenkomstig de voorwaarden die gelden in het gesubsidieerd vrij onderwijs."

Art. 251.- In artikel 64.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de woorden "van onbepaalde duur" opgeheven.

Art. 252.- In artikel 64.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Voor zover voor minstens één volledig schooljaar in de betrekking moet worden voorzien en de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet om tot het ambt te worden toegelaten, geschiedt de aanstelling voor doorlopende duur.In alle andere gevallen geschiedt de aanstelling voor hoogstens één schooljaar. De aanstelling kan worden verlengd." 2° in § 2, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien het voor doorlopende duur aangestelde personeelslid het ambt gedurende vijf opeenvolgende schooljaren wegens een voltijds toegekend verlof niet heeft uitgeoefend.Als de activiteit als directeur van een kunstacademie tussen twee toegekende verloven niet gedurende minstens één volledig schooljaar wordt hervat, dan wordt de duur van dat nieuwe verlof samengeteld met de duur van het vorige verlof;" 4° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende: "9° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat tijdelijk vervangen werd;" 5° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "In de gevallen vermeld in het eerste lid, 8° en 9°, eindigt de aanstelling van ambtswege zonder opzeggingstermijn." 6° in § 4, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 7° paragraaf 4 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de betrekking als vacant wordt beschouwd en de inrichtende macht die vrijgeeft voor een definitieve aanstelling."

Art. 253.- In artikel 64.6, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1°, e), wordt vervangen als volgt: "e) adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in de bepaling onder 1°, m), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een bepaling onder ), luidende: "n) voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in de bepaling onder 2° worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg".

Art. 254.- In artikel 64.7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Indien het inrichtingshoofd wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 64.2, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "artikel 64.6, § 1, lid 2," vervangen door de woorden "artikel 64.5, §§ 1 en 2, artikel 64.6, § 1".

Art. 255.- In artikel 64.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Tijdens de uitoefening van het ambt van directeur van een kunstacademie krijgt het personeelslid de volgende wedde: a) bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit als directeur van een kunstacademie: een wedde op basis van de weddeschaal 489 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;b) vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als directeur van een kunstacademie: een wedde op basis van de weddeschaal 490 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro. In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "overeenkomstig artikel 22bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 256.- In artikel 64.16 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Voor zover voor minstens één volledig schooljaar in de betrekking moet worden voorzien en de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet om tot het ambt te worden toegelaten, geschiedt de aanstelling voor doorlopende duur.In alle andere gevallen geschiedt de aanstelling voor hoogstens één schooljaar. De aanstelling kan worden verlengd." 2° in § 2, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien het voor doorlopende duur aangestelde personeelslid het ambt gedurende vijf opeenvolgende schooljaren wegens een voltijds toegekend verlof niet heeft uitgeoefend.Als de activiteit als schoolhoofd tussen twee toegekende verloven niet gedurende minstens één volledig schooljaar wordt hervat, dan wordt de duur van dat nieuwe verlof samengeteld met de duur van het vorige verlof;" 4° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende: "9° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat tijdelijk vervangen werd;" 5° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "In de gevallen vermeld in het eerste lid, 8° en 9°, eindigt de aanstelling van ambtswege zonder opzeggingstermijn." 6° in § 4, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 7° paragraaf 4 wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de betrekking als vacant wordt beschouwd en de inrichtende macht die vrijgeeft voor een definitieve aanstelling."

Art. 257.- In artikel 64.17, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1°, e), wordt vervangen als volgt: "e) adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in de bepaling onder 1°, m), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een bepaling onder ), luidende: "n) voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in de bepaling onder 2° worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg".

Art. 258.- In artikel 64.18 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Indien het inrichtingshoofd wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 64.13, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "artikel 64.17, § 1, lid 2," vervangen door de woorden "artikel 64.16, §§ 1 en 2, artikel 64.17, § 1".

Art. 259.- In artikel 64.19 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Tijdens de uitoefening van het ambt van studieprefect of directeur van een gewone of gespecialiseerde secundaire school krijgt het personeelslid de volgende wedde: 1° studieprefect of directeur van een gewone secundaire school die op 1 oktober van het lopende schooljaar minstens 600 leerlingen telt of waaraan een onder zijn toezicht staande basisschool verbonden is, of directeur van een gespecialiseerde secundaire school: a) bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 489 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;b) vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 490 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;2° studieprefect of directeur van een gewone secundaire school die op 1 oktober van het lopende schooljaar minder dan 600 leerlingen telt en waaraan geen onder zijn toezicht staande basisschool verbonden is: a) bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 486 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;b) vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur of minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit: een wedde op basis van de weddeschaal 487 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;c) vanaf minstens tien jaar ambtsanciënniteit als studieprefect of directeur en minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit: een wedde op basis van de weddeschaal 488 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro. Tijdens de uitoefening van het ambt van hoofdonderwijzer van een gewone basisschool of directeur van een autonome basisschool ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal waarop hij recht heeft overeenkomstig artikel 2, hoofdstuk B, van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 350 euro, als de school op 30 september van het lopende schooljaar op zijn minst 300 leerlingen telt, resp. verhoogd met een maandelijkse premie van 250 euro, als de school op 30 september van het lopende schooljaar midner dan 300 leerlingen telt.

Tijdens de uitoefening van het ambt van beheerder ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal 167 waarop het recht heeft overeenkomstig artikel 2, hoofdstuk G, van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 400 euro.

In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste, tweede en vierde lid wordt vermeld, evenredig verminderd." 2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 22bis".

Art. 260.- In artikel 74, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 22bis" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 261.- In artikel 78, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het getal "15" vervangen door het woord "dertig".

Art. 262.- In artikel 79, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 22bis" ingevoegd vóór de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 263.- In artikel 94bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 22bis" ingevoegd vóór de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 264.- In hoofdstuk XIV van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt een artikel 111quinquiesdecies ingevoegd, luidende: "Art. 111quinquiesdecies - Als de wedde - toelagen inbegrepen - die een inrichtingshoofd met toepassing van artikel 64.19, § 1, eerste lid, ontvangt, lager is dan de wedde - toelagen inbegrepen - die hij op 31 augustus 2021 voor de uitoefening van het ambt van inrichtingshoofd heeft ontvangen, dan wordt hij verder bezoldigd op basis van de op 31 augustus 2021 geldende weddeschalen tot hij met toepassing van artikel 64.19, § 1, eerste lid, een minstens even hoge wedde ontvangt." Hoofdstuk 34 - Wijziging van het decreet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 over maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004

Art. 265.- In het decreet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 over maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt een hoofdstuk IX.3 ingevoegd, dat de artikelen 21.4 tot 21.6 omvat, luidende: "Hoofdstuk IX.3 - Toekenning van een forfaitaire vergoeding voor de kantoorkosten die ontstaan in het kader van het thuiswerk dat als onderwijzend personeel wordt verricht

Art. 266.- In hoofdstuk IX.3 van hetzelfde decreet wordt een artikel 21.4 ingevoegd, luidende: "Art. 21.4 - Dit hoofdstuk is van toepassing op alle personeelsleden die een wervingsambt bekleden in de categorie van het onderwijzend personeel in het onderwijs dat door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd wordt.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1° werkdag: a) in het gewoon, gespecialiseerd en hoger onderwijs, alsook in de voortgezette schoolopleiding: de weekdagen van maandag tot vrijdag;b) in het deeltijds kunstonderwijs: de weekdagen van maandag tot zaterdag; 2° uren per week: aantal uren waarvoor een personeelslid aangesteld, aangeworven of benoemd is."

Art. 267.- In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 21.5 ingevoegd, luidende: "Art. 21.5 - De in artikel 21.4 vermelde personeelsleden hebben recht op een vergoeding voor de kantoorkosten die ontstaan in het kader van het thuiswerk dat ze als onderwijzend personeel verrichten.

De vergoeding bedraagt 15 euro per maand. Ze kan aan een personeelslid worden toegekend voor alle kalendermaanden, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Het recht op toekenning van de vergoeding wordt per maand vastgesteld en bestaat zodra het personeelslid in de betrokken maand aanspraak kan maken op ten minste vijftien lesuren in een wervingsambt van de categorie van het onderwijzend personeel in een onderwijsinstelling die door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd wordt. Het aantal per maand gepresteerde lesuren is de som van het per werkdag berekende aantal lesuren. Het aantal lesuren per werkdag in het gewoon, gespecialiseerd en hoger onderwijs en in de voortgezette schoolopleiding stemt telkens overeen met een vijfde van het per werkdag betaalde aantal uren per week. In het deeltijds kunstonderwijs stemt het aantal lesuren per werkdag telkens overeen met een zesde van het per werkdag betaalde aantal uren per week.

In afwijking van het derde lid worden de uren per week die wegens verlof, afwezigheid of terbeschikkingstelling - met uitzondering van vakantieverlof, verlof voor persoonlijke omstandigheden en buitengewoon verlof in geval van overmacht - niet werkelijk in een wervingsambt van de categorie van het onderwijzend personeel worden gepresteerd, niet in aanmerking genomen voor de berekening van het aantal lesuren. De wekelijkse uren die gebaseerd zijn op een verlof wegens een opdracht in het belang van het onderwijs worden alleen in aanmerking genomen, indien de opdracht bestaat in het verrichten van een pedagogische activiteit ten behoeve van het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs waarvoor van thuis uit lessen moeten worden voorbereid en opgevolgd.

Het bedrag van de vergoeding wordt eenmaal per jaar, in de maand december, berekend en uitbetaald."

Art. 268.- In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 21.6 ingevoegd, luidende: "Art. 21.6 - De Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding en de toepassingsduur van de artikelen 21.4 en 21.5 nadat de Regering een schriftelijke bevestiging van de Federale Overheidsdienst Financiën heeft ontvangen waaruit blijkt dat de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 21.4 en 21.5 werd toegekend, moet worden beschouwd als een terugbetaling van door de werkgever te betalen kosten en dat ze bijgevolg geen deel uitmaakt van de belastbare beroepsinkomsten van de begunstigde. De Regering kan de artikelen 21.4 en 21.5 met terugwerkende kracht in werking laten treden op de door haar bepaalde datum." Hoofdstuk 35 - Wijziging van het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende maatregelen inzake onderwijs 2005

Art. 269.- In artikel 23 van het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende maatregelen inzake onderwijs 2005, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In het eerste lid, 1°, a), wordt het getal "10" vervangen door het getal "15"; 2° het eerste lid, 1°, b), wordt vervangen als volgt: "b) tijdstip: de dag van de geboorte en veertien opeenvolgende dagen binnen een tijdsbestek van vijfendertig dagen te rekenen vanaf de geboorte of vijftien opeenvolgende dagen binnen datzelfde tijdsbestek." 3° in het eerste lid, 13°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;4° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 14°, luidende: "14° inenting tegen het coronavirus Covid-19: a) duur: de duur komt overeen met de tijd die nodig is voor de inenting, inclusief de tijd die nodig is om van de onderwijsinstelling naar de vaccinatieplaats en terug te geraken;b) tijdstip: dag van de inenting tegen het coronavirus Covid-19;c) bewijs: Het personeelslid dat een beroep doet op het verlof, stelt het schoolhoofd of de directeur op de hoogte zodra de datum van de inenting bekend is en zendt hem de bevestiging van de datum waarop de inenting zal plaatsvinden, met vermelding van het tijdstip en de plaats waar de inenting zal plaatsvinden.Indien in deze bevestiging niet is vermeld wanneer het personeelslid voor vaccinatie op een vaccinatieplaats moet verschijnen, moet de uitnodiging tot vaccinatie worden overgelegd; d) opneming van het verlof: Het verlof kan worden opgenomen tot en met 31 december 2021.In afwijking hiervan kan de Regering de periode waarin het verlof kan worden opgenomen hoogstens tot 30 juni 2022 verlengen." 5° tussen het eerste lid en het tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt het volgende lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste lid, 1°, is vanaf 1 januari 2023 de volgende verlofregeling van toepassing als de echtgenote of partner bevalt: a) duur: 20 werkdagen; b) tijdstip: de dag van de geboorte en negentien opeenvolgende dagen binnen een tijdsbestek van 42 dagen te rekenen vanaf de geboorte of twintig opeenvolgende dagen binnen datzelfde tijdsbestek."

Art. 270.Het opschrift van hoofdstuk XIX, afdeling 4, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Afdeling 4 - Adoptie- of pleegouderverlof"

Art. 271.In artikel 25 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De inrichtende macht kent aan de in artikel 22 bedoelde personeelsleden die in dienstactiviteit zijn en een minderjarig kind adopteren of als pleegouder opvangen, een adoptie- of pleegouderverlof in het kader van deze afdeling toe als ze erom verzoeken." 2° De eerste zin van het tweede lid wordt vervangen als volgt: "De maximale duur van dit verlof bedraagt zes weken.Als beide adoptieouders in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs werkzaam zijn, kunnen ze het verlof allebei gedurende zes weken opnemen." 3° het derde lid wordt vervangen als volgt: Onverminderd het tweede lid wordt de duur van het verlof verlengd als volgt: 1.twee extra weken vanaf 1 september 2021; 2. drie extra weken vanaf 1 januari 2023;3. vier extra weken vanaf 1 januari 2025; 4. vijf extra weken vanaf 1 januari 2027." 4° tussen het derde lid en het vierde lid, dat het zesde lid wordt, worden de volgende leden ingevoegd, luidende: "Als er twee adoptieouders zijn, kan het personeelslid die extra weken slechts opnemen voor zover de andere adoptieouder ze niet opneemt.Als bewijs dient een verklaring op erewoord, ondertekend door de andere adoptieouder, waaruit blijkt hoeveel extra verlofweken hij opneemt.

Als verscheidene minderjarige kinderen tegelijk worden geadopteerd, wordt de duur van het verlof per adoptieouder verlengd met twee weken, onverminderd het tweede en het derde lid." 5° in het vierde lid, dat het zesde lid wordt, wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 272.- In artikel 26 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "Het opvangverlof begint op de datum waarop" worden vervangen door de woorden "In geval van adoptie begint het opvangverlof binnen twee maanden nadat";b) het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zinnen: "In geval van pleegouderschap begint het verlof binnen twaalf maanden nadat het kind in het gezin werd opgenomen.Een door de plaatsingsinstantie afgegeven attest geldt als bewijs." 2° in het tweede lid wordt de eerste zin vervangen als volgt: "In geval van een interlandelijke adoptie kan het verlof worden opgenomen vanaf de dag die volgt op de datum waarop de 'centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie' beslist heeft om het kind aan de kandidaat-adoptanten toe te vertrouwen, zodat het personeelslid met het oog op de aanstaande adoptie naar het land van herkomst van het kind kan reizen." 3° het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "Het personeelslid dat adoptie- of pleegouderverlof wenst op te nemen, dient via het inrichtingshoofd of, naargelang van het geval, via de directeur, uiterlijk dertig dagen vóór het begin van het verlof, bij de inrichtende macht schriftelijk een aanvraag in waarin hij de begin- en einddatum van het verlof vermeldt." 4° het artikel wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende: "In afwijking van het vorige lid kan de inrichtende macht het verlof ook toekennen wanneer het na het verstrijken van de in het vorige lid gestelde termijn werd aangevraagd, voor zover de vlotte werking van de dienst daardoor niet in het gedrang komt." 5° het artikel wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "Uiterlijk op de dag waarop het verlof ingaat, bezorgt het personeelslid de stukken waaruit blijkt dat het recht op adoptie- of pleegouderverlof krachtens dit hoofdstuk bestaat, via het inrichtingshoofd of, naargelang van het geval, via de directeur aan de inrichtende macht."

Art. 273.- Artikel 27, achtste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt opgeheven.

Art. 274.- Artikel 28 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Hoofdstuk 36 - Wijziging van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende oprichting van een autonome hogeschool

Art. 275.- Artikel 5.3, 3°, van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende oprichting van een autonome hogeschool, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt vervangen als volgt: "3° artikel 10.1, a), 4° en 5°, en b) 2°."

Art. 276.- In titel V, ondertitel 3, hoofdstuk 2, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen als volgt: "Afdeling 2 - Fase van de instap in het beroep"

Art. 277.- In artikel 5.17 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden "heeft het personeelslid voorrang dat" vervangen door de woorden "heeft de kandidaat voorrang die de fase van de instap in het beroep afgesloten heeft.De fase van de instap in het beroep omvat de eerste dienstjaren als gekwalificeerd personeelslid in het onderwijs en dient om zich terecht te vinden in het beroep. Ze wordt als afgesloten beschouwd, als de kandidaat"; 2° in het tweede lid worden de woorden "de voorrang" vervangen door de woorden "de anciënniteit voor de fase van de instap in het beroep" en op het einde van de zin wordt het tweede lid aangevuld met de woorden ", voor zover hij ten minste 360 dienstdagen telt in het ambt waarin hij de fase van de instap in het beroep wil afsluiten".

Art. 278.- In titel V, ondertitel 3, hoofdstuk 2, afdeling 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten3, wordt een artikel 5.17bis.1 ingevoegd, luidende: "Art. 5.17bis.1 - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding § 1 - De personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 5.15 en een bewijs van grondige kennis van de onderwijstaal en/of een bewijs van grondige kennis van de vreemde taal voorleggen indien één van beide of beide bewijzen voor het ambt in kwestie noodzakelijk zijn, hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit artikel en binnen de perken van de beschikbare betrekkingen recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding.

Dat recht heeft betrekking op alle ambten waarvoor de genoemde voorwaarden vervuld zijn. De talenkennis wordt bewezen overeenkomstig het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs.

Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding geldt niet voor de voltijds vastbenoemde personeelsleden. § 2 - Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding gaat ten laatste op 1 oktober van het lopende schooljaar in. § 3 - De inrichtende macht kent de definitief vacante betrekkingen met voorrang toe aan de personeelsleden die recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding hebben, nadat de inrichtende macht artikel 5.17ter, § 5, heeft toegepast.

In afwijking van het eerste lid kan de inrichtende macht een personeelslid dat recht heeft op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding, indien dat personeelslid daarmee instemt, in een niet vacante betrekking aanstellen hoewel er definitief vacante betrekkingen voorhanden zijn.

Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding is slechts mogelijk voor betrekkingen waarin voor het hele schooljaar moet worden voorzien. § 4 - Behoudens andersluidende overeenkomst met de inrichtende macht en op straffe van verlies van het recht op een aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding aanvaardt het personeelslid de betrekking in de aangeboden omvang. § 5 - Tekent een personeelslid bezwaar aan tegen de tijdelijke aanstelling van een ander personeelslid, door zijn belang te doen blijken, dan bezorgt de inrichtende macht hem de schriftelijke motivering van de desbetreffende beslissing. § 6 - De inrichtende macht motiveert haar beslissing om een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding te beëindigen en deelt die beslissing schriftelijk mee aan het personeelslid."

Art. 279.- In artikel 5.17ter, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt het woord "voorrangsregel" vervangen door de worden "fase van de instap in het beroep" en worden de woorden "waarin de voorrang wordt verworven" vervangen door de woorden "waarin de fase van de instap in het beroep wordt afgesloten".

Art. 280.- In artikel 5.19 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 26 juni 2006 en 21 april 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het opschrift worden de woorden "van de voorrang" vervangen door de woorden "van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur";2° in § 1, eerste lid, worden de woorden "van de voorrang" vervangen door de woorden "van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur"; 3° in paragraaf 2 wordt het woord "voorrang" vervangen door de woorden "recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur" en worden de woorden "overeenkomstig de voorrangsregels" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 5.17bis.1 of artikel 5.17ter"; 4° in paragraaf 3 worden de woorden "overeenkomstig artikel 5.17bis.1 of artikel 5.17ter" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 281.- In artikel 5.20 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 26 juni 2006 en 21 april 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het opschrift worden de woorden "i.v.m. de voorrangsregeling" vervangen door de woorden "voor de fase van de instap in het beroep"; 2° in het eerste lid worden de woorden ", § 1, lid 1, 2°, lid 2 en § 2-4" opgeheven.

Art. 282.- In artikel 5.23, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2008 en 29 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 4° worden de woorden "overeenkomstig artikel 5.17bis.1 of artikel 5.17ter" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur"; 2° in de bepaling onder 6° worden de woorden "overeenkomstig artikel 5.17bis.1" ingevoegd na de woorden "voor een doorlopende duur", worden de woorden "indien het al in het voorafgaand academie- of schooljaar de beoordeling "onvoldoende" of "niet tevredenstellend" had gekregen" opgeheven en wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° er wordt een bepaling onder 7° ingevoegd, luidende: "7° op 30 juni van het academie- of schooljaar waarin het overeenkomstig artikel 5.17ter voor een doorlopende duur tijdelijk aangesteld personeelslid de beoordeling "niet tevredenstellend" krijgt, indien het al in het voorafgaand schooljaar de beoordeling "niet tevredenstellend" of "onvoldoende" had gekregen."

Art. 283.- In artikel 5.38 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "voor een doorlopende duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 5.17bis.1 of artikel 5.17ter "; 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Het aantal dagen dat gepresteerd wordt in technische vakken, technische beroepsvakken en beroepspraktijkvakken van een graad die tot één vakrichting behoren, worden samengeteld."

Art. 284.- In artikel 5.47, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij he decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden"voor een doorlopende duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 5.17ter".

Art. 285.- In artikel 5.53, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "voor een doorlopende duur tijdelijk" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur tijdelijk overeenkomstig artikel 5.17ter".

Art. 286.- In artikel 5.68bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "overeenkomstig artikel 5.17ter" ingevoegd vóór de woorden "voor een doorlopende duur".

Art. 287.Artikel 5.86, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid kan de inrichtende macht beslissen dat de duur van het mandaat om organisatorische redenen met ten hoogste zes maanden wordt verkort of verlengd. Indien ze van deze bepaling gebruik maakt, deelt ze de kandidaat bij de toekenning van het mandaat mee op welke datum het mandaat eindigt en motiveert ze haar beslissing."

Art. 288.- In artikel 5.90, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "in een ander ambt voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "in een ander ambt overeenkomstig artikel 5.17ter voor doorlopende duur".

Art. 289.- In artikel 5.91 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "voor een doorlopende duur" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 5.17ter voor een doorlopende duur".

Art. 290.- In artikel 5.92 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 27 juni 2011, 20 juni 2016 en 6 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1°, e), wordt vervangen als volgt: "e) adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in de bepaling onder 1°, m), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een bepaling onder ), luidende: "n) voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in de bepaling onder 2° worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg".

Art. 291.In artikel 5.95, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "in het Belgische Staatsblad" vervangen door de woorden "in de pers, door aanplakking in de hogeschool,".

Art. 292.- Artikel 5.97 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid kan de inrichtende macht beslissen dat de duur van het mandaat om organisatorische redenen met ten hoogste zes maanden wordt verkort of verlengd. Indien ze van deze bepaling gebruik maakt, deelt ze de kandidaat bij de toekenning van het mandaat mee op welke datum het mandaat eindigt en motiveert ze haar beslissing."

Art. 293.- In artikel 5.98, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 27 juni 2011, 20 juni 2016 en 6 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1°, e), wordt vervangen als volgt: "e) adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in de bepaling onder 1°, m), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een bepaling onder ), luidende: "n) voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in de bepaling onder 2° worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg".

Art. 294.- In artikel 5.100 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Tijdens de uitoefening van het mandaat ontvangt de mandaathouder de volgende wedde: 1° bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit als directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 489 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;2° vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 490 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro; 2° het artikel wordt aangevuld met een zevende lid, luidende: "In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd."

Art. 295.- In artikel 5.105.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° § 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt: " § 1 - Voor zover voor minstens één volledig schooljaar in de betrekking moet worden voorzien en de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet om tot het ambt te worden toegelaten, geschiedt de aanstelling voor doorlopende duur.In alle andere gevallen geschiedt de aanstelling voor hoogstens één schooljaar; een verlenging van de aanstelling is mogelijk." 2° in § 2, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien het voor doorlopende duur aangestelde personeelslid het ambt gedurende vijf opeenvolgende schooljaren wegens een voltijds toegekend verlof niet heeft uitgeoefend.Als de activiteit als lasthebber voor onderzoek, externe evaluator of adjunct tussen twee toegekende verloven niet gedurende minstens één volledig schooljaar wordt hervat, dan wordt de duur van dat nieuwe verlof samengeteld met de duur van het vorige verlof;" 4° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende: "9° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat tijdelijk vervangen werd;" 5° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 10°, luidende: "10° indien het personeelslid in een ander ambt voor doorlopende duur tijdelijk aangeworven of aangesteld wordt." 6° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "In de gevallen vermeld in het eerste lid, 8° tot 10°, eindigt de aanstelling van ambtswege zonder opzeggingstermijn."

Art. 296.- In artikel 5.105.9 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig" en worden de woorden "vermeld onder 3°" vervangen door de woorden "vermeld onder 4°"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Indien de lasthebber voor onderzoek, de externe evaluator of de adjunct wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 5.105.1, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 4°."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "de artikelen 5.105.8" vervangen door de woorden "de artikelen 5.105.4, §§ 1 en 2, 5.105.8".

Art. 297.- In artikel 5.105.11, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6. mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de woorden "in een ander ambt voor onbepaalde duur" vervangen door de woorden "in een ander ambt overeenkomstig artikel 5.17ter voor doorlopende duur".

Art. 298.- In artikel 6.3, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18. juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt het getal "10" vervangen door het getal "12".

Art. 299.- In artikel 6.7 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het huidige eerste lid wordt paragraaf 1, eerste lid;2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, derde lid en vierde lid, luidende: "Indien het aantal regelmatige studenten dat is ingeschreven voor het eerste jaar van de initiële opleiding tot kleuteronderwijzer of onderwijzer voor het lager onderwijs meer dan 30 bedraagt, dan beschikt het departement Opleidingswetenschappen over 1,8 betrekkingen bovenop de betrekkingen vermeld in het eerste lid. Indien het aantal regelmatige studenten dat is ingeschreven voor het tweede jaar van de initiële opleiding tot kleuteronderwijzer of onderwijzer voor lager onderwijs meer dan 30 bedraagt, dan beschikt het departement Opleidingswetenschappen over 1,9 betrekkingen bovenop de betrekkingen vermeld in het eerste lid.

Indien het aantal regelmatige studenten dat is ingeschreven voor het derde jaar van de initiële opleiding tot kleuteronderwijzer of onderwijzer voor het lager onderwijs meer dan 30 bedraagt, dan beschikt het departement Opleidingswetenschappen over 1,7 betrekkingen bovenop de betrekkingen vermeld in het eerste lid." 3° het huidige tweede lid wordt paragraaf 2.

Art. 300.In artikel 7.4, § 2, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten0, worden de woorden "op het eind van het betrokken academiejaar" vervangen door de woorden "uiterlijk op de 31e augustus die volgt op het betrokken academiejaar".

Art. 301.- In titel IX van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een artikel 9.11decies ingevoegd, luidende: "Art. 9.11decies - De inrichtende macht kan beslissen dat de op 1 september 2021 lopende mandaten van directeur of departementshoofd om organisatorische redenen met ten hoogste zes maanden worden verkort of verlengd. Indien de inrichtende macht van deze bepaling gebruik maakt, deelt ze de mandaathouders uiterlijk op 30 november 2021 mee op welke datum het mandaat eindigt en motiveert ze haar beslissing." Hoofdstuk 37 - Wijziging van het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende maatregelen inzake onderwijs 2006

Art. 302.- In artikel 113 van het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende maatregelen inzake onderwijs 2006, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vier";2° in het tweede lid worden de bepalingen onder de volgende letters opgeheven: a) de bepaling onder 1°, c) tot e);b) de bepaling onder 2°, c) tot e);c) de bepaling onder 3°, a);d) de bepaling onder 4°, c) tot f);e) de bepaling onder 5°, d) tot f);f) de bepaling onder 7°;g) de bepaling onder 8°, d) tot f);h) de bepaling onder 9°, b);i) de bepaling onder 10°, c);j) de bepaling onder 11°, d) tot f);k) de bepaling onder 12°, b) tot d).

Art. 303.- Artikel 114, tweede lid, 3°, van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 304.- In artikel 117 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt het getal "475" vervangen door het getal "471/I" en wordt het getal "190/1" vervangen door het getal "270";2° in het derde lid wordt het woord "vastbenoemd" vervangen door de woorden "vastbenoemd of voor doorlopende duur tijdelijk aangesteld". Hoofdstuk 38 - Wijziging van het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende maatregelen inzake onderwijs 2007

Art. 305.- In artikel 75 van het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende maatregelen inzake onderwijs 2007 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten2, wordt aangevuld met de volgende zinnen: "Observatiestages worden niet vergoed.Onder observatiestages worden stages verstaan, waarbij de student observeert hoe de klas- of vakleerkracht lesgeeft of omgaat met zijn leerlingen en hem daarbij ondersteunt." 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Personeelsleden die een student of groep van studenten begeleiden bij een labo-onderzoek vermeld in artikel 74, 1°, krijgen een vergoeding van 25 euro per lesdag, als het gaat om het bijwonen van een modelles in een kleuterklas of lagereschoolklas of indien de student resp.de groep van studenten in het kader van de labo-onderzoeken activiteiten in een kleuterklas of lagereschoolklas uitvoert." 3° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "De bedragen vermeld in het eerste en het tweede lid zijn gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr.178 van 30 december 1982, het koninklijk besluit van 24 december 1993 en de wetten van 2 januari 2001 en 19 juli 2001."

Art. 306.- Artikel 76 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, wordt vervangen als volgt: "Art. 76 - De inrichtende macht ontvangt voor elke student die overeenkomstig artikel 74 in haar onderwijsinstellingen wordt begeleid, 25 euro per volledige lesweek.

De inrichtende macht ontvangt 50 euro per lesdag voor een labo-onderzoek vermeld in artikel 74, 1°, in de vorm van een schoolbezoek.

De financiële middelen vermeld in het eerste en het tweede lid worden bestemd voor pedagogische doeleinden in de zin van artikel 3 van het decreet van 16 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/12/2002 pub. 04/06/2003 numac 2003033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de toekenning van financiële middelen voor pedagogische doeleinden in het onderwijs sluiten betreffende de toekenning van financiële middelen voor pedagogische doeleinden in het onderwijs.

De bedragen vermeld in het eerste en het tweede lid worden jaarlijks aan de ontwikkeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen aangepast. Het indexcijfer van de maand september 2007 dient als basisindexcijfer. Om de aanpassing te berekenen, wordt telkens rekening gehouden met het indexcijfer van de maand september van het lopende jaar."

Art. 307.- Artikel 77 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "Art. 77 - De personeelsleden vragen de vergoeding vermeld in artikel 75 ten laatste aan op 31 juli van het jaar waarin het schooljaar waarin de stage heeft plaatsgevonden, afloopt. Aanvragen die na die datum worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

De Regering legt de nadere uitbetalingsregels vast." Hoofdstuk 39 - Wijziging van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende valorisatie van het lerarenberoep

Art. 308.- Het opschrift van titel IV van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende valorisatie van het lerarenberoep wordt vervangen als volgt: "Titel IV - Slotbepalingen"

Art. 309.- In dezelfde titel, gewijzigd bij het decreet van 19 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten1, wordt een artikel 122.1 ingevoegd, luidende: "Art. 122.1 - Bij een personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 111.7, eerste lid, wordt in afwijking van artikel 111.7, eerste lid, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 de waarde van het maximum van de weddeschaal verhoogd met een waarde die gelijk is aan tweemaal de waarde van de laatste tweejaarlijkse verhoging van de weddeschaal."

Art. 310.- In dezelfde titel wordt een artikel 122.2 ingevoegd, luidende: "Art. 122.2 - Een personeelslid dat vóór 1 januari 2022 recht heeft gekregen op de in artikel 111.7, eerste lid, verworven aanvullende tweejaarlijkse verhogingen, maar dit recht op 1 januari 2022 verliest, blijft vanaf 1 januari 2022 de wedde ontvangen die hij op 31 december 2021 ontving, totdat het personeelslid op basis van de op 1 januari 2022 geldige bezoldigingsregeling recht heeft op een hogere wedde."

Art. 311.- Bijlage I van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt vervangen door de bijlage die is vastgelegd in bijlage 2 van dit decreet.

Art. 312.- Bijlage II van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten5 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt aangevuld met bepalingen onder 5° en 6°, luidende: "5° van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 Weddeschalen - Bedragen in euro Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 18 jaar Werkman Onderhoudswerkman Hulpkok 14.282,48 - 16.313,34 03 (1) x 125,89 02 (2) x 67,34 10 (2) x 144,62 01 (2) x 72,31 Gespecialiseerd werkman Geschoold onderhoudswerkman Kok 14.784,96 - 19.466,18 03 (1) x 162,20 05 (2) x 225,41 06 (2) x 308,92 02 (2) x 485,62 01 (2) x 242,81 Eerste gespecialiseerde werkman Eerste geschoold onderhoudswerkman Eerste kok 14.892,88 - 20.096,02 03 (1) x 162,22 05 (2) x 256,19 08 (2) x 404,18 01 (2) x 202,09 Eerste gespecialiseerde werkman - ploegbaas Eerste geschoold onderhoudswerkman Ploegbaas Eerste kok - teamchef 15.426,92 - 21.237,02 03 (1) x 253,19 05 (2) x 323,00 08 (2) x 404,18 01 (2) x 202,09 6° vanaf 1 januari 2024 Weddeschalen - Bedragen in euro Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 18 jaar Werkman Onderhoudswerkman Hulpkok 14.282,48 - 16.385,65 03 (1) x 125,89 02 (2) x 67,34 11 (2) x 144,62 Gespecialiseerd werkman Geschoold onderhoudswerkman Kok 14.784,96 - 19.708,99 03 (1) x 162,20 05 (2) x 225,41 06 (2) x 308,92 03 (2) x 485,62 Eerste gespecialiseerde werkman Eerste geschoold onderhoudswerkman Eerste kok 14.892,88 - 20.298,11 03 (1) x 162,22 05 (2) x 256,19 09 (2) x 404,18 Eerste gespecialiseerde werkman - ploegbaas Eerste geschoold onderhoudswerkman Ploegbaas Eerste kok - teamchef 15.426,92 - 21.439,11 03 (1) x 253,19 05 (2) x 323,00 09 (2) x 404,18"

Art. 313.- Bijlage III van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten1 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten7, wordt vervangen door de bijlage die is vastgelegd in bijlage 3 van dit decreet.

Art. 314.- Bijlage IV van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten7 en vervangen bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt vervangen door de bijlage die is vastgelegd in bijlage 4 van dit decreet.

Hoofdstuk 40 - Wijziging van het decreet van 17 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs

Art. 315.- Artikel 18 van het decreet van 17 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs, opgeheven bij het decreet van 11 december 2018, wordt hersteld als volgt: "Art. 18 - Overgangsbepaling In afwijking van artikel 7, eerste lid, 3°, kan de Regering het minimale aantal opleidingseenheden vermeld in artikel 7, eerste lid, 3°, in 2020 en 2021 proportioneel verlagen op grond van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19). De Regering legt vast in welke periodes het vereiste aantal opleidingseenheden wordt verlaagd." Hoofdstuk 41 - Wijziging van het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs

Art. 316.- In artikel 10, eerste lid, 4°, van het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de punt op het einde van de zin wordt vervangen door de woorden "; of" 2° de huidige bepaling onder 4° wordt de bepaling onder 4°, a); 3° er wordt een bepaling onder b) ingevoegd, luidende: "b) een certificeringsgraad die de voortgezette artistieke opleiding omvat."

Art. 317.- In artikel 32, § 6, eerste lid, 2°, b), van hetzelfde decreet worden de woorden "hogere en uitmuntende graad" vervangen door de woorden "hogere graad, uitmuntende graad en certificeringsgraad".

Art. 318.- Artikel 33, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een zevende lid, luidende: "Aan de regelmatige leerling die het laatste studiejaar of alle modules van de certificeringsgraad heeft afgewerkt, wordt een certificaat uitgereikt."

Art. 319.- In artikel 59, § 2, derde lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "op het einde van het betrokken schooljaar" vervangen door de woorden "uiterlijk op de 31e augustus die volgt op het betrokken schooljaar".

Art. 320.- In artikel 69 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 juni 2013 en 26 juni 2017, worden de woorden "2020-2021" vervangen door de woorden "2025-2026".

Hoofdstuk 42 - Wijziging van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten4 over de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie in het onderwijs

Art. 321.- Artikel 15.4 van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten4 over de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie in het onderwijs, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt vervangen als volgt: "Art. 15.4 - Geheimhoudingsplicht Het hoofd, de onderwijsinspecteurs en de adjunct zijn in het kader van de uitvoering van hun taken tot geheimhouding verplicht. Artikel 4.11 van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren is van toepassing, waarbij onder "personen die bij het centrum werken" het hoofd, de onderwijsinspecteurs en de adjunct moet worden verstaan."

Art. 322.- In hoofdstuk 3 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt een artikel 20.1 ingevoegd, luidende: "Art. 20.1. - Wedde en premie § 1 - Tijdens de uitoefening van het ambt als hoofd krijgt het personeelslid de volgende wedde: 1° bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit als hoofd: een wedde op basis van de weddeschaal 486 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;2° vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als hoofd of minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit: een wedde op basis van de weddeschaal 487 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro;3° vanaf minstens tien jaar ambtsanciënniteit als hoofd en minstens 25 jaar geldelijke anciënniteit: een wedde op basis van de weddeschaal 488 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro. Indien het hoofd van de onderwijsinspectie tegelijk is aangesteld als departementshoofd bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en voor de uitoefening van die activiteit de toelage voor managements- en stafopdrachten ontvangt vermeld in artikel 87.2 van het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren, heeft hij, in afwijking van het eerste lid, geen recht op de maandelijkse premie vermeld in het eerste lid.

Tijdens de uitoefening van het ambt van onderwijsinspecteur, adviseur voor schoolontwikkeling of adjunct voor inclusie en integratie ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal waarop hij recht heeft overeenkomstig artikel 2, hoofdstuk I, van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974.

In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd. § 2 - Wordt een personeelslid dat in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is als hoofd, onderwijsinspecteur, adviseur voor schoolontwikkeling of adjunct voor inclusie en integratie aangewezen, dan ontvangt het, in afwijking van paragraaf 1, verder zijn wedde, evenals, ter compensatie, een maandelijkse premie die als volgt wordt berekend: P = X - M P = de premie X = de in § 1 bedoelde wedde M = de maandelijkse brutowedde van het personeelslid.

De premie wordt gelijktijdig met de maandelijkse wedde en onder dezelfde voorwaarden uitbetaald. § 3 - Gaat het niet om een personeelslid, dan ontvangt betrokkene vakantiegeld en een eindejaarspremie overeenkomstig de in het onderwijs vigerende bepalingen, waarbij het in paragraaf 1 vermeld bedrag als berekeningsbasis dient. § 4 - Het bedrag vermeld in § 1 en § 2 is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, het koninklijk besluit van 24 december 1993 en de wetten van 2 januari 2001 en 19 juli 2001.

In geval van verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, tijdens een bevallingsverlof en tijdens de afwezigheden in het kader van een geboorte vermeld in de artikelen 42 tot 43bis van de Arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten worden de premies vermeld in de §§ 1 en 2 verder uitbetaald, voor zover het personeelslid niet door het ziekenfonds wordt vergoed."

Art. 323.- In artikel 22 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. het eerste lid, 5°, wordt vervangen als volgt: "5° adoptie- of pleegouderverlof;" 2. in het eerste lid, 16°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3. het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 17°, luidende: "17° voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4. in het tweede lid wordt het woord "16°" vervangen door de woorden "16° tot 17°";5. in het derde lid worden de woorden "Het hoofd" vervangen door de woorden "De onderwijsinspecteur, de adviseur voor schoolontwikkeling, de adjunct en het hoofd" en worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg". Hoofdstuk 43 - Wijziging van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

Art. 324.- Artikel 3.23.1 van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt vervangen als volgt: "Art. 3.23.1 - Besmettelijke ziekten buiten de schoolomgeving Voor alle kinderen en jongeren tot de leeftijd van 20 jaar neemt de verantwoordelijke arts van het centrum alle individuele of algemene voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. Die zijn bindend voor de personen belast met de opvoeding van de kinderen en jongeren, voor de inrichtende macht en voor het personeel van de instellingen waar kinderen en jongeren buiten de schoolomgeving worden opgevangen."

Art. 325.- In titel 3, ondertitel 3, hoofdstuk 1, afdeling 5, van hetzelfde decreet wordt een artikel 3.23.2 ingevoegd, luidende: "Art. 3.23.2 - Delegatie van bevoegdheden Voor de uitvoering van de in deze afdeling vermelde taken kan de verantwoordelijke arts van het centrum zo nodig worden vervangen door een gevolmachtigde arts, door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die onder zijn verantwoordelijkheid handelt of door een ambtenaar of een personeelslid van het centrum die onder zijn verantwoordelijkheid handelt."

Art. 326.- In artikel 4.6, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 9° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° er wordt een bepaling onder 10° ingevoegd, luidende: "10° identiteitsgegevens en contactgegevens van de aanvrager van de geboortepremie overeenkomstig hoofdstuk 3, afdeling 1, van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de gezinsbijslagen die zijn woonplaats in het Duitse taalgebied heeft, alsook de inlichtingen over de vermoedelijke geboortedatum."

Art. 327.- Artikel 4.9 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een § 2.1, luidende: " § 2.1 - De Regering verstrekt het centrum ten minste eenmaal per maand de volgende gegevens, zodat het centrum voor het eerst contact kan opnemen met de gezinnen voor de uitoefening van de taken bepaald in artikel 3.3: 1° de identiteitsgegevens en contactgegevens van de aanvrager van de geboortepremie overeenkomstig hoofdstuk 3, afdeling 1, van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de gezinsbijslagen die zijn woonplaats in het Duitse taalgebied heeft;2° de inlichtingen over de vermoedelijke geboortedatum, alsook de werkelijke geboortedatum. De gegevens worden met instemming van de aanvrager door het centrum geregistreerd in het geïntegreerd begeleidingsdossier.

Als met succes contact kon worden opgenomen, registreert het centrum de gegevens in het geïntegreerd begeleidingsdossier. Met behoud van de toepassing van artikel 4.10, vierde lid, worden de gegevens onmiddellijk gewist, indien de aanvragers van de geboortepremies niet reageren nadat ze tweemaal werden gecontacteerd of indien ze een begeleiding door het centrum weigeren.

De gegevens worden doorgegeven via een webportaalsoftware met inachtneming van de volgende veiligheidsmaatregelen: 1° het portaal is voor de Regering en het centrum beveiligd met een apart wachtwoord; 2° het centrum kan alleen de gegevens raadplegen die het nodig heeft om de in artikel 3.3 omschreven opdracht uit te voeren.

De Regering kan de nadere regels daaromtrent bepalen."

Art. 328.- Artikel 4.11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt vervangen als volgt: "Art. 4.11 - Geheimhoudingsplicht § 1 - De personen die bij het centrum werken, zijn in het kader van de uitvoering van hun taken tot geheimhouding verplicht. Behoudens uitzonderingen mogen ze gegevens van persoonlijke, medische, familiale, schoolse, professionele, sociale, economische, ethische, religieuze of filosofische aard alleen versleuteld of geanonimiseerd doorgeven. § 2 - In het kader van de samenwerking met de scholen, de ZAWM's, andere administraties of andere rechtspersonen mogen de personen die bij het centrum werken vertrouwelijke informatie doorgeven indien tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1° het centrum en de betrokken scholen, ZAWM's, andere administraties of andere rechtspersonen maken afspraken over de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de doorgegeven inlichtingen wordt gewaarborgd;2° de doorgifte van de inlichtingen is noodzakelijk in het belang van het kind of de jongere;3° de doorgegeven inlichtingen zijn toereikend, ter zake dienend en niet overmatig;4° de minderjarige kinderen of jongeren die het nodige beoordelingsvermogen bezitten, de personen belast met de opvoeding van het minderjarige kind of van de minderjarige jongere resp.de meerderjarige jongeren hebben vooraf met de doorgifte ingestemd en worden onmiddellijk van die doorgifte in kennis gesteld, behalve indien dit het belang van het kind of de jongere schaadt."

Art. 329.- Artikel 4.12 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 330.- In artikel 6.16, vierde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten9, worden de woorden "voor een doorlopende duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 6.19.1 of artikel 6.20".

Art. 331.- In titel 6, ondertitel 3, hoofdstuk 2, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen als volgt: "Afdeling 2 - Fase van de instap in het beroep"

Art. 332.- In artikel 6.18 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden"heeft het personeelslid voorrang dat" vervangen door de woorden "heeft de kandidaat voorrang die de fase van de instap in het beroep afgesloten heeft.De fase van de instap in het beroep omvat de eerste dienstjaren als gekwalificeerd personeelslid in het onderwijs en dient om zich terecht te vinden in het beroep. Ze wordt als afgesloten beschouwd, als de kandidaat"; 2. in het eerste lid, 5°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3. in het eerste lid wordt de bepaling onder 6° opgeheven;4. in het tweede lid worden de woorden "de voorrang" vervangen door de woorden "de anciënniteit voor de fase van de instap in het beroep" en op het einde van de zin wordt het tweede lid aangevuld met de woorden ", voor zover hij ten minste 360 dienstdagen telt in het ambt waarin hij de fase van de instap in het beroep wil afsluiten".

Art. 333.- Artikel 6.19 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "In afwijking van artikel 6.15, 8°, kan de raad van bestuur kiezen tussen een kandidaat die in zijn laatste beoordelingsstaat de vermelding "niet tevredenstellend" heeft gekregen en een andere kandidaat, ongeacht of laatstgenoemde kandidaat in de vereiste vorm en binnen de vereiste termijn heeft gesolliciteerd."

Art. 334.- In titel 6, ondertitel 3, hoofdstuk 2, afdeling 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt een artikel 6.19.1 ingevoegd, luidende: "Art. 6.19.1 - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding § 1 - De personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 6.15 en een bewijs van de vereiste grondige kennis van de taal voor het betrokken ambt voorleggen overeenkomstig het decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de taaloverdracht en het gebruik van de talen in het onderwijs, hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit artikel en binnen de perken van de beschikbare betrekkingen recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding.

Dat recht heeft betrekking op alle ambten waarvoor de genoemde voorwaarden vervuld zijn.

Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding geldt niet voor de voltijds vastbenoemde personeelsleden. § 2 - Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding gaat ten laatste op 1 oktober van het lopende schooljaar in. § 3 - De raad van bestuur kent de definitief vacante betrekkingen met voorrang toe aan de personeelsleden die recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding hebben, nadat de raad van bestuur artikel 6.20, § 5, heeft toegepast.

In afwijking van het eerste lid kan de raad van bestuur een personeelslid dat recht heeft op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding, indien dat personeelslid daarmee instemt, in een niet vacante betrekking aanstellen hoewel er definitief vacante betrekkingen voorhanden zijn.

Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding is slechts mogelijk voor betrekkingen waarin voor het hele schooljaar moet worden voorzien. § 4 - Behoudens andersluidende overeenkomst met de raad van bestuur en op straffe van verlies van het recht op een aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding aanvaardt het personeelslid de betrekking in de hem aangeboden omvang. § 5 - Tekent een personeelslid bezwaar aan tegen de tijdelijke aanstelling van een ander personeelslid, door zijn belang te doen blijken, dan bezorgt de raad van bestuur hem de schriftelijke motivering van de desbetreffende beslissing. § 6 - De raad van bestuur motiveert zijn beslissing om een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf indiensttreding te beëindigen en deelt die beslissing schriftelijk mee aan het personeelslid."

Art. 335.- In artikel 6.20, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "voorrangsregel" vervangen door de woorden "fase van de instap in het beroep" en worden de woorden "waarin de voorrang wordt verworven" vervangen door de woorden "waarin de fase van de instap in het beroep wordt afgesloten".

Art. 336.- In artikel 6.22 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het opschrift worden de woorden "i.v.m. de voorrangsregeling" vervangen door de woorden "voor de fase van de instap in het beroep"; 2° in het eerste lid worden de woorden ", § 1, eerste lid, 2°, tweede lid, en §§ 2 tot 4" opgeheven.

Art. 337.- In artikel 6.24 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Het eerste lid, 3°, geldt niet voor het personeelslid dat voor doorlopende duur overeenkomstig artikel 6.19.1 aangesteld is, behalve als het de beoordeling "niet tevredenstellend" krijgt; 2° het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "Het eerste lid, 3°, geldt niet voor het personeelslid dat voor doorlopende duur overeenkomstig artikel 6.20 aangesteld is, tenzij het de beoordeling "niet tevredenstellend" krijgt en al in het voorafgaande schooljaar de beoordeling "onvoldoende" of "niet tevredenstellend" had gekregen."

Art. 338.- In artikel 6.27 van hetzelfde decreet wordt het getal "15" vervangen door het woord "dertig".

Art. 339.In artikel 6.32, eerste lid, 5°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "voor het ambt van adviseur voor vroegkinderlijke ontwikkeling aanvullend het bewijs geleverd hebben van het bestaan van een aanvullende opleiding vermeld in artikel 6.18, 6°;" opgeheven.

Art. 340.- In artikel 6.53, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden"voor een doorlopende duur" vervangen door de woorden "voor een doorlopende duur overeenkomstig artikel 6.20".

Art. 341.- In artikel 6.56 van hetzelfde decreet worden de woorden "voor een doorlopende duur" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 6.20 voor een doorlopende duur".

Art. 342.- In artikel 6.83 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1 - Voor zover voor minstens één volledig schooljaar in de betrekking moet worden voorzien en de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet om tot het ambt te worden toegelaten, geschiedt de aanstelling voor doorlopende duur.In alle andere gevallen geschiedt de aanstelling voor hoogstens één schooljaar; een verlenging van de aanstelling is mogelijk." 2° in § 2, eerste lid, 7°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 8°, luidende: "8° indien het voor doorlopende duur aangestelde personeelslid het ambt gedurende vijf opeenvolgende schooljaren wegens een voltijds toegekend verlof niet heeft uitgeoefend.Als de activiteit als directeur, coördinator, hoofd van een lokale vestiging of adjunct tussen twee toegekende verloven niet gedurende minstens één volledig schooljaar wordt hervat, dan wordt de duur van dat nieuwe verlof samengeteld met de duur van het vorige verlof;" 4° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende: "9° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat tijdelijk vervangen werd;" 5° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 10°, luidende: "10° indien de adjunct in een ander ambt voor doorlopende duur tijdelijk aangeworven of aangesteld wordt." 6° paragraaf 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidende: "In de gevallen vermeld in het eerste lid, 8° tot 10°, eindigt de aanstelling van ambtswege zonder opzeggingstermijn." 7° in § 3, eerste lid, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 8° § 3, eerste lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de betrekking als vacant wordt beschouwd en de inrichtende macht die vrijgeeft voor een benoeming." 9° in § 3, tweede lid, 2°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 10° § 3, tweede lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende: "3° de betrekking als vacant wordt beschouwd en de inrichtende macht die vrijgeeft voor een benoeming."

Art. 343.- In artikel 6.84, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid, 5°, wordt vervangen als volgt: "5° adoptie- of pleegouderverlof;" 2° in het eerste lid, 16°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 3° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 17°, luidende: "17° voltijds verlof om op een ministerieel kabinet te werken." 4° in het tweede lid wordt het woord "16°" vervangen door de woorden "16° tot 17°";5° in het derde lid worden de woorden "te verstrekken" vervangen door de woorden "te verstrekken, de deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg";6° in het vijfde lid worden de woorden "1° tot 12°" vervangen door de woorden "1° tot 12° en 16° tot 17°".

Art. 344.- In artikel 6.87, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 26 februari 2018 en 22 juni 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het getal "357,09" vervangen door het getal "400";2° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Tijdens zijn aanstelling ontvangt de directeur de volgende wedde: 1° bij minder dan negen jaar ambtsanciënniteit als directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 489 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro; 2° vanaf minstens negen jaar ambtsanciënniteit als directeur: een wedde op basis van de weddeschaal 490 vermeld in de bijlage van hetzelfde koninklijk besluit van 27 juni 1974, verhoogd met een maandelijkse premie van 616,15 euro." 3° het vierde lid wordt vervangen als volgt: "In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste tot het derde lid wordt vermeld, evenredig verminderd."

Art. 345.- Artikel 7.4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 28 februari 2018, wordt opgeheven.

Art. 346.- In artikel 7.5, § 1, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt het getal "38" vervangen door het getal "44".

Hoofdstuk 44 - Wijziging van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de gezinsbijslagen

Art. 347.- In het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de gezinsbijslagen, gewijzigd bij de decreten van 11 december 2018, 12 december 2019 en 10 december 2020, wordt een artikel 65.1 ingevoegd, luidende: "Art. 65.1 - Verdere verwerking van gegevens "De Regering verstrekt de volgende gegevens aan het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren met het oog op verdere verwerking: 1° de identiteitsgegevens en contactgegevens van de aanvrager van de geboortepremie die zijn woonplaats heeft in het Duitse taalgebied;2° de inlichtingen over de vermoedelijke geboortedatum, alsook de werkelijke geboortedatum. De verdere verwerking bedoeld in het eerste lid dient tot uitvoering van de opdracht vermeld in artikel 3.3 van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren." HOOFDSTUK 45 - SLOTBEPALINGEN

Art. 348.- Opgeheven worden: 1° het koninklijk besluit van 19 juni 1967 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5;2° de wet van 14 juni 1978 betreffende de vernieuwingsexperimenten in het lager- en kleuteronderwijs, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6;3° het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiedienst belast met toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten6;4° het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende het syndicaal verlof in het gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6;5° het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende het verlof om de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs toe te laten een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6;6° het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende het verlof om gesubsidieerde personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra en diensten voor studie- en beroepsoriëntering toe te staan een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet;7° het koninklijk besluit nr.74 van 20 juli 1982 betreffende het verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden of gewettigd door sociale of familiale redenen van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6; 8° het koninklijk besluit nr.76 van 20 juli 1982 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6; 9° het koninklijk besluit nr.94 van 28 september 1982 betreffende de verloven voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen of wegens persoonlijke aangelegenheden (PMS), gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 435 van 5 augustus 1986, het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 en het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5; 10° het koninklijk besluit nr.136 van 30 december 1982 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6; 11° het koninklijk besluit van 13 september 1983 betreffende het verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht van de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6;12° het besluit van de Executieve van 23 augustus 1989 betreffende verloven voor verminderde prestaties toegestaan aan de leden van het personeel van het gesubsidieerde onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt of die tenminste twee kinderen ten laste hebben die de leeftijd van veertien jaar niet hebben overschreden en betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden die de oppensioenstelling voorafgaat, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten6;13° het besluit van de Executieve van 24 maart 1993 betreffende het ouderschapsverlof en het verlof om dringende familiale redenen die aan bepaalde vastbenoemde personeelsleden van de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap toegekend worden, gewijzigd bij het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3;14° het besluit van de Executieve van 24 maart 1993 betreffende het ouderschapsverlof en het verlof om dringende familiale redenen die aan bepaalde tijdelijk aangestelde personeelsleden van de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap toegekend worden, gewijzigd bij het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3.

Art. 349.- Dit decreet treedt in werking op 1 september 2021, met uitzondering van: 1° de artikelen 8, 61, 64, 157, 222 en 231, die in werking treden op de dag waarop dit decreet wordt aangenomen;2° artikel 99, 5°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2013;3° artikel 315, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2020;4° de artikelen 219, 273 en 274, die uitwerking hebben met ingang van 1 maart 2020;5° de artikelen 114, 117, 120, 300 en 319, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2020;6° artikel 269, 3° en 4°, die uitwerking hebben met ingang van 1 april 2021;7° de artikelen 126 en 128, die uitwerking hebben met ingang van 1 juni 2021;8° de artikelen 127, 129, 324, 325, 326, 327 en 347, die in werking treden op 1 juli 2021;9° de artikelen 110, 111, 112, artikel 139, 1°, en artikel 302, 1° en 2, f), die in werking treden op 1 december 2021;10° artikel 7, 1° en 2°, de artikelen 19, 58, 59, 66, 100, artikel 104, 1° tot 3° en 5° tot 8°, de artikelen 105 tot 108, de artikelen 122, 140, 167, 210, 211, 215, 233, 283, 308, 309, 310, 311, 312 en 314, die in werking treden op 1 januari 2022;11° de artikelen 265 tot 268 die in werking treden op een tijdstip dat door de Regering wordt vastgelegd. Bijlage 1 Bijlage bij het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat Weddeschalen - Bedragen in euro 1° Voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 20 jaar

015 13.995,13 - 20.444,54 03 (1) x 271,53 09 (2) x 448,74 01 (2) x 452,08 02 (2) x 457,63 01 (2) x 228,82

020 14.303,53 - 22.810,20 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 01 (2) x 281,40

030 15.862,03 - 24.368,70 03 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 01 (2) x 281,40


Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 21 jaar

144 14.637,51 - 25.356,76 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 708,54 08 (2) x 720,55 01 (2) x 360,28

145 15.101,20 - 25.829,66 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 717,75 08 (2) x 720,55 01 (2) x 360,28

146 15.432,42 - 26.167,23 04 (1) x 441,61 02 (2) x 706,56 01 (2) x 710,31 09 (2) x 720,52 01 (2) x 360,26

180 21.866,71 - 34.993,93 04 (1) x 607,96 12 (2) x 855,63 01 (2) x 427,82

185 22.994,71 - 39.520,89 04 (1) x 442,92 12 (2) x 1.180,36 01 (2) x 590,18

190/1 23.528,73 - 39.470,70 04 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 01 (2) x 540,41

193 24.703,90 - 40.645,87 04 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 01 (2) x 540,41

193/1 25.672,14 - 41.614,11 04 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 01 (2) x 540,41


Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 22 jaar

109 16.116,88 - 26.966,74 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53

109/1 15.388,25 - 26.238,11 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53

113 17.706,64 - 28.588,39 02 (1) x 529,95 01 (1) x 533,22 12 (2) x 743,09 01 (2) x 371,55

143 15.378,18 - 26.213,43 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53

143/1 14.649,60 - 25.470,37 03 (1) x 529,92 03 (2) x 728,63 01 (2) x 729,11 08 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53

144/1 15.378,18 - 26.213,43 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53

150 18.104,14 - 31.308,13 03 (1) x 609,86 01 (2) x 877,03 01 (2) x 904,95 01 (2) x 905,53 09 (2) x 914,41 01 (2) x 457,21

152 18.104,14 - 31.308,13 03 (1) x 609,86 01 (2) x 877,03 01 (2) x 904,95 01 (2) x 905,53 09 (2) x 914,41 01 (2) x 457,21

De weddeschaal 143/1 geldt voor de personeelsleden op wie artikel 16 van het besluit van de Regering van 31 augustus 2000 tot aanpassing van bepaalde bepalingen van de onderwijswetgeving wat de oprichting van een ambt van leraar oude talen en de wijziging van bepaalde weddeschalen betreft, toepasselijk is.


152/1 16.968,00 - 27.834,70 03 (1) x 529,92 01 (2) x 731,75 11 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53

167 20.673,36 - 33.915,79 03 (1) x 619,42 01 (2) x 902,00 01 (2) x 939,28 01 (2) x 939,88 09 (2) x 905,58 01 (2) x 452,79

206/1 15.758,92 - 27.000,52 02 (1) x 383,55 01 (1) x 451,98 01 (2) x 728,61 01 (2) x 793,06 01 (2) x 798,34 09 (2) x 810,79 01 (2) x 405,40

206/2 16.116,88 - 26.966,74 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53

206/3 16.492,24 - 27.349,60 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53

207/3 18.104,09 - 31.309,31 03 (1) x 554,93 01 (2) x 910,61 01 (2) x 934,64 10 (2) x 923,35 01 (2) x 461,68

208/1 18.987,30 - 32.213,39 03 (1) x 556,31 01 (2) x 920,57 01 (2) x 936,37 10 (2) x 923,83 01 (2) x 461,92


208/3 19.809,80 - 33.046,00 03 (1) x 565,25 01 (2) x 918,97 01 (2) x 935,02 10 (2) x 922,52 01 (2) x 461,26

208/4 20.597,87 - 33.834,11 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25

208/5 20.642,89 - 33.879,13 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25


209/1 21.431,01 - 34.667,25 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25

209/2 21.476,07 - 34.712,31 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25

209/3 22.264,18 - 35.500,42 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25


210/1 23.097,32 - 36.333,56 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 10 (2) x 922,50 01 (2) x 461,25

211 15.609,05 - 28.768,11 03 (1) x 551,98 02 (2) x 905,27 01 (2) x 922,18 09 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60

212 16.929,74 - 27.787,10 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53


216 16.514,35 - 29.691,28 03 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60

216/1 17.767,74 - 30.969,94 02 (1) x 551,98 01 (1) x 557,86 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62

220 17.022,18 - 30.209,14 03 (1) x 551,95 01 (2) x 914,31 11 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60


222 18.673,01 - 31.892,70 01 (1) x 553,87 02 (1) x 562,91 12 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60

226 19.371,17 - 32.600,28 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62

231 21.572,77 - 34.801,88 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62


240 19.142,16 - 32.371,27 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62

245 19.502,39 - 32.731,50 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62

248 21.343,55 - 34.572.66 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62


260 21.573,99 - 34.803,10 03 (1) x 562,91 12 (2) x 923,23 01 (2) x 461,62

270 22.474,71 - 37.808,72 03 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 01 (2) x 540,41

275 26.280,10 - 41.614,11 03 (1) x 607,96 12 (2) x 1.080,81 01 (2) x 540,41


290 19.142,16 - 22.013,51 verhoogd met 4 % na 4 jaar aanneembare diensten en met 15 % na 15 jaar aanneembare diensten


Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 23 jaar

330 20.162,90 - 34.858,79 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1.050,79 01 (2) x 525,40

315 15.770,99 - 29.019,61 04 (1) x 640,28 01 (2) x 914,94 10 (2) x 930,72 01 (2) x 465,36

350 21.934,26 - 37.320,61 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1.110,83 01 (2) x 555,42

316 15.969,69 - 29.222,14 04 (1) x 640,26 01 (2) x 918,85 10 (2) x 930,72 01 (2) x 465,36

340 19.502,39 - 34.888,74 04 (1) x 652,95 11 (2) x 1.110,83 01 (2) x 555,42


Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 24 jaar

411 19.502,39 - 36.615,51 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 01 (2) x 653,00

415 20.808,43 - 37.921,55 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 01 (2) x 653,00

422 23.240,28 - 40.353,40 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 01 (2) x 653,00

429 25.739,72 - 42.852,84 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 01 (2) x 653,00

455 22.609,79 - 40.376,51 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 01 (2) x 675,55

460 24.050,91 - 41.817,63 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 01 (2) x 675,55

471 27.586,14 - 45.352,86 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 01 (2) x 675,55

475 29.837,84 - 47.604,56 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 01 (2) x 675,55

485 36.893,24 - 54.659,96 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 01 (2) x 675,55

495 20.808,43 - 23.929,68 verhoogd met 4 % na 4 jaar aanneembare diensten en met 15 % na 15 jaar aanneembare diensten

496 23.240,28 - 26.726,34 verhoogd met 4 % na 4 jaar aanneembare diensten en met 15 % na 15 jaar aanneembare diensten

270/1 27.586,14 - 45.352,86 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 01 (2) x 675,55

422/I 26.224,56 - 43.337,68 03 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 01 (2) x 653,00

475/I 33.172,71 - 47.309,92 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1.443,83 07 (2) x 928,18 01 (2) x 761,82 01 (2) x 380,91

471/I 30.921,01 - 45.058,22 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1.443,83 07 (2) x 928,18 01 (2) x 761,82 01 (2) x 380,91

486 30.921,01 - 43.915,49 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1.443,83 07 (2) x 928,18

487 33.474,80 - 50.475,18 03 (1) x 944,46 03 (2) x 1.888,92 07 (2) x 1.214,32

488 39.358,17 - 56.358,55 03 (1) x 944,46 03 (2) x 1.888,92 07 (2) x 1.214,32

489 43.164,22 - 55.657,90 03 (1) x 694,09 03 (2) x 1.388,18 07 (2) x 892,41

490 48.841,49 - 63.972,64 03 (1) x 840,83 03 (2) x 1.681,65 07 (2) x 1.080,53


2° Vanaf 1 januari 2024 Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 20 jaar

015 13.995,13 - 20.673,35 03 (1) x 271,53 09 (2) x 448,74 01 (2) x 452,08 03 (2) x 457,63

020 14.303,53 - 23.091,59 03 (1) x 303,00 14 (2) x 562,79

030 15.862,03 - 24.650,09 03 (1) x 303,00 14 (2) x 562,79


Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 21 jaar

144 14.637,51 - 25.717,03 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 708,54 09 (2) x 720,55

145 15.101,20 - 26.189,93 04 (1) x 441,61 03 (2) x 706,53 01 (2) x 717,75 09 (2) x 720,55

146 15.432,42 - 26.527,49 04 (1) x 441,61 02 (2) x 706,56 01 (2) x 710,31 10 (2) x 720,52

180 21.866,71 - 35.421,74 04 (1) x 607,96 13 (2) x 855,63

185 22.994,71 - 40.111,07 04 (1) x 442,92 13 (2) x 1.180,36

190/1 23.528,73 - 40.011,10 04 (1) x 607,96 13 (2) x 1.080,81

193 24.703,90 - 41.186,27 04 (1) x 607,96 13 (2) x 1.080,81

193/1 25.672,14 - 42.154,51 04 (1) x 607,96 13 (2) x 1.080,81


Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 22 jaar

109 16.116,88 - 27.338,27 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 11 (2) x 743,06

109/1 15.388,25 - 26.609,64 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 11 (2) x 743,06

113 17.706,64 - 28.959,93 02 (1) x 529,95 01 (1) x 533,22 13 (2) x 743,09

143 15.378,18 - 26.584,96 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 10 (2) x 743,06

143/1 14.649,60 - 25.841,90 03 (1) x 529,92 03 (2) x 728,63 01 (2) x 729,11 09 (2) x 743,06

144/1 15.378,18 - 26.584,96 03 (1) x 529,95 02 (2) x 728,61 01 (2) x 729,11 10 (2) x 743,06

150 18.104,14 - 31.765,33 03 (1) x 609,86 01 (2) x 877,03 01 (2) x 904,95 01 (2) x 905,53 10 (2) x 914,41

152 18.104,14 - 31.765,33 03 (1) x 609,86 01 (2) x 877,03 01 (2) x 904,95 01 (2) x 905,53 10 (2) x 914,41

De weddeschaal 143/1 geldt voor de personeelsleden op wie artikel 16 van het besluit van de Regering van 31 augustus 2000 tot aanpassing van bepaalde bepalingen van de onderwijswetgeving wat de oprichting van een ambt van leraar oude talen en de wijziging van bepaalde weddeschalen betreft, toepasselijk is.


152/1 16.968,00 - 28.206,23 03 (1) x 529,92 01 (2) x 731,75 12 (2) x 743,06

167 20.673,36 - 34.368,58 03 (1) x 619,42 01 (2) x 902,00 01 (2) x 939,28 01 (2) x 939,88 10 (2) x 905,58

206/1 15.758,92 - 27.405,91 02 (1) x 383,55 01 (1) x 451,98 01 (2) x 728,61 01 (2) x 793,06 01 (2) x 798,34 10 (2) x 810,79

206/2 16.116,88 - 27.338,27 03 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 11 (2) x 743,06

206/3 16.492,24 - 27.721,13 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 11 (2) x 743,06

207/3 18.104,09 - 31.770,98 03 (1) x 554,93 01 (2) x 910,61 01 (2) x 934,64 11 (2) x 923,35

208/1 18.987,30 - 32.675,30 03 (1) x 556,31 01 (2) x 920,57 01 (2) x 936,37 11 (2) x 923,83


208/3 19.809,80 - 33.507,26 03 (1) x 565,25 01 (2) x 918,97 01 (2) x 935,02 11 (2) x 922,52

208/4 20.597,87 - 34.295,36 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50

208/5 20.642,89 - 34.340,38 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50


209/1 21.431,01 - 35.128,50 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50

209/2 21.476,07 - 35.173,56 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50

209/3 22.264,18 - 35.961,67 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50

210/1 23.097,32 - 36.794,81 03 (1) x 565,30 01 (2) x 919,02 01 (2) x 935,07 11 (2) x 922,50

211 15.609,05 - 29.229,71 03 (1) x 551,98 02 (2) x 905,27 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20

212 16.929,74 - 28.158,63 03 (1) x 529,95 01 (2) x 728,63 01 (2) x 736,75 11 (2) x 743,06

216 16.514,35 - 30.152,88 03 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 11 (2) x 923,20

216/1 17.767,74 - 31.431,55 02 (1) x 551,98 01 (1) x 557,86 13 (2) x 923,23

220 17.022,18 - 30.670,74 03 (1) x 551,95 01 (2) x 914,31 12 (2) x 923,20

222 18.673,01 - 32.354,30 01 (1) x 553,87 02 (1) x 562,91 13 (2) x 923,20

226 19.371,17 - 33.061,89 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23

231 21.572,77 - 35.263,49 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23

240 19.142,16 - 32.832,88 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23

245 19.502,39 - 33.193,11 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23

248 21.343,55 - 35.034,27 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23

260 21.573,99 - 35.264,71 03 (1) x 562,91 13 (2) x 923,23

270 22.474,71 - 38.349,12 03 (1) x 607,96 13 (2) x 1.080,81

275 26.280,10 - 42.154,51 03 (1) x 607,96 13 (2) x 1.080,81

290 19.142,16 - 22.013,51 verhoogd met 4 % na 4 jaar aanneembare diensten en met 15 % na 15 jaar aanneembare diensten


Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 23 jaar

330 20.162,90 - 35.384,18 04 (1) x 652,95 12 (2) x 1.050,79

315 15.770,99 - 29.484,97 04 (1) x 640,28 01 (2) x 914,94 11 (2) x 930,72

350 21.934,26 - 37.876,02 04 (1) x 652,95 12 (2) x 1.110,83

316 15.969,69 - 29.687,50 04 (1) x 640,26 01 (2) x 918,85 11 (2) x 930,72

340 19.502,39 - 35.444,15 04 (1) x 652,95 12 (2) x 1.110,83


Weddeschaal voor de leeftijdsklasse 24 jaar

411 19.502,39 - 37.268,51 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1.306,00

415 20.808,43 - 38.574,55 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1.306,00

422 23.240,28 - 41.006,40 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1.306,00

429 25.739,72 - 43.505,84 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1.306,00

455 22.609,79 - 41.052,05 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1.351,09

460 24.050,91 - 42.493,17 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1.351,09

471 27.586,14 - 46.028,40 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1.351,09

475 29.837,84 - 48.280,10 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1.351,09

485 36.893,24 - 55.335,50 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1.351,09

495 20.808,43 - 23.929,68 verhoogd met 4 % na 4 jaar aanneembare diensten en met 15 % na 15 jaar aanneembare diensten

496 23.240,28 - 26.726,34 verhoogd met 4 % na 4 jaar aanneembare diensten en met 15 % na 15 jaar aanneembare diensten

270/1 27.586,14 - 46.028,40 03 (1) x 743,06 12 (2) x 1.351,09

422/I 26.224,56 - 43.990,68 03 (1) x 698,04 12 (2) x 1.306,00

475/I 33.172,71 - 47.690,83 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1.443,83 07 (2) x 928,18 02 (2) x 761,82

471/I 30.921,01 - 45.439,13 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1.443,83 07 (2) x 928,18 02 (2) x 761,82

486 30.921,01 - 43.915,49 03 (1) x 721,91 03 (2) x 1.443,83 07 (2) x 928,18

487 33.474,80 - 50.475,18 03 (1) x 944,46 03 (2) x 1.888,92 07 (2) x 1.214,32

488 39.358,17 - 56.358,55 03 (1) x 944,46 03 (2) x 1.888,92 07 (2) x 1.214,32

489 43.164,22 - 55.657,90 03 (1) x 694,09 03 (2) x 1.388,18 07 (2) x 892,41

490 48.841,49 - 63.972,64 03 (1) x 840,83 03 (2) x 1.681,65 07 12 (2) x 1.080,53


Bijlage 2 Bijlage I bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende valorisatie van het lerarenberoep Weddeschalen - Bedragen in euro I/D - voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 en van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 73,05 02 (1) x 691,06 11 (2) x 1.292,94 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 72,31 02 (1) x 684,08 11 (2) x 1.279,88 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 21.432,68 - 37.921,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 01 (2) x 653,00 - vanaf 1 januari 2024 21.432,68 - 38.574,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 12 (2) x 1.306,00 I/C - voor de periode van 1 september 2013 tot 31 december 2013 21.836,37 - 36.895,86 10 (2) x 1.369,04 01 (2) x 1.369,09 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 21.615,80 - 36.523,18 10 (2) x 1.355,21 01 (2) x 1.355,28 I/C/1 - voor de periode van 1 september 2013 tot 31 december 2013 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 10 (2) x 1.369,04 01 (2) x 1.369,09 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 611,77 10 (2) x 1.355,21 01 (2) x 1.355,28 I/B - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 21.615,80 - 36.523,18 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 21.836,37 - 36.895,86 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 22.056,94 - 37.268,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 22.056,94 - 37.921,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 01 (2) x 653,00 - vanaf 1 januari 2024 22.056,94 - 38.574,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 01 (2) x 1.306,00 I/B/1 - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 611,77 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 21.432,68 - 37.921,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 01 (2) x 653,00 - vanaf 1 januari 2024 21.432,68 - 38.574,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 01 (2) x 1.306,00 I/A - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 22.431,47 - 36.523,18 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 22.660,37 - 36.895,86 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 22.889,27 - 37.268,55 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 22.889,27 - 37.921,55 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 01 (2) x 653,00 - vanaf 1 januari 2024 22.889,27 - 38.574,55 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 01 (2) x 1.306,00 II+/D - voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 en van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 55,94 02 (1) x 546,43 01 (2) x 896,24 01 (2) x 912,96 10 (2) x 913,97 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 55,38 02 (1) x 540,91 01 (2) x 887,18 01 (2) x 903,73 10 (2) x 904,74 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 17.009,78 - 29.691,28 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 01 (2) x 461,60 - vanaf 1 januari 2024 17.009,78 - 30.152,88 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 11 (2) x 923,20 II+/C - voor de periode van 1 september 2013 tot 31 december 2013 17.330,16 - 28.937,38 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 17.155,11 - 28.645,09 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/C/1 - voor de periode van 1 september 2013 tot 31 december 2013 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/B - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 17.155,11 - 28.645,09 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 17.330,16 - 28.937,38 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 17.505,21 - 29.229,68 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 17.505,21 - 29.691,28 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 461,60 - vanaf 1 januari 2024 17.505,21 - 30.152,88 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 923,20 II+/B/1 - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 17.009,78 - 29.691,28 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 461,60 - vanaf 1 januari 2024 17.009,78 - 30.152,88 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 923,20 II+/A - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 17.802,48 - 28.645,09 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 17.984,13 - 28.937,38 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 18.165,79 - 29.229,68 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 18.165,79 - 29.691,28 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 461,60 - vanaf 1 januari 2024 18.165,79 - 30.152,88 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 01 (2) x 923,20 II/D - voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 en van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,94 02 (1) x 524,62 01 (2) x 721,34 01 (2) x 722,05 10 (2) x 735,63 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,48 02 (1) x 519,32 01 (2) x 714,06 01 (2) x 714,75 10 (2) x 728,20 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 16.600,39 - 26.966,74 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 01 (2) x 371,53 - vanaf 1 januari 2024 16.600,39 - 27.338,27 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 11 (2) x 743,06 II/C - voor de periode van 1 september 2013 tot 31 december 2013 16.913,10 - 26.329,26 12 (2) x 784,68 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 16.742,19 - 26.063,31 12 (2) x 776,76 II/C/1 - voor de periode van 1 september 2013 tot 31 december 2013 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 12 (2) x 784,68 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 473,81 12 (2) x 776,76 II/B - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 16.742,19 - 26.063,31 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.913,10 - 26.329,26 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 17.083,89 - 26.595,21 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 17.083,89 - 26.966,74 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 371,53 - vanaf 1 januari 2024 17.083,89 - 27.338,27 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 743,06 II/B/1 - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 478,81 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 16.600,39 - 26.966,74 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 371,53 - vanaf 1 januari 2024 16.600,39 - 27.338,27 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 743,06 II/B/2 - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,49 01 (1) x 519,32 01 (1) x 540,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,97 01 (1) x 524,64 01 (1) x 546,33 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 16.600,39 - 26.966,74 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 371,53 - vanaf 1 januari 2024 16.600,39 - 27.338,27 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 743,06 II/A - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 17.374,00 - 26.063,31 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 17.551,33 - 26.329,26 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 17.728,57 - 26.595,21 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 17.728,57 - 26.966,74 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 371,53 - vanaf 1 januari 2024 17.728,57 - 27.338,27 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 01 (2) x 743,06 III/D - voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 en van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 0 01 (1) x 128,86 01 (1) x 299,98 13 (2) x 557,16 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 0 01 (1) x 127,56 01 (1) x 296,97 13 (2) x 551,53 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 16.337,89 - 24.368,70 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 01 (2) x 281,40 - vanaf 1 januari 2024 16.337,89 - 24.650,09 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 14 (2) x 562,79 III/C - voor de periode van 1 september 2013 tot 31 december 2013 16.645,61 - 23.846,43 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 16.477,48 - 23.605,55 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/1 - voor de periode van 1 september 2013 tot 31 december 2013 16.174,51 - 23.605,55 01 (1) x 471,10 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/2 - voor de periode van 1 september 2013 tot 31 december 2013 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,86 01 (2) x 342,24 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 augustus 2014 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (2) x 338,80 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/B - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 16.477,48 - 23.605,55 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.645,61 - 23.846,43 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 16.813,75 - 24.087,30 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 16.813,75 - 24.368,70 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - vanaf 1 januari 2024 16.813,75 - 24.650,09 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79 III/B/1 - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 471,10 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 475,86 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 16.337,89 - 24.368,70 01 (1) x 475,86 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - vanaf 1 januari 2024 16.337,89 - 24.650,09 01 (1) x 475,86 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79 III/B/2 - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 16.138,67 - 23.605,55 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.303,35 - 23.846,43 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 16.468,03 - 24.087,30 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 16.468,03 - 24.368,70 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - vanaf 1 januari 2024 16.468,03 - 24.650,09 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79 III/B/3 - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,84 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 16.337,89 - 24.368,70 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - vanaf 1 januari 2024 16.337,89 - 24.650,09 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79 III/A - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 17.099,24 - 23.605,55 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 17.273,77 - 23.846,43 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 17.448,23 - 24.087,30 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 17.448,23 - 24.368,70 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 281,40 - vanaf 1 januari 2024 17.448,23 - 24.650,09 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 01 (2) x 562,79"

Bijlage 3 Bijlage III bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende valorisatie van het lerarenberoep

Weddeschaal

Code van het besluit

Niveau

542

411

I

518

I

801

495

I

166

180

I

504

270

I

503

422/I

I

527

455

I

501

415

I

505

193

I

508

275

I

511

471

I

511bis

471/I

I

344

185

I

516

485

I

515

475

I

515bis

475/I

I

545

193/1

I

509

429

I

506

460

I

165

190/1

I

313

190/1

I

502

422

I

521

422

I

817

496

I

417

340

I

418

245

I

514

475

I

578

270/1

I

179

270

I

180

270

I

149

270

I

150

270

I

665

Decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende oprichting van een autonome hogeschool

I

I/D

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende valorisatie van het lerarenberoep

I

I/C

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/C/1

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/B

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/B/1

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/A

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

586

486

I

587

487

I

588

488

I

589

489

I

590

490

I

322

II+

596

II+

171

216

II+

422

216

II+

301

216

II+

121

216

II+

158

216

II+

337

316

II+

152

216

II+

345

211

II+

198

216

II+

162

145

II+

124

113

II+

428

144

II+

163

146

II+

148

209/1

II+

312

245

II+

178

208/3

II+

212

212

II+

164

167

II+

159

150

II+

315

330

II+

414

255

II+

248

248

II+

231

231

II+

316

260

II+

318

350

II+

147

208/4

II+

336

II+

381

216/1

II+

201

II+

106

152

II+

346

245

II+

174

207/3

II+

348

II+

302

222

II+

177

208/1

II+

304

240

II+

311

240

II+

800

290

II+

305

226

II+

347

340

II+

194

152/1

II+

335

220

II+

147

208/4

II+

162

145

II+

351

II+

726

II+

II+/D

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/C

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/C/1

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/B

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/B/1

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/A

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

361

109/1

II

727

206/2

II

197

144

II

255

206/1

II

176

II

469

206/2

II

125

030

II

183

206/2

II

256

II

191

144/1

II

157

143/1

II

182

206/3

II

122

020

II

199

020

II

151

015

II

II/D

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/C

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/C/1

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/B

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/B/1

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/B/2

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/A

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

964

RB (Regeringsbesluit) 13 februari 2003

III

068

RB 13.02.2003

III

073

RB 13.02.2003

III

942

RB 13.02.2003

III

969

RB 13.02.2003

III

067

RB 13.02.2003

III

963

RB 13.02.2003

III

153

III

968

RB 13.02.2003

III

III/D

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/C

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/C/1

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/C/2

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/B

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/B/1

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/B/2

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/A

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

370

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

IV

371

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

IV

372

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

IV

373

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

IV

I/DX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/DXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/BX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/BXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/B/1X

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/B/1XV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/AX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

I/AXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

I

II+/DX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/DXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/B/1X

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/B/1XV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/BX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/BXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/AX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II+/AXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II+

II/DX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/DXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/B/2X

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/B/2XV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/B/1X

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/B/1XV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/BX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/BXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/AX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

II/AXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

II

III/DX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/DXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/B/3X

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/B/3XV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/B/2X

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/B2XV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/B/1X

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/B/1XV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/BX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/BXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/AX

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III

III/AXV

Decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6

III


Bijlage 4 Bijlage IV bij het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende valorisatie van het lerarenberoep Weddeschalen - Bedragen in euro I/DX - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 79,54 02 (1) x 752,48 11 (2) x 1.407,87 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 80,37 02 (1) x 760,18 11 (2) x 1.422,23 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 11 (2) x 1.436,60 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 23.575,95 - 41.713,71 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 11 (2) x 1.436,60 01 (2) x 718,30 - vanaf 1 januari 2024 23.575,95 - 42.432,01 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 12 (2) x 1.436,60 I/DXV - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 24.154,63 - 42.001,66 01 (1) x 83,17 02 (1) x 786,70 11 (2) x 1.471,86 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 24.401,10 - 42.430,24 01 (1) x 84,02 02 (1) x 794,72 11 (2) x 1.486,88 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 11 (2) x 1.501,90 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 24.647,58 - 43.609,78 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 11 (2) x 1.501,90 01 (2) x 750,95 - vanaf 1 januari 2024 24.647,58 - 44.360,73 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 12 (2) x 1.501,90 I/BX - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 23.777,38 - 40.175,50 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1.409,17 01 (2) x 1.409,18 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 24.020,01 - 40.585,45 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1.423,54 01 (2) x 1.423,64 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 24.262,63 - 40.995,41 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 24.262,63 - 41.713,71 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 01 (2) x 718,30 - vanaf 1 januari 2024 24.262,63 - 42.432,01 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 01 (2) x 1.436,60 I/BXV - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 25.365,48 - 42.858,83 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 25.365,48 - 43.609,78 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 01 (2) x 750,95 - vanaf 1 januari 2024 25.365,48 - 44.360,73 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 01 (2) x 1.501,90 I/B/1X - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 672,95 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1.409,17 01 (2) x 1.409,18 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 679,82 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1.423,54 01 (2) x 1.423,64 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 23.575,95 - 41.713,71 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 01 (2) x 718,30 - vanaf 1 januari 2024 23.575,95 - 42.432,01 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 01 (2) x 1.436,60 I/B/1XV - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 24.647,58 - 43.609,78 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 01 (2) x 750,95 - vanaf 1 januari 2024 24.647,58 - 44.360,73 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 01 (2) x 1.501,90 I/AX - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 24.674,62 - 40.175,50 10 (2) x 1.409,17 01 (2) x 1.409,18 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 24.926,41 - 40.585,45 10 (2) x 1.423,54 01 (2) x 1.423,64 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 25.178,20 - 40.995,41 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 25.178,20 - 41.713,71 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 01 (2) x 718,30 - vanaf 1 januari 2024 25.178,20 - 42.432,01 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 01 (2) x 1.436,60 I/AXV - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 26.322,66 - 42.858,83 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 26.322,66 - 43.609,78 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 01 (2) x 750,95 - vanaf 1 januari 2024 26.322,66 - 44.360,73 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 01 (2) x 1.501,90 II+/DX - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 60,93 02 (1) x 595,01 01 (2) x 975,91 01 (2) x 994,10 10 (2) x 995,21 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 61,53 02 (1) x 601,06 01 (2) x 985,86 01 (2) x 1.004,26 10 (2) x 1.005,37 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1.014,40 10 (2) x 1.015,52 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 18.710,76 - 32.660,41 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1.014,40 10 (2) x 1.015,52 01 (2) x 507,76 - vanaf 1 januari 2024 18.710,76 - 33.168,17 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1.014,40 11 (2) x 1.015,52 II+/DXV - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 19.170,02 - 32.941,85 01 (1) x 63,68 02 (1) x 622,05 01 (2) x 1.020,26 01 (2) x 1.039,29 10 (2) x 1.040,45 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 19.365,63 - 33.277,99 01 (1) x 64,32 02 (1) x 628,38 01 (2) x 1.030,68 01 (2) x 1.049,90 10 (2) x 1.051,07 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 19.561,25 - 33.614,13 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1.041,10 01 (2) x 1.060,51 10 (2) x 1.061,68 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 19.561,25 - 34.144,97 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1.041,10 01 (2) x 1.060,51 10 (2) x 1.061,68 01 (2) x 530,84 - vanaf 1 januari 2024 19.561,25 - 34.675,81 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1.041,10 01 (2) x 1.060,51 11 (2) x 1.061,68 II+/BX - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 18.870,62 - 31.509,60 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 19.063,18 - 31.831,12 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1.004,05 01 (2) x 1.004,03 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 19.255,73 - 32.152,65 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 19.255,73 - 32.660,41 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 01 (2) x 507,76 - vanaf 1 januari 2024 19.255,73 - 33.168,17 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 01 (2) x 1.015,52 II+/BXV - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 20.130,99 - 33.614,13 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1.060,29 01 (2) x 1.060,28 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 20.130,99 - 34.144,97 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1.060,29 01 (2) x 1.060,28 01 (2) x 530,84 - vanaf 1 januari 2024 20.130,99 - 34.675,81 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1.060,29 01 (2) x 1.060,28 01 (2) x 1.061,28 II+/B/1X - voor de periode van 1 september 2014 tot 31 december 2016 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 534,08 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 539,53 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1.004,05 01 (2) x 1.004,03 - voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 - voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2023 18.710,76 - 32.660,41 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 01 (2) x 507,76 - vanaf 1 januari 2024 18.710,76 - 33.168,17 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 01 (2) x 1.015,52 II+/B/1XV - voor de periode van