Etaamb.openjustice.be
Decreet van 24 april 2023
gepubliceerd op 12 oktober 2023

Decreet houdende maatregelen ter versterking van het welzijn van het personeel in het onderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2023204839
pub.
12/10/2023
prom.
24/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2023. - Decreet houdende maatregelen ter versterking van het welzijn van het personeel in het onderwijs


Artikel 1.In artikel 6 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel, alsook administratief personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder B), b), wordt aangevuld met een bepaling onder 6.1, luidende: "6.1. adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school of adjunct-directeur van een autonome lagere school;" 2° de bepaling onder G), b), wordt vervangen als volgt: "b) selectieambten 30.adjunct-directeur van een kunstacademie" 3° de bepaling onder G) wordt aangevuld met een bepaling onder c), luidende: "c) bevorderingsambten 31.directeur van een kunstacademie". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Art. 2.In artikel 91octies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, 1°, ), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° § 1, tweede lid, 1°, wordt aangevuld met de bepalingen onder o) en p), luidende: "o) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte; p) afwezigheid voor verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid." 3° in § 2, tweede lid, worden de woorden "eerste lid, 1°," vervangen door de woorden "tweede lid, 1°,";4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde en vierde lid, luidende: "In afwijking van § 1, tweede lid, 1°, mag een vastbenoemd departementshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, een beroep doen op volgende vormen van terbeschikkingstelling: 1° gedurende hoogstens twee schooljaren een aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10bis van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene, zonder afbreuk te doen aan artikel 10bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van terbeschikkingstelling, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een departementshoofd dat gebruik maakt van die vorm van aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden: a) kan die vorm van deeltijdse terbeschikkingstelling, na afloop van één schooljaar, op verzoek omzetten in de vorm van halftijdse terbeschikkingstelling vermeld in 2°, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden vermeld in 2° en op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;b) schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;c) wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° gedurende hoogstens één schooljaar een aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 10, § 1, eerste lid, van het voormelde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984. Een departementshoofd dat een beroep doet op die vorm van aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, schakelt na afloop van één schooljaar van ambtswege over op de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist.

In afwijking van § 1, tweede lid, 2°, mag een departementshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking opnemen, voor zover betrokkene uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de loopbaanonderbreking, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een departementshoofd dat een beroep doet op die vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking: 1° kan die deeltijdse loopbaanonderbreking, na afloop van één schooljaar, op verzoek omzetten in een aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden vermeld in het derde lid, 2°, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden vermeld in het derde lid, 2°, en op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; 3° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist."

Art. 3.In artikel 91quaterdecies, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en vervangen bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten1, worden de woorden "91octies, § § 1 en 2," vervangen door de woorden "91octies, § 1 en § 2, eerste en tweede lid".

Art. 4.Artikel 91triciester, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2, wordt aangevuld met de volgende zin: "Artikel 91octies, § 2, derde en vierde lid, is alleen van toepassing op werkmeesters die dat ambt in het kader van een voltijds uurrooster uitoefenen."

Art. 5.In artikel 91undequadragies, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten3, worden de woorden "91octies, § 1, eerste lid, en § 2," vervangen door de woorden "91octies, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid,".

Art. 6.In artikel 91quadragiesquinquies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten3, wordt het woord "91nonies" vervangen door de woorden "91septies, 91octies, § 1 en § 2, eerste en tweede lid, 91nonies".

Art. 7.In artikel 91quadragiessexies, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten3, worden de woorden "artikel 91octies, § 1, eerste lid, en § 2," vervangen door de woorden "artikel 91octies, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid,".

Art. 8.In artikel 91quintagiessemel, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de woorden "artikel 91octies, § 1, eerste lid, en § 2," vervangen door de woorden "artikel 91octies, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid,".

Art. 9.In hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2022, wordt een hoofdstuk VIIterdecies ingevoegd, dat de artikelen 91quintagiesquinquies en 91quintagiessexies omvat, luidende: "Hoofdstuk VIIterdecies. - Bijzondere bepalingen voor adjunct-hoofdonderwijzers van een lagere school"

Art. 10.In hoofdstuk VIIterdecies van hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 91quintagiesquinquies ingevoegd, luidende: "

Art. 91quintagiesquinquies.- Principe In afwijking van hoofdstuk VII wordt het ambt van adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school uitsluitend toegewezen in de vorm van een aanstelling en een vaste benoeming, overeenkomstig de onderstaande bepalingen.

De artikelen 91quater tot 91nonies en 91undecies tot 91terdecies zijn van toepassing op het ambt van adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school."

Art. 11.Hetzelfde hoofdstuk wordt aangevuld met een artikel 91quintagiessexies, luidende: "

Art. 91quintagiessexies.- Wedde en premie § 1. -Tijdens de aanstelling als adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal 422 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat. § 2. -Wordt een persoon die in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is, als adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school aangewezen, dan ontvangt hij, in afwijking van § 1, verder zijn wedde, evenals, ter compensatie, een maandelijkse premie die als volgt wordt berekend: P = X - M P = de premie X = de in § 1 bedoelde wedde M = de maandelijkse brutowedde van het personeelslid.

De premie wordt gelijktijdig met de maandelijkse wedde en onder dezelfde voorwaarden uitbetaald. § 3. - Wordt een persoon die niet in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is, als adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school aangewezen, dan ontvangt hij vakantiegeld en een eindejaarspremie overeenkomstig de bepalingen die in het onderwijs gelden, waarbij het in § 1 vermelde bedrag als berekeningsbasis dient. § 4. - Het bedrag dat met toepassing van de § § 1 en 2 wordt berekend, is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, het koninklijk besluit van 24 december 1993 en de wetten van 2 januari 2001 en 19 juli 2001.

In geval van verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, tijdens een bevallingsverlof en tijdens de afwezigheden in het kader van een geboorte vermeld in de artikelen 42 tot 43bis van de Arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten wordt de premie vermeld in § 2 verder uitbetaald, voor zover de adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school niet door het ziekenfonds wordt vergoed."

Art. 12.In hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2022, wordt een hoofdstuk VIIquaterdecies ingevoegd, dat artikel 91quintagiessepties omvat, luidende: "Hoofdstuk VIIquaterdecies. - Bijzondere bepalingen voor adjunct-directeurs van een kunstacademie"

Art. 13.In hoofdstuk VIIquaterdecies van hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 91quintagiessepties ingevoegd, luidende: "

Art. 91quintagiessepties.- Principe In afwijking van hoofdstuk VII wordt het ambt van adjunct-directeur van een kunstacademie toegewezen in de vorm van een aanstelling en in de vorm van een vaste benoeming overeenkomstig de voorwaarden die gelden in het gesubsidieerd officieel onderwijs."

Art. 14.In artikel 121septies van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, 1°, ), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° § 1, tweede lid, 1°, wordt aangevuld met de bepalingen onder o) en p), luidende: "o) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte; p) afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid." 3° in § 2, tweede lid, worden de woorden "eerste lid, 1°," vervangen door de woorden "tweede lid, 1°,";4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde en vierde lid, luidende: "In afwijking van § 1, tweede lid, 1°, mag een vastbenoemd inrichtingshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een beroep doen op een aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10bis van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene, zonder afbreuk te doen aan artikel 10bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, uiterlijk binnen maximaal 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van terbeschikkingstelling, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Bij het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs niet helemaal is vrijgesteld van het lesgeven, heeft de verlofvorm betrekking op zijn activiteit als lesgever. Dat verlof is onomkeerbaar. Een inrichtingshoofd dat gebruik maakt van die vorm van aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist. In afwijking van § 1, tweede lid, 2°, mag een inrichtingshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking opnemen, voor zover betrokkene uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de loopbaanonderbreking, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist.

Bij het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs niet helemaal is vrijgesteld van het lesgeven, heeft de verlofvorm betrekking op zijn activiteit als lesgever. Dat verlof is onomkeerbaar. Een inrichtingshoofd dat een beroep doet op die vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, eerste lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; 2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist."

Art. 15.Artikel 121octies, § 1, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Als het inrichtingshoofd op grond van een verlofvorm tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem als volgt tijdelijk vervangen: 1° als het gaat om het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs volledig vrijgesteld is van het lesgeven, geschiedt de vervanging in het ambt van adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 91quater, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°;2° als het gaat om het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs niet helemaal is vrijgesteld van het lesgeven, geschiedt de vervanging in het ambt van onderwijzer voor het lager onderwijs;3° als het gaat om het inrichtingshoofd van een secundaire school, geschiedt de vervanging in het ambt van provisor door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 91quater, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°; 4° als het gaat om een internaatbeheerder, geschiedt de vervanging in het ambt van studiemeester-opvoeder in een internaat."

Art. 16.- In artikel 160, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder n) wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het derde lid wordt aangevuld met een bepaling onder o), luidende: "o) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte."

Art. 17.In artikel 161 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 februari 1983, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de puntkomma vervangen door een dubbele punt;2° (geldt alleen voor het Duits);3° (geldt alleen voor het Duits);4° in de bepaling onder d) wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma; 5° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder e), luidende: "e) wanneer hem een afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid is toegekend." HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap

Art. 18.In artikel 40, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder k) wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het tweede lid wordt aangevuld met een bepaling onder l), luidende: "l) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte."

Art. 19.In artikel 42 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° (geldt alleen voor het Duits);2° (geldt alleen voor het Duits);3° (geldt alleen voor het Duits);4° in de bepaling onder c) wordt de punt vervangen door een kommapunt; 5° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder d), luidende: "d) wanneer hem een afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid is toegekend." HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Art. 20.Artikel 21 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs wordt vervangen als volgt: "

Art. 21.- De totale duur van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid mag niet meer dan 120 dagen per periode van tien jaar actieve dienst bedragen."

Art. 21.Artikel 22.1 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 16 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat

Art. 22.- In artikel 2, hoofdstuk B, van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, wordt een bepaling onder 6.1. ingevoegd, luidende: "6.1. adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school of adjunct-directeur van een autonome lagere school 422". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra

Art. 23.Artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, vervangen bij het decreet van 25 juni 1996 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, wordt aangevuld met een negende lid, luidende: "In afwijking van het zesde lid kunnen personeelsleden die een selectieambt bekleden en vóór 1 september 2023 nog niet in aanmerking komen voor de terbeschikkingstelling, de aanvraag tot en met 15 juli 2023 indienen, als ze met ingang van 1 september 2023 aanspraak willen maken op de terbeschikkingstelling."

Art. 24.In artikel 10bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het decreet van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/06/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2005 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "of selectieambt" vervangen door de woorden ", selectie- of bevorderingsambt"; 2° paragraaf 3 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid kunnen personeelsleden die een selectie- of bevorderingsambt bekleden en vóór 1 september 2023 nog niet in aanmerking komen voor de terbeschikkingstelling, de aanvraag tot en met 15 juli 2023 indienen, als ze met ingang van 1 september 2023 aanspraak willen maken op de terbeschikkingstelling." HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het besluit van de Regering van 9 november 1994 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra

Art. 25.Artikel 6, § 1, van het besluit van de Regering van 9 november 1994 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2006 - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid kunnen personeelsleden die een selectie- of bevorderingsambt bekleden en vóór 1 september 2023 nog niet in aanmerking komen voor de deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking, de aanvraag tot en met 15 juli 2023 indienen, als ze met ingang van 1 september 2023 aanspraak willen maken op die vorm van loopbaanonderbreking." HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen

Art. 26.Artikel 96 van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "De opdracht van een adjunct-hoofdonderwijzer van een lagere school of een adjunct-directeur van een autonome lagere school stemt overeen met de opdracht vermeld in het eerste lid en omvat de taken die het inrichtingshoofd aan wie hij ter ondersteuning is toegevoegd, hem opdraagt." HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum

Art. 27.In artikel 62.7 van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum, ingevoegd bij het decreet van 11 mei 2009 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, 1°, ), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° § 1, tweede lid, 1°, wordt aangevuld met de bepalingen onder o) en p), luidende: "o) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte; p) afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid." 3° in § 2, tweede lid, worden de woorden "eerste lid, 1°," vervangen door de woorden "tweede lid, 1°,";4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde en vierde lid, luidende: "In afwijking van § 1, tweede lid, 1°, mag een definitief aangesteld departementshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, een beroep doen op volgende vormen van terbeschikkingstelling: 1° gedurende hoogstens twee schooljaren een aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10bis van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene, zonder afbreuk te doen aan artikel 10bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van terbeschikkingstelling, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een departementshoofd dat gebruik maakt van die vorm van aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden: a) kan die vorm van deeltijdse terbeschikkingstelling, na afloop van één schooljaar, op verzoek omzetten in de vorm van halftijdse terbeschikkingstelling vermeld in 2°, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden vermeld in 2° en op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;b) schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;c) wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° gedurende hoogstens één schooljaar een aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 10, § 1, eerste lid, van het voormelde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984. Een departementshoofd dat een beroep doet op die vorm van aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, schakelt na afloop van één schooljaar van ambtswege over op de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist.

In afwijking van § 1, tweede lid, 2°, mag een departementshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking opnemen, voor zover betrokkene uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de loopbaanonderbreking, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een departementshoofd dat een beroep doet op die vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking: 1° kan die deeltijdse loopbaanonderbreking, na afloop van één schooljaar, op verzoek omzetten in een aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden vermeld in het derde lid, 2°, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden vermeld in het derde lid, 2°, en op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; 3° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist."

Art. 28.In artikel 62.13, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en vervangen bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten1, worden de woorden "artikel 62.7, § § 1 en 2," vervangen door de woorden "artikel 62.7, § 1, en § 2, eerste en tweede lid".

Art. 29.Artikel 62.31, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2, wordt aangevuld met de volgende zin: "Artikel 62.7, § 2, derde en vierde lid, is alleen van toepassing op werkmeesters die dat ambt in het kader van een voltijds uurrooster bekleden."

Art. 30.In artikel 62.37, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten3, worden de woorden "62.7, § 1, eerste lid, en § 2," vervangen door de woorden "62.7, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid,".

Art. 31.In artikel 62.43 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten2 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten3, wordt het woord "62.8" vervangen door de woorden "62.6, 62.7, § 1 en § 2, eerste en tweede lid, 62.8".

Art. 32.In artikel 62.44, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten3 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de woorden "62.7, § 1, eerste lid, en § 2," vervangen door de woorden "62.7, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid,".

Art. 33.. - In artikel 62.49, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de woorden "62.7, § 1, eerste lid, en § 2" vervangen door de woorden "62.7, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid,".

Art. 34.In titel I van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, wordt een hoofdstuk IVterdecies ingevoegd, dat de artikelen 62.53 en 62.54 bevat, luidende: "Hoofdstuk IVterdecies. - Bijzondere bepalingen voor adjunct-directeurs van een autonome lagere school"

Art. 35.In hoofdstuk IVterdecies van hetzelfde decreet wordt een artikel 62.53 ingevoegd, luidende: "Art. 62.53. - Principe In afwijking van hoofdstuk IV wordt het ambt van adjunct-directeur van een autonome lagere school uitsluitend toegewezen in de vorm van een aanstelling en een vaste benoeming, overeenkomstig de onderstaande bepalingen.

De artikelen 62.3 tot 62.8 en 62.10 tot 62.12 zijn van toepassing op het ambt van adjunct-directeur van een autonome lagere school."

Art. 36.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 62.54 ingevoegd, luidende: "Art. 62.54. - Wedde en premie § 1. -Tijdens de aanstelling als adjunct-directeur van een autonome lagere school ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal 422 vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat. § 2. -Wordt een persoon die in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is, als adjunct-directeur van een autonome lagere school aangewezen, dan ontvangt hij, in afwijking van § 1, verder zijn wedde, evenals, ter compensatie, een maandelijkse premie die als volgt wordt berekend: P = X - M P = de premie X = de in § 1 bedoelde wedde M = de maandelijkse brutowedde van het personeelslid.

De premie wordt gelijktijdig met de maandelijkse wedde en onder dezelfde voorwaarden uitbetaald. § 3. - Wordt een persoon die niet in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is, als adjunct-directeur van een autonome lagere school aangewezen, dan ontvangt hij vakantiegeld en een eindejaarspremie overeenkomstig de bepalingen die in het onderwijs gelden, waarbij het in § 1 vermeld bedrag als berekeningsbasis dient. § 4. -Het bedrag dat met toepassing van de § § 1 en 2 wordt berekend, is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, het koninklijk besluit van 24 december 1993 en de wetten van 2 januari 2001 en 19 juli 2001.

In geval van verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, tijdens een bevallingsverlof en tijdens de afwezigheden in het kader van een geboorte vermeld in de artikelen 42 tot 43bis van de Arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten wordt de premie vermeld in § 2 verder uitbetaald, voor zover de adjunct-directeur van een autonome lagere school niet door het ziekenfonds wordt vergoed."

Art. 37.In titel I van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, wordt een hoofdstuk IVquaterdecies ingevoegd, dat artikel 62.55 bevat, luidende: "Hoofdstuk IVquaterdecies. - Bijzondere bepalingen voor adjunct-directeurs van een kunstacademie"

Art. 38.In hoofdstuk IVquaterdecies van hetzelfde decreet wordt een artikel 62.55 ingevoegd, luidende: "Art. 62.55. - Principe In afwijking van hoofdstuk IV wordt het ambt van adjunct-directeur van een kunstacademie toegewezen in de vorm van een aanstelling en in de vorm van een vaste benoeming, overeenkomstig de voorwaarden die gelden in het gesubsidieerd officieel onderwijs."

Art. 39.In artikel 69.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, 1°, ), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° § 1, tweede lid, 1°, wordt aangevuld met de bepalingen onder o) en p), luidende: "o) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte; p) afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid." 3° in § 2, tweede lid, worden de woorden "eerste lid, 1°," vervangen door de woorden "tweede lid, 1°,";4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde en vierde lid, luidende: "In afwijking van § 1, tweede lid, 1°, mag een definitief aangesteld inrichtingshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een beroep doen op een aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10bis van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene, zonder afbreuk te doen aan artikel 10bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van terbeschikkingstelling, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist.

Bij het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs niet helemaal is vrijgesteld van het lesgeven, heeft de verlofvorm betrekking op zijn activiteit als lesgever. Dat verlof is onomkeerbaar. Een inrichtingshoofd dat gebruik maakt van die vorm van aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist. In afwijking van § 1, tweede lid, 2°, mag een inrichtingshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking opnemen, voor zover betrokkene uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de loopbaanonderbreking, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Bij het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs niet helemaal is vrijgesteld van het lesgeven, heeft de verlofvorm betrekking op zijn activiteit als lesgever. Dat verlof is onomkeerbaar. Een inrichtingshoofd dat een beroep doet op die vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; 2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist."

Art. 40.Artikel 69.7, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Als de titularis op grond van een verlofvorm tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem als volgt tijdelijk vervangen: 1° als het gaat om het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs volledig vrijgesteld is van het lesgeven, geschiedt de vervanging in het ambt van adjunct-directeur van een autonome lagere school door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.3, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°; 2° als het gaat om het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs niet helemaal is vrijgesteld van het lesgeven, geschiedt de vervanging in het ambt van onderwijzer voor het lager onderwijs; 3° als het gaat om het inrichtingshoofd van een secundaire school, geschiedt de vervanging in het ambt van onderdirecteur door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.3, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°; 4° als het gaat om een internaatbeheerder, geschiedt de vervanging in het ambt van studiemeester-opvoeder in een internaat."

Art. 41.In artikel 75, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° (geldt alleen voor het Duits);2° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een puntkomma;3° in de bepaling onder 3° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 4° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid." HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van het decreet van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003

Art. 42.Artikel 11.11, tweede lid, van het decreet van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003, ingevoegd bij het decreet van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, wordt vervangen als volgt: "Als een tijdelijk aangesteld of aangeworven personeelslid dat wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is, met toepassing van dit hoofdstuk over minder dan één volledige verlofdag beschikt, valt betrokkene ten laste van het ziekenfonds tot de dag waarop hij het werk volledig hervat."

Art. 43.In artikel 11.13, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de woorden "alle verlofdagen waarop het volgens dit hoofdstuk aanspraak kan maken heeft opgenomen" vervangen door de woorden "dat met toepassing van dit hoofdstuk over minder dan één volledige verlofdag beschikt".

Art. 44.Artikel 11.18, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, wordt aangevuld met een tweede zin, luidende: "Dit hoofdstuk is ook van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 11.1 die tijdelijk aangesteld of aangeworven zijn en over minstens dertig ziektedagen beschikken."

Art. 45.In artikel 11.19 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten3, wordt tussen het vierde lid en het vijfde lid, dat het zesde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende: "Onverminderd het vorige lid eindigt de re-integratie bij tijdelijk aangestelde of aangeworven personeelsleden, zodra het personeelslid over minder dan één volledige ziektedag beschikt."

Art. 46.In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, wordt een hoofdstuk III.3 ingevoegd, dat de artikelen 11.20 en 11.21 bevat, luidende: "Hoofdstuk III.3. - Verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte"

Art. 47.In hoofdstuk III.3 van hetzelfde decreet wordt een artikel 11.20 ingevoegd, luidende: "Art. 11.20. -Dit hoofdstuk is van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 11.1 die voor meer dan de helft van een voltijds uurrooster vastbenoemd of definitief aangesteld, dan wel tijdelijk aangewezen of tijdelijk aangesteld zijn.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder controlearts verstaan: de arts bevoegd met toepassing van artikel 3 van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en PMS-Centra."

Art. 48.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 11.21 ingevoegd, luidende: "Art. 11.21. § 1. Een personeelslid dat tijdens een ononderbroken periode van minstens 42 kalenderdagen wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is geweest en over minstens dertig ziektedagen beschikt, kan het werk op eigen verzoek deeltijds hervatten, voor zover het daartoe een attest van de behandelende arts en een door de behandelende arts opgesteld re-integratieplan bezorgt aan de controlearts en voor zover zowel de controlearts als de werkgever met de professionele re-integratie instemmen. Als de controlearts en/of de inrichtende macht het verzoek weigert, wordt de weigeringsbeslissing gemotiveerd.

Het re-integratieplan bevat op zijn minst de volgende elementen: 1° het percentage van het aantal uren per week dat het personeelslid tijdens de re-integratieperiode moet werken;2° de begindatum en einddatum van de respectieve re-integratieperiode;3° de datum waarop het personeelslid vermoedelijk weer in staat is om zijn werkzaamheden volledig te hervatten. § 2. Tijdens de re-integratie werkt het personeelslid minstens de helft van een voltijds uurrooster. Indien de breuk van de vermindering geen geheel getal is, wordt het getal naar boven afgerond tot het volgende gehele getal voor personeelsleden van de categorie van het onderwijzend personeel, met uitzondering van de pedagogen voor specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basisonderwijs en met uitzondering van het onderwijzend personeel dat is aangesteld in de autonome hogeschool.

De re-integratieperiode bedraagt minstens één maand en hoogstens drie maanden. Op voorstel van de behandelende arts en met instemming van de controlearts en de inrichtende macht kan de re-integratieperiode zo vaak als gewenst worden verlengd met nieuwe perioden van telkens ten hoogste drie maanden, voor zover het personeelslid over voldoende ziektedagen beschikt om die perioden overeenkomstig § 3, tweede lid, te overbruggen. Elke wijziging van het percentage van het door het personeelslid te werken aantal uren per week geschiedt op voorstel van de behandelende arts bij het begin van een verlenging van de re-integratieperiode. § 3. Het personeelslid dat het werk met toepassing van § 1, eerste lid, deeltijds hervat, bevindt zich voor de niet-gewerkte uren in verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte. Het verlof wordt bezoldigd en wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Tijdens het verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte wordt per kalenderdag één kwart van een ziektedag afgetrokken van het ziektekapitaal van het personeelslid dat minstens 75% van een voltijds uurrooster werkt. Bij een personeelslid dat tijdens het verlof minder dan 75% van een voltijds uurrooster werkt, wordt per kalenderdag een halve ziektedag van zijn ziektekapitaal afgetrokken.

Als het gaat om een personeelslid dat dit verlof met instemming van de administratieve gezondheidsdienst opneemt naar aanleiding van een arbeidsongeval, een ongeval van en naar het werk of een beroepsziekte, dan worden, in afwijking van het tweede lid, geen ziektedagen afgetrokken tijdens het verlof. § 4. - De re-integratie kan op initiatief van het personeelslid, de behandelende arts of de controlearts voortijdig worden stopgezet.

Het verlof eindigt van ambtswege in de volgende gevallen: 1° indien het personeelslid met toepassing van artikel 11.11 ten laste van het ziekenfonds valt of met toepassing van artikel 11.13 wegens ziekte of gebrekkigheid ter beschikking wordt gesteld; 2° indien de controlearts en/of de inrichtende macht de overeenkomstig § 2, tweede lid, gevraagde verlenging van de re-integratieperiode niet toestaat; 3° indien de tijdelijke aanwerving of aanstelling van het personeelslid eindigt of de vaste benoeming of definitieve aanstelling van het personeelslid wordt beëindigd."

Art. 49.In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, wordt een hoofdstuk III.4 ingevoegd, dat de artikelen 11.22 en 11.23 bevat, luidende: "Hoofdstuk III.4. - Afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid"

Art. 50.In hoofdstuk III.4 van hetzelfde decreet wordt een artikel 11.22 ingevoegd, luidende: "Art. 11.22. - Dit hoofdstuk is van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 11.1 die tijdelijk aangesteld of aangeworven zijn."

Art. 51.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 11.23 ingevoegd, luidende: "Art. 11.23. Een tijdelijk aangesteld of aangeworven personeelslid dat wegens ziekte of gebrekkigheid afwezig is en dat met toepassing van artikel 11.11, tweede lid, ten laste van het ziekenfonds valt, kan het werk op eigen verzoek en met toestemming van de vertrouwensarts van het ziekenfonds deeltijds hervatten, op voorwaarde dat het personeelslid de door de vertrouwensarts afgegeven toestemming, waarin het percentage van het door het personeelslid te werken aantal uren en de begin- en einddatum van het deeltijdwerk worden vermeld, indient bij de inrichtende macht en op voorwaarde dat de inrichtende macht instemt met de deeltijdse werkhervatting. Het deeltijdwerk kan met toestemming van de vertrouwensarts en met instemming van de inrichtende macht worden verlengd.

Het personeelslid dat het werk met toepassing van het eerste lid deeltijds hervat, bevindt zich voor de niet-gewerkte uren in afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid. De afwezigheid wordt niet bezoldigd en wordt als non-activiteit beschouwd.

De afwezigheid eindigt van ambtswege wanneer de tijdelijke aanstelling of aanwerving van het personeelslid eindigt."

Art. 52.In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, wordt een hoofdstuk III.5 ingevoegd, dat de artikelen 11.24 tot 11.30 bevat, luidende: "Hoofdstuk III.5. - Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens"

Art. 53.In hoofdstuk III.5 van hetzelfde decreet wordt een artikel 11.24 ingevoegd, luidende: "Art. 11.24. - Met behoud van de toepassing van andersluidende wettelijke of decretale bepalingen moeten de Regering en andere personen die bij de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan betrokken zijn, de gegevens die hun in de uitoefening van hun opdracht toevertrouwd worden, vertrouwelijk behandelen."

Art. 54.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 11.25 ingevoegd, luidende: "Art. 11.25. - Met behoud van de toepassing van artikel 11.26 geldt de Regering voor de verwerking van de persoonsgegevens vermeld in artikel 11.27 als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, punt 7, van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De Regering verwerkt persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de taken die in dit decreet worden vermeld. Zij mag de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van die decretale opdrachten gebruiken.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming."

Art. 55.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 11.26 ingevoegd, luidende: "Art. 11.26. De verwerking van gegevens over de gezondheid van de betrokken personen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de controlearts die bevoegd is met toepassing van artikel 3 van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en PMS-centra."

Art. 56.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 11.27 ingevoegd, luidende: "Art. 11.27. - Voor de uitvoering van hun opdrachten overeenkomstig artikel 11.25, tweede lid, kunnen de Regering en de andere personen die bij de uitvoering van dit decreet betrokken zijn, persoonsgegevens uit de volgende gegevenscategorieën verwerken: 1° identiteitsgegevens, geboortedatum en contactgegevens;2° gegevens over de arbeidsverhouding en de wedde;3° gezondheidsgegevens. De Regering kan de gegevenscategorieën specificeren."

Art. 57.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 11.28 ingevoegd, luidende: "Art. 11.28. - Met behoud van de toepassing van andere wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen die eventueel in een langere bewaartermijn voorzien, worden de gegevens vermeld in artikel 11.27 tot hoogstens tien jaar na de ambtsneerlegging bewaard." Met behoud van de toepassing van de bepalingen betreffende het archiefwezen worden ze uiterlijk na het verstrijken van die termijn vernietigd."

Art. 58.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 11.29 ingevoegd, luidende: "Art. 11.29. - Voor analysen en statistieken maakt de Regering gebruik van anonieme gegevens."

Art. 59.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 11.30 ingevoegd, luidende: "Art. 11.30 - De Regering legt de nodige veiligheidsmaatregelen vast voor de in dit hoofdstuk bedoelde verwerking van persoonsgegevens." HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

Art. 60.In artikel 56.6 van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, 1°, m), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° § 1, tweede lid, 1°, wordt aangevuld met de bepalingen onder n) en o), luidende: "n) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte; o) afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid." 3° in § 2, tweede lid, worden de woorden "eerste lid, 1°," vervangen door de woorden "tweede lid, 1°,";4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde en vierde lid, luidende: "In afwijking van § 1, tweede lid, 1°, mag een definitief aangestelde administratief hoofdsecretaris die uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, een beroep doen op volgende vormen van terbeschikkingstelling: 1° gedurende hoogstens twee schooljaren een aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10bis van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene, zonder afbreuk te doen aan artikel 10bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van terbeschikkingstelling, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een administratief hoofdsecretaris die gebruik maakt van die vorm van aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden: a) kan die vorm van deeltijdse terbeschikkingstelling, na afloop van één schooljaar, op verzoek omzetten in de vorm van halftijdse terbeschikkingstelling vermeld in 2°, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden vermeld in 2° en op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;b) schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;c) wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° gedurende hoogstens één schooljaar een aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 10, § 1, eerste lid, van het voormelde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984. Een administratief hoofdsecretaris die een beroep doet op die vorm van aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, schakelt na afloop van één schooljaar van ambtswege over op de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist.

In afwijking van § 1, tweede lid, 2°, mag een administratief hoofdsecretaris die uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking opnemen, voor zover betrokkene uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de loopbaanonderbreking, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een administratief hoofdsecretaris die een beroep doet op die vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking: 1° kan die deeltijdse loopbaanonderbreking, na afloop van één schooljaar, op verzoek omzetten in een aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden vermeld in het derde lid, 2°, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden vermeld in het derde lid, 2°, en op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; 3° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist."

Art. 61.In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, wordt een hoofdstuk IVquaterdecies ingevoegd, dat artikel 56.23 bevat, luidende: "Hoofdstuk IVquaterdecies. - Bijzondere bepalingen voor adjunct-directeurs van een autonome lagere school"

Art. 62.In hoofdstuk IVquaterdecies van hetzelfde decreet wordt een artikel 56.23 ingevoegd, luidende: "Art. 56.23. - In afwijking van hoofdstuk IV wordt het ambt van adjunct-directeur van een autonome lagere school uitsluitend toegewezen in de vorm van een aanstelling en in de vorm van een vaste benoeming, overeenkomstig de bepalingen die gelden in het gesubsidieerd vrij onderwijs."

Art. 63.In hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten5, wordt een hoofdstuk IVquinquiesdecies ingevoegd, dat de artikelen 56.24 en 56.25 bevat, luidende: "Hoofdstuk IVquinquiesdecies. - Bijzondere bepalingen voor adjunct-directeurs van een kunstacademie"

Art. 64.In hoofdstuk IVquinquiesdecies van hetzelfde decreet wordt een artikel 56.24 ingevoegd, luidende: "Art. 56.24. - Principe In afwijking van hoofdstuk IV zijn de artikelen 56.2 tot 56.7 en 56.9 tot 56.11 van toepassing op het ambt van adjunct-directeur van een kunstacademie."

Art. 65.In hetzelfde hoofdstuk IVquinquiesdecies wordt een artikel 56.25 ingevoegd, luidende: "Art. 56.25. - Wedde en premie § 1. Tijdens de uitoefening van het ambt van adjunct-directeur van een kunstacademie ontvangt het personeelslid een wedde op basis van de weddeschaal 422/I vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch en psychosociaal personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, verhoogd met een maandelijkse premie van 400 euro.

In geval van deeltijdse prestaties wordt het bedrag van de premie dat in het eerste lid wordt vermeld, evenredig verminderd. § 2. Wordt een persoon die in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur overeenkomstig artikel 22bis aangesteld of vast benoemd is, als adjunct-directeur van een kunstacademie aangewezen, dan ontvangt hij, in afwijking van § 1, verder zijn wedde, evenals, ter compensatie, een maandelijkse premie die als volgt wordt berekend: P = X - M P = de premie X = de in § 1 bedoelde wedde M = de maandelijkse brutowedde van het personeelslid.

De premie wordt gelijktijdig met de maandelijkse wedde en onder dezelfde voorwaarden uitbetaald. § 3. -Wordt een persoon die niet in het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs in een ander ambt voor doorlopende duur aangesteld of vast benoemd is, als adjunct-directeur van een kunstacademie aangewezen, dan ontvangt hij vakantiegeld en een eindejaarspremie overeenkomstig de bepalingen die in het onderwijs gelden, waarbij het in § 1 vermelde bedrag als berekeningsbasis dient. § 4. - Het bedrag dat met toepassing van de § § 1 en 2 wordt berekend, is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, het koninklijk besluit van 24 december 1993 en de wetten van 2 januari 2001 en 19 juli 2001.

In geval van verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, tijdens een bevallingsverlof en tijdens de afwezigheden in het kader van een geboorte vermeld in de artikelen 42 tot 43bis van de Arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten wordt de premie vermeld in § 2 verder uitbetaald, voor zover de onderdirecteur of provisor niet door het ziekenfonds wordt vergoed."

Art. 66.- In artikel 64.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, 1°, ), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° § 1, tweede lid, 1°, wordt aangevuld met de bepalingen onder o) en p), luidende: "o) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte; p) afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid." 3° in § 2, tweede lid, worden de woorden "eerste lid, 1°," vervangen door de woorden "tweede lid, 1°,";4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde en vierde lid, luidende: "In afwijking van § 1, tweede lid, 1°, mag een vast benoemde directeur van een kunstacademie die uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een beroep doen op een aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10bis van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene, zonder afbreuk te doen aan artikel 10bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van terbeschikkingstelling, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een directeur van een kunstacademie die gebruik maakt van die vorm van aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist. In afwijking van § 1, tweede lid, 2°, mag een directeur van een kunstacademie die uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking opnemen, voor zover betrokkene uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de loopbaanonderbreking, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een directeur van een kunstacademie die een beroep doet op die vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; 2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist."

Art. 67.Artikel 64.7, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Indien de directeur van een kunstacademie wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem in het ambt van adjunct-directeur van een kunstacademie vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 56.2, eerste lid, met uitzondering van de bepaling onder 3°."

Art. 68.- In artikel 64.17 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, tweede lid, 1°, ), wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° § 1, tweede lid, 1°, wordt aangevuld met de bepalingen onder o) en p), luidende: "o) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte; p) afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid." 3° in § 2, tweede lid, worden de woorden "eerste lid, 1°," vervangen door de woorden "tweede lid, 1°,";4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde en vierde lid, luidende: "In afwijking van § 1, tweede lid, 1°, mag een vastbenoemd inrichtingshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een beroep doen op een aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10bis van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene, zonder afbreuk te doen aan artikel 10bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van terbeschikkingstelling, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist.

Bij het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs niet helemaal is vrijgesteld van het lesgeven, heeft de verlofvorm betrekking op zijn activiteit als lesgever. Dat verlof is onomkeerbaar. Een inrichtingshoofd dat gebruik maakt van die vorm van aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist. In afwijking van § 1, tweede lid, 2°, mag een inrichtingshoofd dat uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt, gedurende hoogstens twee schooljaren een deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking opnemen, voor zover betrokkene uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de loopbaanonderbreking, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Bij het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs niet helemaal is vrijgesteld van het lesgeven, heeft de verlofvorm betrekking op zijn activiteit als lesgever. Dat verlof is onomkeerbaar. Een inrichtingshoofd dat een beroep doet op die vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in § 1, tweede lid, 1°, i), voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; 2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist."

Art. 69.Artikel 64.18, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Als de titularis op grond van een verlofvorm tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem als volgt tijdelijk vervangen: 1° als het gaat om het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs volledig vrijgesteld is van het lesgeven, geschiedt de vervanging in het ambt van adjunct-directeur van een autonome lagere school door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.3, eerste lid, van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum, met uitzondering van de bepaling onder 3°; 2° als het gaat om het schoolhoofd van een basisschool dat met toepassing van artikel 42, § 1, van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs niet helemaal is vrijgesteld van het lesgeven, geschiedt de vervanging in het ambt van onderwijzer voor het lager onderwijs; 3° als het gaat om het inrichtingshoofd van een secundaire school, geschiedt de vervanging in het ambt van onderdirecteur door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 62.3, eerste lid, van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 06/05/1999 numac 1999033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-Centrum sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum, met uitzondering van de bepaling onder 3°; 4° als het gaat om een internaatbeheerder, geschiedt de vervanging in het ambt van studiemeester-opvoeder in een internaat."

Art. 70.In artikel 73, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de inleidende zin wordt aangevuld met een dubbele punt;2° (geldt alleen voor het Duits);3° in de bepaling onder 3° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 4° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° een afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid." HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool

Art. 71.In artikel 5.46, eerste lid, van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de inleidende zin wordt aangevuld met een dubbele punt en in de bepaling onder 3° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid."

Art. 72.In artikel 5.92, 1°, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder n) wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de bepalingen onder o) en p), luidende: "o) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte; p) afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid."

Art. 73.In artikel 5.98, derde lid, 1°, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder n) wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de bepalingen onder o) en p), luidende: "o) verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte; p) afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid."

Art. 74.In artikel 5.99, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het enige lid wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "Indien de directeur wegens een vorm van verlof tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem in het ambt van adjunct vervangen door een persoon die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 5.105.1, met uitzondering van de bepaling onder 4°." HOOFDSTUK 1 3. - Wijziging van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende valorisatie van het lerarenberoep

Art. 75.In artikel 111.3, § 1, derde lid, 4°, van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende valorisatie van het lerarenberoep, ingevoegd bij het decreet van 19 april 2010, wordt de punt in de bepaling onder b) opgeheven en voorts wordt artikel 111.3, § 1, derde lid, 4°, van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende valorisatie van het lerarenberoep, ingevoegd bij het decreet van 19 april 2010, aangevuld met een bepaling onder c), luidende: "c) 85% vanaf 2024." HOOFDSTUK 1 4. - Wijziging van het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs

Art. 76.Artikel 74 van het decreet van 23 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de organisatie van het deeltijdse kunstonderwijs wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "De opdracht van een adjunct-directeur van een kunstacademie stemt overeen met de opdracht vermeld in het eerste lid en omvat de taken die de directeur van de kunstacademie aan wie hij ter ondersteuning is toegevoegd, hem opdraagt." HOOFDSTUK 1 5. - Wijziging van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 over de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie in het onderwijs

Art. 77.In artikel 22 van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 over de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie in het onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 17°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° het eerste lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 18° tot 20°, luidende: "18° verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte;19° afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid;20° gedurende hoogstens twee schooljaren een aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10bis van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover het personeelslid, zonder afbreuk te doen aan artikel 10bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt en uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van terbeschikkingstelling, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een personeelslid dat gebruik maakt van die vorm van aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden: a) schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in 9°, voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; b) wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist." 3° in het tweede lid wordt het getal "17" vervangen door het getal "20";4° het artikel wordt aangevuld met een achtste lid, luidende: "In afwijking van het derde lid mogen het hoofd, de onderwijsinspecteur, de adviseur voor schoolontwikkeling en de adjunct gedurende hoogstens twee schooljaren een deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking opnemen, voor zover betrokkene uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt en uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de loopbaanonderbreking, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist.Dat verlof is onomkeerbaar. Een hoofd, onderwijsinspecteur, adviseur voor schoolontwikkeling of adjunct die een beroep doet op die vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in 9°, voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; 2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist." HOOFDSTUK 1 6. - Wijziging van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

Art. 78.In artikel 6.52, eerste lid, van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 3° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidende: "4° afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid."

Art. 79.In artikel 6.84, § 2, van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 17°, wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;2° het eerste lid wordt aangevuld met bepalingen onder 18° tot 21°, luidende: "18° verlof voor verminderde prestaties met het oog op professionele re-integratie na langdurige ziekte;19° afwezigheid op grond van verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid;20° gedurende hoogstens twee schooljaren een aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10bis van hetzelfde koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover de coördinator of het hoofd van de lokale vestiging, zonder afbreuk te doen aan artikel 10bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt en uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van terbeschikkingstelling, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist. Dat verlof is onomkeerbaar. Een coördinator die of hoofd van een lokale vestiging dat gebruik maakt van die vorm van aan de pensionering voorafgaande, deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden: a) kan die vorm van deeltijdse terbeschikkingstelling, na afloop van één schooljaar, op verzoek omzetten in de vorm van halftijdse terbeschikkingstelling vermeld in 21°, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden vermeld in 21° en op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;b) schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in 9°, voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;c) wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist;21° gedurende hoogstens één schooljaar een aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit nr.297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 10, § 1, eerste lid, van het voormelde koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984. Een coördinator die of een hoofd van een lokale vestiging dat een beroep doet op die vorm van aan de pensionering voorafgaande, halftijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, schakelt na afloop van één schooljaar van ambtswege over op de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in 9°, voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist." 3° in het tweede lid wordt het getal "17" vervangen door het getal "20" en voorts wordt het tweede lid aangevuld met de volgende zin: "De directeur kan geen aanspraak maken op de in 20°, a), vermelde overstap naar de in 21° vermelde halftijdse terbeschikkingstelling." 4° het artikel wordt aangevuld met een zevende lid, luidende: "In afwijking van het derde lid mogen een directeur, coördinator of hoofd van een lokale vestiging gedurende hoogstens twee schooljaren een deeltijdse loopbaanonderbreking ten belope van één vijfde van een voltijdse betrekking opnemen, voor zover betrokkene uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar de leeftijd van ten minste 58 jaar bereikt en uiterlijk binnen 52 maanden, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de loopbaanonderbreking, aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist.Dat verlof is onomkeerbaar.

Een coördinator die of hoofd van een lokale vestiging dat gebruik maakt van deze vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking kan die loopbaanonderbreking, na afloop van één schooljaar, op verzoek omzetten in de vorm van halftijdse terbeschikkingstelling vermeld in het eerste lid, 21°, voor zover betrokkene voldoet aan de voorwaarden vermeld in het eerste lid, 21°, en op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist. Een directeur die, coördinator die of hoofd van een lokale vestiging dat een beroep doet op die vorm van deeltijdse loopbaanonderbreking: 1° schakelt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege over naar de vorm van voltijdse terbeschikkingstelling vermeld in 9°, voor zover betrokkene op dat tijdstip nog geen aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist; 2° wordt, uiterlijk na afloop van twee schooljaren, van ambtswege gepensioneerd, voor zover betrokkene op dat tijdstip aanspraak kan maken op een pensioen ten laste van de schatkist."

Art. 80.In artikel 6.85, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 26 februari 2018 en 18 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "afwezig" vervangen door de woorden "voltijds afwezig"; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Als de directeur op grond van een verlofvorm tijdelijk deeltijds afwezig is, kan de inrichtende macht hem in het ambt van adjunct vervangen." HOOFDSTUK 1 7. - Inwerkingtreding

Art. 81.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2023, met uitzondering van artikel 75, dat in werking treedt op 1 januari 2024.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 24 april 2023.

O. PAASCH, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën A. ANTONIADIS, De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting I. WEYKMANS, De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media L. KLINKENBERG, De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Parlementaire stukken: 256 (2022-2023) Nr. 1 Ontwerp van decreet 256 (2022-2023) Nr. 2 Verslag 256 (2022-2023) Nr. 3 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Integraal verslag: 24 april 2023. - Nr. 57 Bespreking en stemming

^