Etaamb.openjustice.be
Decreet van 16 juni 2008
gepubliceerd op 04 februari 2010

Decreet houdende de eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2009033032
pub.
04/02/2010
prom.
16/06/2008
ELI
eli/decreet/2008/06/16/2009033032/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JUNI 2008. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 6 december 2007 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 wordt de tabel door volgende tabel vervangen :

(in duizenden euro)

- algemene ontvangsten

176.203

- toegewezen ontvangsten

4.530

Totaal

180.733


Art. 2.In artikel 2, lid 2, van hetzelfde decreet wordt het bedrag « euro 2.917.000 » vervangen door « euro 3.829.000 ».

Art. 3.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2008.

BEGROTING VAN DE ONTVANGSTEN 2008 na de 1e aanpassing

Algemene ontvangsten

Ontvangsten


EEC

EFC

Duizenden euro


06.01

13.90

Diverse ontvangsten

569

1A

08.10

13.90

Middelen voortvloeiend uit de opheffing van begrotingsfondsen

0


11.11

04.00

Terugbetaling van wedden, vergoedingen

322


16.12

04.00

Inschrijvingsgeld en leerlingenvervoer

186


26.10

14.40

Opbrengst van het Bestuur der Thesaurie

130


39.10

13.90

E.U.-toelagen, Interreg

350


39.12

13.90

E.U.-toelagen (ESF) 2000-2006

0


39.15

13.90

E.U.-toelagen (ESF) 2007-2013

1.875


39.20

04.00

Bijdrage van het Groot-Hertogdom Luxemburg tot de kosten van het buitengewoon onderwijs

850


39.21

04.00

Bijdrage van de Stad Monschau tot de kosten van het gesubsidieerd officieel onderwijs

32


47.50

06.32

Ontvangsten Kinderbijslag - Sector Jeugdbijstand

69


48.12

05.10

Middelen van de Provincie Luik in het kader van de preventieve gezondheidsmaatregelen

32


49.31

13.30

Bijkomende middelen van het Waalse Gewest

1.497


49.33

13.30

Overschrijving door het Waalse Gewest van de middelen voor de uitoefening van de bevoegdheid inzake monumenten- en landschapszorg en opgravingen

1.901

1A

49.34

13.30

Middelen van het Waalse Gewest in het kader van het leerlingenvervoer en van de telecommunicatie

149


49.35

12.30

Overschrijving door het Waalse Gewest van de middelen voor de uitoefening van de bevoegdheid inzake werkgelegenheid (artikelen 4 en 5 van het decreet van 10 mei 1999)

11.865

1A

49.37

13.30

Overschrijving van middelen van het Waalse Gewest voor de uitoefening van de bevoegdheid inzake toezicht op de lokale besturen

18.768

1A

49.41

13.30

Globale dotatie volgens art. 58septies van de wet van 31.12.83, ingevoegd bij de wet van 22.12.2000 en gewijzigd bij de wet van 7.01.02

127.520

1A

49.42

13.30

Bijkomende dotatie als compensatie voor het kijk-en luistergeld

5.529


49.43

13.30

Bijkomende overschrijving door het Waalse Gewest en/of de federale Staat van de middelen voor de uitoefening van de bevoegdheid inzake werkgelegenheid (artikelen 4 en 5 van het decreet van 10 mei 1999)

3.038


49.44

13.30

Terugbetaling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor uitgaven inzake verkiezingen

0


49.45

13.30

Toelagen in het kader van nationale begeleidingsplannen

536


49.46

13.30

Overschrijving van middelen door de Nationale Loterij

485


76.32

01.25

Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen

500


96.11

14.10

Leningen van de Duitstalige Gemeenschap

0


Algemene ontvangsten - Totaal

176.203


Toegewezen ontvangsten


16.12

01.30

Ontvangsten van het Fonds voor prestaties van de Duitstalige Gemeenschap

592

(1)


16.12

08.20

Ontvangsten van het Fonds ter bevordering van de oprichting van audiovisuele, geluids- en multimediale werken

0

(3)


49.41

06.20

Ontvangsten van het Fonds van de Duitstalige Gemeenschap voor de afbetaling van schulden

37

(5)


49.41

06.36

Ontvangsten van het Fonds tot bescherming van het ongeboren leven

22

(4)


49.41

13.10

Ontvangsten van het afschrijvingsfonds van de Duitstalige Gemeenschap

3.829

(7)

1A

86.10

06.43

Ontvangsten van het participatie- en financieringsfonds

50

(8)

1A

Toegewezen ontvangsten - Totaal

4.530


Ontvangsten - Totaal

180.733

Toegewezen ontvangsten, gespijsd door de dotatie


340

20.00 (1)


22

50.15 (5) p.m. globale dotatie = euro 131.711


3.829

60.11 (7)


4.191

EEC = Europese Economische Classificatie

EFC = Europese Functionele Classificatie


Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 16 juni 2008.

K.-H. LAMBERTZ, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Lokale Besturen B. GENTGES, Vice-Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Aangelegenheden en Toerisme O. PAASCH, Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Mevr. I. WEYKMANS, Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport Nota (1) Zitting 2007-2008. Parlementaire stukken. - Ontwerp van decreet, 5-081 - Nr. 1. - Algemene toelichting/verantwoording, 5-081 - Nr. 1. - Verslag, 5-081 - Nr. 2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Zitting van 16 juni 2008.

^