Etaamb.openjustice.be
Decreet van 06 mei 1999
gepubliceerd op 08 juli 1999

Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027535
pub.
08/07/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/decreet/1999/05/06/1999027535/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 MEI 1999. - Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi"

Artikel 1.Dit besluit regelt gedeeltelijk een materie bedoeld in artikel 127, § 1, van de Grondwet, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet.

De bepalingen betreffende deze materie zijn van toepassing op het grondgebied van het Franse taalgebied, onverminderd de bepalingen van hoofdstuk IX.

Art. 2.Er wordt een « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » (afgekort « Forem ») opgericht, hierna « Office » genoemd.

De « Office » is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid en wordt ingedeeld bij de instellingen van categorie B in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. De « Office » valt onder de bepalingen van voormelde wet, die van toepassing is op de instellingen van bovenbedoelde categorie, tenzij dit decreet er van afwijkt. HOOFDSTUK II. - Bevoegdheden

Art. 3.§ 1. Wat het Waalse Gewest betreft, is de « Office » belast met de volgende opdrachten : 1° de werving en de plaatsing van werknemers organiseren en bevorderen;2° tegemoetkomen in de bezoldiging van personen op leeftijd die buiten hun wil om werkloos zijn, van gehandicapte personen of personen van wie de plaatsing om andere redenen moeilijk wordt geacht, en die door zijn toedoen worden geworven;3° tegemoetkomen in de uitgaven voor de selectie, beroepsopleiding en wederinschakeling van het door werkgevers geworven personeel met het oog op de oprichting, de uitbreiding of de omschakeling van een bedrijf;4° tegemoetkomen in de kosten voor de wederinschakeling van werkloze werknemers;5° tegemoetkomen in de bezoldiging van werknemers die bij een bedrijfsomschakeling betrokken zijn;6° de gebruikers uitzendkrachten ter beschikking stellen die de « Office » in de hoedanigheid van werkgever tewerkstelt, met het oog op de uitvoering van een tijdelijk werk dat toegelaten is bij of krachtens de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;7° de taken uitvoeren die hem opgedragen worden in het kader van de programma's voor de wedertewerkstelling van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of gelijkgestelde personen. § 2. De Waalse Regering bepaalt de algemene voorwaarden waaronder die opdrachten worden uitgevoerd.

Ze bepaalt het kader waarin tegemoetkomingen en toelagen worden verleend aan personen en bedrijven. § 3. Binnen de perken van haar bevoegdheden inzake tewerkstelling mag de Waalse Regering elke andere taak opdragen aan de « Office »; de beheersovereenkomst wordt dienovereenkomstig aangepast. § 4. De bij of krachtens de paragrafen 1 en 3 bepaalde opdrachten hebben ook een internationale draagwijdte; binnen de perken van zijn bevoegdheden vervult de « Office » de taken die bij of krachtens een supranationale wetgeving, met name die van de Europese Unie, opgedragen worden aan de openbare diensten voor tewerkstelling.

Art. 4.§ 1. Wat het Franse taalgebied betreft, vervult de « Office » de opdrachten i.v.m. beroepsopleiding die betrekking hebben op de bevordering en de organisatie van de beroepsomscholing en -bijscholing van werkzoekenden en werknemers, met uitzondering van die betreffende de permanente vorming van de middenstand en de beroepsopleiding van personen die in de landbouw werken. § 2. De Waalse Regering bepaalt de algemene voorwaarden waaronder die opdrachten worden uitgevoerd.

Ze bepaalt het kader waarin tegemoetkomingen en bijdragen worden verleend aan personen en bedrijven. § 3. De Waalse Regering is gemachtigd om de « Office » elke andere taak op te dragen in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden i.v.m. beroepsopleiding. § 4. De bij of krachtens de paragrafen 1 en 3 bepaalde opdrachten hebben ook een internationale draagwijdte; binnen de perken van zijn bevoegdheden vervult de « Office » de taken die bij of krachtens een supranationale wetgeving, met name die van de Europese Unie, opgedragen worden aan de openbare diensten voor beroepsopleiding.

Art. 5.Voor werknemers, werkzoekenden inbegrepen, worden de producten en diensten gratis verschaft en verstrekt.

Op voorstel van het beheerscomité kan de Waalse Regering voor sommige categorieën werknemers, niet werkende werkzoekenden uitgezonderd, en voor specifiek geïdentificeerde « Office » en afwijkingen toestaan van het in het eerste lid bedoelde kosteloosheidsbeginsel.

Op advies van het beheerscomité bepaalt de Waalse Regering de principes voor de tarifering die van toepassing is op sommige producten en dienstverleningen waarvan zij de lijst vaststelt.

Met inachtneming van de in het derde lid bedoelde principes en van de beheersovereenkomst bepaalt het beheerscomité, op voorstel van de administrateur-generaal, tegen welke tarieven sommige producten en diensten verstrekt worden.

Art. 6.De verschillende opdrachten van de « Office » worden uitgevoerd met inachtneming van de beheersovereenkomst die gesloten is door de Waalse Regering en het in hoofdstuk III bedoelde beheerscomité.

De Waalse Regering bepaalt de procedure voor het uitwerken van de beheersovereenkomst.

De overeenkomst wordt gesloten voor vijf jaar.

De beheersovereenkomst bevat : - de verbintenissen van de Waalse Regering inzake toelagen en andere niet-financiële verbintenissen; - de verbintenissen van de « Office » i.v.m. de aan de doelgroepen te verlenen diensten, het beheer van zijn hulpbronnen, de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen, de aan te wenden middelen om ze te halen en de termijnen; - de voorschriften voor de uitvoering, de opvolging en de herziening.

Ze wordt gesloten tussen de Waalse Regering en het beheerscomité aan het einde van het eerste kwartaal na afloop van de vorige beheersovereenkomst.

De uitvoering ervan maakt het voorwerp uit van jaarlijkse evaluatieverslagen die door het beheerscomité en de commissarissen van de Waalse Regering worden opgemaakt en aan de Waalse Regering worden voorgelegd.

Als de beheersovereenkomst, bij gebrek aan akkoord tussen beide partijen, niet gesloten kan worden binnen de in het vijfde lid bedoelde termijn, beslist de Waalse Regering, na ingebrekestelling van het beheerscomité door de daartoe aangewezen commissaris, zelf over de bestemming van de toelagen die ze verleent.

Art. 7.§ 1. De « Office » kan zijn opdrachten in partnerschap uitvoeren en mag daartoe deel uitmaken van een publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon die onder een Belgische, buitenlandse of supranationale wetgeving valt, of partnerschapsovereenkomsten sluiten onder de in dit artikel bedoelde voorwaarden. § 2. Onder « partnerschap » dient te worden verstaan elke vorm van vereniging of samenwerking met partners uit de openbare of de privé-sector, waardoor financiële en materiële middelen, alsook menselijke krachten gezamenlijk ingeschakeld kunnen worden ofwel om een doel te bereiken dat deel uitmaakt van de opdrachten van de « Office », maar dat beter inspeelt op een behoefte van het doelpubliek dan één partner alleen, ofwel om bijstand te verlenen wanneer de « Office » zich niet alleen van zijn opdrachten kan kwijten omdat in een specifieke behoefte moet worden voorzien. § 3. De in partnerschap verrichte handelingen moeten overeenstemmen met de richtlijnen van de beheersovereenkomst. § 4. De « Office » kan een instelling met een ander rechtsstatuut oprichten of er deel van uitmaken voor zover : 1° de statuten bepalen dat hij ten belope van zijn inbreng vertegenwoordigd wordt binnen de bestuurs- of beslissingsorganen;2° de statuten voorzien in de verdeling van de goederen en bezittingen ten belope van zijn inbreng;3° de statuten bepalen dat de rekeningen ieder ogenblik kunnen worden gecontroleerd om na te gaan hoe de openbare gelden worden gebruikt;4° de statuten de wijze bepalen waarop de « Office » zich terugtrekt als : - de finaliteit van het partnerschap, zoals bedoeld in § 2, uit het oog wordt verloren; - de uitgevoerde handelingen niet meer voldoen aan de bepalingen van § 3; - niet meer wordt voldaan aan één van de voorwaarden bedoeld onder 1°, 2° en 3°;5° de statuten de wijze bepaalt waarop het openbaar onderzoek zal worden uitgevoerd. § 5. De « Office » kan een partnerschapsovereenkomst sluiten voor zover die overeenkomst : 1° voorziet in de oprichting van een collegiaal orgaan dat moet nagaan of ze goed wordt uitgevoerd;2° voorziet in een geschikte deelneming van de « Office » zodat de doelstellingen van het partnerschap gehaald kunnen worden;3° bepaalt welke middelen ter beschikking worden gesteld om ze uit te voeren;4° de kwestie van de intellectuele rechten regelt, meer bepaald de auteursrechten, die wegens het gezamenlijk inzetten van de middelen tevoorschijn zou kunnen komen, en voorziet in de verdeling ervan al naar gelang de gezamenlijk ingezette middelen;5° bepaalt dat geen verlenging zal plaatsvinden zonder een evaluatie van de verrichte handelingen, en op grond van welke criteria de evaluatie uitgevoerd zal worden;6° bepaalt de wijze waarop ze ontbonden wordt als : - de finaliteit van het partnerschap, zoals bedoeld in § 2, uit het oog wordt verloren; - de verrichte handelingen niet meer voldoen aan de bepalingen van § 3; - niet meer wordt voldaan aan één van de voorwaarden bedoeld onder 1°, 2°, 3°, 4° en 5°. HOOFDSTUK III. - Beheer

Art. 8.Wat betreft de opdrachten bedoeld in de artikelen 3, § 1, 1° à 5°, 7°, en 4, wordt de « Office » beheerd door een beheerscomité en in die functie bijgestaan door een uitvoerend bureau, zoals bedoeld in de afdelingen 4 en 5 van dit hoofdstuk. Afdeling 1. - Beheerscomité

Art. 9.Het beheerscomité is samengesteld uit : 1° een voorzitter;2° zeven vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en zeven vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties die alleen raadgevende stem hebben.

Art. 10.De Waalse Regering benoemt de voorzitter.

Hij moet : 1° Belg zijn;2° ten minste 21 jaar oud zijn;3° niet onder het gezag staan van de organisaties die binnen het beheerscomité van de « Office » vertegenwoordigd zijn;4° niet onder het hiërarchische gezag van een Minister of een Staatssecretaris staan. Het mandaat van de voorzitter loopt vijf jaar en is verlengbaar.

Het eindigt in geval van overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid of als niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van het tweede lid.

De voorzitter die niet langer deel uitmaakt van het beheerscomité, wordt vervangen binnen de volgende drie maanden.

In geval van ontslagneming of als het mandaat verstrijkt, blijft de voorzitter het ten volle uitoefenen zolang hij niet vervangen is.

Art. 11.De Waalse Regering benoemt de in artikel 9, 2°, bedoelde leden van het beheerscomité uit dubbeltallen die respectievelijk door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties voorgedragen worden.

De leden van het beheerscomité moeten Belg zijn en ten minste 21 jaar oud zijn.

Het mandaat van de leden van het beheerscomité loopt vijf jaar en is verlengbaar.

Het verstrijkt in geval van overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid of als niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van het tweede lid.

De Waalse Regering verzoekt de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties binnen drie maanden na het ontslag of vóór het verstrijken van het mandaat hun kandidaten uit dubbeltallen voor te dragen.

De lijsten moeten binnen de maand na de ontslagneming aan de Waalse Regering gestuurd worden.

In geval van ontslagneming of als het mandaat verstrijkt, blijven de leden het ten volle uitoefenen zolang ze niet vervangen zijn.

Elk lid dat niet langer deel uitmaakt van het beheerscomité, wordt vervangen binnen de volgende drie maanden. In dit geval neemt het nieuwe lid het mandaat van zijn voorganger over. Afdeling 2. - Bevoegdheden van het beheerscomite

Art. 12.§ 1. Het beheerscomité heeft de volgende bevoegdheden : 1° het bespreekt en sluit de beheersovereenkomst met de Waalse Regering, zorgt voor de tenuitvoerlegging en de opvolging ervan;2° het neemt alle strategie- en principebeslissingen met inachtneming van de richtlijnen bedoeld in de beheersovereenkomst.Het gaat hier om beslissingen die wegens hun belang of de gevolgen die ze voor de « Office » hebben, een richtlijn, een beleid, een standpunt t.o.v. zijn omgeving of een te volgen gedragslijn bepalen of wijzigen; 3° het geeft de Waalse Regering advies inzake het tewerkstellings- en beroepsopleidingsbeleid. Daartoe kan het de Waalse Regering voorstellen wijzigingen aan te brengen in de wetten, decreten of besluiten die de « Office » moet toepassen.

Zijn voorstellen moeten vergezeld gaan van een financieringsplan voor elke wijziging in de wetgeving of reglementering.

Als een voorstel niet eenstemmig wordt onthaald, moeten de verschillende standpunten uitgedrukt worden; 4° het kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan het uitvoerend bureau of aan de administrateur-generaal;5° het neemt de beslissingen waarover binnen het uitvoerend bureau de in artikel 19, § 6, bedoelde consensus niet is bereikt, en de beslissingen over een punt dat de administrateur-generaal of, bij diens afwezigheid, de adjunct-administrateur-generaal bij hem aanhangig maakt overeenkomstig artikel 19, § 2;6° het stelt het huishoudelijk reglement van het uitvoerend bureau vast;7° het legt de begroting van de « Office » vast;8° het bepaalt het strategisch beheers- en ontwikkelingsplan van de menselijke krachten dat de administrateur-generaal hem voorlegt;9° het beslist, binnen de perken van artikel 7, §§ 1 tot 4, over de deelneming van de « Office » in de oprichting, de directie en de financiering van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersonen die krachtens een Belgische, buitenlandse of supranationale wetgeving beheerd worden. In die beslissing worden de duur van het mandaat van de vertegenwoordigers en de financiële participatie van de "Office" opgegeven, alsmede de wijze waarop die participatie in de boekhouding en in de begroting wordt verwerkt en waarop de rekeningen van de betrokken rechtspersoon worden overgemaakt en nagekeken. 10° het bepaalt de regels op grond waarvan de « Office » partnerschapsovereenkomsten kan sluiten overeenkomstig artikel 7, § 5;11° het neemt administratieve beslissingen met een individuele draagwijdte die betrekking hebben op overheidsopdrachten, tegemoetkomingen en subsidies die aan de « Office » worden toegekend, en op de in artikel 7, § 5, bedoelde overeenkomsten voor zover de overheidsopdrachten niet slaan op de lopende uitgaven die nodig zijn voor de werking van de « Office » en voor zover het geraamde bedrag van de overheidsopdrachten, tegemoetkomingen en subsidies of overeenkomsten hoger is dan 30 miljoen frank, exclusief BTW;12° het bepaalt de voorwaarden waaronder de « Office » schulden kan afschrijven. § 2. Het neemt beslissingen bedoeld in welke wetgeving of reglementering ook, tenzij die bevoegdheid krachtens dit decreet aan een ander orgaan van de « Office » wordt opgedragen. § 3. Het beschikt over de nodige macht om voormelde bevoegdheden uit te oefenen. § 4. De administrateur-generaal brengt om de drie maanden verslag uit aan het beheerscomité over de uitvoering van de beslissingen die het genomen heeft.

Art. 13.De Waalse Regering verzoekt het beheerscomité om advies over elk voorontwerp van decreet, besluit of reglement tot wijziging van de wetgeving of de reglementering die de « Office » moet toepassen of betreffende de personeelsformatie en de structuur van de « Office ».

Het beheerscomité brengt advies uit binnen een termijn van één maand, te rekenen van de datum waarop de aanvraag is verzonden. Op verzoek van de Waalse Regering kan deze termijn ingekort worden tot 20 werkdagen. Het advies wordt niet meer verlangd als het niet binnen de voorgeschreven termijn wordt uitgebracht.

Als het advies niet eenstemmig wordt goedgekeurd, worden de verschillende standpunten uitgedrukt. Afdeling 3. - Werking

Art. 14.Het beheerscomité stelt zijn huishoudelijk reglement op. Dat reglement voorziet o.a. in : 1° de wijze waarop het beheerscomité wordt bijeengeroepen op verzoek van de Minister van Tewerkstelling en/of de voor beroepsopleiding bevoegde Minister, de commissarissen van de Waalse Regering, de voorzitter, de met het dagelijks beheer van de instelling belaste persoon of twee leden;2° de wijze waarop de agenda wordt opgemaakt en, in geval van uitstel van een vergadering, in de verplichte opneming van de punten op de agenda van de eerstkomende vergadering;3° de wijze waarop het voorzitterschap wordt waargenomen in geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter;4° de aanwezigheid van ten minste de helft van de vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties om op geldige wijze te beraadslagen en te beslissen, alsook in de wijze waarop gestemd wordt binnen het beheerscomité;5° de wijze waarop de pariteit hersteld wordt wanneer de leden die de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen niet in gelijk aantal aanwezig zijn bij de stemming;6° de voorwaarden waaronder het beheerscomité een beroep mag doen op personen die speciaal bevoegd zijn om specifieke aangelegenheden te onderzoeken;7° de wijze waarop de in artikel 12, § 1, 3°, bedoelde voorstellen worden geformuleerd en het in artikel 13 bedoelde advies uitgebracht;8° de voorwaarden waaronder het beheerscomité bepaalde specifieke taken aan het uitvoerend bureau mag overdragen, met name wat betreft hun inhoud en de termijn binnen dewelke ze uitgevoerd moeten worden;9° de voorwaarden waaronder het beheerscomité de administrateur-generaal kan gelasten de « Office » op geldige wijze te vertegenwoordigen in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en in zijn naam en op zijn verzoek op te treden wat betreft de handelingen die tot zijn bevoegdheid behoren;10° de voorwaarden waaronder het beheerscomité de beslissingen neemt die het uitvoerend bureau niet kan nemen omdat de in artikel 19, § 6, bedoelde voorwaarden niet vervuld zijn;11° de periodiciteit van zijn vergaderingen;12° de wijze waarop de driemaandelijkse verslagen door de administrateur-generaal worden opgemaakt.

Art. 15.Op de voordracht van de administrateur-generaal wijst het beheerscomité onder de personeelsleden van de « Office » een persoon aan die de processen-verbaal van zijn vergaderingen zal opmaken, alsmede zijn plaatsvervanger.

Art. 16.Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en van de voor beroepsopleiding bevoegde Minister, wijst de Waalse Regering twee commissarissen aan die de in bovenvermelde wet van 16 maart 1954 en in artikel 18 bedoelde bevoegdheden zullen uitoefenen.

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en van de voor beroepsopleiding bevoegde Minister, wijst ze een persoon aan die deze bevoegdheden zal uitoefenen voor alle beslissingen met een budgettaire, boekhoudkundige of financiële weerslag.

Art. 17.De Waalse Regering bepaalt het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden van de voorzitter, de leden van het beheerscomité, de leden van het uitvoerend bureau en de commissarissen.

Deze vergoedingen en presentiegelden komen ten laste van de begroting van de « Office ».

Art. 18.Als het algemeen belang, de wetten, decreten, besluiten, reglementen en de beheersovereenkomst het verlangen, kan de Waalse Regering of, in voorkomend geval, één van de daartoe gemachtigde commissarissen het beheerscomité, het in de afdelingen 4 en 5 van dit hoofdstuk bedoelde uitvoerend bureau en het exploitatiecomité, zoals bedoeld in hoofdstuk VII, verzoeken te beraadslagen over elke aangelegenheid die zij bepaalt, of hen bevelen de nodige maatregelen te nemen of de nodige handelingen te verrichten binnen een termijn die zij bepaalt en die niet korter mag zijn dan twintig dagen, behalve in spoedgevallen.

Als het beheerscomité, het uitvoerend bureau of het exploitatiecomité na afloop van die termijn geen beslissing heeft genomen of als de Waalse Regering niet instemt met deze maatregelen of handelingen, kan ze de beslissing nemen in de plaats van het beheerscomité, het uitvoerend bureau of het exploitatiecomité.

Van elke beslissing die de Waalse Regering in de plaats van het beheerscomité, het uitvoerend bureau of het exploitatiecomité neemt, wordt onmiddellijk een afschrift aan de Waalse Gewestraad overgemaakt. Afdeling 4. - Uitvoerend bureau

Art. 19.§ 1. Het uitvoerend bureau bestaat uit : 1° de voorzitter van het beheerscomité;2° twee vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en twee vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties, alsook uit hun plaatsvervangers die het beheerscomité uit zijn midden kiest;3° de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal;4° de directeur-generaal van het directoraat-generaal productiediensten en de directeur-generaal van het directoraat-generaal hulpbronnen. § 2. Alleen de onder punt 2° bedoelde leden van het uitvoerend bureau hebben raadgevende stem. De administrateur-generaal of, bij diens afwezigheid, de adjunct-administrateur-generaal heeft evenwel het recht een zaak aanhangig te maken bij het beheerscomité, op voorwaarde dat hij de redenen daarvoor opgeeft tijdens de vergadering. In dit geval beslist het beheerscomité in de plaats van het uitvoerend bureau. § 3. Op de voordracht van de administrateur-generaal wijst het uitvoerend bureau onder de personeelsleden van de « Office » de persoon aan die zijn secretariaat zal waarnemen, alsmede zijn plaatsvervanger. § 4. De in artikel 16 bedoelde commissarissen wonen de vergaderingen van het uitvoerend bureau bij en oefenen er de bevoegdheden uit die bepaald zijn bij bovenvermelde wet van 16 maart 1954 en die bedoeld zijn in artikel 18. § 5. Elk lid bedoeld in § 1, 1° en 2°, dat wegens ontslag of om één van de in de artikelen 10 en 11 bedoelde redenen niet langer deel uitmaakt van het uitvoerend bureau, wordt vervangen binnen de volgende drie maanden. Als een lid vóór het einde van het mandaat wordt vervangen, wordt het mandaat door zijn plaatsvervanger overgenomen. § 6. De beslissingen van het uitvoerend bureau worden op geldige wijze genomen bij een quorum van vier leden, waaronder drie van die bedoeld in § 1, 2°. De beslissingen worden bij consensus genomen. Elk lid bedoeld in § 1, 2°, heeft het recht zich te verzetten tegen de goedkeuring van een beslissing van het uitvoerend bureau. Dat verzet moet tijdens de vergadering uitgedrukt worden en met redenen omkleed zijn. Het houdt in dat de zaak op de eerstvolgende vergadering aanhangig wordt gemaakt bij het beheerscomité. Afdeling 5. - Bevoegdheden van het uitvoerend bureau

Art. 20.Op grond van de richtlijnen en beslissingen van het beheerscomité beschikt het uitvoerend bureau over de volgende bevoegdheden : 1° het bereidt de door het beheerscomité te nemen beslissingen voor; 2° het neemt administratieve beslissingen met een individuele draagwijdte die o.a. betrekking hebben op overheidsopdrachten, tegemoetkomingen en subsidies die door de « Office » worden verleend, en op de in artikel 7, § 5, bedoelde overeenkomsten voor zover de overheidsopdrachten niet slaan op de gewone uitgaven die nodig zijn voor de werking van de « Office » en voor zover het geraamde bedrag van de overheidsopdrachten, tegemoetkomingen en subsidies of overeenkomsten niet hoger is dan 30 miljoen frank, exclusief BTW; 3° het neemt alle beslissingen in andere aangelegenheden dan de reglementaire waarvoor het statuut van de gewestelijke ambtenaren een bevoegdheid aan de Waalse Regering verleent;4° het neemt alle beslissingen die geen verband houden met het dagelijks beheer en die voortvloeien uit de strategie- en principebeslissingen;5° het vervult de andere taken die het beheerscomité hem speciaal opdraagt. Binnen de perken en onder de voorwaarden die het bepaalt, mag het uitvoerend bureau een deel van zijn eigen bevoegdheden aan de administrateur-generaal overdragen.

Art. 21.Het uitvoerend bureau maakt zijn huishoudelijk reglement over aan het beheerscomité. Dat reglement voorziet o.a. in : 1° de wijze waarop het uitvoerend bureau wordt bijeengeroepen op verzoek van de Minister van Tewerkstelling en/of de voor beroepsopleiding bevoegde Minister, de commissarissen of één lid;2° de wijze waarop de voorzitter wordt vervangen als hij afwezig of verhinderd is;3° de voorwaarden waaronder het uitvoerend comité punctueel een beroep mag doen op personen die speciaal bevoegd zijn om specifieke aangelegenheden te behandelen;4° de voorwaarden waaronder de administrateur-generaal personeelsleden van de « Office » kan aanwijzen die de vergaderingen van het uitvoerend bureau moeten bijwonen;5° de periodiciteit van zijn vergaderingen;6° de wijze waarop zijn beslissingen meegedeeld worden. Afdeling 6. - Dagelijks beheer van de « Office »

Art. 22.De Waalse Regering benoemt de administrateur-generaal van de « Office » en de adjunct-administrateur-generaal onder de voorwaarden die zij bepaalt.

Art. 23.§ 1. De administrateur-generaal voert de beslissingen van het beheerscomité uit en brengt hem om de drie maanden verslag uit daarover. Hij neemt het dagelijks beheer waar voor alle taken die bij dit decreet aan de « Office » opgedragen worden. Te dien einde kan hij alle bewarende maatregelen nemen en alle handelingen van tenuitvoerlegging van de door het beheerscomité of het uitvoerend bureau genomen beslissingen verrichten, alsook de handelingen die, van wege hun omvang of de gevolgen die ze voor de « Office » hebben, geen uitzonderlijk karakter vertonen of geen verandering van het bestuurs- of handelsbeleid teweegbrengen en die de behandeling van de lopende zaken van de « Office » vormen. Hij neemt elke andere taak waar die hem door het beheerscomité of het uitvoerend bureau wordt opdragen. § 2. Overeenkomstig § 1 en met inachtneming van de beheersovereenkomst en de door het beheerscomité genomen beslissingen wordt hij belast met de volgende opdrachten : 1° hij werft en ontslaat het contractuele personeel;2° hij oefent alle bevoegdheden uit die overeenkomstig het statuut van de ambtenaren van het Waalse Gewest aan de secretaris-generaal worden verleend;3° hij heeft de leiding over het personeel;4° hij bepaalt de interne organisatie van de « Office »; 5° hij ondertekent alle stukken en brieven i.v.m. de bevoegdheden van dagelijks beheer; 6° hij vertegenwoordigt de « Office » op geldige wijze in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en treedt op geldige wijze op in zijn naam en voor zijn rekening wat betreft de handelingen van dagelijks beheer;7° hij vertegenwoordigt de « Office » op geldige wijze in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en treedt op geldige wijze op in naam en op verzoek van het beheerscomité en van het uitvoerend bureau wat betreft de handelingen die tot hun bevoegdheden behoren. § 3. De andere bevoegdheden i.v.m. het dagelijks beheer zoals bedoeld in § 1, en de wijze waarop de in § 4 bedoelde informatie moet worden verstrekt, worden in onderlinge overeenstemming door het beheerscomité en de administrateur-generaal bepaald. Die overeenstemming wordt uiterlijk zes maanden na de inwerkintreding van dit decreet door de Waalse Regering goedgekeurd. § 4. De administrateur-generaal moet de voorzitter van het beheerscomité en van het uitvoerend bureau, op eigen initiatief of op verzoek van het beheerscomité, kennis geven van de handelingen die in het kader van het dagelijks beheer verricht worden en hem uitleg geven daaromtrent. § 5. De administrateur-generaal mag, binnen de perken en onder de voorwaarden die hij bepaalt, een deel van de bevoegdheden die hem bij of krachtens dit decreet worden toegewezen, overdragen aan één of verschillende personeelsleden, met inbegrip van zijn bevoegdheid om de « Office » voor de administratieve of gewone gerechten te vertegenwoordigen. § 6. De administrateur-generaal en zijn adjunct wonen de vergaderingen van het beheerscomité bij met raadgevende stem.

Art. 24.In geval van afwezigheid of verhindering van de administrateur-generaal worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de adjunct-administrateur-generaal. Indien ook deze laatste verhinderd is, wordt op de voordracht van de administrateur-generaal een opperambtenaar door het beheerscomité aangewezen om zijn bevoegdheden uit te oefenen. HOOFDSTUK IV. - Personeel van de « Office »

Art. 25.Op de voordracht van het beheerscomité legt de Waalse Regering de personeelsformatie van de « Office » vast.

De « Office » mag contractueel personeel werven voor de exclusieve doeleinden bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.

Wat de specifieke taken betreft, is de « Office » ertoe gemachtigd contractueel personeel te werven voor expertise- en consultancytaken, alsook voor de ermee gepaard gaande pedagogische en begeleidingstaken en de taken passend in het kader van activiteiten die volgens de handelstechnieken worden uitgeoefend. Dat personeel is onderworpen aan bijzondere reglementen.

Met inachtneming van bovenvermeld koninklijk besluit van 26 september 1994 legt de Waalse Regering, na advies van het beheerscomité, de lijst van de specifieke taken vast binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. HOOFDSTUK V. - Gedecentraliseerde entiteiten

Art. 26.De « Office » is samengesteld uit gedecentraliseerde entiteiten die rechtstreeks van de administrateur-generaal afhangen.

Op voorstel van het beheerscomité legt de Waalse Regering het aantal entiteiten en het ambtsgebied ervan vast. HOOFDSTUK VI. - Financiering en begroting van de « Office »

Art. 27.§ 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van het Waalse Gewest uitgetrokken kredieten geniet de « Office » toelagen om de in de artikelen 3 en 4 bedoelde opdrachten te vervullen. § 2. De « Office » mag giften en legaten in ontvangst nemen en elke andere ontvangst invorderen. § 3. Met de waarborg van het Waalse Gewest mag de « Office » leningen uitsluitend aangaan voor de financiering van kapitaalsuitgaven betreffende zijn opdrachten i.v.m. tewerkstelling en beroepsopleiding.

De leningen die de « Office » aangaat voor de behoeften van de in hoofdstuk VII bedoelde dienst hoeven evenwel niet uitsluitend bestemd te worden voor de financiering van de kapitaalsuitgaven. § 4. De belegging van de liquide middelen van de « Office » valt niet meer onder de bepalingen van artikel 12, § 2, tweede, derde en vierde lid, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Het beheerscomité bepaalt de wijze van belegging van de liquide middelen van de « Office », mits goedkeuring van de Waalse Regering.

De beleggingsintresten voortvloeiend uit het financiële beheer van de in artikel 31 bedoelde budgettaire luiken van de « Office », worden hen respectievelijk toegewezen op grond van de prioriteiten en onder de voorwaarden die het beheerscomité bepaalt. § 5. De « Office » beschikt over een bedrijfskapitaal dat o.a. gespijsd wordt met toelagen ten laste van de begroting van het Waalse Gewest, waarvan het bedrag en de gebruiksregels door de Waalse Regering worden bepaald.

Art. 28.De saldo's van de gewestelijke toelagen die niet gebruikt zijn bij de afsluiting van het begrotingsjaar, worden als reserves opgenomen op de balans van de « Office ».

Deze reserves worden aangelegd in het kader van de schrifturen i.v.m. de besteding van het resultaat van het boekjaar en dekken de behoeften inzake tewerkstelling of beroepsopleiding.

De Waalse Regering beslist over de besteding van deze reserves op advies van het beheerscomité en stelt het aantal desbetreffende rekeningen vast.

Deze reserves en de besteding ervan worden respectievelijk gerechtvaardigd op de rekeningen en begroting van de « Office ».

Art. 29.De begroting van de « Office » wordt aan de Waalse Gewestraad overgemaakt als bijlage bij het ontwerp van begroting van het Waalse Gewest.

Art. 30.De op de begroting uitgetrokken toelagen worden ter beschikking van de « Office » gesteld in vier gelijkwaardige driemaandelijkse schijven, die hem uiterlijk de twintigste dag van elk kwartaal betaald moeten worden.

Art. 31.De uitgavenbegroting van de « Office » wordt in drie luiken opgesplitst : 1° luik I betreft de uitgaven i.v.m. de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 2° luik II betreft de uitgaven i.v.m. de aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 16°, van dezelfde wet; 3° luik III betreft de uitgaven die noch in luik I noch in luik II opgenomen zijn, met name de gemeenschappelijke uitgaven. HOOFDSTUK VII. - T-Interim

Art. 32.De « T-Interim » genoemde dienst bestaat o.a. uit een netwerk van plaatselijke agentschappen dat, met uitsluiting van elke andere dienst van de « Office », bevoegd is om de in artikel 3, § 1, 6°, bedoelde opdracht te vervullen.

Die dienst geniet autonomie voor het personeelsbeheer alsmede voor het financieel, boekhoudkundig en technisch beheer.

De « Office » wordt bestuurd door een exploitatiecomité, met uitsluiting van elk ander orgaan.

De overeenkomstig artikel 6 opgemaakte beheersovereenkomst bevat een hoofdstuk dat aan de activiteiten van de « T-Interim » gewijd is. Afdeling 1. - Exploitatiecomite

Art. 33.§ 1. Het exploitatiecomité bestaat uit : 1° de voorzitter van het beheerscomité;2° twee vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en twee vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;3° de administrateur-generaal of, bij diens afwezigheid of verhindering, de door hem aangewezen opperambtenaar;4° de adjunct-administrateur-generaal of, bij diens afwezigheid of verhindering, de door de administrateur-generaal aangewezen opperambtenaar. § 2. De in § 1, 2°, bedoelde leden van het exploitatiecomité en hun plaatsvervangers worden door het beheerscomité aangewezen.

Om benoemd te worden tot lid van het exploitatiecomité moeten de volgende voorwaarden vervuld worden : 1° Belg zijn;2° ten minste 21 jaar oud zijn;3° noch in dienst zijn noch belangen hebben bij een dienstverlenend bedrijf dat de « T-Interim » rechtstreeks beconcurreert of bij een representatieve vakorganisatie van privé-bedrijven voor uitzendarbeid. § 3. Alle leden van het exploitatiecomité zijn stemgerechtigd. De met de directie van de « T-Interim » belaste persoon woont de vergaderingen van het exploitatiecomité bij met raadgevende stem. § 4. De in artikel 16 bedoelde commissarissen wonen de vergaderingen van het exploitatiecomité bij en oefenen de bevoegdheden uit die bepaald zijn bij de wet van 16 maart 1954 en die bedoeld zijn in artikel 18. § 5. Het mandaat van de in § 1, 1° en 2°, bedoelde leden van het exploitatiecomité loopt vijf jaar. Elk lid bedoeld in § 1, 1° en 2°, dat wegens ontslag, overlijden, onbekwaamheid of niet-inachtneming van de in § 2 bedoelde voorwaarden niet langer deel uitmaakt van het exploitatiecomité, wordt vervangen binnen de volgende drie maanden.

Als een lid vóór het einde van zijn mandaat moet worden vervangen, wordt het mandaat door zijn plaatsvervanger overgenomen.

Het mandaat van de in § 1, 1° en 2°, bedoelde leden van het exploitatiecomité is verlengbaar. § 6. De beslissingen van het exploitatiecomité worden op geldige wijze genomen bij een quorum van vier leden. De beslissingen van het exploitatiecomité worden bij meerderheid van stemmen genomen. Afdeling 2. - Bevoegdheden van het exploitatiecomite

Art. 34.Het exploitatiecomité is bevoegd om : 1° het luik van de beheersovereenkomst betreffende de « T-Interim » te bespreken en te ondertekenen;2° alle strategische en principiële beslissingen te nemen met inachtneming van de bij de beheersovereenkomst opgelegde richtlijnen. Het gaat hier om beslissingen die wegens hun belang of de gevolgen die ze voor de instelling hebben, een oriëntatie, een beleid, een standpunt t.o.v. zijn omgeving of een te volgen gedragslijn bepalen of wijzigen; 3° de Waalse Regering advies te geven i.v.m. de door de « T-Interim » vervulde opdracht;

Daartoe kan het de Waalse Regering voorstellen wijzigingen aan te brengen in de wetten, decreten of besluiten die de « Office » moet toepassen.

Als een voorstel niet wordt goedgekeurd door alle leden, moeten de verschillende standpunten uitgedrukt worden; 4° een deel van zijn bevoegdheden over te dragen aan de administrateur-generaal;5° de in artikel 43, § 2, bedoelde specifieke afdeling van het luik van de begroting van de « Office » vast te leggen;6° het strategische beheers- en ontwikkelingsplan van de menselijke hulpkrachten dat de administrateur-generaal hem voorlegt, te bepalen;7° onder de in de beheersovereenkomst vastgelegde voorwaarden te beslissen over de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie van de « Office » in Belgische of buitenlandse publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen, verenigingen of instellingen waarvan het doel verenigbaar is met de opdracht van de T-Interim. In de in het vorige lid bedoelde beslissing worden de duur van het mandaat van de vertegenwoordigers en de financiële participatie van de « Office » opgegeven, alsmede de wijze waarop die participatie in de boekhouding en in de begroting wordt verwerkt en waarop de rekeningen van de betrokken rechtspersoon worden overgemaakt en nagekeken; 8° administratieve beslissingen met een individuele draagwijdte te nemen die betrekking hebben op overheidsopdrachten voor zover deze niet slaan op de gewone uitgaven die nodig zijn voor de werking van de « Office »;9° de voorwaarden te bepalen waaronder de « T-Interim » schulden kan afschrijven. Het beschikt over de nodige macht om voormelde bevoegdheden uit te oefenen.

De administrateur-generaal brengt om de drie maanden verslag uit aan het exploitatiecomité over de uitvoering van de beslissingen die het genomen heeft.

Art. 35.De Waalse Regering verzoekt het exploitatiecomité om advies over elk voorontwerp van decreet, besluit of reglement tot wijziging van de wetgeving of de reglementering die de « Office » moet toepassen of betreffende het reglement dat van toepassing is op de personeelsformatie van de « T-Interim » of op de structuur van de dienst.

Het exploitatiecomité brengt advies uit binnen een termijn van één maand, te rekenen van de datum waarop de aanvraag is verzonden. Op verzoek van de Waalse Regering kan deze termijn ingekort worden tot 20 werkdagen. Het advies wordt niet meer verlangd als het niet binnen de voorgeschreven termijn wordt uitgebracht. Als het advies niet goedgekeurd wordt door alle leden, moeten de verschillende standpunten uitgedrukt worden. Afdeling 3. - Werking van het exploitatiecomite

Art. 36.Het exploitatiecomité stelt zijn huishoudelijk reglement vast. Het reglement voorziet o.a. in : 1° de wijze waarop het wordt bijeengeroepen op verzoek van de Minister van Tewerkstelling, de commissarissen van de Waalse Regering of een lid;2° de wijze waarop de agenda wordt opgemaakt en, in geval van uitstel van een vergadering, in de verplichte opneming van de punten op de agenda van de eerstkomende vergadering;3° de wijze waarop het voorzitterschap wordt waargenomen in geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter;4° de voorwaarden waaronder het comité een beroep mag doen op personen die speciaal bevoegd zijn om specifieke aangelegenheden te onderzoeken;5° de wijze waarop de in artikel 12, § 1, 3°, bedoelde voorstellen worden geformuleerd en het in artikel 13 bedoelde advies uitgebracht; 6° de voorwaarden waaronder het comité bepaalde specifieke taken aan de administrateur-generaal mag overdragen, met name i.v.m. hun inhoud en de termijn binnen welke ze uitgevoerd moeten worden; 7° de voorwaarden waaronder het comité de administrateur-generaal of de met de directie van de « T-Interim » belaste persoon kan gelasten de « Office » op geldige wijze te vertegenwoordigen in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en in zijn naam en op zijn verzoek op te treden wat betreft de handelingen die tot zijn bevoegdheid behoren;8° de periodiciteit van zijn vergaderingen;9° de wijze waarop de driemaandelijkse verslagen door de administrateur-generaal worden opgemaakt.

Art. 37.Het exploitatiecomité maakt een jaarlijks verslag op over het beheer van de « T-Interim ». De Waalse Regering bepaalt de inhoud van het verslag.

Art. 38.Op de voordracht van de administrateur-generaal wijst het exploitatiecomité, onder de personeelsleden van de « T-Interim », de persoon aan die het secretariaat van zijn vergaderingen zal waarnemen, alsook zijn plaatsvervanger.

Art. 39.De Waalse Regering bepaalt het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden van de leden van het exploitatiecomité en de commissarissen. De vergoedingen en presentiegelden komen ten laste van de bijzondere afdeling bedoeld in artikel 43, § 2. Afdeling 4. - Dagelijks beheer van de "T-Interim"

Art. 40.§ 1. De administrateur-generaal voert de beslissingen van het exploitatiecomité uit en brengt hem om de drie maanden verslag uit over de uitvoering ervan.

Hij neemt het dagelijkse beheer waar in de zin van artikel 23 en vervult elke andere taak die het exploitatiecomité hem opdraagt. § 2. De wijze waarop de in § 4 bedoelde informatie wordt verstrekt, wordt in onderlinge overeenstemming bepaald door het exploitatiecomité en de administrateur-generaal. § 3. Al wat niet uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van het exploitatiecomité behoort, ressorteert onder het dagelijks beheer. § 4. De administrateur-generaal moet de voorzitter van het exploitatiecomité op diens verzoek kennis geven van de handelingen die in het kader van het dagelijks beheer verricht worden en hem daaromtrent de nodige uitleg geven. § 5. Hij vertegenwoordigt de « Office » op geldige wijze in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en treedt op in naam en op verzoek van het exploitatiecomité wat betreft de handelingen die tot zijn bevoegdheid behoren. § 6. Binnen de perken en onder de voorwaarden die hij bepaalt, is de administrateur-generaal ertoe gemachtigd een deel van de hem bij of krachtens dit artikel verleende bevoegdheden over te dragen aan één of verschillende personeelsleden, met inbegrip van zijn bevoegdheid de « Office » voor de administratieve of gewone gerechten te vertegenwoordigen. Afdeling 5. - Autonomie van de « T-Interim »

Art. 41.De directie van de « T-Interim » wordt speciaal en uitsluitend toevertrouwd aan één persoon. Binnen de interne organisatie van de diensten moet hij zijn beheer alleen voor de administrateur-generaal rechtvaardigen.

Art. 42.Krachtens de autonomie waarover de « T-Interim » overeenkomstig artikel 32 beschikt, mogen alleen de vanwege hun functies behoorlijk gemachtigde personeelsleden de rechts- en bestuurshandelingen verrichten die nodig zijn voor de gewone werking van de plaatselijke agentschappen in het kader van hun sociaal-economische activiteiten inzake plaatsing van uitzendkrachten.

Deze handelingen betreffen o.a. : 1° het sluiten van overeenkomsten voor interimarbeid;2° het sluiten, met de gebruiker, van overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten, met inachtneming van de algemene voorwaarden van de « T-Interim »;3° het opmaken van elk document of getuigschrift dat bij de sociale en fiscale reglementering opgelegd wordt;4° de inschrijving van de kandidaat-uitzendkrachten.

Art. 43.§ 1. De activiteit van de « T-Interim » wordt beheerd volgens handelstechnieken. Ze maakt het voorwerp uit van een georganiseerde boekhouding overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

De Waalse Regering bepaalt de wijze waarop het eerste lid wordt toegepast, met name wat betreft de inventaris van de goederen en liquide middelen bestemd voor de activiteit van de « T-Interim », alsook de interne facturering van de diensten die door of ten behoeve van de andere diensten van de « Office » worden verstrekt. § 2. Het in artikel 31, 1°, bedoelde luik van de begroting van de « Office » bevat een specifieke afdeling waarin de aan de activiteit van de « T-Interim » gekoppelde ontvangsten en uitgaven worden opgenomen. § 3. De « T-Interim » draagt de schulden die in het kader van zijn activiteit worden aangegaan.

Art. 44.§ 1. De ontvangsten van de « T-Interim » bestaan uit : 1° ontvangsten uit zijn activiteit;2° de opbrengst van de belegging van zijn liquide middelen;3° de opbrengst van de leningen bedoeld in artikel 27, § 3, tweede lid. § 2. De ontvangsten van de « T-Interim » zijn bestemd om de uitgaven te dekken die gekoppeld zijn aan : 1° zijn werkingskosten; 2° de wedden en sociale lasten i.v.m. de verrichtingen van de uitzendkrachten; 3° specifieke handelingen om de inschakeling van de uitzendkrachten in het arbeidsproces te vergemakkelijken;4° investeringen. § 3. Op advies van het exploitatiecomité legt de Waalse Regering de beginselen van de tarifering van de « T-Interim » vast voor de gebruikers.

Art. 45.Er wordt een reservefonds voor de behoeften van de « T-Interim » aangelegd.

Deze reserve bedraagt maximum 100 miljoen frank. Dat bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt verkregen door een heffing op de winst van de vorige boekjaren.

De winsten van de « T-Interim » zijn bestemd voor het reservefonds tot het maximumbedrag bedoeld in het tweede lid; als dat bedrag bereikt is, wordt de overblijvende winst naar het volgende boekjaar overgedragen op het in artikel 31, 1°, bedoelde luik, waarvan 50 % in de afdeling « T-Interim ».

Op voorstel van het exploitatiecomité kan de Waalse Regering het bedrag van het reservefonds aan de economische toestand aanpassen. HOOFDSTUK VIII. - Bekendmakingen in het Belgisch staatsblad

Art. 46.Het huishoudelijk reglement van het beheerscomité, het uitvoerend bureau en het exploitatiecomité, de in artikel 23, § 3, bedoelde overeenstemming, de ermee gepaard gaande overdrachten van bevoegdheden van dagelijks beheer en de overdrachten bedoeld in artikel 40, § 5, alsook de tarieven die het beheerscomité overeenkomstig artikel 5 bepaald heeft, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op initiatief van de administrateur-generaal. HOOFDSTUK IX. - Overgangsbepalingen betreffende de uitoefening van gemeenschappelijke bevoegdheden Afdeling 1. - Organisatie

Art. 47.Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk kan de « Office » bij wijze van overgangsmaatregel door de Duitstalige Gemeenschap belast worden met opdrachten die tot zijn bevoegdheden inzake beroepsomscholing en -bijscholing behoren, zoals bedoeld in artikel 4, 16°, van voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980.

Vanaf de inwerkingtreding van het decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen kan de « Office », overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, bij wijze van overgangsmaatregel door de Duitstalige Gemeenschap belast worden met opdrachten die tot zijn bevoegdheden inzake tewerkstelling behoren, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, IX, van voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980.

In geval van toepassing van het eerste en het tweede lid valt de « Office » onder de bepalingen van dit decreet, onverminderd de toepassing van dit hoofdstuk.

Art. 48.Het beheerscomité onderhandelt over beheersovereenkomsten met de Regering van de Duitstalige Gemeenschap overeenkomstig de regels bepaald bij of krachtens een decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 49.Het beheerscomité kan de Regering van de Duitstalige Gemeenschap voorstellen wijzigingen aan te brengen in de wetten, decreten of besluiten die het moet toepassen. Als een voorstel niet goedgekeurd wordt door alle leden, worden de verschillende standpunten uitgedrukt.

Het beheerscomité is verplicht het financieringsplan voor elke wijziging in de wetgeving of reglementering bij zijn voorstellen te voegen.

Art. 50.De Regering van de Duitstalige Gemeenschap verzoekt het beheerscomité om advies over elk voorontwerp van decreet, besluit of reglement tot wijziging van de wetgeving of de regelgeving die de « Office » moet toepassen of die betrekking heeft op de personeelsformatie en de structuur van de « Office ».

Het beheerscomité brengt advies uit binnen een termijn van één maand volgend op de datum van verzending van de aanvraag. Op verzoek van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap kan die termijn tot 20 werkdagen ingekort worden. Het advies wordt niet meer verlangd als het niet binnen de voorgeschreven termijn wordt uitgebracht.

Art. 51.De Regering van de Duitstalige Gemeenschap kan een commissaris aanwijzen die de in bovenvermelde wet van 16 maart 1954 bedoelde bevoegdheden zal vervullen i.v.m. de beslissingen betreffende de overeenkomstig artikel 47 opgedragen taken. De commissaris oefent deze bevoegdheden uit binnen het beheerscomité en het uitvoerend bureau.

Ze bepaalt het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden van de commissaris. De vergoedingen en presentiegelden komen ten laste van de begroting van de « Office ».

Art. 52.De Waalse Regering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap beslissen gezamenlijk over de volgende aangelegenheden : 1° de benoeming van de voorzitter en de leden van het beheerscomité;2° de benoeming van de administrateur-generaal en diens adjunct;3° het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden van de voorzitter en de leden van het beheerscomité en de leden van het uitvoerend bureau;4° het aantal gedecentraliseerde entiteiten en hun ambtsgebied, op voorstel van het beheerscomité;5° de aanwijzing van het personeel dat nodig is voor de uitvoering van de taken gemeen aan het Waalse Gewest en aan de Duitstalige Gemeenschap;6° het aandeel van de Duitstalige Gemeenschap in de overname van de op de begroting van de « Office » ingeschreven uitgaven;7° het overleg vóór het opmaken van de met de instelling te sluiten beheersovereenkomst alsook de onderhandeling over de overeenkomst betreffende de gemeenschappelijke diensten en uitgaven;8° de overeenstemming bedoeld in artikel 23, § 3. In de gevallen waarin de Regeringen gezamenlijk beslissen, geeft hun beslissing aanleiding tot een besluit dat afzonderlijk genomen wordt door elke Regering.

In dezelfde gevallen wordt elk voorstel dat van de « Office » uitgaat, gezamenlijk voorgelegd aan de Waalse Minister van Tewerkstelling en/of aan de Waalse Minister die voor beroepsopleiding bevoegd is, en aan de Minister van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap die voor beroepsopleiding bevoegd is.

Ze oefenen de vervangingsbevoegdheid uit, ieder wat hem betreft in de gevallen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 18 en gezamenlijk voor de gemeenschappelijke aangelegenheden en uitgaven.

Art. 53.In afwijking van artikel 2 van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, worden de bepalingen eigen aan de « Office » en zijn personeelsformatie door de Waalse Regering vastgelegd met de voorafgaande instemming van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 54.Iedere Regering beslist afzonderlijk over de aangelegenheden waarvoor zij alleen bevoegd is. Afdeling 2. - Financiering en begroting

Art. 55.De « Office » : 1° geniet toelagen van de Duitstalige Gemeenschap binnen de perken van de daartoe op haar begroting uitgetrokken kredieten die hem ter beschikking worden gesteld in vier gelijkwaardige driemaandelijkse schijven, te betalen uiterlijk de twintigste dag van elk kwartaal;2° mag met de waarborg van de Duitstalige Gemeenschap leningen aangaan om kapitaalsuitgaven te financieren voor de overeenkomstig artikel 47 opgedragen taken;3° mag intekenen op aandelen die uitgegeven worden door een gemengd bedrijf waarvan het hoofddoel beroepsopleiding is, of die aandelen kopen.

Art. 56.De begroting van de « Office » wordt aan de Raad van de Duitstalige Gemeenschap overgemaakt als bijlage bij het ontwerp van begroting van de Duitstalige Gemeenschap.

In de ontvangstenbegroting wordt duidelijk gewag gemaakt van de toelagen die de Duitstalige Gemeenschap moet betalen voor de overname van de op de begroting van de « Office » uitgetrokken uitgaven. HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 57.In artikel 1, B, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut worden de termen « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (Forem) » (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) ingevoegd.

Art. 58.De goederen, rechten en verplichtingen en het personeel van de Gewestdienst voor arbeidsbemiddeling worden aan de « Office » overgedragen. De overdracht kan zonder verdere formaliteiten aan derden tegengeworpen worden vanaf de inwerkingtreding van dit decreet.

De goederen, rechten en verplichtingen en het personeel van de dienst « T-Service Interim » worden aan de dienst « T-Interim » overgedragen.

De overdracht kan zonder verdere formaliteiten aan derden tegengeworpen worden vanaf de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 59.Het decreet van 16 december 1988 houdende oprichting van de gewestdienst voor arbeidsbemiddeling, gewijzigd bij het decreet van 4 november 1993, wordt opgeheven.

Artikel 2 van het programmadecreet van 19 december 1996 houdende verschillende maatregelen inzake financiën, tewerkstelling, milieu, gesubsidieerde werken, huisvesting en sociale actie, wordt opgeheven.

De artikelen 8, 9 en 10 van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, worden opgeheven.

Art. 60.In alle vigerende wettelijke of verordeningsbepalingen dient in de plaats van « Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi » « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » te worden gelezen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 mei 1999.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, B. ANSELME De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX De Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION _______ Nota (1) Zitting 1998-1999 Stukken van de Raad.- 499 (1998-1999) nrs. 1 à 15.

Volledig verslag. Openbare vergadering van 28 april 1999. - Bespreking. - Stemming.

^