Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 januari 2024
gepubliceerd op 15 maart 2024

Decreet betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling en tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, het decreet van 12 november 2021 betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden en het Gerechtelijk Wetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2024201388
pub.
15/03/2024
prom.
25/01/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2024. - Decreet betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling en tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden en het Gerechtelijk Wetboek (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127, § 1, en 128, § 1, van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Richtlijnen Afdeling 1. - Algemene beginselen

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet, worden beschouwd als personen met een handicap, de personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die door interactie met verschillende barrières hun volledige en effectieve deelname aan de samenleving op voet van gelijkheid met anderen kunnen belemmeren;

De Regering kan de mate van beperking van fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke vermogens bepalen voor toegang tot de voordelen voor mensen met een handicap voorzien door of krachtens dit decreet.

Art. 3.De in dit decreet bedoelde aanpassingsmaatregelen worden vastgesteld door de Regering. Ze respecteren de volgende principes: 1° flexibel en gepast reageren op duidelijk geïdentificeerde individuele behoeften en de daaruit voortvloeiende projecten;2° de nadruk leggen op de betrokkenheid van de persoon met een handicap, zijn familie en vrienden, de voorkeur geven aan interventies die zoveel mogelijk de dynamiek van de natuurlijke omgeving respecteren, en de voorkeur geven aan het behoud van de persoon met een handicap in zijn familiale omgeving of gebruikelijke omgeving;3° gericht zijn op doelstellingen van levenskwaliteit voor personen met een handicap en voldoen aan de regels van de beroepsethiek;4° onderworpen zijn aan een kwalitatieve evaluatie waarbij personen met een handicap, hun familie en de diensten worden betrokken;5° de ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen van personen met een handicap respecteren;6° worden georganiseerd binnen een kader van lokale en multisectorale samenwerking met respect voor de specifieke bevoegdheden van elke dienst;7° voorzien in personeel en infrastructuur die qua omvang en kwalificaties adequaat beantwoorden aan de behoeften van personen met een handicap;8° een gepaste opleiding voorzien voor de betrokkenen en mechanismen opzetten om hun deelname aan de ontwikkeling van educatieve richtlijnen voor de diensten te verzekeren;9° de toegang van personen met een handicap tot algemene diensten die voor de hele bevolking bestemd zijn en aan hun specifieke behoeften beantwoorden, prioritair bevorderen. Afdeling 2. - Aanpassingsmaatregelen

Art. 4.De Regering neemt aanpassingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap gebruik kunnen maken van diensten die passende beroepsrevalidatie of -opleiding en passende beroepsintegratie bieden. HOOFDSTUK 3. - Begunstigden

Art. 5.§ 1. De regeling waarin dit decreet voorziet, staat open voor personen met een handicap die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt op het moment dat zij hun eerste aanvraag indienen.

De begunstigden voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° woonachtig zijn in het Franse taalgebied;2° aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen: a) de Belgische nationaliteit hebben;b) staatloze of erkend vluchteling zijn;c) als buitenlander ingeschreven staan in het bevolkingsregister;d) een werkzoekende zijn of de echtgeno(o)t(e), partner in een huwelijk of geregistreerd partnerschap, wettelijk samenwonende partner of kinderen ten laste van een werkzoekende uit een lidstaat van de Europese Unie of een persoon die als zodanig wordt behandeld volgens internationaal recht. Personen die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in lid 2, 2°, kunnen van prestaties genieten op voorwaarde dat ze kunnen bewijzen dat ze legaal in België verbleven hebben gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar voorafgaand aan hun aanvraag om tegemoetkoming.

De periode van regelmatig en ononderbroken verblijf is niet vereist voor de echtgeno(o)t(e), de partner in een huwelijk of geregistreerd partnerschap, de wettelijk samenwonende partner of de ten laste komende kinderen van een persoon die de in lid 3 vereiste periode van verblijf kan aantonen. § 2. De Regering kan de toepassing van dit decreet, onder de door haar bepaalde voorwaarden, uitbreiden tot andere personen met een handicap dan bedoeld in paragraaf 1. § 3. Op aanvraag en met financiering van de Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling, opgericht bij het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999027491 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de budgettaire programmering voor de medefinancieringen van de tegemoetkomingen van het Europees Sociaal Fonds sluiten betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling), kunnen de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling tussenkomen in trajecten van terugkeer naar werk in de zin van artikel 100, § 1/1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor de tussenkomst van de centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling binnen dit kader. § 4. De aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling kunnen medewerkings- of samenwerkingsovereenkomsten sluiten met de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" bedoeld in artikel 18 van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende coaching en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden.

Art. 6.§ 1. Met het oog op financiële tegemoetkomingen, binnen de grenzen en overeenkomstig de voorwaarden die door de Regering zijn vastgesteld, wordt rekening gehouden met het verzoek van de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger en met de specifieke behoeften en omstandigheden van personen met een handicap: 1° de aard van de gevraagde bijstand;2° de graad van behoefte aan de gevraagde diensten en de indicaties die voortvloeien uit een eventueel opgesteld geïndividualiseerd tegemoetkomingsproject;3° andere wettelijke en reglementaire tegemoetkomingen waarvan de persoon met een handicap kan genieten. De financiële tegemoetkomingen voor de in lid 1 bedoelde begunstigde bestaat uit de betaling van vergoedingen per uur, de vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en kosten voor kinderopvang en kinderdagverblijf. § 2. Bijstand kan worden geweigerd of verminderd als de persoon met een handicap op basis van dezelfde handicap en dezelfde behoeften als die waarnaar in dit decreet wordt verwezen, recht heeft op een sociale prestatie op grond van andere wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, of als hij of zij nalaat zijn of haar rechten op een dergelijke prestatie te doen gelden, hoewel hij of zij er wel recht op heeft.

Art. 7.De Regering zal haar beslissing baseren op het verzoek van de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger, dat de documenten bevat die nodig zijn om aan te tonen dat aan de in artikel 5 bedoelde voorwaarden is voldaan of dat de voorwaarden zijn aangenomen in uitvoering van dit artikel.

Binnen een termijn van maximaal zestig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag door de regeringsdiensten neemt de Regering een beslissing over de aanvraag om tegemoetkoming.

Alle beslissingen worden meegedeeld aan de aanvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Indien van toepassing specificeren ze de aard, het aantal en de duur van de prestaties waarvoor de Regering haar tegemoetkoming toekent.

De beslissing wordt binnen vijftien dagen na de beslissing meegedeeld aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger en, indien van toepassing, aan de dienst die de inschakeling van de persoon met een handicap verzekert.

De Regering kan, zonder terugwerkende kracht, een beslissing genomen in toepassing van het eerste lid van dit artikel herzien, indien er een wijziging is opgetreden in de medische toestand van de persoon met een handicap.

De Regering regelt de herzieningsprocedure. HOOFDSTUK 4. - Erkenning en subsidiëring van de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling

Art. 8.§ 1. De Regering stelt de regels vast voor de programmering, de erkenning, de controle, de organisatie, de goedkeuring en de subsidiëring van de in lid 2 bedoelde structuren. Het legt algemene normen vast waaraan elke overeenkomst die met hen wordt gesloten, moet voldoen.

De overheid kan aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling voor personen met een handicap erkennen of subsidiëren.

De erkenning kan vergezeld gaan van een mandaat waarbij het in lid 2 bedoelde centrum met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang wordt belast.

De Regering kan de modaliteiten van het mandaat bedoeld in lid 3 bepalen.

De in het tweede lid bedoelde subsidies zijn: 1° een jaarlijkse werkingsssubsidie voor elk centrum bedoeld in artikel 9 die overeenstemt met een maximum van het uurquotum dat aan het centrum is toegekend uit hoofde van zijn erkenning, vermenigvuldigd met een door de Regering vastgesteld tarief;2° non-profit subsidies;3° een jaarlijkse infrastructuursubsidie voor elk centrum bedoeld in artikel 9 die overeenstemt met een maximum van het uurquotum dat aan het centrum is toegekend uit hoofde van zijn erkenning, vermenigvuldigd met een door de Regering vastgesteld tarief; De Regering keurt investeringsprogramma's en de opening van nieuwe centra goed die kunnen worden goedgekeurd of gesubsidieerd.

De toepassing van de bepalingen van dit artikel kan resulteren in tegemoetkomingen die de maximumbedragen vastgesteld voor de investeringen overschrijden.

De Regering bepaalt aan welke infrastructuur- en exploitatienormen de in lid 2 bedoelde centra moeten voldoen. § 2. Onverminderd de subsidies toegekend krachtens paragraaf 1, kan de Regering binnen de perken van de begrotingskredieten en volgens de criteria en modaliteiten die zij bepaalt, subsidies toekennen aan de erkende centra die zij aanwijst, om maatregelen te dekken die in het kader van akkoorden gesloten tussen de Regering en de betrokken sociale partners worden onderhandeld. Wanneer deze maatregelen betrekking hebben op werknemers, houden zij rekening met al dan niet gesubsidieerde werknemers die belast zijn met opdrachten in het kader van deze erkenningen. Deze subsidies volgen de evolutie van de tewerkstelling en het aantal erkende centra.

In de privé-sector kunnen de subsidies bedoeld in het eerste lid alleen maar worden toegekend tegen de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° er moet een drieledige kaderovereenkomst worden gesloten tussen de Regering, de representatieve vakbondsorganisatie en de representatieve werknemersorganisaties die op zijn minst het volgende bepaalt: a) de maatregelen en de modaliteiten voor de financiering van deze maatregelen;b) voor elke maatregel, de betrokken erkende centra;c) het aantal betrokken voltijds equivalenten of werknemers om de kostprijs van de maatregel per voltijds equivalent of per werknemer te kunnen bepalen;2° het akkoord bedoeld in het eerste lid wordt uitgevoerd met inachtneming van de regels inzake sociaal overleg genomen door de bevoegde overheid. In de openbare sector kunnen deze subsidies bedoeld in het eerste lid alleen maar worden toegekend tegen de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° het akkoord bedoeld in het eerste lid bepaalt minstens: a) de maatregelen en de modaliteiten voor de financiering van deze maatregelen;b) het aantal betrokken voltijds equivalenten of werknemers om de kostprijs van de maatregel per voltijds equivalent of per werknemer te kunnen bepalen;2° het akkoord bedoeld in het eerste lid wordt gesloten met inachtneming van de regels betreffende de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, genomen door de bevoegde overheid.

Art. 9.Elk aangepast centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling voldoet aan de infrastructuur- en werkingsnormen die door de Regering zijn vastgelegd.

Deze normen hebben betrekking op : 1° materiële infrastructuur;2° de organisatie en de werking;3° het aantal en het kwalificatieniveau van het personeel;4° het beheer, de boekhouding en de door de dienst of het centrum op te stellen verslagen; 5° het gevoerde beleid i.v.m. de toelating, het onthaal, het bijhouden van de klachten, met inbegrip van de financiële betrekkingen met de gehandicapte personen

Art. 10.Elke erkenning is ondergeschikt aan de verbintenis waarmee het aangepast centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling zich ertoe verplicht het Agentschap alle bewijsstukken te verschaffen die vereist zijn voor de uitoefening van de controle erop en zich aan zijn inspectie te onderwerpen.

Art. 11.Op verzoek van het Agentschap moet elk erkend aangepast centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling deelnemen aan de algemene evaluatie van de werking van de diensten die voor de gehandicapte personen bestemd zijn..

Art. 12.De Regering stelt de modaliteiten vast voor de indiening en het onderzoek van de aanvragen tot erkenning van het aangepast centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling De erkenning mag niet verleend worden als het centrum niet voldoet aan de door de Regering bepaalde programmeringscriteria. HOOFDSTUK 5. - Toezicht

Art. 13.De controle op de toepassing van dit decreet en zijn uitvoeringsmaatregelen wordt uitgeoefend overeenkomstig het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202056 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen sluiten betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing zijn in geval van inbreuk op bedoelde wetgevingen en reglementeringen.

De erkende aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling die het voorwerp uitmaken van de in het eerste lid bedoelde controle, kunnen volgens een bijzondere methode bepaald door de Regering gecontroleerd worden.

Art. 14.De overheid ziet toe op de naleving van de wet, de regelgeving en het algemeen belang bij de controle op de erkende of gesubsidieerde aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling.

Art. 15.Elke belemmering van de uitvoering van de opdrachten van de ambtenaren en de personeelsleden die met de controle van dit decreet en zijn uitvoeringsmaatregelen belast zijn, door personen of aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling die voor de bepalingen van dit decreet in aanmerking komen, kan bij beslissing van de Regering aanleiding geven tot de opschorting of de intrekking van de erkenning, de subsidiëring of de individuele dienstverleningen.

De beslissing van de Regering wordt genomen nadat de persoon of de vertegenwoordiger van het aangepast centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling is gehoord of nadat ze zijn uitgenodigd om hun verdediging te voeren.

Art. 16.Onverminderd de toepassing van de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek zullen de personen die de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan overtreden, gestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en een boete van 500 tot 1000 euro, of met slechts een van deze straffen.

Art. 17.Er wordt voorzien in acht dagen tot drie maanden gevangenisstraf en in een boete van 26 à 2 000 euro of in slechts één van die straffen voor: 1° degene die rechtstreeks of onrechtstreeks terwijl hij een activiteit of een mandaat in een aangepast centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling uitoefent : a) de vermenging van het vermogen oplevert;b) het kapitaal of de goederen van gehandicapte personen beheert;2° degene die het storten van een borgtocht of om het even welke andere financiële verplichting dan die door de Regering is bepaald, oplegt als voorwaarde voor de begeleiding in of door een aangepast centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling HOOFDSTUK 6.- Geschillen

Art. 18.Geschillen met betrekking tot beslissingen van de Regering over de registratie of toekenning van verstrekkingen aan personen met een handicap vallen onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.

De betwiste administratieve rechtshandelingen moeten, op straffe van verval, binnen een maand na de kennisgeving ervan aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd worden.

De vordering ingeleid voor de arbeidsrechtbank is opschortend. HOOFDSTUK 7. - Verwerking van persoonsgegevens

Art. 19.§ 1. De diensten van de Regering die deze laatste aanwijst, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering, voor zover het hen betreft, van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

De in artikel 9 bedoelde centra zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, wat hen betreft, van de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. § 2. De categorieën persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt voor de uitvoering, door elke voor de verwerking verantwoordelijke, bedoeld in paragraaf 1 van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn: 1° de persoonlijke identificatiegegevens van de persoon met een handicap, met inbegrip van het identificatienummer van het Rijksregister bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, alsook de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°, 5° en 9°/1, van dezelfde wet, voor de toepassing van de artikelen 5 tot 7, eerste lid, 3 en 5, van dit decreet;2° de gegevens met betrekking tot het opleidingstraject van de persoon met een handicap, voor de toepassing van de artikelen 3, 6 en 9, tweede lid, 4°, van dit decreet; 3° de gegevens met betrekking tot de gezondheid van de persoon met een handicap, d.w.z. het soort handicap, de ondervonden moeilijkheden die al dan niet verband houden met de handicap, de graad van handicap, voor de toepassing van de artikelen 2 en 6 van dit decreet; 4° de gegevens met betrekking tot de toelagen, vergoedingen, pensioenen, renten of inkomsten van de persoon met een handicap, voor de toepassing van de artikelen 6, § § 1, eerste lid, 3°, en 2, van dit decreet;5° de gegevens van de persoon met een handicap bedoeld : a) in artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 8 augustus 1983, voor de toepassing van artikel 5, § 1, § 2, 2°, a), van dit decreet;b) in artikel 3, eerste lid, 14°, van de wet van 8 augustus 1983, voor de toepassing van artikel 5, § 1, tweede lid, 2°, b) en c), van dit decreet;c) in artikel 3, eerste lid, 8°, 13° en 15°, van de wet van 8 augustus 1983, voor de toepassing van artikel 5, § 1, tweede lid, 2°, d), van dit decreet;d) in artikel 3, eerste lid, 8°, 13° en 15°, van de wet van 8 augustus 1983, voor de toepassing van artikel 5, § 1, vierde lid, 2°, d), van dit decreet;6° de gegevens van een werkzoekende afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie of van een daarmee gelijkgestelde persoon naar internationaal recht bedoeld in artikel 3, § 1, 4° en 9°, van de wet van 8 augustus 1983, voor de toepassing van artikel 5, § 1, tweede lid, 2°, d), van dit decreet;7° de gegevens van de persoon die de vereiste verblijftijd bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5° en 9°, van de wet van 8 augustus 1983 bewijst, voor de toepassing van artikel 5, § 1, vierde lid, van dit decreet;8° de gegevens bedoeld in artikel 3, tweede lid, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019 betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van Tewerkstelling en Beroepsopleiding, met betrekking tot de personeelsleden van de centra bedoeld in artikel 9, voor de toepassing van artikel 8, § 1, vijfde lid, 1° en 2°, van dit decreet. De Regering bepaalt de persoonsgegevens, andere dan deze voorzien door de wet van 8 augustus 1983, die behoren tot de categorieën vermeld in het eerste lid, 1° en 2°. § 3. Onverminderd de bewaring die noodzakelijk is voor de verwerking ten behoeve van archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, kan de in paragraaf 1 bedoelde voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens bewaren met betrekking tot: 1° een erkenning slechts voor een maximumtermijn van tien jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op dat waarin de erkenning werd verleend of gehandhaafd;2° een subsidie voor een periode van ten hoogste tien jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de definitieve afsluiting van het budgettaire en boekhoudkundige jaar waarop de subsidie betrekking heeft. De in lid 1 bedoelde bewaringstermijn wordt in geval van een gerechtelijke of administratieve procedure opgeschort totdat een beslissing waartegen geen beroep mogelijk is, volledig en onherroepelijk is uitgevoerd.".

De in paragraaf 1 bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van een evaluatieverslag over de uitvoering van dit decreet gedurende een periode van één jaar vanaf de opstelling van dit verslag.

In afwijking van artikel 17, § § 1 en 2, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, genieten personeelsleden van de in artikel 9 bedoelde centra en begunstigden, met het oog op een goed gebruik van de overheidsfinanciën, niet het recht om de in paragraaf 2 bedoelde categorieën persoonsgegevens te wissen: 1° gedurende de in lid 1 bedoelde bewaringstermijn en opgeschort overeenkomstig paragraaf 2;2° gedurende de bewaringstermijn bedoeld in het derde lid. HOOFDSTUK 8. - Wijzigingsbepalingen

Art. 20.In artikel 283, tweede lid, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt punt 4°opgeheven.

Art. 21.In het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende coaching en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden wordt artikel 18, § 1, eerste lid, 8°, vervangen door wat volgt: "8° de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling bedoeld in het decreet van 25 januari 2024 betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling en tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid en het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden en het Gerechtelijk Wetboek ".

Art. 22.In artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt punt 2° aangevuld met de woorden ", alsook de geschillen bedoeld in artikel 18 van het decreet van 25 januari 2024 betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele inschakeling en tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching en de oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden en het Gerechtelijk Wetboek". HOOFDSTUK 9. - Slotbepalingen.

Art. 23.De Regering van het Waals Gewest neemt de uitoefening over van de opdrachten toevertrouwd aan het Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezin, opgericht door het decreet van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205756 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (1) sluiten betreffende het " Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles " (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen) met betrekking tot de erkenning, audit, inspectie en financiering van de aangepaste centra voor en socioprofessionele inschakeling

Art. 24.Met het oog op de uitoefening van de bevoegdheden waarnaar in dit decreet wordt verwezen, worden de leden van het Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Mindervaliditeit en Gezin, overgeheveld naar het Gewest, binnen de Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek.

Bij gebrek aan voldoende kandidaturen kan de oproep worden uitgebreid tot de personeelsleden van alle diensten van de Regering en de instellingen van openbaar nut waarop het decreet van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998027050 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren sluiten betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, toepasselijk is.

De Regering stelt de datum en de procedures voor de overheveling van de in de leden 1 en 2 bedoelde personeelsleden vast.

De personeelsleden overgeheveld overeenkomstig de § § 1 en 3 worden overgeheveld in hun graad en in hun hoedanigheid. Ze behouden hun bezoldiging en anciënniteit die ze in hun oorspronkelijke dienst hebben gekregen.

Art. 25.Aanvragen bij het Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezin voor het ten laste nemen van begunstigden, de terugbetaling van financiële steun, erkenning of subsidies die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit decreet, worden door het Agentschap behandeld volgens de regels die gelden op de dag waarop ze zijn ingediend.

Art. 26.Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2024.

De Regering kan voor elk van zijn bepalingen een inwerkingtredingsdatum bepalen die voorafgaat aan die bedoeld in het eerste lid.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 25 januari 2024.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, A. DOLIMONT De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2023-2024. Stukken van het Waals Parlement, 1551 (2023-2024) Nrs. 1 tot 4 Volledig verslag, plenaire zitting van 24 januari 2024 Bespreking.

Stemming.

^